Verslag laatste vergadering

Verslag DR-vergadering 14 september 2020

Aanwezigen DR:

Hans van der Meulen, Jan Buiten, Donja Maerten , Arie Wies, Herman Heijtel. Bas van Luling, Rohald van Dijk.

Via Zoom (agendapunt 7: Jos Bontekoe en Sandra van Egmond (gebiedsmgr en ass. gebiedsmgr)

Voor agendapunt 5 t/m 7: Arnoud Hendriks (DR Burgerveen) en Cees van Dam (DR ORA)

1. Opening: Michiel heeft zich moeten afmelden.

2. Verslag vorige vergadering: goedgekeurd.

3. Mededelingen en ingekomen stukken:

 • de secretaris kreeg een klacht binnen over het parkeren bij de OLS. Rond de schooltijden is het daar een chaos met komende/geparkeerde/gaande auto’s, wat gevaarlijke situaties kan opleveren. Donja zal de schoolleiding vragen dit weer onder de aandacht te brengen van de ouders.
 • Plan Biomassacentrale is stilgelegd. De bewoners krijgen een toelichting door de Meerlanden. Bas zal Michiel de vraag doorgeven of dit ook consequenties heeft voor “aardgasvrij R’hout”.
 • AED-cursus staat gepland voor 26 okt. Zaalhuur de Reede zou eerst door maatvast betaald worden maar die heeft zich teruggetrokken. De DR zal dit betalen (€25,-)
 • Speelplaats Zeilhof 30 blijft (voorlopig) behouden. De DR verbaast zich over de besluitvorming bij de gemeente.

4. Jeugd in R’hout: niet behandeld door afwezigheid van de wijkagent (oproepdienst) en doorgezet naar de volgende vergadering.

5. Burgerveen en ORA: Arnoud en Cees zijn uitgenodigd omdat vwb het Ringdijkbeleid en Schiphol er gezamenlijke belangen zijn. Arnoud zit ook in de ORS (voor Burgerveen) en kan samenwerken met Hans Paar over Schipholzaken. Deelname aan de bijeenkomst “Meedenken Hinderbeperking” wordt vastgesteld; Gerben vd Knaap en John Jansen gaan naar die in Aalsmeer en Hans Paar naar die in Weteringbrug. Na toelichting over hun gebieden tav de Ringdijk zegt Rohald toe met hen contact te houden over deze onderwerpen.

6. Ringdijk aanpassingen: Voorbereidingen vinden plaats; de telkabels liggen er al. De DR betwijfelt of de tellingen representatief zullen zijn wegens ernstige verkeershinder door de veranderingen aan de N196 en de aanleg van de fietstunnel. Die tellingen hadden eerder uitgevoerd moeten worden. Keerlussen bij Verremeer en Kleine Poellaan zijn niet nodig omdat het verkeer direct de dijk afgeleid wordt. De zuidelijke knip in Burgerveen leggen, wat de mooiste oplossing zou zijn, kan niet vanwege de belangen van de gebr.  Eveleens. Zowel R’hout als B’veen hebben zorgen over het geplande jaagpad gelet op de parkeerproblemen langs de dijk.

7. Punten Jos Bontekoe:

 • Andere overlegvorm met de Gemeente: Voor het zomerreces hebben DR/Regiegroep/Gemeente (Hans, Bas/Johan, Peter/Jos) een aanzet gegeven om te komen tot een gezamenlijke agenda met haalbare punten. Dit alles onder de noemer “samen werken aan de toekomst van Rijsenhout”. Iedere groep heeft daartoe eerst zelf 6 van die punten geformuleerd. De vraag daarna is dan voor welke onderwerpen er draagvlak is vanuit de gemeente. Jos zal de eerste bevindingen mailen (slechte Zoom-verbinding).
 • De Reede: op 21 sept zal de projectgroep weer bijeen zijn. Binnenkort zal er een besluit gecommuniceerd worden.
 • Bezoek minister Cora van Nieuwenhuizen: Regiegroep, Stg 2030, de Gemeente en de DR werken samen aan dit bezoek, een toezegging is er maar nog geen datum. Een overleg is gepland met wethouder Nobel; Jos zal hierover terugkoppelen. De Dr vraagt nadrukkelijk ook bewoners bij dit bezoek te betrekken, naast de vaste entourage. De DR Burgerveen zou graag aansluiten bij dit bezoek.

7. Sterkere DR: zie ook eerste punt Jos B. Naast de constatering dat de DR beter opereert kan de communicatie naar buiten toe beter zodat meer bewoners bereikt worden. Voorstel om de digitale nieuwsbrief ook in print uit te geven gaat naar de volgende vergadering.

8. De Reede: zie punten Jos B.

9. Penningmeester DR: Arie is bereid dit op zich te nemen en zal met Belinda gaan zitten voor de lopende zaken en overdracht. Belinda zal iig de subsidieaanvragen verder afhandelen.

10. Actiepunten:

 • Bewonersbijeenkomst: uitgesteld tot nader order ivm Coronamaatregelen.
 • Bezoek wethouder Marja Ruigrok: Rohald is hier mee bezig. De agenda voor de volgende vergadering zal ruim van tevoren het licht zien met representatieve onderwerpen.
 • Afscheid Henk: geen bbq zoals gedacht maar een bezoek aan Henk door een delegatie met bloemen enzo.
 • Glasvezel in R’hout: door hoge prijs zeer weinig interesse. Actiepunt afgevoerd.
 • Aansluiting DR op facebook: Jan en Donja zullen dit verslag ook op “Wat R’hout moet weten” publiceren.
 • Actiepunt Jos B: het organiseren van een jaarlijkse schouw in het dorp. Jos gaat dit met Marcel Leek opzetten.
 • Hangjongeren, drugsproblemen, drugskoerier: met wijkagent oppakken zodra hij aanwezig kan zijn.

11. Rondvraag: Arie gaat kijken of het zinvol is een ideeënbus te plaatsen, onderdeel van een sterkere DR.

Volgende vergadering 5 oktober!

 

 

Verslag DR-vergadering 13 juli 2020

Aanwezig; naast DR-leden Hans van der Meulen, Herman Heijtel, Donja Maerten, Bas van Luling, Arie Wies ook Gerben van der Knaap (RegieGroep) en Jos Bontekoe (Gebiedsmanager).

Verslag van de vorige vergadering: wordt goedgekeurd.

Gerben: de RegieGroep is onder de indruk van de door de gemeente ingediende Zienswijze op de voorgestelde Luchtvaartnota. Ook de huidige samenwerking met de gemeente is goed; het bezoek van de minister van I&W wordt in harmonie voorbereid.

Gerben: in voorbereiding op toekomstige woningbouw wordt aan een testterrein voor geluidsadaptief bouwen gewerkt. Ook dit gaat in samenwerking met de gemeente.

Jos: De website voor de realisatie van het Willemmaarsehof is in de lucht, https://willemmaarsehof.nl , met een oproep tot meedenken.

Jos: Voor de groenstrook rond Schenkeveld wordt gewerkt aan meer bankjes. Veel positieve reacties over inrichting tot nu. In het najaar komt de beplanting.

Jos:  De DR’s van Aalsmeerderbrug en Burgerveen willen graag betrokken worden bij het Ringdijkbeleid, waarvan acte.

Jos:  Voorstellen tot plaatsing van een ideeënbus in de Reede en een jaarlijkse schouw in het dorp.

Jos:  Latifa (van de huiswerkclub) is informeel in gesprek geweest met de Burgemeester waarbij    diverse onderwerpen aan de orde kwamen.

Een sterkere DR: het overleg DR/RG/Gemeente (Jos, Peter, Bas/Johan) gaat werken aan een gezamenlijke agenda met voor iedere groep 6 haalbare punten. Ter vergadering werd over de punten gebrainstormd. Hans en Bas gaan hiermee verder.

De Reede: de twee voorstellen worden verder uitgewerkt. De klok tikt; voor 31 dec moet het helder zijn wat het wordt.

Garantstelling Ruigrokfonds AIRfort: het blijkt een nieuwe subsidieaanvraag waar Hans en Herman helderheid in proberen te krijgen voor we een beslissing nemen.

Volgende vergadering 14 september.

 

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!