Terug

Informatieavond bouw transformatiestation Tennet

TenneT en Liander zijn als netbeheerders verantwoordelijk voor het (hoog)spanningsnet in Nederland. Regelmatig zijn er aanpassingen aan dit elektriciteitsnet nodig om ervoor te zorgen dat de stroomvoorziening voor iedereen in Nederland nu en in de toekomst blijft gegarandeerd.

Nieuw transformatorstation noodzakelijk
De gemeente Haarlemmermeer kent de komende jaren een groeiende behoefte aan capaciteit voor elektriciteitstransport. Verdere uitbreiding van bestaande transformatorstations in dit gebied is niet meer mogelijk. Om aan deze behoefte te kunnen voldoen is daarom in het gebied een nieuw transformatorstation nodig. Dit station wordt aangesloten op het bestaande elektriciteitsnetwerk via ondergrondse kabels vanaf
de transformatorstations Vijfhuizen in Haarlemmermeer en Nieuwe Meer in Amsterdam. Op 20 april en 14 juni 2016 hebben wij u tijdens informatiebijeenkomsten op de hoogte gebracht van de plannen.

Geschikte locatie transformatorstation
Afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar een geschikte locatie voor dit nieuwe transformatorstation. Bij het onderzoek, op meerdere locaties, is gekeken naar haalbaarheid op het gebied van techniek, milieu (onder andere bodem, archeologie en natuur), financiële uitvoerbaarheid, stakeholders, omgeving en wet & regelgeving. TenneT en Liander hebben de haalbaarheidsstudie afgerond en gekozen voor de meest geschikte locatie aan de oostzijde van de rijksweg A4. Dit perceel ligt aan de zuidwestelijke zijde binnen
glastuingebied PrimA4a,

voorkeurslokatie-tennet-afbeelding-1

Ondergrondse kabels
Bij deze locatiekeuze hoort ook een voorkeur voor een kabeltracé. Tussen de bestaande stations Vijfhuizen, Nieuwe Meer en het nieuw te realiseren station in de A4-zone komen nieuwe 150 kV-kabelverbindingen. Daarnaast wordt een tweede kabelverbinding aangelegd tussen de stations Vijfhuizen en Nieuwe Meer. Op afbeelding 2 kunt u zien om welke verbindingen het gaat.

afbeelding-2

Gemeente Haarlemmermeer kan zich vinden in de voorkeurslocatie en het voorkeurstracé zoals gekozen als het transformatorstation landschappelijk wordt ingepast en zorgvuldig wordt omgegaan met agrariërs, bewoners en bedrijven in het gebied. De gemeente, TenneT en Liander zijn voor deze onderwerpen actief met elkaar in gesprek.

Veldonderzoek
Vanaf dit moment zullen TenneT en Liander buiten onderzoeken uitvoeren. U kunt daarom in het gebied medewerkers van beide organisaties en/of ingehuurde partijen tegenkomen. Deze veldonderzoeken zijn nodig ter voorbereiding op de bouw van het station.

Informatieavond dinsdag 28 februari
Net als in 2016 organiseren wij wederom een informatieavond om u op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken rondom het nieuwe transformatorstation en de kabelverbindingen. TenneT en Liander nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Deze avond heeft een inloopkarakter. Medewerkers van TenneT, Liander en van de gemeente Haarlemmermeer zijn aanwezig om een toelichting te geven en met u in gesprek te gaan.
Wanneer: Dinsdagavond 28 februari
Waar: Burgerzaal, Raadhuis gemeente Haarlemmermeer, Raadhuisplein 1 Hoofddorp.
Tijd: U bent welkom tussen 18.00 en 21.00 uur.

Vragen?
We hopen dat u in de gelegenheid bent om te komen op dinsdag 28 februari. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u ons bereiken per telefoon (0800) 836 63 88 (gratis) of per e-mail servicecenter@tennet.eu. Meer informatie over het project is ook te vinden op www.tennet.eu/a4zone

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.
Nils van der Zwet
Projectmanager

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!