Verslag laatste vergadering

Verslag Dorpsraadvergadering Rijsenhout 13 mei 2024 (De Reede)

Aanwezig:
Dorpsraad: Hans van der Meulen, Herman Heijtel, Bas van Luling, Chris van der Waals, Donja Maerten.
Gebiedsmanagement: Leonie Haddeman (t/m punt 4)
Stichting belangen Camping De Westeinder: Judith van de Geijn, Joost van Benthum, Peter Jansen (bij punt 2)

 • 1. Opening

Hans opent de vergadering en heet de gasten welkom. En uiteraard ook Donja Maerten die opnieuw is toegetreden tot de DR (zie punt 7).

 • 2. Camping De Westeinder

Middels een uitgebreide presentatie wordt de DR door de vertegenwoordigers van de Stichting bijgepraat over de situatie rond de camping. 170 permanente bewoners dreigen hun thuis te verliezen en 80 recreanten hun geliefde plekje. De eigenaren zijn zonder dat er een goedgekeurd plan ligt en inventarisatie heeft plaatsgevonden al begonnen met slopen zonder (asbest)vergunning, en met het kappen van bomen, ook zonder kapvergunning. Na sloop blijft de rommel gewoon liggen. Voorzieningen op de camping worden afgebouwd. Dit alles geeft een sfeer van intimidatie en bewoners worden eigenlijk “uitgerookt”.

Na 3 maanden is het voor de bewoners nog steeds niet duidelijk wie bij de Gemeente de aanspreekpunten zijn als het gaat om klachten, vragen over bijv. vergunningen en handhaving. Kost allemaal veel tijd en energie. Leonie gaat na hoe dit helder te krijgen.

De DR maakt zich, gelet op vergelijkbare ervaringen bij andere Gemeenten met dezelfde eigenaren als opkoper van campings, ernstig zorgen over de leefbaarheid en veiligheid. Ook al omdat de werkwijze er toe leidt dat er een lege camping achterblijft en de verdere toekomst onzeker is.

De stichting richt zich nu primair op het aanvechten van de huuropzeggingen bij de rechter. Verder is er nog geen enkel concreet plan met de bewoners/recreanten gedeeld, is ook niet duidelijk of iets past in het bestemmingsplan en welke vergunningen benodigd zijn. En er volgt nog een BIBOB-toetsing. Kortom, nog veel punten waarbij de stichting kansen ziet voor de huidige bewoners en recreanten.

Op 27 mei is weer een bijeenkomst in de Kerk waarbij alle politieke partijen zijn uitgenodigd en uiteraard ook de DR.

 • 3. Dossier de Reede.

De ontwikkelingen in de Kerk en de herontwikkeling van de Reede zijn aan elkaar verbonden. De DR wil niet dat er onomkeerbare stappen worden genomen in de Kerk terwijl de herontwikkeling nog geheel onduidelijk is. Deze week overleg bij de Gemeente hier over.

 • 4. Mededelingen en ingekomen stukken

– Parkeren Aalsmeerderdijk: door het parkeren door recreanten komen de bewoners in de knel. Een enkele klacht van een bewoonster is voor de Gemeente onvoldoende. Pas bij meerdere klachten kan er worden besloten tot een onderzoek naar mogelijke parkeerdruk. Daar is sprake van wanner er meer dan 200 meter moet worden gelopen naar de auto. Donja meldt dat zo’n onderzoek al eerder is gedaan. Leonie gaat dit na. Overigens is wel de vraag hoe dit kan worden opgelost. Het zijn openbare parkeerplaatsen.

– Verkeerssituatie basisschool: op 27 mei vindt er een gesprek plaats tussen de Gemeente en twee betrokken bewoners.

-Aanpak brengparkjes in Nieuw Vennep: N.a.v. een nieuwsbrief over dit onderwerp vraagt Bas waarom er ook niet zo’n aanpak kan komen voor R’hout. Leonie meldt dat er al extra aandacht is voor parkje in de Drakenstraat, maar dat bewoners wel meldingen moeten doen. Bas stuurt de nieuwsbrief door naar Leonie.

-Moestuinen: deze week verder overleg bij de Gemeente.

-Aanpassing bestuur en statutenwijziging Stichting 2030: Hans licht toe waarom de DR hierbij is betrokken en wat inhoudelijk de voorgestelde wijzigingen zijn. Hans gaat met het gegeven commentaar aan de slag.

-Onderzoek participatie trajecten: Stagiaire Bestuurskunde van de HVA doet bij de Gemeente onderzoek naar de ervaringen van alle betrokkenen in dit soort trajecten. Gaat bij ons om het ”uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart mooier en veiliger maken”. Hans reageert.

-Chris meldt dat bij WMO aanvragen voor langdurige zorg in de H’meer standaard wordt doorverwezen naar de Gemeente Haarlem (een algemeen loket). Hij heeft voorbeelden dat er vervolgens maanden geen reactie is. Klopt dit allemaal? Leonie komt er op terug

-inzake overlast Amazon busjes is er nog geen reactie door Amazon bij de Gemeente ontvangen.

-Op 29 mei wordt de halfjaarlijkse bijeenkomst van de Gemeente met de dorpsraden gehouden, dit keer in het KWA-complex. Hans en Chris gaan. Bas stuurt nog de betreffende informatie rond.

 • 5. Notulen vorige vergadering 8 april 2024

Akkoord.

 • 6.Voorbereiding Raadsbezoek 13 juni

De gemeenteraad bezoekt Haarlemmermeer Zuidoost (14 kernen). het algemene eerste gedeelte vindt plaats in de Anna’s Hoeve in R’hout, waarna met drie bussen een ronde door het gebied wordt gemaakt (exclusief Schiphol). Tijdens deze ronde wordt in zes kernen gestopt waar een inwoner/bedrijf of instelling iets zal vertellen aan de raadsleden. Het gaat om een ‘pitch’ van ongeveer 5 minuten en 5 minuten ruimte voor vragen. Het programma eindigt weer in de Anna’s Hoeve. “Onze” pitch is inmiddels gemaakt maar er moet nog veel worden afgestemd met de Gemeente. Teams-overleg over de verder uitwerking waarvoor de afspraken zijn inmiddels gemaakt.

 • 7. Werving Dorpsraad

Zoals bij de opening reeds gemeld is Donja Maerten na enkele jaren van afwezigheid weer toegetreden tot de DR. Dit met algemene instemming van alle leden. Een zeer welkome versterking voor een aantal specifieke onderwerpen. Er is nog een andere interessante kandidaat gespot. Donja gaat dit verder oppakken.

 • 8. Aktie punten

– Communicatie achterban.
– Extra DR vergadering: (verslagjaar 2023).
– Follow-up interne evaluatie: geen voortgang

 • 9. Rondvraag en afsluiting

-Volgende DR vergadering: maandag 10 juni

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering Rijsenhout 8 april 2024 (De Reede)

Aanwezig:
Dorpsraad: Hans van der Meulen, Herman Heijtel, Bas van Luling, Nana Hogerheijde, Chris van der Waals.
Gebiedsmanagement: Femke Osinga (t/m punt10)
Rohald van Dijk. Namens de DR aanspreekpunt project Nieuwe Bennebroekerweg (bij punt2)
Marco Boogaard. (Digitaal bij punt2)

 • 1. Opening

Hans heet iedereen welkom en opent de vergadering.

 • 2. Nieuwe Bennebroekerweg

Middels een presentatie van Marco (Omgevingsmanager Gemeente H’meer), in aanwezigheid van Rohald, wordt de DR bij gepraat over het project. Tot nu toe betroffen alle deelprojecten de “andere” kant van de A4 en was de aansluiting op de Nelson Mandela laan de toegang tot de A4, ook voor R’hout. Nu ligt er een variant voor waarbij ook aan “onze“ kant van A4 een verbinding komt van en naar de A4, ter hoogte van de ingang van Schenkeveld. Dit i.p.v. de huidige aansluiting voor R’hout op de Nelson Mandela laan.
In een eerste reactie noemt de DR de grote zorg dat daarmee een nieuwe sluiproute wordt gecreëerd met alle gevolgen voor de overlast en veiligheid rond de kruising Bennebroekerweg / Aalsmeerderweg. Ook andere voor- en nadelen passeren de revue. Rohald zal e.e.a. op papier nader toerlichten en naar Marco sturen. Wordt vervolgd.

 • 3. Woningbouw.

N.a.v. het overleg van 25 maart heeft Gerben enkele grote lijnen voor een plan op papier gezet, en hij wil graag de mening van de DR. Zijn ideeën komen overeen met hetgeen de DR al lange tijd bij Gemeente en Politieke partijen uitdraagt, dus eens met de grote lijnen. Hans zal contact opnemen met Gerben en ook wat aanvullende opmerkingen mee geven.

 • 4. Dossier de Reede.

Door ziekte van de Gemeentelijke procesbegeleider heeft Hans nog geen antwoord gehad op onze vragen. Deze week is er contact. Het blijft belangrijk dat er inzicht komt over wat nu eigenlijk eind 2023 is afgesproken tussen de Gemeente en de Kerk. Femke gaat na hoe dat te regelen.

 • 5. Terugblik bezoek museum Crash.

Bas en Herman hebben een overleg gehad met de voorzitter en een bestuurslid van Crash. Het Fort waarin Crash is gehuisvest is nu eigendom van Stadsherstel en wordt geheel gerenoveerd. Na de renovatie gaat Crash meer dan 1000 m2 huren, een forse uitbreiding van de huidige ruimte, waardoor ook de exploitatiekosten een stuk hoger zullen liggen. Crash verwacht bovendien eind dit jaar officiële museumstatus te ontvangen (betekent o.a. toegang met museumjaarkaart) waardoor andere subsidiestromen kunnen worden aangeboord. Kortom: het museum is volop in beweging.
We hebben gesproken over de wederzijdse activiteiten rond 4 en 5 mei, punten van samenwerking, de communicatie van Crash richting R’hout en hoe financiële ondersteuning kan worden verkregen. Crash heeft ons geïnformeerd wat er, zo zover bij hen bekend, speelt rond het terrein buiten het Fort zelf (blijft van de gemeente) en de invulling van de horecafunctie aan de voorzijde van het Fort. Deze functie zal primair gericht zijn op museumbezoekers. De DR gaat er mee akkoord donateur te worden van Crash waarmee we via hun tijdschrift goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

 • 6. Camping Westeinder.

Geen nieuwe ontwikkelingen. Partijen zijn in ieder geval met elkaar in gesprek. Inmiddels heeft ook de projectontwikkelaar ingesproken bij de gemeenteraad.

 • 7. Moestuinen.

Het gesprek met de afdeling Vastgoed van de Gemeente om een uitweg te vinden voor de situatie rond het huurcontract heeft plaatsgevonden. Er is geen discussie over m2 en tarieven, dat is helder. 15 Mei vervolg overleg.

 • 8. Status Wietkwekerij. 

De aanvraag voor de nieuwe locatie is nu ingediend zodat de gemeente een start kan maken met de beoordeling.

 • 9. Samenwerkingsafspraken.

Laatste opmerkingen worden door Femke verwerkt, en daarmee zijn de afspraken akkoord.

 • 10. Mededelingen en ingekomen stukken.

– Vervolgafspraak over woningbouw maandag 3 juni.

– Amazone busjes: Gemeente gaat nog na waarom het probleem weer terug is gekomen, nadat er toch een lange periode van relatieve rust was. Ook uitzoeken waar meldingen van bewoners bij Amazon kunnen worden ingediend. De wijkagent is op de hoogte en in overleg met collega’s.

– Warm Rijsenhout: De Gemeente heeft de enquête onder de bewoners over de energietransitie mede op initiatief van deze groep georganiseerd. Betreft bewoners die al weer enige tijd geleden subsidie hebben “gewonnen” om hun ideeën voor alternatieve warmteopwekking nader uit te werken. De DR speelt daar geen rol in, maar vindt het uiteraard prima als de betrokkenen contact opnemen, als daar behoefte aan is.

– Transportmuseum: er is een brief ontvangen met de vraag of er mogelijkheden zijn voor een locatie voor dit museum in R’hout. Vraag is al eerder gesteld (en beantwoord). Bas zal reageren.

– Verkeerssituatie basisschool: er is al veel informatie boven water, maar er is nog wat tijd nodig. Volgende vergadering waarschijnlijk op de agenda.

– 4 Mei: Zoals elk jaar zal ook dit keer de DR weer aan de kranslegging mee doen. Bas neemt contact op met Arie Wies.

-Pontje: op 17 april 11.00 wordt de nieuwe elektrische pont officieel in gebruik gesteld door de betrokken wethouder van de H’meer en die van Aalsmeer.

 • 11. Notulen vorige vergadering 11 maart 2024.

Akkoord.

 • 12. Werving Dorpsraad en penningmeesterschap.

Er lopen nog wat gerichte acties maar zodra die zijn afgerond besluiten over de organisatievorm, personele invulling en toekomst. Nana gaat samen met Hans de bankrekening beheren. Herman zal op basis van de administratie 2023 van Edwin de jaarrekening opstellen.

 • 13. Aktie punten.

– Communicatie achterban.

– Extra DR vergadering: (verslagjaar 2023).

– Follow-up interne evaluatie: geen voortgang

 • 14. Rondvraag en afsluiting.

-Volgende DR vergadering: maandag 13 mei

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering Rijsenhout 11 maart 2024 (De Reede)

Aanwezig:
Dorpsraad: Hans van der Meulen, Herman Heijtel, Bas van Luling, Nana Hogerheijde, Chris van der Waals.
Gebiedsmanagement: Femke Osinga, Leonie Haddeman (t/m punt 6)

 • 1. Opening

Hans heet iedereen welkom en opent de vergadering.

 • 2. Dossier de Reede

Hans heeft telefonisch contact gehad met de Gemeentelijke procesbegeleider. De verbouwing van de Kerk gebeurt op eigen risico van de Gemeente, en later zal blijken of de SLS subsidie nog kan worden verkregen. Verder was de informatie vaag en minimaal, wat alles overziende een onbehaaglijk gevoel geeft. Hans heeft deze week ook een afspraak met de nieuwe beheerder van Maatvast. Hopelijk daar wel uitsluitsel over veel vragen. Onbekend is bij ons, maar blijkbaar ook bij (de nieuwe beheerder van) Maatvast wat er nu eigenlijk eind 2023 is afgesproken tussen de Gemeente en de Kerk. Inzicht is zeer gewenst en Femke gaat na hoe dat te regelen.

 • 3 . Moestuinen 1

De Dorpsraad heeft besloten dat de nu voorliggende huurovereenkomst geen recht meer doet aan de feitelijke situatie die al jaren geldt, namelijk dat er door de Gemeente een stuk grond ter beschikking is gesteld dat de Dorpsraad vervolgens verhuurt aan tuinders, die daar voor een factuur ontvangen. Inmiddels ligt er een dichtgetimmerde concept overeenkomst waarin alle risico’s bij de Dorpsraad liggen. Risico’s die buiten proporties zijn voor een Dorpsraad en verantwoordelijke bestuurders. Gebiedsmanagement laat weten dat daar vanuit de Gemeente op zich wel enig begrip voor is. Binnenkort in gesprek met elkaar om te kijken of er een uitweg te vinden is.

 • 4. Camping Westeinder

De schriftelijke antwoorden op vragen uit de Gemeenteraad maken duidelijk dat er in juridische zin geen enkele sprake is van het gedogen van permanente bewoning op de camping. Wel is het zo dat “handhaving op illegale bewoning vanwege de woningdruk in onze gemeente en op uitdrukkelijk verzoek van de raad geen prioriteit heeft”. Op dit moment hebben openbare orde en veiligheid prioriteit. De antwoorden maken wel duidelijk dat zaken als aanvragen van (omgeving)vergunningen, Bibob etc. alle aandacht hebben, en dat is van belang voor de bewoners, maar ook voor de Dorpsraad.

Gebiedsmanagent meldt dat de bewoners uit ons vorige verslag de indruk hebben gekregen dat de Dorpsraad zich al zou hebben neergelegd bij het vertrek van de bewoners. Dat is zeker niet het geval. Het betrof de vrees op basis van praktijken bij vergelijkbare situaties. De Dorpsraad hoopt uiteraard dat de bewoners kunnen blijven en daartoe ook in de komende periode (juridische) mogelijkheden voor vinden. Indien er behoefte is aan contact met ons staan we daar voor open.

 • 5. Samenwerkingsafspraken

Er is nu weer duidelijkheid over de status van de laatste versie. In de vergadering zijn nog een paar aanpassingen besproken waarmee het samenwerkingsafspraken tussen Gebiedsmanagement en de Dorpsraad een hamerstuk moet kunnen zijn in de volgende vergadering.

 • 6. Mededelingen en ingekomen stukken

–Rohald blijft voorlopig trekker inrichting fietsstraat. Kennismakingsgesprek tussen Rohald en de gemeentelijke projectleider Ringdijk vindt plaats op maandag 25 maart. Er komt nog een voorlichtingsavond over de plannen.
— Gesprek tussen Dorpsraad en de gemeentelijke projectleider over woningbouw vindt plaats op maandag 25 maart. Gerben en nog een lid van de woningbouwcommissie zijn daarbij aanwezig.
— Uitnodiging museum Crash zaterdag 30 maart. Bas en Herman gaan bijpraten over de ontwikkelingen bij Crash, het Fort, en gemeenschappelijke zaken.
— Verkeerssituatie rondom basisschool: de situatie is ongewijzigd, ondanks de toezeggingen in 2023. Geen zichtbare acties. Bas heeft alle informatie verzameld en overhandigt dit ter vergadering aan het Gebiedsmanagement.
— Binnengekomen tip voor locatie street art: naast de reeds genoemde muur bij de gymzaal worden ook transformatiehuisjes en elektriciteit kasten als mogelijkheid aangedragen. Dit gelet op de ervaringen in Aalsmeer.
— Gesprek met supermarkt: het is niet helemaal duidelijk of het servicepunt blijft bestaan. Manager heeft bevestigd dat er in de supermarkt postzegels verkrijgbaar blijven.
— Gesprek gebiedsbeheerder: het betrof een informatieve presentatie over het beheer van de fysieke openbare ruimte en de onderwerpen die spelen in R’hout. Verkorte presentatie zou zich prima lenen voor een informatieavond Het onderhoudsniveau is gemeente-breed vastgesteld op niveau B, dus ook voor R’hout. Bij het project Klimaatbestendig maken / Vergroening openbare ruimte in de H’meer staat R’hout vooraan in de planning. Indien bewoners een probleem constateren (bijv. kapotte verlichting, bestrating, vervuiling etc.) is het doen van een digitale melding (MOB) bij de Gemeente nog altijd de snelste manier om een reactie te krijgen. Dit systeem werkt tot tevredenheid.

–Overlast Amazon busjes: Nana meldt dat, na een periode van rust, er nu weer grote drukte is op de A ’meerderweg van Amazon busjes met dezelfde overlast als in 2023. Terug bij af dus. Is er iets verandert in de planning? Gebiedsmanagement pakt het op binnen de Gemeente, die in contact staat met Amazon.

Einde gezamenlijk deel.

 • 7. Notulen vorige vergadering 12 februari 2024

Zoals in agendapunt 4 al toegelicht, is in de notulen ten onrechte vermeld dat de Gemeente permanente bewoning op de camping gedoogd. Notulen verder akkoord.

 • 8. Werving Dorpsraad

Inmiddels is met een geïnteresseerde gesproken. Er staan nog 2, mogelijk 3 gesprekken op de rol. In principe afgerond voor de volgende vergadering. Dan nadenken over het vervolg.
Dit onderwerp wordt inhoudelijk niet genotuleerd i.v.m. privacy.

 • 9. Moestuinen 2

Aansluitend op agendapunt 3 wordt in eigen kring verder gesproken. Besloten wordt om zo snel mogelijk een eigen voorstel te maken van een overeenkomst die in onze ogen recht doet aan hoe onze rol is. Wel zoveel mogelijk gebaseerd op het nu voorliggende voorstel. Dat kan een basis zijn voor het eerder op de avond voorgestelde overleg.

 • 10. Aktie punten

— Communicatie achterban.
— Extra DR vergadering: (verslagjaar 2023).
— Follow-up interne evaluatie: geen voortgang.

 • 11. Rondvraag en afsluiting.

Geen.

-Volgende DR vergadering: maandag 8 april

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering Rijsenhout 12 februari 2024 (De Reede)

Aanwezig:

Dorpsraad: Hans van der Meulen, Herman Heijtel, Bas van Luling, Nana Hogerheijde, Chris van der Waals.

Gebiedsmanagement: Femke Osinga, Leonie Haddeman (t/m punt 8)

 • 1. Opening

Hans heet iedereen welkom, met name Leonie die hier voor het eerst is in de functie van assistent gebiedsmanagement. Zij brengt een lange en brede ervaring binnen de Gemeente met zich mee.

 • 2. Dossier de Reede

Inzake het gebruik van de Kerk door Maatvast is er sinds de valreep van 2023 een contract ondertekend. Deze of komende maand wordt er een aannemer geselecteerd voor de verbouwingen. Rond de Reede is de situatie onveranderd en nog geheel onduidelijk. Ontwikkelaar vindt het lastig, financieel ingewikkeld etc. Onze vragen zijn nog altijd onbeantwoord. De Dorpsraad wijst er nogmaals op dat beide projecten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dat de SLS subsidie ook onder die voorwaarde is toegekend.
Hopelijk in de volgende vergadering meer duidelijkheid

 • 3. Vervallen reservering en Woningbouw

De nieuwe gemeentelijke projectleider is voortvarend gestart met contact leggen met alle betrokkenen bij Gemeente, Provincie en Ministeries. Hij wil graag maandag 28 maart met de Dorpsraad in gesprek. Hans zal Gerben uitnodigen om namens de woningbouwcommissie aan te schuiven.

 • 4. Camping Westeinder

De mededeling dat de camping door de nieuwe eigenaar per 1 oktober wordt gesloten en de standplaatsen dan leeg moeten zijn geeft uiteraard veel commotie bij de bewoners. Sinds 2012 wordt bewoning door de Gemeente gedoogd maar daar is geen enkel recht aan te ontlenen richting de Gemeente. De bewoners zijn verenigd in Stichting Belangen Camping De Westeinder. Enkele leden van de Dorpsraad zijn bij de informatieavond geweest waarin alle betrokkenen aanwezig waren. De Stichting is inhoudelijk van hoog niveau en deskundig, en de avond verliep bewonderenswaardig. Het zelfde geldt voor het inspreken bij de Gemeenteraad.

De emoties zijn bij een aantal bewoners zo opgelopen dat een confrontatie tussen nieuwe eigenaar en bewoners (beperkt) uit de hand liep waardoor de politie moest komen. Voor de Gemeente is het nu prioriteit dat de openbare orde gehandhaafd blijft. De Dorpsraad stelt vast dat zij op dit moment geen rol voor zichzelf ziet in de ontstane situatie. Zodra er (omgeving)vergunningen worden aangevraagd kan zowel de Gemeente (toetsing plannen, Bibob, etc.) als de Dorpsraad (consequenties leefbaarheid) wel invloed uitoefenen. Maar dan zijn de bewoners al vertrokken.

 • 5. Moestuinen

Herman doet verslag van het overleg dat Arie en hij hebben gehad met de afdeling Vastgoed van de Gemeente over de huurovereenkomst van de moestuinen (vertrouwelijk, niet genotuleerd). Duidelijk is dat alle jaren het perceel zo’n 500m2 groter is dan in rekening is gebracht, dit nog los van de extra meters die de tuinders zich geleidelijk hebben toegeëigend. De nu voorliggende afspraken zijn in hun ogen evenwichtig en doen recht aan de belangen van alle partijen. Het geeft ook duidelijkheid voor de langere termijn. Daarom stellen zij voor om akkoord te gaan met het voorstel. Voordat de Dorpsraad akkoord gaat met het voorstel wil Hans eerst nog de laatste versie van het contract opnieuw kritisch doornemen en met name de opnieuw opgenomen milieu teksten. Zoals eerder gemeld komt er nog een container van de Gemeente voor de afvoer van spullen in verband met het schoon opleveren van de toegeëigende grond. De Dorpsraad gaat akkoord met het verzoek om bij AA te informeren naar de mogelijkheden indien er onverhoopt zaken zijn die niet in de container mogen.

 • 6. Jeugd

Binnen de Gemeente zijn nu veel mensen serieus aan de slag over de aanpak in R’hout. Er is binnenkort een grote bijeenkomst over het gemeentelijk jeugdbeleid. Chris wordt hier voor uitgenodigd. Er wordt verder gezocht naar een veilige locatie op de vrijdagavond voor de caravan van Piet.

 • 7. Wietkwekerij

De kweker heeft zijn plannen verlegd naar een locatie verder richting Geniedijk waar nauwelijks sprake is van omwonenden. De aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend. Nog lange weg te gaan. De dorpsraad vraagt wel af of hierdoor toekomstige kansen om de Aarbergerweg door te trekken en aan te laten sluiten op de Tijmweg worden geblokkeerd. Zo’n aansluiting zou een grote ontlasting van de          A ’meerderweg betekenen.

 • 8. Mededelingen en ingekomen stukken

–Ingekomen brief met zorgen over de gevolgen van het verbreden van de Bennebroekerweg: Zolang er geen sprake is van aansluitingen aan “onze’ kant van de A4 volgt de Dorpsraad de ontwikkelingen op afstand. Afspraak is dat Rohald door de projectleider wordt aangesloten zodra dat eventueel aan de orde komt. Dit heeft verregaande consequenties voor extra verkeer in R’hout.
–Gesprek met gebiedsbeheerder: Marcel Leek organiseert een bijpraatsessie in de Reede waarin betrokkenen in ons gebied worden geïnformeerd over de plannen en stand van zaken. Gevraagd wordt om onderwerpen van onze kant. Op verzoek ontvangen we een uitdraai van meldingen uit R’hout. Situatie rond wegbrengparkjes is in ieder geval een punt. We komen nog met een reactie.
–Crash heeft gevraagd om bij te praten over de ontwikkelingen bij het museum en het fort. Bas neemt contact op om dit in te plannen.
–De Dorpsraad heeft begrepen dat de Plus het plan heeft om gelijk met het stoppen van de tabaksverkoop ook de servicebalie te sluiten. Alleen nog de pakketautomaat zou blijven. Daarmee zou de dorpsfunctie verdwijnen. Chris zal hiernaar informeren.
–Inrichting Boulevard / fietsstraat: Gebiedsmanagement vraagt om bewoners die willen mee praten. Wat ons betreft is Rohald nog steeds het aanspreekpunt. Bas checkt dit. Als alternatief kan Chris inwoners benaderen.
— Gemeenteraad bezoekt de kernen: Bezoek aan R’hout is gepland voor 13 juni. Gebiedsmanagement organiseert het en stelt programma op. Verzoek om hiervoor ideeën aan te reiken.
— Gemeente heeft subsidie beschikbaar voor het aanbrengen van zgn. Street Art op kale muren. Dus welke muur in R’hout leent zich hiervoor? Spontaan wordt de muur bij de gymzaal genoemd. Verdere suggesties zijn welkom.

 • 9. Notulen 11 december 2023

Notulen akkoord.

 • 10. Update financiën

Edwin heeft de bankadministratie van 2023 afgerond en rond gestuurd. Is helder en akkoord bevonden, maar daarmee is er nog geen (verplichte) balans en resultatenrekening 2023. Door zijn vertrek moeten we daar nog een oplossing voor vinden. Overzicht januari is ook gemaakt. Voor het eerst sinds jaren heeft de Dorpsraad weer gemeentelijke subsidie ontvangen.

 • 11. Organisatie Dorpsraad en werving nieuwe DR-leden

In de afgelopen maanden heeft Chris mee gewerkt in de Dorpsraad om een beeld te krijgen of de rol als bestuurslid iets voor hem was. Hans heeft de recent de andere leden geraadpleegd naar hun mening. Unaniem is besloten om Chris te vragen bestuurslid te worden en Chris heeft dat positief beantwoord. Daarmee is hij benoemd tot bestuurslid.

Daarna werd uitgebreid gesproken over bestuursvormen en personele invulling. Dit deel van de vergadering is vanwege vertrouwelijkheid en privacy niet genotuleerd.

 • 12. Aktie punten

– Communicatie achterban.
– Extra DR vergadering: februari 2024 (verslagjaar 2023). Wordt later, zie punt 10.
– Follow-up interne evaluatie: geen voortgang

 • 13. Rondvraag en afsluiting.

-Volgende DR vergadering: maandag 11 maart 2024

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering Rijsenhout 8 januari 2024 (De Reede)

Vergadering geannuleerd


Verslag Dorpsraadvergadering Rijsenhout 11 december 2023 (De Reede)

Aanwezig:

Dorpsraad: Bas van Luling, Hans van der Meulen, Herman Heijtel, Edwin Koopman, Nana Hogerheijde, Rohald van Dijk, Arie Wies (aanwezig tot punt 7), Chris van der Waals (toehoorder).

Gebiedsmanagement: Femke Osinga, Astrid Hollerhoek (t/m punt 6)

 • 1. Opening

Hans heet iedereen welkom en opent de vergadering.

 • 2. Samenwerkingsafspraken

Femke geeft aan dat de samenwerkingsafspraken een andere opzet hebben gekregen en dat dat de belangrijkste aanpassing is. Zij wil graag meer duidelijkheid in de samenwerkingsafspraken met de dorpsraad over bij welk overleg de samenwerkingsafspraken horen. Er was namelijk bij een andere dorpsraad verwarring over of sommige dingen bij het gebiedsoverleg horen, of bij een dorpsraad overleg. Hans geeft aan dat bij het doorlezen van de nieuwe afspraken er toch grote verschillen worden geconstateerd, hierdoor vereist het doorlezen van de nieuwe afspraken meer aandacht van de dorpsraad. Een groot verschil is het punt met betrekking tot draagvlak en verantwoording: punt c, waarbij deze in de vorige afspraken ter finalisering aan de dorpsraad worden voorgelegd; dit gehele punt is verdwenen uit de afspraken. Daarbij lijken er ook grote verschillen zijn met betrekking tot informatie delen; punt c: Hoe gaan we om met vertrouwelijke onderwerpen. Femke geeft aan dat dit niet de bedoeling is en dat hier dus iets mis is gegaan. Zij zorgt dat alles wordt aangepast zodat het goed wordt verwerkt in de samenwerkingsafspraken. Het verschil lijkt te komen doordat er een oude versie is gebruikt van de samenwerkingsafspraken. Er komen nieuwe samenwerkingsafspraken; de gebiedsmanager gaat kijken naar onze huidige afspraken en deze aanpassingen naar de nieuwe normen, dit zal gaan om voornamelijk de volgordelijkheid om de afspraken duidelijker te maken.

Vervolgens is er gesproken over de voortgang van de gebiedsoverleggen, i.v.m. eerdere opmerkingen van de dorpsraad over de opzet van deze overleggen. Het idee vanuit Femke is om er themabijeenkomsten van te maken i.p.v. gebiedsoverleg. Er wordt dan gesproken over een thema wat overal speelt, bijvoorbeeld jongerenoverlast, als agendapunt. Zo is er meer voorbereiding mogelijk voor de aanwezigen, en kunnen de juiste mensen aan tafel zitten. Er komt dan een aparte afspraak tussen de dorpsraad met Marcel Leek. om het over de onderwerpen in ons eigen dorp te hebben, als vervanger voor de onderwerpen die besproken werden in gebiedsoverleg (bijvoorbeeld ingestuurde vragen vanuit het dorp over stoepen). Gebiedsoverleg (dan wel themabijeenkomst) gaat naar 1 keer per kwartaal, met dus andere invulling. In Maart zal het eerste gebiedsoverleg plaatsvinden in nieuwe vorm. Gebiedsmanager komt tegen die tijd bij de dorpsraad met meer informatie.

Verder zijn er afspraken gemaakt over de frequentie van aansluiten gebiedsmanager bij dorpsraad overleg. Afgesproken dat het van toegevoegde waarde moet zijn dat gebiedsmanager aansluit bij ons maandelijkse dorpsraad overleg. Zijn er geen onderwerpen om met elkaar te bespreken is het niet noodzakelijk dat de gebiedsmanager aansluit. Per vergadering wordt er gekeken of de gebiedsmanager zal aansluiten.

 • 3. Vervallen reservering en woningbouw

Er is een opvolger gevonden voor Jeroen, hij zal zich de komende tijd inlezen en inwerken op de projecten. De dorpsraad is in afwachting van zijn aansluiten bij dorpsraad.

De raad heeft een najaarsrapportage opgesteld.

De wethouder is akkoord met de geschreven notitie, Femke doet navraag wanneer de notitie beschikbaar is voor de dorpsraad.

De raad heeft de motie goedgekeurd voor een projectwethouder in Rijsenhout. De motie ligt nu bij het college.

 • 4. Dossier de Reede

Er komt een bestuurlijk overleg op 14 December om meer vaart te krijgen in dit traject. Dit overleg vindt plaats tussen de kerk en gemeente. We zijn in de hoop dat er goede afspraken met elkaar gemaakt kunnen worden.

 • 5. Moestuinen

2 maanden geleden is er een afspraak met Gijs Pontier afgezegd ivm ziekte. Anna, vervanger van Gijs, heeft contact gezocht met Herman en Arie over een nieuwe afspraak. Herman en Arie zien problemen met het eventueel inplannen van een nieuwe afspraak met de vervanger van Gijs, Anna, i.v.m. de volle agenda’s in December. Daarom willen zij graag weten of de informatie ook op de mail gedeeld zou kunnen worden die anders besproken wordt in de afspraak.

Femke geeft aan contact te hebben gehad Anna. De in te plannen afspraak gaat om de tarieven voor de moestuinen, Femke heeft gevraagd wat er op tegen is om dat ergens in het nieuwe jaar te doen.

We willen als dorpsraad een goed voorstel op de nieuwe tarieven. Femke verzoekt aan Anna om de suggestie voor nieuwe afspraken (tarieven) op de mail te zetten, zodat dit zonder vergadering voorgelegd kan worden bij de dorpsraad. De dorpsraad ziet graag het voorstel tegemoet.

 • 6. Jongeren

Arie spreekt over de komende lichtjesavond. Hiervoor zijn de voorbereidingen in volle gang. In de vorige vergadering gesproken over overlast van jongeren in het dorp. De overlast lijkt minder te zijn geworden sinds de aanpak van de politie.

De dorpsraad heeft vernomen dat Piet van de caravan er helaas een tijdje mee is gestopt na een vervelend voorval. Femke geeft aan dat er gesprekken zijn geweest met meerwaarde en Piet over hoe weer iets op te zetten. Dit zou namelijk wel de wens zijn. Dit zou dan zijn voor jongeren tot 16 jaar, tot 21 uur ‘s avonds, op een stuk grond van de gemeente. Hier zou de caravan van Piet, onder begeleiding, kunnen staan. De gesprekken hierover lopen en de dorpsraad steunt dit initiatief.

De jongerenwerkers in Rijsenhout hebben gesproken met jongeren uit Rijsenhout en een plan geschreven voor project menens. Zij hebben groen licht gekregen voor de plannen in dit project van meerwaarde. De plannen zouden gaan over het verbeteren van een huidige locatie waar veel jongeren samenkomen, en nieuwe initiatieven. Femke heeft een afspraak ingepland met collega’s van jeugd om het over de plannen te hebben.

Zaken die gebracht zijn vanuit gebiedsmanager:

-Aanpassingen aan de Bennebroekerweg: Dit punt heeft betrekking tot de verbreding en aanpassingen die verricht zullen gaan worden aan de Bennebroekerweg. De procesmanager van dit project heeft bij Femke aangegeven dat er met verschillende projectgroepen wordt gesproken over de aanpassingen aan de Bennebroekerweg. Hierin wordt er gesproken over meerdere opties, waaronder een extra oprit naar de A4. Er wordt contact opgenomen met de procesmanager door Rohald over dit punt. Punt is ook eerder ter sprake gekomen in dorpsraad overleggen (met gemeente). Indien zaken in het project van toepassing zijn op Rijsenhout zal gebiedsmanager ook contact opnemen met dorpsraad.

-Er zijn vragen uit het dorp gekomen over werkzaamheden op Den adelszwet/heermanszwet, het is voor de bewoners onduidelijk wat de werkzaamheden precies zijn. Femke heeft geen direct antwoord op de vraag wat de plannen zijn en zal dit uitzoeken. Komt er op terug bij dorpsraad.

Einde gezamenlijk overleg met Gebiedsmanager.

Arie heeft eerder aangegeven te stoppen met de dorpsraad, heeft besloten dit ook per deze vergadering te doen. Arie is daarom niet meer aanwezig vanaf dit punt.

 • 7. Notulen vorige vergadering

In de vorige notulen is aangegeven dat de huidige status van de SLS subsidie uitgezocht zou worden door het gebiedsmanagement, maar daar is nog geen antwoord op gekomen.

De notulen van de voorgaande vergadering worden goedgekeurd.

 • 8. Mededelingen en ingekomen stukken

-Het concept vergaderschema voor 2024 is door de dorpsraad vastgesteld.

-Er is een mail binnengekomen over het opknappen en verbeteren van het groen en tuintjes in Rijsenhout en de vraag of de dorpsraad een stimulator zou zijn in het opknappen hiervan, en dit eens punt op de agenda kan maken. De dorpsraad heeft aangegeven dat zij hebben vernomen dat Rijsenhout vooraan in de rij staat bij de gemeente om de vergroening van straten en hofjes verder vorm te geven, maar kennen wij daar nog geen actuele plannen voor. De dorpsraad heeft aangegeven zeker hierin mee te willen denken en dat wij de schrijver van de mail adviseren om klein te beginnen in de eigen buurt/straat met het bedenken van plannen. We horen graag wat de dorpsraad zou kunnen betekenen in deze plannen, en maken graag tijd hiervoor vrij op de agenda in een vergadering. Schrijver geeft aan hier zeker over na te zullen denken, en kijken of er medestanders zijn die mee willen denken.

-Een tweede mail die is binnen gekomen gaat over het opfleuren van het centrum van Rijsenhout, denk hierbij aan bankjes voor ouderen, een ontmoetingspunt, bloemetjes, maar ook activiteiten voor ouderen. De dorpsraad heeft hierop aangegeven dat het creëren van ‘meer centrum’ ook iets is wat de dorpsraad nastreeft, waarbij de herontwikkeling op dit moment wat stroef verloopt. Wat betreft een ontmoetingsplek wordt er verwezen naar de plannen voor de herontwikkeling van de Reede, hetzelfde geldt voor een ontmoetingsplek voor ouderen. N.a.v. dit mailcontact is er ook gesproken over, wat kan de dorpsraad wel al betekenen in het opfleuren van bijvoorbeeld de bloembakken in het centrum, hiervoor wordt er contact opgenomen met betrokkenen die eerder bezig zijn geweest met opfleuren hiervan.

 • 9. Structuur dorpsraad/ vooruitblik 2024

Er is gesproken over de structuur van de dorpsraad in een ingelaste extra vergadering met Hans, Bas, Chris en Nana. Tijdens dit dorpsraad overleg is een samenvatting hiervan en de eerste ideeën teruggebracht in de dorpsraad. Het idee is om op een nieuwe manier leden te gaan werven en te gaan werken met een nieuwe structuur waarbij de dorpsraad werkt met een algemeen bestuur, wat maandelijks bijeen komt. En daarnaast dorpsbewoners die zich op project basis n.a.v. hun interesses kunnen hard maken voor bepaalde onderwerpen in hun dorp. Hierbij zou het mooi zijn als we huidige betrokken leden kunnen blijven koppelen aan de dorpsraad, zodat hun sterke punten gebruikt kunnen worden om de leefbaarheid in Rijsenhout te vergroten, maar zij niet meer maandelijks betrokken hoeven te zijn bij de dorpsraad.

Momenteel is de dorpsraad dus wel hard opzoek naar nieuwe leden, waaronder een lid wat zich bezig kan houden met de communicatie en een penningmeester. Er is navraag gedaan voor een nieuwe penningmeester bij iemand die Hans eerder heeft gesproken over deze vacature, maar deze persoon vond de tijdsinvestering te groot.

Er wordt aangegeven dat het lastig is om vrijwilligers te gaan vinden, i.v.m. de veranderende samenleving. Hiervoor moet er goed gekeken worden naar de invulling van de maandelijkse vergaderingen, om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor nieuwe leden.

Tijdens de kerstbomen inzameling op 5 januari zal er wat lekkers en warme drankjes beschikbaar worden gesteld door de dorpsraad. Gedurende deze inzameling is er ook de mogelijkheid om te spreken met de dorpsraad. De dorpsraad wil graag peilen in het dorp wie er mee willen praten over bepaalde onderwerpen en zal hier benoemen dat zij opzoek zijn naar nieuwe leden. Met een nieuwe invulling van de dorpsraad zal er gekeken moeten worden naar de statuten en de afspraken die wij onderling met elkaar hebben. Rohald zal vanaf aankomende vergadering niet meer deelnemen in algemeen bestuur, maar is vanaf dan aanspreekpunt als projectmanager op verkeer voor de dorpsraad. Hierbij kunnen wij als dorpsraad gebruik maken van zijn kennis en expertise.

 • 10. Actiepunten

-Communicatie met achterban

-Extra DR vergadering – doen we samen met rol van penningmeester, die wordt anders nu.

Notulist: Nana Hogerheijde


Verslag Dorpsraadvergadering Rijsenhout 13 november 2023 (De Reede)

Aanwezig:
Dorpsraad : Hans van der Meulen, Herman Heijtel, Rohald van Dijk, Bas van Luling, Arie Wies, Nana Hogerheijde, Edwin Koopman.
Chris van der Waals. Toehoorder. Heeft interesse om lid van de Dorpsraad te worden
Gebiedsmanagement: Femke Osinga, Astrid Holierhoek (t/m punt 5)

 • 1. Opening.

Hans heet iedereen welkom, met name Chris als potentieel lid Dorpsraad, en Astrid, die hier voor het eerst is in de functie van assistent gebiedsmanagement. Femke geeft aan dat ze de huidige samenwerkingsafspraken tussen Gebiedsmanagement en de Dorpsraad wil evalueren, en de concept samenwerkingsafspraken 2024 wil bespreken. Stukken zijn inmiddels gedeeld. Komt in DR vergadering van december op de agenda.

 • 2. Moestuinen.

Het overleg met de Gemeente van hedenmorgen is helaas wegens ziekte van Gijs Pontier afgezegd. Wordt opnieuw gepland. Herman zal aan de Gemeente laten weten dat, nu ook vanwege de tijdsdruk, wij er van uit gaan dat er voor 2024 de bestaande voorwaarden van toepassing blijven. De 4 kavels die per 1 januari vrijkomen worden volgens de wachtlijst toe gewezen.

 • 3. Jongeren en lampjestocht.

Op 21 december wordt er een lampjestocht georganiseerd van het Lichtbaken naar de Ontmoetingskerk. Laatstgenoemde is de organisator. Gelet op de slechte ervaringen met de Halloween activiteit en de overlast van illegaal vuurwerk wordt de vraag gesteld of dat het wel verantwoord is. De tocht staat inmiddels wel bij de Gemeente op de lijst van evenement-meldingen. Gebiedsmanagement gaat na of dat toereikend is.

Vuurwerk blijft een dagelijks probleem. Heeft alle aandacht van Politie en van Handhaving maar er is nauwelijks tegen op te treden. Wel belangrijk om meldingen te blijven doen bij de Politie.

Bas geeft aan dat Paul Bos vanuit podium C. een oproep heeft ontvangen om op het fort een activiteit te organiseren van de jeugd uit ons dorp. Hij denkt zelf aan jeugd van 12 en 27 jaar, dus wel erg breed. Alles gefinancierd vanuit een grote landelijke subsidiepot. Edwin stelt voor dit onderwerpen over te laten aan de “verantwoordelijken“ van Meerwaarde. Zij zijn wekelijks in R’hout en ze kennen alle jongeren het beste. Het feit dat we regelmatig nieuwe instroom van buiten het dorp hebben in de huurwoningen helpt ook niet.

 • 4. Vervallen reservering en Woningbouw.

Op 7 december wordt de Startnotitie Rijsenhout in de Gemeenteraad behandeld en bij akkoord kan de volgend stap worden gezet, want budget en bemensing (projectleider) zijn dan geregeld. Zie voor uitgebreide toelichting over de startnotitie de notulen van oktober. Hoewel het in de notitie al gaat over de leefomgeving van Rijsenhout in brede zin, geeft de DR aan dat hierbij ook aandacht moet worden gegeven aan de Jeugd. En het is interessant inzicht te hebben in de grond die de Gemeente al zelf in R’hout heeft. Stel dat daar ruimte vrijkomt (school, bandweer etc.) dan kan dat belangrijk zijn in het kader van kansen voor sociale woningbouw voor doelgroepen.

Woningbouw commissie wil contact. Femke gaat Gerben benaderen want andersom lukt blijkbaar niet.

 • 5. De Reede.

Veel vragen over de status inclusief financiën. Arie heeft de sterke indruk dat alles steeds weer opnieuw wordt onderzocht. De meeste zaken staan al op papier. De wensen van de verenigingen zijn vastgelegd. De resultaten van het parkeeronderzoek zijn er, hoewel nog steeds niet gedeeld. Over een lastig punt bij de nieuwbouw, nl. geluidsisolatie boven de horeca is tijdens het participatieoverleg uitgebreid gesproken maar vervolgens niets genotuleerd. De DR vergadering van 11 december zal worden gebruikt om dit onderwerp uitgebreid te bespreken. We beginnen daarom eerder om 19.30. Femke regelt dat de
projectleiders daarbij aanwezig want anders heeft bespreking geen zin. Vooraf alle stukken beschikbaar. Femke (de Gemeente is de aanvrager) gaat informeren naar de status van de SLS subsidie die voor dit project was toegezegd, maar een einddatum heeft van ultimo 2023.

Nabranders richting Gebiedsmanagement:

-Rohald merkt op dat de informatie over de inzet van een pontje tijdens de nachten dat de brug bij Aalsmeer is afgesloten alleen in Aalsmeerderbrug bekend is gesteld, terwijl dat voor een veel bredere omgeving van belang is. Dit is inmiddels ook bij de Gemeente vastgesteld. Bas zorgt er voor dat het in ieder geval ook op onze site wordt vermeld.
– Rohald herhaalt het eerdere verzoek om bij de realisatie van de zgn. koude kruising (=alleen doorgaand verkeer) van de Aalsmeerderweg en de oude N201 meteen te kijken naar een warme kruising (= ook afslaand verkeer). Het eerste is voor de logistiek van belang maar het tweede is juist voor R’hout zelf van belang. Hoewel de kruising een zaak is van de Provincie kan de Gemeente z.i. hier invloed op uitoefenen.

 • 6. Notulen 9 oktober 2023.

Notulen akkoord.

 • 7. Mededelingen en ingekomen stukken.

– (Kinder)kertbomeninzameling: Bas doet de organisatie. Verschillende DR-leden zullen assisteren. Op basis van de ervaringen van de laatste inzameling zijn de spelregels wat aangescherpt. Bij de aankondiging van de inzameling op 5 januari (van 16.00 tot 18.00) worden deze bekendgemaakt. Aansluitend een informele “nieuwjaarsborrel” voor de DR.
– subsidieaanvraag bij Westeinderscheg: Ons is gemeld dat we op korte termijn de officiële afwijzing gaan ontvangen van de subsidieaanvraag voor de steiger. Pot is al leeg.
-Dorps- en wijkraden: Hans en Herman zijn naar dit halfjaarlijkse overleg met B&W geweest. Was een interessante netwerkavond en veel mensen gesproken, waaronder de burgemeester. Maar het is bovenal een avond waarop ambtenaren hun projecten promoten en samenwerking zoeken voor de uitvoering. Op zich zinnige projecten, bijv. bestrijding eenzaamheid, huisvesting /integratie van doelgroepen, maar zeker voor raden van kleine dorpen alleen maar nog meer tijdsbeslag. Wij hebben andere prioriteiten inzake
leefbaarheid.

 • 8. Organisatie Dorpsraad en werving nieuwe DR-leden.

Edwin laat weten zijn huis te hebben verkocht en R’hout te verlaten. Daardoor wordt de DR een gewaardeerd lid armer, en heeft bovendien weer een vacature voor het penningmeesterschap. De mening overheerst dat wegens een gebrek aan belangstelling voor een algemeen lidmaatschap van de DR (reden: geen tijd om zich met van alles te bemoeien) het alternatief van een kleine DR maar veel vrijwilligers met slechts een onderwerp, nog de meeste kans maakt. Vraag is of participatie dan nog aan de orde is voor allerlei zaken, want de zaken waar niemand zich voor wil inzetten blijven dan liggen.

Hans, Bas en Nana (ook Chris is geïnteresseerd) gaan dit model nader bespreken waarbij ook gekeken wordt naar hoe de DR van Nieuw Vennep hier mee omgaat, want die doen blijkbaar zoiets. Het is natuurlijk wel een DR met een grote achterban.

 • 9. Aktie punten.

– Communicatie achterban.
– Extra DR vergadering: februari 2024 (verslagjaar 2023)
– Follow-up interne evaluatie: geen voortgang

 • 10. Rondvraag en afsluiting.

Bas kijkt naar de jaarplanning 2024, verder geen opmerkingen.

-Volgende DR vergadering: maandag 11 december

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering Rijsenhout 9 oktober 2023 (De Reede)

Aanwezig:
Dorpsraad: Hans van der Meulen, Herman Heijtel, Rohald van Dijk, Bas van Luling, Arie Wies.
Gebiedsmanagement: Femke Osinga (t/m punt 7)

 • 1. Opening.

Hans heet iedereen welkom, met name Femke die als nieuwe gebiedsmanager vanavond voor het eerst aanwezig is.

 • 2. Vuurwerk overlast.

Er zijn de laatste weken regelmatig zware vuurwerkexplosies. Lijkt structureel te worden. Jongeren steken dat af, zich verplaatsend door het dorp. Los van de overlast, is het ook erg gevaarlijk voor de betreffende jongeren zelf. Wijkagent is geïnformeerd, maar handhaving is lastig. Oplossing moet komen van handhaving in combinatie met aandacht voor deze jeugd.

 • 3. Wietkwekerij.

Er is geen zichtbare voortgang maar het proces loopt nog steeds door en er vindt overleg plaats. Betreft landelijke proef maar blijkbaar overal in een ander tempo van realisatie.

 • 4. Dossier moestuinen.

Mede ter informatie van Femke wordt de historie tot aan waar we nu staan uitvoerig toegelicht. Alles overziende ziet de DR alleen maar nadelen aan een vernieuwd contract met de Gemeente, maar wil wel volop door met de acties voor 1-1-2024, nl. een eigentijds huurcontract met de tuinders, en het terugdraaien toe geëigende extra m2. Hans ,Arie en Herman werken een reactie richting de Gemeente uit.

We gebruiken overigens liever het begrip moestuinen omdat dit beter aansluit bij wat er bij ons toegestaan is. Bij volkstuinen bestaat meestal de mogelijkheid van het hebben opstallen etc. Daar is bij ons geen sprake van. Feitelijk zou aan het einde van elk seizoen alles schoon moeten worden opgeleverd.

 • 5. De Reede.

Dit inmiddels al jaren voortslepende onderwerp wordt uitgebreid besproken. Ook de eigen rol van de DR daar in. Door bij de start de verhuizing van activiteiten naar de Kerk en de nieuwbouw aan elkaar te koppelen, en dat vast te leggen in de SLS subsidievoorwaarden, leek dit een goed project te worden voor de leefbaarheid van Rijsenhout en de kwaliteit van het centrum. Inmiddels heeft het gevoel de overhand gekregen dat de DR blijkbaar nuttig is om de participatie af te dekken maar verder gaat iedereen zijn eigen gang. Nog maar de vraag hoe /of de EUR 300K SLS subsidie wordt benut. Situatie rond Kerk is dat contract nog niet is getekend, en dat Buurtzorg nog onoverkomelijke bezwaren heeft dat er een eigen ruimte niet beschikbaar is. Van de Nieuwbouw is de huidige status niet bekend.

 • 6. Vervallen reservering en Woningbouw.

Zoals door de DR verzocht, gaat de Gemeente inderdaad de regie op zich nemen om de kansen te benutten die de vervallen reservering voor Rijsenhout biedt. Er is een projectleider aangesteld met de opdracht om een startnotitie voor Rijsenhout op te stellen.

De basis voor de startnotitie Rijsenhout vormt de motie over Rijsenhout, zoals door de gemeenteraad aangenomen op 27 juni jl.. De startnotitie Rijsenhout beschrijft welke inhoudelijke stappen gezet moeten worden om te komen tot het plan voor gebiedsontwikkeling, op basis van de visies die al aanwezig zijn zoals de Ruimtelijk Economische Visie Rijsenhout en het Ruimtelijk Kader Rijsenhout, maar ook het Provinciaal programma Westeinderscheg. Uitgangspunt bij dit plan is de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving Rijsenhout, waarbij het om een breder aspect gaat dan alleen het toevoegen van woningen. Verder gaat de notitie in op de organisatie, zowel binnen de gemeente alsook met het Rijk, de Provincie en met de Dorpsraad/bewoners. De provincie heeft een rol vanwege het programma Westeinderscheg, maar ook vanwege de uiteindelijk benodigde procedures. Vanuit het Rijk is ook betrokkenheid vanuit o.a. de procedures (LIB).
Naast het plan voor gebiedsontwikkeling zal de planologisch juridisch situatie alsook de
financiën onderwerp zijn van verdere uitwerking in de aankomende periode. Vervolgens
gaat de startnotitie in op de benodigde gemeentelijke capaciteit en middelen om deze
werkzaamheden uit te voeren. Besluitvorming hierover is eind november/begin december te
verwachten.

 • 7. Drempel Bennebroekerweg / Tijmweg.

De herstelwerkzaamheden konden niet in een keer worden uitgevoerd. Inmiddels is de oude drempel weg gehaald en is er geasfalteerd. Er is ons inmiddels toegezegd dat de nieuwe drempel zo spoedig mogelijk wordt geplaatst.

 • 8. Notulen 11 september 2023.

Notulen akkoord.
Hans is bij onze oud penningmeester Belinda langs geweest en heeft alsnog haar als dank een boeket en een cadeaubon bezorgd.

 • 9. Mededelingen.

– Sint Intocht: Budget is rond. Hans gaat na op welke naam de vergunning wordt aangevraagd. Deze activiteit is geen verantwoordelijkheid van de DR.
– Halfjaarlijkse overleg dorps- en wijkraden 8november: Hans en Herman gaan daar naar toe.
-Ontvangen mail met vragen /zorgen over toekomst Rijsenhout: Hans levert aan Bas de stukken waarin is vastgelegd wat er de komende jaren staat te gebeuren, o.a. de lopende meer jaren plan gebiedsmanagement en de Gemeentelijke strategische visie.
– Hans meldt dat hij bericht heeft ontvangen dat Jos Bontekoe, oud gebiedsmanager, is overleden. Hij had al lange tijd grote gezondheidsproblemen en heeft nog maar kort geleden zijn afscheidsreceptie gehouden bij de Gemeente. Hij was iemand met hart voor Rijsenhout.

 • 10. Werving nieuwe DR-leden.

Met het wegvallen van Jan Buiten en het aangekondigde vertrek van Rohald is het nodig de DR weer op sterkte te brengen. Arie laat weten ook met het DR werk op te houden. Net als Rohald maakt hij zijn lopende projecten vooralsnog af. In zijn geval de tuinen en MRS.

Vastgesteld wordt dat de meest geschikte kandidaten bewoners zijn met een erg druk leven. Mogelijk best bereid om zich gericht in te zetten voor R’hout maar geen tijd voor maandelijkse vergaderingen over een breed scala van onderwerpen. Komende tijd eens goed nadenken of een andere organisatievorm (bijvoorbeeld met klein Dagelijks Bestuur, en meerdere, onderwerp-gerichte leden) een beter basis vormt.

 • 11. Mogelijke oprichting Federatie van bewonersgroepen, Verzoek om vriend te worden van de Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder (en ons logo daarbij te gebruiken).

Hoewel we geen toegevoegde waarde zien in zo’n Federatie naast de MRS gaan we wel in op de uitnodiging van de eerste bijeenkomst. Betreft een zeer brede groep, van DR Burgerveen tot actiegroep tegen vliegveld Lelystad. En het lijkt op een ORS2. We gaan er naar toe om gevoel krijgen voor het krachtenveld om ons heen.

Besloten wordt geen vriend te worden van de stichting. De DR geeft er de voorkeur aan om vooral in te zetten op de MRS waarin een evenwichtige aanpak van de Schiphol problematiek wordt nagestreefd.

 • 12. Afgeblazen Bewonersavond.

Er wordt terug gekeken op de gebeurtenissen waardoor moest worden besloten de avond te annuleren. Voor de DR een bittere tegenvaller, maar het feit dat de Gemeentelijke projectleiders van twee hoofdonderwerpen als de Reede en de Woningbouw weinig concreets te melden hadden heeft ons er toe gedwongen. Een avond zonder deze onderwerpen zou naar de bewoners toe een aanfluiting zijn geweest. De voorzitter van de MRS had wel toegezegd te komen. Gestreefd wordt om voorjaar 2024 alsnog de bijeenkomst te houden, met de genoemde onderwerpen.
Bas zorgt in afstemming met Hans voor een duidelijk bericht over de afmelding op Facebook en onze website

 • 13. Aktie punten.

– Communicatie achterban: Zie 12.
– Extra DR vergadering: februari 2024 (verslagjaar 2023)
– Follow-up interne evaluatie: geen voortgang

 • 14. Rondvraag en afsluiting.

Geen opmerkingen.

-Volgende DR vergadering: maandag 13 november

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering Rijsenhout 11 september 2023 (De Reede)

Aanwezig:
Dorpsraad : Hans van der Meulen, Herman Heijtel, Rohald van Dijk, Bas van Luling, Nana
Hogerheijde, Edwin Koopman.

 • 1. Opening.

Hans heet iedereen welkom na een kort zomer reces.

 • 2. Mededelingen en ingekomen stukken.

Rohald meldt dat hij heeft besloten binnenkort te stoppen met het DR werk. Hij heeft door
drukke werkzaamheden onvoldoende tijd. En vindt bovendien dat hij daardoor volgens zijn
eigen normen onvoldoende bijdraagt. Dat laatste wordt door niemand zo ervaren.
Uiteraard respecteren de overige DR-leden zijn besluit maar vinden het ontzettend jammer.
Ook al gelet het verlies van Jan Buiten als lid, zal de DR nadenken hoe we nieuwe DR-leden
kunnen werven.

Sint Intocht: Edwin heeft een Gemeentelijke subsidie geregeld voor de komende intocht.

Drempel Bennebroekerweg: Omwonende heeft geklaagd bij de Gemeente omdat de
drempel te hoog zou zijn voor de toegestane snelheid en dus tot schade aan de auto kan
leiden. Na voor hem onbevredigend antwoord heeft hij zich tot de DR gewend. Rohald zal
contact met de betrokkene opnemen. Gelet op de veiligheid van het aantal overstekende
fietsers en voetgangers heeft de DR geen problemen met de situatie.

De Reede: tot grote teleurstelling is er nog steeds geen definitief besluit. Helaas heeft de DR
hierop geen doorslaggevende invloed.

Concept BLVC Geniedijk fase 4: Ter kennisname: Op Geniedijk, langs het Linie pad, moeten de
populieren vervangen worden door iepen. De werkzaamheden duren ca. van september 2023 – april
2024. Noodzakelijke vervanging met name voor de veiligheid van fietsers en wandelaars.
Geen opmerkingen.

Vervoersplan2025: Het jaarlijkse verzoek om input te leveren voor een nog op te stellen plan
is ontvangen. Omdat alleen een gedegen, met cijfers onderbouwd voorstel kan worden
ingediend, kiest de DR er voor om eerst het conceptplan af te wachten en pas daarna, indien
nodig, commentaar in te dienen

Ingekomen mail over zichtbaarheid DR: Bas wikkelt dat af. Zie ook punt 9. Bewonersavond
11 oktober a.s. 

 • 3. Notulen 10 juli mei 2023.

Akkoord. Hans gaat nog achter de toegezegde digitale presentaties van het studenten
project aan.

 • 4. MRS (Maatschappelijke Raad Schiphol)

Herman doet verslag van de ontwikkelingen sinds onze laatste vergadering. De MRS heeft
een positief advies aan de minister uitgebracht inzake de ‘tijdelijke regeling strikt
preferentieel baangebruik’. Dat was een lastige afweging.

De wet geeft de minister de bevoegdheid om afwijkingen van regels voor baan- en
routegebruik en van grenswaarden voor geluid uit het Luchthavenverkeersbesluit (LVB) vast
te stellen, en om experimenten mogelijk te maken die per saldo kunnen leiden tot
hinderbeperking voor omwonenden. De MRS-leden hebben de voorliggende tijdelijke
regeling beoordeeld op de verwachte geluidshinder- en slaapverstoringseffecten van het
experiment in relatie tot de gerealiseerde geluidsbelasting in 2019. De MRS stelt vast dat het
experiment, per saldo bezien, een positief effect kan hebben op de hinderbeleving.
Momenteel gedoogt de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) een overschrijding
indien deze het gevolg is van strikt preferentieel baangebruik. Met de tijdelijke regeling komt
daar een einde aan, waardoor de rechtsbescherming van de bewoners wordt verbeterd.

De communicatie met “onze” cluster vertegenwoordiger in de MRS verloopt goed.

 • 5. Vervallen reservering en Woningbouw.

Edwin heeft met onze commissie woningbouw gesproken over de nieuwe situatie. En ook
over een mogelijke wijziging van de LIB contouren, die kans biedt voor meer woningbouw in
R’hout. Vanuit de Gemeente is aangegeven dat deze wijziging kansen biedt, maar die
constatering alleen is niet voldoende. Het is noodzakelijk dat dit leidt tot initiatieven en regie
van de Gemeente. Edwin en Hans spreken hier de gebiedsmanager op aan en zullen
vervolgens actief volgen dat er ook wat gebeurt.

 • 6. Jeugd en voetbalveldje Pampusstraat.

Arie en Edwin hebben met o.a. de betrokken bewoners, twee jeugdwerksters van
Meerwaarde, Piet Ravensbergen en Donja overleg gehad n.a.v. het rapport dat de
jeugdwerksters hebben opgesteld over de situatie. De wens bestaat om concreet drie zaken
op te pakken: een jeugdhonk, veld Pampusstraat, en veldje achter de sportcontainer bij de
brandweer. In het gebiedsoverleg zal daarom gevraagd worden om op korte termijn met
een actieplan te komen.

 • 7. Update Financiën.

Edwin geeft een overzicht van de financiële stand van zaken. Overzichtelijke, stabiele
situatie, zeker met de eerder genoemde subsidie voor Sint intocht. De Gemeentesubsidie
voor het reguliere DR-werk 2024 zal worden aangevraagd.

 • 8. Dossier moestuinen.

Eind van de maand zullen de gesprekken met de Gemeente over een nieuw huurcontract per
1-1-2024 weer worden opgepakt. Het voorliggende concept leidt tot sterke kostenstijgingen
en heeft wat andere voetangels. Woensdag a.s. overleg met de tuinders om hun mening en
ideeën te horen. Er is een kleine wachtlijst van kandidaat-tuinders. Voorwaarden voor
nieuwe tuinders zijn o.a. 1 kavel per tuinder en wonend in Rijsenhout.

 • 9. Bewonersavond.

Datum 11 oktober 20.00 in de Reede. Na een presentatie van de huidige Dorpsraad, zullen
onder het thema leefbaarheid drie onderwerpen worden behandeld: Woningbouw, MRS, De
Reede. MRS vertegenwoordiger en de gemeentelijke projectleiders vertellen de stand van
zaken. Daarna de mogelijkheid om deze onderwerpen en andere zaken (bijv. moestuinen,
ringdijk etc.) in afzonderlijke gesprekken verder te behandelen. Rohald probeert nog of er
verkeersdeskundige aanwezig kan zijn. Bekendmaking / publiciteit volgt op korte termijn.

 • 10. Aktie punten.

– Communicatie achterban: Zie 9.
– Extra DR vergadering: februari 2024 (verslagjaar 2023)
– Follow-up interne evaluatie: geen voortgang

 • 11. Rondvraag en afsluiting.

Geen opmerkingen.

-Volgende DR vergadering: maandag 9 oktober

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering Rijsenhout 10 juli 2023 (De Reede)

Aanwezig:
Dorpsraad : Hans van der Meulen, Herman Heijtel, Rohald van Dijk, Arie Wies, Bas van
Luling, Nana Hogerheijde, Edwin Koopman.

 • 1. Opening.

Hans opent de vergadering en komt terug op het overlijden van onze secretaris Jan Buiten
op 5 juni. Via onze website en Facebook hebben we geprobeerd zoveel mogelijk mensen te
informeren en ook onze grote dank uit te spreken over zijn verdiensten voor de DR en
daarmee Rijsenhout. Jan was het langs zittende bestuurslid van onze DR en een eerste
vergadering zonder hem is onwerkelijk.

 • 2. Mededelingen en ingekomen stukken.

Geen binnengekomen stukken.
Hans is bij het afscheid bij de Gemeente van Jos Bontekoe, oud gebiedsmanager voor
Rijsenhout, geweest. Hij kwam graag in Rijsenhout en vond het een speciaal dorp.

 • 3. Notulen 15 mei 2023.

Akkoord

 • 4. Dossier de Reede.

De Gemeentelijke projectleider voor de Kerk heeft aangekondigd dat ze overlegpunten met
de DR zal toesturen, maar die zijn nog niet ontvangen.
Het is de DR nog steeds niet duidelijk of de afspraken en condities waaraan momenteel
wordt gewerkt zullen voldoen aan de voorwaarden en uitgangspunten op grond waarvan de
DR destijds akkoord is gegaan met het hele project. We wachten het overleg af.

 • 5. MRS (Maatschappelijke Raad Schiphol)

Dankzij een speciale website en de medewerking van de lokale verenigingen zijn we er in
geslaagd om 132 stemmen in te leveren, waarmee we twee kiesmannen hebben gekregen
voor de Cluster Kaagbaan Binnengebied. Grote dank aan iedereen die zich daarvoor heeft
ingezet. Arie en Herman hebben als kiesmannen uit de beschikbare kandidaten op Arnoud
Hendriks (DR Burgerveen) gestemd en die is ook onze clustervertegenwoordiger geworden.
We hebben inmiddels goede ingangen in de MRS en we zijn tevreden over de
informatiepositie voor Rijsenhout. De kiesmannen blijven via de Clustervertegenwoordiger
goed aangesloten op de ontwikkelingen rond Schiphol.

 • 6. Terugkoppeling project Studenten Wageningen (Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke
  Planning)

De bijna 30 studenten hebben tussen 12 juni en 7 juli gewerkt aan een casus in de regio
Rijsenhout – Aalsmeer rondom met de vraag hoe de leefbaarheid rondom Schiphol
verbeterd kan worden. Daarbij zijn ze ondersteund door een aantal betrokkenen uit de
omgeving, waaronder DR-leden, die de verschillende aspecten van de situatie hebben
toegelicht. Op vrijdag 7 juli hebben de studenten hun ontwerpvoorstellen en eindproducten
gepresenteerd in de Oude Veiling in Aalsmeer. Veel voorspelbare zaken zoals wonen en
werken, energietransitie etc. waarbij opviel dat Schiphol niet echt aan de orde kwam. Soms
heel creatief wat de aanwezigen aan het denken kan zetten bij hun eigen werk aan de
ontwikkelingen. Kortom, een nuttige exercitie voor beide partijen. De presentaties worden
nog digitaal aan ons toegestuurd.

 • 7. Vervallen reservering, en hoe verder.

Nu de reservering voor de zesde baan is vervallen, is er een nieuw elan ontstaan om de
leefbaarheid van Rijsenhout aan te pakken. Positieve uitspraken van Rijk, Provincie en
Gemeente, maar wel met de handrem er op van bestaande belemmeringen die op zich niet
zijn veranderd. Denk aan LIB, binnen- en buiten stedelijk gebied etc. De vraag is hoe dit
momentum te pakken. Hans heeft een aantal gesprekken gehad met betrokkenen en gaat
onderzoeken of er een breed ronde tafel gesprek kan worden opgetuigd (informeel, benen
op tafel) om tot actie te komen.

 • 8. Dossier moestuinen.

Goede medewerking en ondersteuning bij de sanering van het terrein richting 1-1-2024. Dan
zal het nieuwe huurcontract met de Gemeente in gaan, en ook de nieuwe huurcontracten
tussen de DR en de individuele tuinders. Er is een overleg geweest met de tuinders waarin
de voortgang is uitgelegd en de stappen zijn aan gegeven die de komende maanden zullen
worden gezet. Iedereen werkt positief mee.

 • 9. Bewonersavond.

Gemikt wordt nu op eind oktober, begin november in de Reede. Onder het thema
leefbaarheid drie onderwerpen: Woningbouw, MRS, De Reede. Gevraagd zal worden of MRS
/ onze cluster vertegenwoordiger, de gemeentelijke projectleiders etc. een rol kunnen
spelen. Zij doen tenslotte het werk. Korte presentaties en daarna gelijktijdige sessies voor
liefhebbers van meer details. De DR-leden zullen beschikbaar zijn om op hun dossiers
geïnteresseerden te informeren.

 • 10. Aktie punten.

 – Communicatie achterban: Zie 9.
– Extra DR vergadering: geen voortgang
– Follow-up interne evaluatie: geen voortgang
– Opvolging Hans Paar: ingevuld door MRS Kiesmannen Arie & Herman

 • 11. Rondvraag en afsluiting. 

-Hans gaat met St. Klaas commissie overleggen over de plannen en de ondersteuning door
de DR
-Rohald meldt dat de subsidie voor de steiger een lastig verhaal dreigt te worden. Potje al
bijna leeg.
-Rohald stuurt mail rond met rapport over het parkeren van vrachtwagens en (losse)
aanhangers in Konnetlaantje. Graag reacties .
-Nana meldt dat wietkwekerij in gesprek is met de naaste bewoners en druk bezig met de
plannen. Het is nog wachten op officiële tekeningen en de vergunningsaanvraag.

-Volgende DR vergadering: maandag 11 september

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering Rijsenhout 15 mei 2023 (De Reede)

Aanwezig: 

Dorpsraad: Hans van der Meulen, Edwin, Koopman. Bas van Luling, Rohald van Dijk, Nana Hogerheijde

Gemeente: Hanneke Plukkel tot en met punt 7

 • 1. Opening
 • 2. Verzoek overname taken secr. 

Op verzoek van Jan zal Bas zijn taken als secretaris waarnemen.

 • 3. Dossier de Reede 

Over de voorgestelde overeenkomst tussen gemeente en kerk wordt begin juni een beslissing vanuit de kerk verwacht. De ontwikkelaar van de herontwikkeling van de Reede is voornemens om de omgevingsvergunning rond de zomer aan te vragen. De ontwikkelaar heeft aangegeven vooruitlopend op die aanvraag een informatieavond te organiseren voor belanghebbenden en omwoners.

 • 4. Voortgang fietsstraat/Aalsmeerderweg 

Op basis van het onderzoek van de gemeente Haarlemmermeer lijkt er geen noodzaak te zijn om verkeerslichten te plaatsen op het kruispunt van de Aalsmeerderweg en de Bennebroekerweg. De huidige oplossing (aanpassingen die gedaan zijn aan het kruispunt) lijken voor de gemeente op dit moment voldoende te zijn.

Voor zover de dorpsraad kan beoordelen werken de aanpassingen op dit moment. De dorpsraad vraagt zich wel af of de huidige aanpassingen toekomstbestendig zijn, zeker met het oog op een verbreding van de Bennebroekerweg en de aansluiting van de Tijmweg op de A4 met de bijbehorende gevolgen voor het kruispunt.

Wat betreft de Aalsmeerderdijk: Westeinderpromotie heeft subsidie aangevraagd voor een upgrade van de boodschappen steiger. De weg zal aangepast worden naar een fietsstraat. Er is de wens om een plateau aan te leggen om zo de snelheid er uit te halen bij de kruising bij de opstap van de pont. Bij aanpassing van de weg naar een fietsstraat zal hetzelfde aantal parkeerplekken blijven.

 • 5. Hennepkwekerij 

Voor de directe omwonenden van de beoogde Hennepkwekerij is er door de ondernemers een informatieavond georganiseerd om deze omwonenden te informeren met hun plannen. De ondernemers konden echter geen concrete tekeningen laten zien van hun plannen. Hierdoor zijn er veel vragen bij de omwonenden. Er is afgesproken met de kweker en ondernemers dat er een vervolg zal komen waarbij de concrete tekeningen voorgelegd kunnen worden aan de bewoners.

 • 6. Mededelingen en ingekomen stukken

A. Mail Simone Ettes, zie #3

Zie project Reede.

B. Mail parkeren en brengparkje

Voor het parkeren bij de school heeft handhaving met school aanvullend overleg op 16 Mei. Handhaving vraagt aan school te sturen op meer naar school komen met de fiets. Het programma bewegend naar school van veilig verkeer Nederland.

C. Speelplek regenboogstraat

In week 22 zal er gestart worden met de speelplek in de Regenboogstraat, uitvoering zal ongeveer 3 weken duren.

 • 7. Interim gebiedsmanager 

Hanneke Plukkel stopt als gebiedsmanager. Tim Aarts zal tijdelijk als interim gebiedsmanager dienen. Er wordt gezocht naar een nieuwe gebiedsmanager.

Wij danken Hanneke voor haar inzet en wensen haar veel plezier bij haar nieuwe baan.

Einde gezamenlijk deel

 • 8. Notulen vorige vergadering 

Notulen vorige vergadering goed gekeurd.

 • 9. Dossier oprichting MRS 

Tot eind Mei is er de tijd om voldoende stemmen (sympathisanten) te hebben. De dorpsraad is opgegeven als organisatie. Er komt een tekst op de site & facebook (wat Rijsenhout moet weten) om stemmen te werven, om zo Rijsenhout zeggenschap te geven in de MRS. Verder in afwachting. Er is besproken hoe we het beste de vertegenwoordiging van ons dorp kunnen doen in de MRS.

 • 10. Voortgang bewonersavond 

Door de extra werkzaamheden voor de MRS zal de bewonersavond na de zomer plaatsvinden. Informatie hierover volgt.

 • 11. Actiepunten 

– Communicatie achterban: bewonersavond na de zomer

– Extra DR vergadering: geen voortgang

– Follow-up interne evaluatie: geen voortgang

– Opvolging Hans Paar: ingevuld door Arie & Herman

 • 12. Rondvraag en afsluiting 

Volgende vergadering 10 juli (vervallen)

Notulist: Nana Hogerheijde


Verslag Dorpsraadvergadering Rijsenhout 17 april 2023 (De Reede)

Aanwezig:

Dorpsraad: Hans van der Meulen, Herman Heijtel, Rohald van Dijk, Arie Wies, Bas van Luling, Nana Hogerheijde, Edwin koopman.

 • 1. Opening.

Hans opent de vergaderingen begint met het belangrijkste: een update over de gezondheid van Jan onze secretaris die inmiddels al een week in het ziekenhuis ligt. Iedereen maakt zich zorgen en hoopt dat hij inderdaad binnenkort weer naar huis kan. Aanwezigheid Gebiedsmanagement is deze vergadering niet nodig gelet op de diverse dossiers, maar het is wel telefonisch stand-by.

 • 2. Dossier de Reede.

Overleg met de projectleiders was constructief. Lucht is geklaard en afspraken over communicatie met alle betrokkenen zijn gemaakt. Overleg met de verenigingen, de projectontwikkelaar en de architect was eveneens verhelderend. Nog wel veel zaken uit te zoeken, met name op gebied van zaalgebruik, en geluidsisolatie. Alles vertaalt zich uiteraard in kosten.Gesprekken tussende Gemeente en de Kerkenraad is nog steeds gaande. Bij positieve afronding gaat Maatvast het beheer doen.

 • 3. Dossier Ringdijk /Aalsmeerderweg.

De kruising is aangepast. Lijkt een hele verbetering. Afwachten maar.Rohald is bij gesprek van Wethouder met Amazon geweest. Amazon gaat wel stappen zetten richting chauffeurs, maar veel juridische mist als het gaat om zaken af te dwingen. Er wordt gewerkt met (onder)aannemers, dus wie is verantwoordelijk voor wie. En komen en gaan van chauffeurs. Maar er is nu eeningang bij klachten.

Gesprekken over fietsstraat moeten nog beginnen.

Subsidieaanvraag voor steiger loopt.

 • 4. Notulen 13 maar 2022.

Akkoord.

 • 5. Mededelingen/ingekomen stukken

A. 17 mei dorps-en wijkraden: Streven om er een vertegenwoordiging naar toe te sturen. Nuttig netwerk met andere raden en de Gemeente. Diverse DR-leden zijn geïnteresseerd om te gaan. Hans houdt de aanmelding in de gaten.

B:Ondersteuningsverzoek wietteler: verzoek ontvangen of de DR in het overleg van kweker en omwonenden een ondersteunende rol wil spelen. DR ziet geen actieve rol voor zich weg gelegd. Het gaat er primair om dat de omwonenden zo goed mogelijk worden geïnformeerd en hun mening kunnen geven. Als daar klachten over zijn zal de DR dat ongetwijfeld horen.

 • 6. Vervolg MRS (Maatschappelijke Raad Schiphol) bijeenkomst 12 april.

Arie licht de presentatie toe die hij heeft bijgewoond. Arie benadrukt nogmaals dat het gaat om een adviesraad inzake deleefbaarheid rond Schiphol, dus milieu eisen, geluidshinder etc. en niet primair om wel of geen huizenbouwen. In deze vergadering ging het om de ervaringen van de clustervertegenwoordigers in de oude overlegstructuur. Voor de bewoners leidt de nieuwe opzet met zeer getrapt gekozen vertegenwoordigers (á la Eerste Kamer) zeker niet tot herkenbare vertegenwoordigers. Zorg dat dit de motivatie verlaagt om te stemmen. De DR heeft al eerder besloten dat niet meedoen in ieder geval leidt tot een slechtere of zelfs geen informatie[positie. Dus we gaan wel zorgen dat we een kiesman krijgen, hopelijk met meerdere stemmen (1 stem per 50 sympathisanten). Arie gaat MRS vragen om bij ons langs te komen. Alle informatie over MRS is te vinden op http://www.maatschappelijkeraadschiphol.nl/

 • 7. Dossier moestuinen.

Herman licht deconcept huurovereenkomst toe en ook het concept Reglement dat daar onderdeel van is. Streven zo snel mogelijk een bijeenkomst met de bestaande tuinders te organiseren, maar dat wordt door vakanties ná Hemelvaart. Herman stemt af met de DR-leden die er bij moeten zijn.

 • 8. Overleg HAP 1 mei.

De eerder opgestelde leidraad is de agenda. Er komen die avond 2 vertegenwoordigers van de HAP naar de Reede die door Rohald en Herman zullen worden ontvangen. Hans regelt zaaltje.

 • 9.Voortgang bewonersavond.

Er wordt nu gemikt op 28 juni. Opzet rond drie thema’s: leefbaarheid (brede definitie), OntwikkelingenDe Reede, en Verkeer. Bedoeling is dat de verantwoordelijke gemeentelijke projectleiders die onderwerpen presenteren met introductie en assistentie van de DR-leden die de betreffende onderwerpen coördineren.

 • 10. Gesprek journalisten Kaagbanen 6 april.

Het betrof onderzoeksjournalistiek voor nog te publiceren artikelen. Journalisten waren de schrijvers van o.a. het artikel waarin min of meer werd gepleit voor de parallelle kaagbaan (en sluiten Aalsmeerbaan) om woningbouw in de driehoek Aalsmeer-Uithoorn-Amstelveen mogelijk te maken en zo de stad te laten uitbreiden. Hun werk wordt betaald vanuit een subsidie.

 • 11. Actiepunten.

-Communicatie achterban                                    Werkgroep       zie agendapunt 9.

-Extra DR vergadering (‘jaarvergadering”)          Hans

-Follow-up interne evaluatie                                  Hans

-Opvolging Hans Paar in Schiphol dossier.          Hans                 zie agendapunt 6.

 • 12. Rondvraag en afsluiting.

-Arie meldt in aanvulling op zijn opmerking in de vorige vergadering dat alleen de subsidie is geregeld voor de 4 mei activiteiten. Voor 5 mei regelt Maatvastde lunchin de Reede. Hij is in overleg met het Gebiedsmanagement of er mogelijkheden zijn voor een budget voor 5 mei. Ook zou je kunnen overwegen om vanuit de DR ruimte voor te maken.

-Volgende DR vergadering: maandag 15 mei

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering Rijsenhout 13 maart 2023 (De Reede)

Aanwezig:

Dorpsraad :Hans van der Meulen, Jan Buiten, Herman Heijtel, Rohald van Dijk, Arie Wies, Bas van Luling, Nana Hogerheijde.

Gebiedsmanagement:Hanneke Plukkel. Tot en met punt 4.

 • 1. Opening.

Hans opent de vergadering. Overvolle agenda.

 • 2. Wietkwekerij.

De DR is uiteraard niet blij met de komst van de wietkwekerij. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een teler aangewezen die binnen het experiment hennep mag telen in Rijsenhout. De Gemeente moet vervolgens de vergunning afgeven als aan de voorwaarden wordt voldaan. In een eerdere brief van de Burgemeester aan Minister President Rutte heeft zij al aangeven dat het schrijnend is dat er voor Rijsenhout al ruim twintig jaar beperkingen gelden voor wat betreft bouw- of andersoortige ontwikkelingen, maar dat de Overheid het dorp wel weet te vinden voor dit experiment. In dit dossier zitten de DR én de Gemeente op één lijn. De communicatie rond dit onderwerp met de omwonenden is overigens weer bedroevend. Participatie wanneer het uitkomt.

 • 3. Dossier de Reede.

Sinds de vorige vergadering is de onduidelijkheid over de voortgang van het project alleen maar toegenomen. In een mail (8 maart 2023) van de projectleider van de nieuwbouw suggereert hij aan een breed publiek dat er op 21 februari 2023 overleg met de DR is geweest, wat feitelijk onjuist is. De DR wil hier graag duidelijk hebben waarop dit gebaseerd is. De DR heeft de indruk dat het overleg in het Kerk-deel van het project in een uiterst moeilijke fase verkeert. De Kerk heeft binnenkort overleg met de Gemeente. Kortom, de DR vind het opmerkelijk dat dit deel van het project na meer dan twee jaar nog steeds geen gelopen race is en vraagt de Gemeente om opheldering.

Op 23 maart is er een presentatie voor de DR om het schetsontwerp voor de herontwikkeling van De Reede in Rijsenhout te bespreken. Tijdstip nog niet duidelijk. Hans zal voorstellen om ook de twee laatst overgebleven leden van de placemakinggroep uit te nodigen.

 • 4. Dossier Ringdijk / Aalsmeerderweg.

Aan de kruising wordt deze weken druk gewerkt. Het eerste overleg over invulling van de fietsstraat heeft plaatsgevonden. Rohald heeft gemerkt dat er heel veel varianten van een fietsstraat zijn. Subsidieaanvraag voor steiger is ingediend.

De Provincie plant een zogenaamde koude kruising (= kruising waarbij niet kan worden afgeslagen) bij de N196 en de noordzijde Aalsmeerderweg, te realiseren voor eind 2024. Primair voor Schiphol logistiek want voor bijv. Amazon busjes niet zo interessant. Er wordt ook gedacht aan een mogelijke warme kruising (=kruising met afslagen; dus vermoedelijk inclusief stoplichten) daarna, maar dat heeft lagere prioriteit.

De overlast in Rijsenhout (onder andere op de Aalsmeerderweg) door de Amazon busjes heeft onlangs geleid tot een hevige discussie na bumperkleving tussen meerdere verkeersgebruikers. Van dit incident is de politie op de hoogte gebracht. Politie pakt dit serieus op en heeft naar aanleiding hiervan nadrukkelijk verzocht om dit soort overlast en incidenten te melden zodat er tegen kan worden opgetreden.

 • 5. Notulen 13 februari 2023.

Akkoord.

 • 6. Mededelingen/ingekomen stukken

A. Mail speelplek Zeilhof: gaat over de herinrichting. De communicatie met de bewoners is helder en er is voldoende inspraak.

B. Mail parkeeroverlast Zevensprong: wordt morgen in het gebiedsoverleg behandeld. Handhaving gewenst. Gevraagd wordt om ook het parkeren van vrachtwagens en aanhangers in het Konnetlaantje bij SCW en TVR aan te kaarten. Dat leidt al lang tot onoverzichtelijke situaties en is vooral in het donker gevaarlijk. Er is nu een tijdelijk verbod vanwege omleiding i.v.m. de kruising.

C. Mail met verzoek om DR standpunt inzake wietkwekerij: zie agendapunt 2.

D. Mail problemen met aanvraag oplaadpaal voor de elektrische auto. Gaat om een zgn. verlengd private aansluiting (VPA). Dit wordt landelijk niet als een gewenste ontwikkeling gezien, dus lastig. Antwoord volgt.

 • 7. Onderwerpen voor politieke partijen.

De door Arie en Herman opgesteld leidraad voor dit soort gesprekken wordt met een kleine aanpassing goedgekeurd. Een wisselende afvaardiging van de DR zal per gesprek worden bepaald. Voor het gesprek met HAP zijn dat in ieder geval Herman en Rohald. Jan informeert HAP.

 • 8. Dossier volkstuinen.

Gesprek met de Gemeente over de volkstuinen is positief verlopen. Inmiddels is er wachtlijst met zeven kandidaten. Er komen vermoedelijk enkele tuinen beschikbaar. Arie en Herman gaan aan de slag om een bijeenkomst met de tuinders op te zetten. Er zijn inmiddels voldoende onderwerpen te bespreken: facturen 2022, facturatie 2023, huurcontract, sanering extra toegeëigende meters etc.

 • 9 Verslag MRS informatiebijeenkomst.

Omdat de DR heeft besloten dat we daar op een of andere manier bij betrokken moeten zijn, is Arie met Hans Paar naar een informatiebijeenkomst van de MRS (Maatschappelijke Raad Schiphol) geweest. De MRS is de opvolger van de gesneuvelde ORS (Omgevingsraad Schiphol). Arie benadrukt dat het gaat om een adviesraad inzake de leefbaarheid rond Schiphol, dus milieu eisen, geluidshinder etc. en niet primair om wel of geen huizenbouwen.

De opzet van MRS is als volgt: De bewoners in een bepaald gebied kiezen kiesmannen, de kiesmannen kiezen 5 vertegenwoordigers in de MRS. De MRS adviseer de Minister. Arie en Hans gaan verder nadenken hoe we dit item verder communiceren naar de achterban en hoe verder moeten omgaan met het kiezen van kiesmannen. Arie komt hier de volgende vergadering uitgebreid op terug.

 • 10. Voortgang bewonersavond.

Doordat de grote zaal niet beschikbaar is eind maart wordt nu gemikt op in ieder geval vóór de zomer. Uitwerking van de opzet verloopt volgens plan.

 • 11. Actiepunten.

– Communicatie achterban. Werkgroep

– Extra DR vergadering (‘jaarvergadering”). Hans

– Follow-up interne evaluatie. Hans

– Opvolging Hans Paar in Schiphol dossier. Hans

 • 12. Rondvraag en afsluiting.

-Nana meldt dat er voor de avondvierdaagse van 23- 26 mei een vergunning is aangevraagd.

-Arie meldt dat voor de 4 en 5 mei activiteiten de vergunning voortaan centraal door de Gemeente zelf wordt geregeld. Subsidie is rond. Maatvast verzorgt de lunch. Wethouder komt naar de bijeenkomst.

-Volgende DR vergadering: maandag 17 april

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering Rijsenhout 13 februari 2023 (De Reede)

Aanwezig:

Dorpsraad: Hans van der Meulen, Jan Buiten, Herman Heijtel, Rohald van Dijk, Arie Wies, Edwin Koopman

Gebiedsmanagement: Hanneke Plukkel. Tot en met punt 5.

Overleg Schiphol: Hans Paar. Tot en met punt 6.

 • 1. Opening

Hans opent de vergadering en verwelkomt speciaal Hans Paar (tevens oud- voorzitter DR) en, na een periode van afwezigheid, opnieuw Hanneke.

 • 2. Dossier Ringdijk / Aalsmeerderweg

Aan de kruising moet nog het e.e.a. gebeuren. Rohald gaat navraag doen. Naschrift: inmiddels helder dat de opbreekvergunning is aangevraagd van maandag 6 tot vrijdag 24 maart. In totaal 18 werkdagen.

Uit de brief over de Ringdijk blijkt dat de knip niet meer aan de orde is. Stand van zaken over de renovatie van de boulevard om het daar veiliger en langzamer te maken is onduidelijk. De fietsstraat staat nog steeds in het plan.

 • 3. Dossier Westeinderscheg

Provincie is nu duidelijk gericht op binnenhalen van het “laaghangend fruit”. Voor 28 februari moeten subsidieaanvragen zoals voor de steiger binnen zijn. Diverse partijen zijn drukdoende om subsidie te verkrijgen ten behoeve van de leefbaarheid. Paul Bos is bezig met aanvragen voor eigen project. Op de vraag van Arie of / hoe CRASH mogelijk van die subsidiestromen kan profiteren is het antwoord dat ze dat via hun verhuurder moeten regelen, dus via de Gemeente. De DR speelt hier geen rol in.

 • 4. Dossier De Reede

Onderhand zeer noodzakelijk dat de projectleiders gaan communiceren over de stand van zaken naar de bewoners en de verenigingen. In de afgelopen 2 jaar is de situatie bij de diverse verenigingen ook veranderd en dat kan effect hebben op de plannen. Arie mist na de komst van de twee nieuwe projectleiders (één voor de Kerk, één voor het nieuwe gebouw) de dialoog, en heeft de indruk dat de uitgangspunten soms worden vergeten. Nu Maatvast voor het eerst betrokken is bij het gebruik van de Kerk veroorzaakt dat weer puzzels bij het invullen van de activiteiten in de Kerk. De subsidietermijn nadert ook zijn einddatum.

 • 5. Mededelingen Gebiedsmanagement

– Zoals bekend heeft het COA Afghanen bij van der Valk ondergebracht. Dit gaat feitelijk buiten de Gemeente om. Toch probeert de Gemeente deze vluchtelingen te ondersteunen. Daartoe is onder meer basis onderwijs in Rijsenhout geregeld en zoekt men contact met verenigingen etc. die mogelijk iets kunnen betekenen in de tijdsbesteding. Arie ziet enige kansen en daarvoor zal Hanneke contact opnemen met Maatvast over daarvoor noodzakelijke ondersteuning

– Inzake het gesloten coffeeshopexperiment informeert Hanneke dat er op de website van de Overheid zowel een uitleg over het experiment als een recente brief over de voortgang te vinden zijn.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/12/02/kamerbrief-stand-van-zakenexperiment-gesloten-coffeeshopketen

 • 6. Dossier Schiphol

Als aanloop schetst Hans Paar hoe de ORS (Omgevingsraad Schiphol) is gesneuveld door een diepgaand wantrouwen tussen (een deel van) de bewonersgroepen en de luchtvaartsector. Inmiddels wordt een nieuwe poging gewaagd om tot een overleg te komen. Het voorstel is een federatie genaamd MRS (Maatschappelijke Raad Schiphol) waarin zowel ruimte is voor lokaal activisme als een algeheel gezond verstand. Hans is bij een overleg geweest waar dit is gepresenteerd. De DR is het met Hans eens dat wij daar een rol in moeten spelen. Het politieke spel rond dit dossier krijgt steeds meer de overhand. Na vele tropenjaren in dit dossier vindt Hans dat het verstandig is dat nu iemand anders zijn taak overneemt. Hij wil die persoon best nog ondersteunen wat betreft kennis van de historie en het technische aspect. De DR heeft alle begrip voor zijn besluit. Hoewel het nog maar de vraag is of de MRS van de grond komt zullen Hans (de voorzitter) en Jan uitzoeken hoe de DR zich kan aanmelden.

 • 7. Notulen vorige vergadering

Notulen 13 december 2022 akkoord.

In januari heeft de DR twee vergaderingen gewijd aan evaluatie van de afgelopen periode en het eigen functioneren. De follow-up van de daar uit voort gekomen acties wordt onderdeel van de actielijst.

 • 8. Mededelingen/ingekomen stukken

A. Aanvraag bijeenkomst met HAP: betreft verzoek om een keer bij onze vergadering aan te schuiven dan wel een delegatie te spreken. Besloten wordt dat Herman en Arie een leidraad opstellen met de belangrijkste onderwerpen en onze positie daarin. Dit stuk kan dan bij alle gesprekken voor dit soort verzoeken uit de politiek worden gebruikt. We hebben ook nog het overzicht per politieke partij van alle punten over Rijsenhout voorafgaand aan de Gemeenteraadsverkiezingen. Vanwege tijdsbeslag heeft een gesprek met een DR delegatie de voorkeur. Volgende vergadering wordt het stuk besproken waarna er een afspraak wordt gemaakt.

B. UBO register: Jan kan melden dat het uiteindelijk is gelukt om het UBO register correct ingevuld te krijgen. Start van het traject was half maart 2022 !!

C. Plaats tweede Transformator station: er wordt nu nadrukkelijk gekeken naar een plek tussen de Rijnlanderweg en het spoor, op een strook grond die ontstaat door de aanleg van de nieuwe Bennebroekerweg aldaar. Op ruime afstand van bewonerskernen.

D. Onderhoud fietspad Aalsmeerderweg (van kruising tot rotonde Burgerveen): staat gepland voor het tweede kwartaal 2023.

E. Arie en Herman gaan donderdag a.s. naar de Gemeente voor overleg inzake de volkstuinen.

 • 9. Dossier Penningmeesterschap

Belinda heeft de stukken over 2021, 2022 en januari 2023 afgeleverd. Herman heeft ze bekeken en doet de vergadering verslag van zijn bevindingen. Hij stelt voor Belinda onder dankzegging te dechargeren, en de DR gaat daarmee akkoord. Hans zal Belinda op een passende wijze bedanken.

Edwin als nieuwe penningmeester zal met Herman de inrichting van de boekhouding per 1 januari 2023 bespreken en daar de volgende vergadering op terugkomen.

 • 10 Actiepunten

– Communicatie achterban                                      Wergroep

-Extra DR vergadering (‘jaarvergadering”)         Hans

– Follow-up interne evaluatie                                   Hans

 • 11. Rondvraag en afsluiting

-Jan heeft contact gehad met de maker van onze website en gemeld dat wij die willen moderniseren. Eerst moeten we zelf beslissen wat we willen.

-Edwin en Arie hebben de 20e overleg met Meerwaarde, jongerenwerker etc. over activiteiten voor de 12+ jeugd

– Volgende DR vergadering: maandag 13 maart

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering 9 januari 2022 (De Reede)

Geen notulen beschikbaar i.v.m. interne workshop 


Verslag Dorpsraadvergadering 12 December 2022 (De Reede)

Aanwezig:

Dorpsraad: Hans van der Meulen, Jan Buiten, Edwin Koopman, Rohald van Dijk, Arie Wies en Bas van Luling, Nana Hogerheijde.

Gebiedsmanagement: Peter de Waard (agendapunt 1 t/m 7)

 1. Opening

Hans opent de vergadering. Tijdens deze opening wordt er een suggestie gegeven met betrekking tot het evalueren van de werkwijze van de dorpsraad. Dit wordt opgepakt tijdens de eerste vergadering van 2023, op 9 januari. Hierin zal de dorpsraad dan de werkwijze evalueren, maar ook spreken over de communicatie en een vooruitblik voor 2023.

Gezamenlijk overleg met gebiedsmanagers:

 • 2. Dossier ringdijk en Aalsmeerderweg 

Er heeft een overleg plaatsgevonden met bewoners en gemeente met betrekking tot de situatie op het kruispunt van de Bennebroekerweg/Aalsmeerderweg. Het Verkeersbesluit is genomen. De voorrangssituatie zal ongewijzigd blijven. Wat betreft het ringdijk project wordt begin 2023 formele communicatie verwacht. Er is vergunning verleend voor 2 recreatieve steigers bij het Fort. 

 • 3. Dossier de Reede 

Meer informatie verwacht begin 2023. De besluitvorming moet nog plaats gaan vinden. Er worden nog overleggen verwacht in December 2022.

 • 4. Westeinderscheg 

Er zijn door gemeente lichte aanpassingen gedaan aan de openbare steiger. Er wordt contact gelegd tussen gemeente & dorpsraad met betrekking tot project westeinderscheg.

 • 5. Voortgang volkstuinen 

De dorpsraad is nog in afwachting van gegevens en informatie

 • 6. Plaatsing infobord QR-FIT 

De dorpsraad kan zich vinden in het voorstel voor de locatie van plaatsing QR-FIT bord bij Schenkeveld ter hoogte van het Konnetlaantje.

 • 7. Gebiedsprogramma Haarlemmermeer Zuid-Oost 

De dorpsraad zal gaan kijken naar het gebiedsprogramma van de Haarlemmermeer Zuid-Oost. Jan geeft wel aan dat het onderwerp jeugd nog wordt gemist in het Gebiedsprogramma. 

Wordt nog terug gegaan naar het evalueren van de werkwijze van de Dorpsraad. Hierbij wordt aangegeven door Gebiedsmanager dat er bij dit evalueren ook goed gekeken moet worden naar de samenwerkingsafspraken die er liggen met de gemeente Haarlemmermeer.

De Notulen van de vergadering van 14 November zijn formeel vastgesteld. 

Einde gezamenlijk overleg met gebiedsmanagement.  

 • 8. Mededelingen en ingezonden stukken 

De dorpsraad heeft een mail ontvangen over glasvezelcampagne, met betrekking tot de vraag die er is naar aanleggen van glasvezel. Dorpsraad geeft terugkoppeling dat communicatie hierover niet aan de dorpsraad is, maar aan glasvezelbedrijf zelf.

 • 9. Sint-commissie (Ingrid/Chris) 

De intocht van sinterklaas in Rijsenhout is als zeer leuk ervaren. In Gebiedsoverleg & 2023 zullen we gaan nadenken over financiën sinterklaas. In het voorjaar zullen we weer samenkomen met elkaar om te kijken naar (de verwachte) kosten rondom sinterklaas. De intocht van 2022 is kort besproken, gemaakte kosten ook doorbesproken, afspraken 2023 gemaakt. 

 • 10. Vergaderschema 2023 

Het gebiedsoverleg is in vergaderschema aangepast naar dinsdagmiddag, komt niet goed uit, zal overlegd worden. Vergaderschema van de dorpsraad voor 2023 is vastgesteld en goedgekeurd door Dorpsraad. 

 • 11. Actiepunten 

– Communicatie achterban

– Extra DR vergadering

 • 12. Afsluiting/rondvraag

– Rohald vraagt naar nieuws met betrekking tot energie. Geen nieuws te melden, Hans zal contact opnemen met Kester.

– Jan geeft aan dat er weinig lijkt te gebeuren rondom transformatorstation. Dorpsraad geeft aan dat er wel werkzaamheden lijken te zijn op de locatie

– Arie geeft aan dat schema kerstboominzameling nog onbekend is.

Afsluiting vergadering 12 December

Notulen: Nana Hogerheijde


Verslag Dorpsraadvergadering Rijsenhout 14 november 2022 (De Reede)

Aanwezig:

Dorpsraad:  Jan Buiten (vz.), Nana Hogerheijde, Edwin Koopman, Rohald van Dijk, Arie Wies en Bas van Luling.

Gebiedsmanagement: Hanneke Plukkel (agendapunt 1 t/m 2)

Afwezig (met kennisgeving):

Hans van der Meulen, Herman Heijtel.

 • 1. Opening 

I.v.m. de afwezigheid van Hans opent Jan de vergadering

 • 2. Overleg met en onderwerpen van de Gebiedsmanager

A) Dossier Ringdijk / Aalsmeerderweg : Hanneke zal actie nemen om een “verkeergroep” samen te stellen uit leden van de dorpsraad , wijkagent en bewoners aan de Aalsmeerderweg . De gemeente en Dorpsraad vinden het  belangrijk dat eventuele effecten  ook worden gedragen door de bewoners aan de Aalsmeerderweg . Het doel van de verkeersgroep is :

       a)om met elkaar naar een  ‘korte termijn’ oplossing te zoeken.

       b)Aanbevelingen /ideeën aan te dragen voor de beleidsgroep binnen de gemeente voor een oplossing op de ‘langere termijn’.

Ook zal de gemeenteraad worden geïnformeerd. De bewoners zullen via “Informeer en het witte weekblad” op de hoogte worden gehouden.

T.a.v. de “KNIP” aan de Aalsmeerdijk zal in december duidelijk worden welke keuze wordt gemaakt.

B) West einderscheg : Binnen de werkgroep is aandacht gevraagd voor de 2 steigers bij het Fort, “illegale” aanleg bootjes en onderhoud jaagpad aan de Leimuiderdijk . 

T.a.v. de recreatie steiger ter hoogte van de Westeinderplas zijn er met een enthousiaste groep dorpsbewoners, podium van architectuur  een aantal ideeën ontwikkeld. De Dorpsraad juicht het toe dat er mensen zijn die “out of de box” durven te denken . Wel is de Dorpsraad van mening dat duidelijk moet wat de meerwaarde/consequenties zijn voor het dorp en de gemeente betrokken wordt bij de eventuele verdere uitwerking . 

C) de Reede :  Arie geeft aan de eerste ontmoeting/gesprek met de nieuwe projectleiders als positief ervaren te hebben. Wel vindt hij het jammer achteraf een planning onder ogen te krijgen van de bezetting van de Reede, waar enkele knelpunten zijn benoemd die niet met de projectgroep zijn gedeeld. Tevens is het voor de Dorpsraad niet geheel duidelijk wat er tot op heden  is afgesproken en vastgelegd.

De dorpsraad vindt het van belang dat:

      a) De verenigingen ook hun activiteiten in de toekomst, zowel van de Ontmoetingskerk als de Reede, normaal en ongehinderd kunnen blijven uitvoeren en overplaatsing niet voor een           onacceptabele vermindering van het aantal deelnemers/leden zorgt. 

      b) Duidelijk is waaraan het subsidie bedrag (550 000,- euro)wordt of aan gaat worden besteed en wat op dit moment de status is.

Duidelijk is wat de maatschappelijk/sociale prijzen van de woningen worden. 

      c) Hanneke geeft aan dat de herontwikkeling van de Reede reeds aanbesteed is en het financiële deel, besteding van het subsidie bedrag bij de projectmanager van het projectdeel Ontmoetingskerk.

D) Gebiedsoverleg: Edwin/Arie zijn van mening dat de huidige aanpak van het gebiedsoverleg een verbetering is en ruimte geeft voor goede en open M.a.w. het is niet meer alleen informatie slikken. A.d.h.v. het voorbeeld speeltoestellen, geeft Edwin aan de discussie binnen de gemeente effectiever zou kunnen en dat het jammer is dat het aanspreekpunt alweer bij de gemeente vertrekt. Er is afgesproken dat er twee “jongerenwerkers” door de gemeente beschikbaar worden gesteld om met de jongeren van Rijsenhout de problemen te  inventariseren en te kijken wat er beter kan. Binnen de Dorpsraad is men van mening dat men ook de hand in eigen boezem moet steken en beter moet trachten  te achterhalen wat er in het dorp leeft en op basis hiervan gefundeerd  haar ideeën kan inbrengen in het gebiedsoverleg. Hanneke geeft aan in het komende gebiedsoverleg voor een MOB uitdraai te zorgen. Actie DR: communicatie achterban op agenda plaatsen.

E) Wietkwekerij; Er zal mogelijk nog een omgevingsvergunning moeten komen. De gemeente zal er op toezien dat de ondernemer voor eigen draagvlak zorgt.

 • 3. Notulen vorige vergadering: 

De notulen van het overleg van 10 oktober worden met aangebrachte aanpassingen goedgekeurd.

Afsluiting gezamenlijke deel.

 • 4. Mededelingen/ingekomen stukken

Notulen 12 september 2022 akkoord.

 • 5. Actiepunten:
 • Communicatie richting achterban etc. Volgende vergadering op de agenda (Bas)
 • Herschikking van bestaande banken in het dorp. Wordt onderdeel van de schouw (Rohald)
 • Extra DR vergadering (statutaire verplichtingen). Begin 2023 na afsluiting (Hans)
 • 6. Mededelingen/ingekomen stukken

A) Bijeenkomst dorps- en wijkraden: Bas en Hans zijn naar de bijeenkomst geweest. De aftrap vond plaats door de burgemeester, waarna ook de wethouders zich hebben voorgesteld. Belangrijke elementen uit de bijeenkomst waren de werkgroepen  en de mogelijkheid tot netwerken. Zo werd de mogelijk geschapen ervaringen te delen,  van elkaar leren en ideeën opdoen. Ook hier kwam naar boven dat het belangrijk is te weten wat er in het dorp leeft.  

B) Stukken “Meer voor elkaar” netwerklunches : Hans zal gevraagd worden hier zijn informatie te delen

C) Mail Volkstuinen: Arie zal naar aanleiding van de mail van Pontier en mail opstellen en de gemeente uitnodigen voor een gesprek om duidelijk te krijgen: 

a) Over welk perceel (zie bijlage) we praten; 
in maart ’22  ik (Arie) met Marcel (Leek) a.d.h.v. de tekeningen die Marcel ons heeft toegestuurd met hem de afzetting bekeken. Onze conclusie was dat alleen ter hoogte van de ijsbaan de grens is overschreden. Is dit juist ?

b) Wat de huurprijs is voor 2022 en wordt voor 2023 en of de gemeente hiervan ook een deel voor haar rekening neemt.

c) Welke voorwaarden de gemeente aan het verhuur van het perceel stelt;

d) Welke zeker-/onzekerheden zijn er. Bijvoorbeeld wanneer wordt het hek bij de ijsbaan gepland etc.

 • 7. Actiepunten
 • Herschikking zitbankjes van de agenda , gaat naar Westeinder Scheg.
 • Communicatie achterban; datum vastleggen 
 • Extra vergadering ; i.v.m. vaststellen begroting (statutair verplicht)
 • 8. Rondvraag

A) Ophalen kerstbomen : Rijsenhout kan zelf de datum met de Meerlanden vastleggen om de kerstbomen op te laten halen. Jan stelt 6 januari voor, van 16.00 – 18.00 uur.

B) Sportpark; Nana vraagt of er nieuws is m.b.t het sportpark. Antw. De stichting heeft nog niets teruggekoppeld.

Notulist: Arie Wies


Verslag Dorpsraadvergadering Rijsenhout 10 oktober 2022 (De Reede)

Aanwezig:

Dorpsraad: Hans van der Meulen, Jan Buiten, Nana Hogerheijde, Edwin Koopman, Rohald van Dijk, Arie Wies en Bas van Luling.

Gebiedsmanagement: Hanneke Plukkel (agendapunt 1 t/m3)

Werkgroep Energietransitie Rijsenhout: Kester Meijer

 1. Opening

Hans opent de vergadering en verwelkomt Kester Meijer die voor de eerste keer aanwezig is namens de werkgroep Energietransitie Rijsenhout. Hierna volgt het bijbehorende introductierondje.

 1. Overleg met en onderwerpen van de Gebiedsmanager

A) Evaluatie samenwerkingsafspraken Gebiedsmanagement (GM) en Dorpsraad (DR): Hanneke (GM) trapt af. Er zijn in een eerder stadium samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de Dorpsraad en Gebiedsmanagement en deze zouden voor het eind van dit jaar worden geëvalueerd. Edwin haakt als eerste in op het gebiedsoverleg en heeft het over eenzijdig meldingen droppen vanuit de gemeente. Hanneke beaamt dat in de laatste paar gebiedsoverleggen meer het gesprek met elkaar moeten worden aangaan i.p.v. antwoorden/zenden. Daarnaast is de vertegenwoordiger vanuit de dorpsraad bij het gebiedsoverleg groeiende, waardoor er wisselede ervaringen zijn.

DR en gebiedsmanager weten elkaar goed te vinden. Ook tussen de dorpsraadvergaderingen door. Van beide kanten wordt de huidige samenwerking, zowel op communicatie als vindbaarheid, als positief ervaren. Er is makkelijk contact tussen Hans en GM.

Bij de samenwerkingsafspraken op papier moet woensdag worden aangepast naar maandag 1 keer in de maand.

B) Minisite Rijsenhout: Geen verdere actie vereist.

C) Rondleiding gemeentesecretaris: Michiel Ruis is sinds februari 2022 gemeentesecretaris van Haarlemmermeer. Michiel Ruis heeft GM gevraagd om een rondleiding te geven door Rijsenhout. GM mag een programma voorstellen voor aanstaande vrijdag. Voorstel is om bij DR langs te komen en in te zoomen op de historie van Rijsenhout en de politiek gevoelige onderwerpen die spelen in het dorp. Voorstel programma wordt gedeeld in het overleg en het wegbrengparkje aan de Drakenstraat en het Sportcomplex worden toegevoegd aan het programma.

Rohald geeft aan dat hij kan aansluiten bij de fietstocht. Hans kan half 1 aanwezig zijn bij het dorpshuis.

D) Nieuwe terminal SPL?: Ingebracht vanuit DR. Vanuit de DR wordt de nieuwe terminal, in combinatie met de reservering parallelle kaagbaan en het verlagen van de vliegfrequentie, nauwlettend gevolgd. Hanneke (GM) geeft aan dat Ron Toole vanuit de gemeente betrokken is voor dit gebied. Er wordt door Hanneke een mail vanuit Ron Toole doorgestuurd naar de DR ter kennisgeving. Hanneke begrijpt dat de nieuwe terminal al voor corona in de planning stond en dat deze, ondanks de huidige problematiek op Schiphol, nog steeds nodig is voor het verwerken van passagiers in grotere toestellen.

Ontwikkelingen Schiphol hebben één op één te maken heeft met de leefbaarheid van Rijsenhout. De Omgevingsdienst moet langs de gemeenteraad. Dat is de kans voor de DR om er wat van te vinden.

E) Parkeersituatie centrum: Arie brengt dit punt in tijdens de vergadering. Er wordt opgemerkt dat er parkeerplaatsen te kort komen in het centrum (parkeerdruk toegenomen). Zwaarder verkeer parkeert daarbij steeds vaker op de stoepen.

In de herontwikkeling van De Reede voorziet de DR een probleem als er geen parkeerplaatsen bijkomen. Hans geeft aan dat bij de herontwikkeling van De Reede parkeren zeker een punt van aandacht is. Daarnaast vraagt Arie aan GM om mee te denken in het voorkomen van het stuk rijden van de stoepen.

Hanneke (GM) vraagt de gebiedsbeheerder om mee te denken in het voorkomen van kapotrijden van stoepen. En bij de herontwikkeling van De Reede is de vertegenwoordiger van de dorpsraad nauw betrokken bij het Programma van Eisen (waarin ook kaders voor parkeren staan).

F) Zonnepanelen: Arie brengt dit punt in tijdens de vergadering. Arie merkt op dat zijn zonnepanelen telkens worden uitgeschakeld. Na een meting blijkt dat de spanning op het net vrij hoog is en Arie voorziet dan ook problemen in de toekomst. Hanneke (GM) zet het uit bij de nuts coördinator.

G) Wietplantage: Nana brengt dit punt in tijdens de vergadering. In juli is naar buiten gebracht dat er een kweker uit Rijsenhout mocht meedoen aan de proef. Voordat er wordt deelgenomen aan de proef moet er eerst een vergunning worden aangevraagd. Over dat laatste is een artikel in de krant geweest waarin de burgemeester heeft gezegd dat de proef door kan gaan mits er eerst draagvlak wordt gecreëerd in Rijsenhout. Nana vraagt zich af wat er wordt bedoeld met draagvlak? Hoe creëert diegene draagvlak en wat zijn de criteria? Is dat door de gemeente aan de voorkant van het project vastgesteld?

Hanneke (GM) gaat uitzoeken wat er met draagvlak wordt bedoeld. En wat de stand van zaken is van de proef.  

          3. Onderwerpen van de DR:

A) Schouw Rijsenhout: Rohald heeft van de gebiedsbeheerder een document ontvangen met alle eisen waar het aan moet voldoen. Rohald stelt voor een excel document op te stellen waarin in kaart wordt gebracht welke onderwerpen relevant zijn voor de gebiedsbeheerder en welke relevant zijn voor het gebiedsoverleg.

Rohald heeft n.a.v. een mail telefonisch contact gehad met een bewoner en zijn punten onder de aandacht gebracht.

B) Status Volkstuinen en vervolg: Herman en Arie hebben een verhuurdersovereenkomst (eerste voorstel) gemaakt. Het streven is dat huurders de overeenkomst dit jaar nog tekenen.

C) Dossier Ringdijk/ Aalsmeerderweg / boodschappensteiger: Rohald deelt zijn kijk op het dossier. In 2019 is het dossier van start gegaan en inmiddels zijn we 3,5 jaar verder en gebeurt er weinig behalve praten. GM geeft aan het gevoel van Rohald te begrijpen en wacht op inplanning van klankbordgroepoverleg en stemt dit af met projectteam Ringdijk. Er zijn metingen gedaan in juni. De cijfers zijn niet gedeeld. Is dit bewust? DR vraagt om stand van zaken van het project en om een nieuwe planning. Hanneke (GM) vraagt bovenstaande na.

De boodschappenstijger is besproken in stichting 2030. De vereisten worden besproken tijdens het overleg. Huidige conclusie is dat het een goed initiatief is (boodschappenstijger aan de ringvaart is uniek) maar dat er nog wel wat onderzoek nodig is.

D) Status pontje: De tijdelijke pont die nu nog heen en weer vaart moet vervangen worden voor een permanente pont. DR vraagt om een update. Hanneke vraagt het na bij de gebiedsbeheerder.

E) Status De Reede: Binnenkort vindt er op 25 oktober weer een overleg plaats met alle betrokkenen. Dit overleg is op uitnodiging van Birgit Blesing, zij is aangesteld voor de verhuizing van De Reede naar de kerk. Doel van het overleg is om te kijken waar alle partijen staan. Voor de herontwikkeling van het perceel door de projectontwikkelaar is een nieuwe procesmanager (Gerard Braam) aangesteld. Gerard Blaam maakt graag kennis met de DR. Arie en Hans geven aan dat er met hun contact kan worden opgenomen.

Afsluiting gezamenlijke deel.

                4. Notulen vorige vergadering en actiepunten

Notulen 12 september 2022 akkoord.

Actiepunten:

 • Communicatie richting achterban etc. Volgende vergadering op de agenda (Bas)
 • Herschikking van bestaande banken in het dorp. Onderdeel schouw (Rohald)
 • Extra DR vergadering (statutaire verplichtingen). Begin 2023 na afsluiting (Hans)

               5. Mededelingen/ingekomen stukken

A) Zoom-abonnement aanhouden (Jan): Nog 1 seizoen aanhouden.

B) Bijeenkomst Maatvast (Arie): De bijeenkomst ging over visie en beleid. Arie heeft Maatvast gevraagd om beter te communiceren waar Maatvast voor staat. Daarnaast gaat Maatvast nadenken over een snack tijdens de activiteiten (bijvoorbeeld een bitterbal). Er komt nog een verslag van de bijeenkomst.

C) Verslag Netwerklunch (Hans): Presentatie wordt nader toegestuurd. De verwachting is dat er een verslag komt voor Rijsenhout.

D) Besluit laadpalen (Jan): Er worden 2 nieuwe laadpalen gerealiseerd aan de Kleine Poellaan.

E) Mail Energieloket (Jan): Onder de aandacht brengen op de website.

F) Mail Rijzenspelers (Jan): –

G) Vakantie Jan > agenda 14/11 (Jan): Hans maakt de agenda voor de volgende vergadering.

                6. Verslag Energietransitie werkgroep

Er is (veel) belangstelling maar hoe gaan we het doen? Kester Meijer heeft een Project Canvas (concept) opgesteld en licht deze toe tijdens de vergadering.  De focus de komende periode ligt op het bij elkaar vinden van een kerngroep die dit project wil gaan trekken. Het Project Canvas kan als startpunt worden gezien. De werkgroep kan onder de aandacht worden gebracht op de website van de DR.

        7. Positie Michiel

Michel heeft ervoor gekozen meer op projectbasis (werkgroep Meerlanden) aan te schuiven bij de DR. Voorstel is om zijn KvK inschrijving hiermee in lijn te brengen.

           8. Penningmeesterschap

KVK zorgt voor vertraging overdacht penningmeesterschap.

            9. Rondvraag en afsluiting 

Vacature voorzitterschap Participatieraad.

Notulist: Bas van Luling


Verslag Dorpsraadvergadering Rijsenhout 12 september 2022 (De Reede)

Aanwezig:

Dorpsraad: Hans van der Meulen, Jan Buiten, Herman Heijtel, Nana Hogerheijde, Bas van Luling, Rohald van Dijk

Gebiedsmanagement: Hanneke Plukkel, Astrid Holierhoek.

Tot en met punt 5. Stichting Sportpark Rijsenhout: Peter van Veen, Erwin Huisman. Punt 6

 • 1. Opening.

Hans opent de vergadering en verwelkomt speciaal Astrid (assistent gebiedsmanager Zuid-Oost) die voor de eerste keer aanwezig is. Hierna volgt het bijbehorende introductierondje.

 • 2. Gebiedsmanagement.

Desgevraagd meldt Hanneke dat het concept Gebiedsmanagement programma bij B&W ligt ter goedkeuring. DR hoopt dat dit ook gaat gebeuren want het is een uitstekend werkplan voor de komende jaren.

Herman: het gewijzigde afvalsysteem in Aalsmeer waarbij achteraf plastic wordt gescheiden van restafval roept vragen op in Rijsenhout. Hier aandacht voor vragen bij Meerlanden.

 • 3. Mededelingen/ingekomen stukken

A Mail van Donja kunstproject hangplek: geïnspireerd door projecten elders vraagt Donja zich af of dat ook niet iets zou zijn voor R’hout> DR in beginsel positief maar daarvoor moet het idee wel wat worden uitgewerkt. Hans neemt contact op met Donja.

B Mail Hans Paar ORS: Hans heeft in de ORS de situatie voor R’hout weer aangekaart en probeert een uitspraak te krijgen van de ORS over de baanreservering. Begin oktober is er weer een overleg met wethouder Jurgen Nobel en de bewonersvertegenwoordigers ORS.

C Uitnodiging Maatvast plan ’23: Alle gebruikers etc. hebben een uitnodiging ontvangen van Maatvast om mee te denken over 2023. Arie gaat al (Zorgzaam), Hans misschien.

D Mail Sinterklaasintocht vergunning: Tamara heeft gevraagd wat de DR daar in kan betekenen. Moet de commissie zelf regelen. Hanneke zorgt dat Tamara en Peter de Waard (aanspreekpunt Gemeente) gekoppeld worden

E Uitnodiging Energietransitie werkgroep: het thema is energietransitie, hoe Gemeente en inwoners gezamenlijk kunnen optrekken, subsidiemogelijkheden etc. Hans, Rohald en (misschien) Jan gaan hier naar toe ter oriëntatie. In het gebiedsoverleg zijn grote zorgen geuit over energiearmoede in R’hout. Grootste uitdaging is om te zorgen dat bewoners zijn geïnformeerd over de ondersteuningsmogelijkheden. Vaak ook taalbarrière. Humanitas gaat flyeren om mensen op de hoogte te brengen van waar + hoe hulp.

F Uitzending NPO1, “NL is vol” van 11 september: Er wordt terug geblikt op de uitzending. R’hout heeft weer aandacht gekregen maar geen duidelijkheid. Vaagheid troef.G Mail van bewoner Blauwe Beugelstraat: Mede n.a.v. de aangekondigde schouw heeft deze bewoner een uitgebreide mail gestuurd waarop hij tot nu toe geen reactie heeft gehad. Betreft onderwerpen als losliggende tegels of ongelijkheden op de voetpaden, parkeersituatie bij De Zevensprong, wegbrengparkje met ondergrondse containers in de Drakenstraat en aanliggende groenperkjes. Mail is doorgestuurd naar het gebiedsmanagement Zuid-Oost omdat daar de start van acties ligt. Een aantal zaken zijn bij de schouw wel besproken, maar de formele normen wanneer actie nodig is en het gevoel van bewoners is niet altijd gelijk. Rohald, als betrokkene bij de schouw, zal contact opnemen met de bewoner. Omdat deze ook suggesties heeft gedaan over website etc. gaat Bas zo mogelijk met hem mee.

 • 4. Onderwerpen van de DR.

A Aanvraag aanleg speeltuin Olympiastraat: Bewoonster heeft de Gemeente aangeschreven met de vraag of zij voor een speeltuin kunnen zorgen op de Olympiastraat, maar is door verwezen naar de DR. Gebiedsmanagent heeft inmiddels wel de vraag bij hun collega’s speelbeleid en speelbeheer gelegd en zal reactie terug koppelen aan bewoonster met Jan als cc.

B Status wietkwekerij: Het is al heel lang stil rond dit project. Directe omwonenden zijn blijkbaar wel geïnformeerd over vertraging.

C Dossier Ringdijk/ Aalsmeerderweg: Werkzaamheden aan de kruising zijn begonnen. Bespreking van de Ringdijk meetresultaten met de wethouder moet nog plaatsvinden. Rohald meldt dat in het project Westeinderscheg van de Provincie NH EUR 1,6 mio beschikbaar is voor verbeteringen o.a. aan de Ringdijk zijde (zie het verslag van juni 2022). Gaat dan om 75% subsidie van projecten zoals bijv. verbetering passantensteiger etc.. Hij peilt de komende weken de interesse en de financiële mogelijkheden.

D Ov-vervoersplan: Vanuit Gebiedsmanagement hebben dorpsraden etc. de vraag gekregen om wensen voor busdienstregeling 2024. Maar die voorstellen moeten dan worden onderbouwd met cijfers etc. Jan zal terug melden dat wij daarvoor niet de capaciteit hebben en dus geen wensen.

E Status de Reede: Geen voortgang te melden. Aanstelling nieuwe procesmanager op de valreep niet gelukt, dus wordt opnieuw gezocht.

F Status volkstuinen: Geen voortgang in contact met de Gemeente . Herman en Arie geven nu voorrang aan huurovereenkomst met de tuinders en het verzamelen van de persoonsgegevens zodat we in 2023 een heldere start hebben.

 • 5. Notulen vorige vergadering en actiepunten.

Notulen 15 augustus 2022 akkoord.

Hanneke herinnert de DR er aan dat de samenwerkingsovereenkomst DR-Gebiedsmanagement voor eind van het jaar zou worden geëvalueerd. Hans noteert dit.

 • Actiepunten.

 jaarlijkse schouw. Voor centrale deel van het dorp is deze in juni gehouden. Komt nog vervolg op. (Hans/ Rohald)

 Communicatie richting achterban etc. Volgende vergadering op de agenda (Bas)

 Herschikking van bestaande banken in het dorp. Onderdeel schouw (Rohald)

 Extra DR vergadering (statutaire verplichtingen). Begin 2023 na afsluiting (Hans)

 • 6. Sportcomplex

Peter en Erwin, voorzitters van resp. SCW en de Blauwe Beugel én bestuursleden van de Stichting Sportpark Rijsenhout informeren de DR uitgebreid over alle ontwikkelingen rond het beoogde sportpark. Goede timing want juist vanmiddag heeft een gesprek met de Burgemeester plaatsgevonden. Nu al bijna 5 jaar bezig met dit project dat wordt gekenmerkt door moeizame discussies met de Gemeente. In februari is er uiteindelijk een brief naar B&W gestuurd met daarin een drietal disputen die, als ze negatief uitpakken, ieder voor zich het hele plan financieel onderuit halen. Betreft zaken als retributieverhoging (pacht), kosten van onderzoek naar, en zonodig verwijderen van bommen op het terrein, en de leges van het project. Door de gemeenteraadsverkiezingen en formatie B&W heeft het gesprek pas nu plaatsgevonden. Toegezegd is dat er op korte termijn een schriftelijke reactie komt.

De DR ondersteunt het initiatief van het sportcomplex van harte, heeft bewondering voor de volharding van de initiatiefnemers, maar heeft helaas geen mogelijkheden zaken te doorbreken. We spreken af dat de Stichting de DR informeert bij nieuwe ontwikkelingen zodat wij dat in onze contacten met de Gemeente kunnen ondersteunen.

 • 7. Rondvraag en afsluiting.

– Herman meldt langdurige afwezigheid vanaf oktober t/m januari. Voor het maken van de notulen stelt Hans voor daarvoor te rouleren.

– Volgende op vergadering op maandag 10 oktober

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering Rijsenhout 15 augustus 2022 (De Reede)

Aanwezig:

Dorpsraad: Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Herman Heijtel, Nana Hogerheijde,

Gebiedsmanagement: Peter de Waard (neemt waar voor Hanneke Plukkel). Tot en met punt 3.

 • 1. Opening.

Hans opent de vergadering vermeldt dat om uiteenlopende redenen de overige DR-leden verhinderd zijn.

 • 2. Verslag DR vergadering 13 juni 2022.

Verslag akkoord.

 • 3. Gebiedsmanagement / Gezamenlijke punten.

De Reede: er wordt terug gekeken naar de ontwikkelingen in de afgelopen 9 maanden. Duidelijk is dat zodra alle betrokkenen terug zijn, het verstandig is om samen met de nieuwe procesmanager nog eens goed naar de stand van zaken te kijken.

Woningbouw / Schiphol: zoals altijd wordt er op vele fronten gecoördineerd en vergaderd, en verschijnen er brieven, krantenartikelen etc. Veel beweging maar nog geen concrete resultaten. Hans stuurt nog een mail met een overzicht van de diverse zaken.

Scholenfusie: de DR stelt vast dat als t.b.v. de scholenfusie nieuwbouw wordt gepleegd en de grond van de Emanuelschool zou vrijkomen, dat dan de ideale plek zou zijn voor zorgwoningen / zorgcentrum. Nu eens niet de 400K+ woningbouw.

Ringdijk: resultaten van de laatste metingen zijn verwerkt en worden op korte termijn intern bij de Gemeente besproken. Dat zelfde geldt voor de reacties op de “tussentijdse evaluatie over het uitvoeringsprogramma ringdijk-ringvaart”. Het betreft de ervaringen met verbeteringen als jaagpaden, fietsstraten, oplaadpunten.

Kruispunt A-weg / B-weg: enige reden waarom het werk aan de korte termijn oplossing nog niet is gestart is vertraging in de levering van materialen. Structurele oplossing gaat langer duren omdat dat onderdeel moet zijn van een breder verkeersplan voor deze hoek van Rijsenhout.

Mediterraan draaigatje: betreft een exotische mier die ook in de H’meer veel overlast bezorgd. Is lastig te bestrijden. Jan meldt dat de mier opdook in Stuurboord in de linker hoek achterin. Via die oude vervallen kassen vermoedelijk. Maar de Gemeente heeft dat prima verholpen .

Laadstations Kleine Poellaan: de DR begrijpt de motivering van de Gemeente voor de voorgestelde locatie.

 • 4. Mededelingen en ingekomen stukken.

Jan heeft zijn handen vol aan het op orde krijgen van KvK en UBU register. Dreigt te gaan lukken. Communicatie met KVK vergt veel tijd. Overdrachtsgesprek oude en nieuwe penningmeester heeft plaatsgevonden. Pas effectief (bankprocuratie, KvK etc.) als administratie is afgerond. Gebeurt na de vakanties.

 • 5. Volkstuinen.

Plan om ondanks het zomerreces toch voortgang te boeken niet echt gelukt. Contact met de Accountmanager Vastgoed van de Gemeente is gelegd maar ook daar vakantie. Ons concepthuurcontract is bijna klaar, maar misschien kan Vastgoed ons een nog betere leveren waarmee in een keer de wensen van de Gemeente zijn kortgesloten.

 • 6. Ontwikkeling Sportcomplex Rijsenhout.

Hans heeft contact gehad met een van de voorzitters van de betrokken verenigingen. Zij willen graag langs komen om de DR mee te nemen in de voortgang etc. Er zijn enkel lastige discussiepunten met de Gemeente waar veel geld mee is gemoeid. Vastgesteld wordt vervolgens wat bij die punten onze rol zou kunnen zijn. Hans regelt een afspraak voor een komende vergadering en zal vragen of er nog andere onderwerpen ter sprake zullen komen dan tot nu toe genoemd.

 • 7. Actiepunten.

 jaarlijkse schouw. Voor centrale deel van het dorp is deze in juni gehouden. Volgende vergadering bespreken. (Hans/ Rohald)

 Communicatie richting achterban etc. Volgende vergadering op de agenda (Bas)

 Herschikking van bestaande banken in het dorp. Onderdeel schouw (Rohald)

 Extra DR vergadering 2022 (statutaire verplichtingen) (Hans)

 • 8. Rondvraag / Afsluiting.

– Nana meldt dat de avond4daagse succesvol is verlopen.

– Herman meldt langdurige afwezigheid vanaf oktober.

– Volgende op vergadering op maandag 12 september

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering 13 juni 2022 (De Reede)

Aanwezig:

Dorpsraad : Hans van der Meulen, Arie Wies, Rohald van Dijk, Herman Heijtel, Nana Hogerheijde, Edwin Koopman

Gebiedsmanagement: Hanneke Plukkel, Lydia Heerens de Bruijn (t/m agendapunt 6)

Ingrid Eekhoff, Chris van der Waals (agendapunt 7)

 • 1. Opening

Hans opent de vergadering vermeldt de afwezigheid van Jan en Bas wegens vakantie.

 • 2. Bijeenkomsten Westeinderscheg (Provincie NH)

De bijeenkomsten waren bedoeld om informatie en ideeën op te halen over de verbinding van groene en blauwe zones vanaf het Amsterdamse Bos richting het Groene Hart. Het omvat een heel breed gebied waarbij Rijsenhout toch een beetje aan de grens ligt. Aalsmeer is zwaar vertegenwoordigd in het project en men kijkt naar Rijsenhout ten onrechte voornamelijk naar de lintbebouwing waarmee je weinig kunt. De Provincie heeft de mogelijkheden van het Fort maar ook het gebied vanaf Rijsenhout naar Burgerveen wel goed in het oog. Ons belang is om Rijsenhout meer prominent in beeld te krijgen. Mogelijk een volgende vergadering met Boer Bos in Rijsenhout? Onze inbreng moet ook zijn om breder te kijken door bijvoorbeeld altijd verkeersdrukte en parkeren mee te nemen in plannen. Nadenken hoe we dit projekt met meer mankracht kunnen volgen. Provincie werkt de ideeën uit en komt er op terug.

 • 3. De Reede.

Kerk heeft in principe een positief besluit genomen maar wel met 8 voorwaarden, waarvan sommigen ingrijpend. Duidelijk is dat we er nog lang niet zijn. Plannen rond de nieuwe Reede vorderen. Dit plan omvat een sociaal maatschappelijke ruimte waarvan ook de exploitatie integraal onderdeel is van het plan.

 • 4. Volkstuinen.

Arie en Herman zijn al aardig gevorderd met een concept huurovereenkomst. Om in de zomermaanden snelheid te behouden stellen ze voor dat zij eerst met de Gemeente (waarvan het perceel wordt gehuurd) af te stemmen en pas daarna met de DR. Hanneke zal laten weten wie het contactpunt hiervoor is bij de Gemeente. Iedereen kan zich vinden in deze aanpak.
Omdat de omleiding van het Schelpenpad achter de ijsbaan en de tuinen (liefst met hek) een belangrijk aspect kan zijn in het snel op orde krijgen van de tuinen melden ze het volgende: Bij de Stichting 2030 staat sinds juni 2020 EUR 225K geoormerkt om een wandel aansluiting te maken vanaf de afslag Schenkeveld bij de Bennebroekerweg naar het Schelpenpad. Inmiddels is een veel betere oplossing om via de brug bij het Konnetlaantje naar het nieuwe pad te wandelen. Het geld kan dus conform de doelstelling voor de omlegging worden ingebracht en als de Gemeente meteen een mooi hek bij de tuinen realiseert, dan is iedereen blij. Hanneke neemt contact op met haar bij de stichting betrokken collega.

 • 5. Mededelingen en ingekomen stukken.

-Tekening kruispunt Bennebroekerweg- Aalsmeerderweg: Er is een eerste tekening gemaakt met een voorstel om het voor voetgangers en fietsers veel veiliger te maken. Ziet er positief uit, maar zal onvermijdelijk effecten hebben voor met name afslaand vrachtverkeer. Alle experts gaan er nog naar kijken. Wordt vervolgd

1CD: Hanneke informeert de DR over de voortgang in dat gebied. Hoewel de DR geen partij is bij dit project, houdt de DR de vinger aan de pols wat betreft eventuele extra verkeersdruk die door plannen kan ontstaan.

Schouw: Op de website van de DR is de mogelijkheid geboden om input te leveren voor de schouw. De schouw die deze maand plaatsvindt betreft het centrale deel van het dorp. Als er nog opmerkingen zijn hoort Rohald dat graag. Edwin merkt op een invalshoek voor een schouw ook een soort vergelijkend onderzoek qua aanwezige faciliteiten kan zijn met andere wijken in de Gemeente. Denk bijvoorbeeld aan aantal oplaadpalen. Interessante gedachte.

Speeltoestellen Vrijheidsstraat: onder de basket van het veldje groeit gras wat niet er handig is. Vraag of verharding mogelijk is.

Penningmeesterschap: overleg Edwin en Belinda en Edwin heeft plaats gevonden. Belinda maakt 2021 af. Verdere tijdlijn is doorgesproken.

Jaarverslag Maatvast: is bij Hans beschikbaar voorde liefhebber. Zal ook wel online te vinden zijn.

Spandoeken ophangen: Vraag is wat precies de regels zijn om spandoeken te mogen op hangen, bijv. voor vierdaagse, dorpsfeest etc. Hanneke zoekt het uit.

Wijzigingen gebiedsmanagement: Hanneke meldt dat op 1 juli aanstaande Lydia wordt vervangen als ondersteuner door Monique Wiegerink. Peter wordt vervangen als assistent gebiedsmanager door Astrid Holierhoek. Herman zal de verzendlijst van de notulen aanpassen

 • 6. Verslag DR vergadering 9 mei 2022.

Verslag akkoord.

 • 7. Sinterklaas activiteiten.

Omdat de afgelopen twee jaar door COVID alles anders dan anders is verlopen , en er bovendien veel personele mutaties zijn geweest, leek het verstandig om gezamenlijk de stand van zaken door te nemen. Hans heet Ingrid en Chris daarom van harte welkom. Tamara Onos (voorzitter) is verhinderd. Na een voorstelrondje kwam het volgende aan de orde: De Sinterklaas activiteiten vielen onder de inmiddels opgeheven Stichting Dorpshuis. De DR beheert een bedrag dat de Stichting bij de opheffing aan haar heeft overgedragen om de Sinterklaas te ondersteunen. De COOP is geen sponsor meer. Wel inkomsten door facturen aan de scholen. In de vergadering werd niet duidelijk wat nu precies de status (stichting, vereniging, ingeschreven in KvK) is van de groep die de activiteiten trekt. De voorganger van Tamara vroeg de vergunning bij de Gemeente aan uit naam van de Stichting Dorpshuis. Duidelijk is dat zij ook nu zelf de vergunning bij de Gemeente aanvragen.

Arie adviseert vanuit zijn ervaringen bij Zorgzaam Rijsenhout voor de vergunning voor Dodenherdenking dit niet te onderschatten, en om juist vanwege de aansprakelijkheden van de aanvrager goed te kijken naar de eerder besproken “status”. Voor 2022 gewoon de bonnetjesdeclareren bij de DR ten laste van dat potje. De DR zal nagaan of / hoe iets via subsidiestromen kan worden geregeld. We houden elkaar op de hoogt: Hans is contactpunt voor Ingrid.

 • 8. Actiepunten.
 •   jaarlijkse schouw. Voor centrale deel van het dorp deze maand.
 •   Communicatie richting achterban etc. Volgende vergadering op de agenda
 •   Herschikking van bestaande banken in het dorp. Onderdeel schouw

  Extra DR vergadering 2022 (statutaire verplichtingen)

 • 10. Rondvraag / Afsluiting.

(Hans/ Rohald) (Bas) (Rohald)

(Hans)

Nana meldt nog over het openstaande actiepunt Communicatie dat het niet de bedoeling om tot een soort digitale dorpskrant komen. Daar zijn andere gremia voor. Wel helder laten zien wat we als DR willen bereiken en ook de daarvoor relevante informatie voor dorp én derden (Politiek, Gemeente, Provincie etc.) goed presenteren.

Hans meldt dat een enthousiaste groep ouders het toch nog voor elkaar heeft gekregen om de avond4daagse te organiseren Zij hebben daar zelf de aanvraag voor ingediend bij de Gemeente die uitstekend heeft meegewerkt. Tevredenheid alom !

Jan (op vakantie) vraagt of iemand op de snoeimiddag zijn boom 32 van de DR kan gaan snoeien. Arie is daar toch al vanwege de 3 bomen van Zorgzaam en neemt hem mee.

In verband met de zomervakantie vervalt de geplande datum 11 juli en is de eerstvolgende op vergadering op maandag 15 augustus.

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering 9 mei 2022  (De Reede)

Aanwezig:

Dorpsraad  : Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Rohald van Dijk, Herman Heijtel, Nana Hogerheijde, Bas van Luling, Edwin Koopman

Gebiedsmanagement: Hanneke Plukkel, Lydia Heerens de Bruijn (t/m agendapunt 3)

Donja Maerten (agendapunt 3)

 1. Opening.

Hans opent de vergadering met een speciale vermelding van Hanneke en Lydia ( zie punt 2),

 1. Overleg met Gebiedsmanagement.

Voorafgaand aan de DR-vergadering heeft het periodieke overleg met het gebiedsmanagemt plaatsgevonden waarin de DR door Hans en Jan wordt vertegenwoordigd. Als proef wordt aansluitend nog overlegd met de DR zelf omdat hierdoor zaken versneld kunnen worden besproken.

– Ringdijk: In juni wordt de verkeersdrukte opnieuw gemeten om vast te stellen of de knip nog steeds nodig is. De DR vindt het verstandig als er dan ook weer op de andere plaatsen wordt gemeten.

– Kruispunt Aalsmeerderweg / Bennebroekerweg: extern bureau onderzoekt de problemen en mogelijkheden, waarbij ook het fietspad wordt mee genomen.                                                            – Van het jaagpad langs de dijk ontbreekt alleen nog het stuk tussen R’ hout en het monument. Reden is dat daar veel wordt geparkeerd. Suggestie wordt gedaan dat de andere kant van de dijk een alternatief is. Pad is voor wandelplezier naar markant uitzichtpunt wel belangrijk.

– Chicanes Rijshornstraat: klacht over gevaarlijke situatie is  terug te voeren op gladheid door vuil bij een chicane. Voor het bevorderen van de toegestane 30km zijn ze wel belangrijk.                               – Volkstuinen: in goede afstemming met de tuinders wordt gewerkt aan het op orde brengen van de tuinen qua afmetingen, organisatie en afspraken. Intentie is om dit na de omlegging van het schelpenpad achter de tuinen langs, op orde te hebben.

–Scholenfusie: in het nieuwe schooljaar vormen de scholen één scholengemeenschap op twee locaties. De Gemeente onderzoekt nog dit jaar naar de gewenste nieuwe locatie voor één gebouw.

 1. Afscheid Donja.

Gelet op de staat van dienst van Donja blijft ook het gebiedsmanagemt bij dit agendapunt. Hans spreekt haar toe: Voor zover dat te reconstrueren is, is Donja meer dan 7,5 jaar lid van de DR geweest, komend uit de toenmalige PR-commissie. Met haar spontane optreden en grote inzet voor het dorpsgevoel was ze het aanspreekpunt voor velen in het dorp. We gaan haar missen. Als dank overhandigt Hans haar een boeket met de bekende cadeaubon.

 1. Verslag DR vergadering 11 april 2022.

Verslag akkoord.

 1. Mededelingen en ingekomen stukken.

-Verzoek ontvangen om mee te doen aan een informatiemarkt van de DR van Nieuw-Vennep. Wij gaan dat niet doen.                                                                                                                        -Gemeentepenning aan Johan Dekker uitgereikt: de DR sluit zich helemaal aan bij de grote waardering voor zijn inzet voor Rijsenhout. De DR realiseert zich ook dat de overgang van de supermarkt van een lokaal betrokken ondernemer naar een landelijke organisatie gevolgen kan hebben voor de ondersteuning van activiteiten in het dorp. De DR volgt de ontwikkelingen.

– Mail ontvangen over de gedenkstenen die recent zijn gelegd bij het vrijheidsbeeld. De DR heeft daar geen rol in gespeeld. De vragensteller zal daarom worden doorverwezen naar de Gemeente.

– Vanuit “dePolderjongens”(een H’meerse mannengroep, ondersteund door verschillende cultuur- en welzijnsorganisaties) is devraag gesteld of er behoefte is aan openbare toiletten in ons dorp. Ons hebben nog nooit signalen bereikt dat dit het geval is, al is zo’n faciliteit altijd handig. Dan komen wel vragen boven als wie er verantwoordelijk is voor hygiëne etc. Vraag zal in die zin worden beantwoord.

 1. Benoeming Edwin Koopman als lid DR en toekomstig penningmeester.

Edwin heeft al enige tijd mee gedraaid als deelnemer in ons overleg om wederzijds een goed beeld te krijgen. Zijn benoeming wordt dat ook unaniem goedgekeurd. Edwin zal tevens de functie van penningmeester van Belinda gaan overnemen. Hans neemt contact op met Belinda over de overdracht en dan wordt ook duidelijk hoe 2021 wordt afgesloten en wat precies het moment van dechargering zal zijn.

 1. Dossier de Reede.

Medio deze maand moet de Kerk over de plannen een besluit nemen. Pas bij een positief besluit wordt de volgende stap genomen. En dat is het uitwerken van de samenwerkingsafspraken met Maatvast. Besluitvorming over de herontwikkeling van de Reede verloopt goed.

 1. Actiepunten.
 • jaarlijkse schouw. Voor Volkstuinen en Schenkeveld gebeurd, die voor het dorp zelf staat nog open                                                                                                               (Hans)
 • Communicatie richting achterban. Komt volgende vergadering op de agenda      (Bas)                                           
 • Herschikking van bestaande banken in het dorp.              (Rohald)
 • Extra DR vergadering 2022 (statutaire verplichtingen)    (Hans)
 1. Rondvraag / Afsluiting.

N.a.v. de benoeming van Edwin en het vertrek van Donja komt de samenstelling van de DR kijkend naar de samenstelling van bevolking van Rijsenhout aan de orde. M.a.w. representativiteit.                   Jan meldt dat hij enige tijd geleden een vraag van een in dat kader interessante bewoner heeft ontvangen maar na zijn voorstel om nader kennis te maken heeft hij niets meer vernomen.           Voor alle duidelijkheid: Iedereen die geïnteresseerd is in de DR is altijd van harte welkom om in een nader kennismakingsgesprek te kijken wat de persoon in kwestie kan betekenen.

Arie: het monumentje bij Schenkeveld wordt op zaterdag 14  mei geplaatst. Officiële onthulling door de burgemeester.

Herman: verzoek om volgend vergadering nog eens stil te staan bij welke commissies de DR nu heeft. O.a. de St. Klaas activiteiten waarvoor de vergunning altijd door de inmiddels opgeheven Stichting Dorpshuis is geregeld.

Nana: heeft aan de politieke partijen terug gekoppeld wat we hebben gedaan met hun aangeleverde informatie bij de verkiezingen. Verschillende partijen willen graag eens langskomen bij een DR-overleg. Uiteraard welkom, waarbij we natuurlijk vooral kijken wat ze voor R’hout kunnen betekenen.

Volgende vergadering: 13 juni 2022

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering 11 april 2022 De Reede

Aanwezig:
Dorpsraad : Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Bas van Luling, Rohald van Dijk Hans Paar, Geben van der Knaap (agendapunt 4)

1. Opening.
Hans opent de vergadering, vermeldt de afwezigen.

2. Verslag DR vergadering 14 maart 2022. Geen opmerkingen, verslag akkoord.

3. Mededelingen en ingekomen stukken.
Er is een goed overleg geweest m.b.t. de volkstuinen en de mensen met een tuin.

4. Bijpraten Woningbouwcommissie en luchtvaart
Hans Paar & Gerben vd Knaap zijn aanwezig om het dossier woningbouw en luchtvaart te bespreken

Hans Paar heeft een goed gesprek gehad met Jurgen Nobel. Gerben vd Knaap praat de DR bij over de verdere ontwikkelingen m.b.t. de woningbouw. De commissie heeft veel energie gestopt om het dossier onder de aandacht te brengen van gemeente, provincie en I&W.

De reservering van de parallelle kaagbaan blijft als een schaduw boven het dorp hangen waardoor er, op dit moment, weinig mogelijkheden zijn. Gerben vertelt over verdere ideeën om dit dossier vlot te trekken.

5. Verslag laatste Gebiedsmanagement-overleg
Jan & Hans hebben in Februari gebiedsmanager overleg gehad en het volgende is in April.

Punten die besproken zijn :
– Gebiedsprogramma H’meer zuid oost waarbij constructief meegedacht is met het programma . – Een presentatie van zorgzaam Rijsenhout.
– Veiligheid Aalsmeerderdijk.
– Situatie Aalsmeerderweg en kruising Aalsmeerderweg / Bennebroekerweg.
– Versmallingen op de Rijshornstraat.
– Verlenging van schelpenpad Burgerveen – Rijsenhout.
– Volkstuinen.
– De Reede.
– Bezoek Rijsenhouters van de commissie huizenbouw aan de 2de kamer.

6. Verantwoordelijkheden

a. Wie gaat “redactiemail” beheren?
Bas heeft zich aangeboden om de “redactiemail” te beheren.

b. Wie gaat naar Gebiedsoverleg (GB-overleg)?
Arie & Edwin hebben aangeboden om naar het GB overleg te gaan (6x per jaar).
Het GB overleg is een overleg tussen gemeente, DR, Zorgzaam Rijsenhout, Meerwaarde, de scholen en wijkagent.

c. Wie wordt contactpersoon Participatie Raad?
Nana heeft zich opgeworpen de contact persoon te zijn voor de Participatie Raad.

7. 4 Mei herdenking

Zorgzaam organiseert op 4 Mei herdenking. Arie zal de gebiedsmanager om hulp vragen bij organisatie.

8. Dossier de Reede
Hans & Arie praten de DR bij m.b.t. het dossier de Reede. Er zijn geen concrete ontwikkelingen.

9. Dossier Ringdijk

Rohald heeft de project manager benaderd, aangezien het al een tijdje stil is. Binnenkort zullen project manager, Rohald en Hans Paar bijeen komen om ontwikkelingen te bespreken.

Verder kwam de brug Aalsmeerderweg / Aarbergerweg ter sprake. De situatie met de brug (te klein / te druk) zal Rohald onder de aandacht brengen.

10. Samenstelling DR nu en toekomst

Dit punt wordt doorgezet naar de volgende vergadering als er meer leden aanwezig zijn. Verder heeft zich een nieuwe kandidaat gemeld, hier zal een kennismakingsgesprek voor worden ingepland.

11. Actiepunten.
 jaarlijkse schouw. Voor Volkstuinen en Schenkeveld gebeurd, die voor het dorp staat nog open

(Hans)

 •   Communicatie richting achterban . Werkgroep is er mee bezig (Bas)
 •   Herschikking van bestaande banken in het dorp. (Rohald)
 •   Extra DR vergadering 2022 (statutaire verplichtingen) (Hans)

12. Rondvraag / Afsluiting.

Een idee is om Hanneke Plukkel (gebiedsmanager Gemeente H’meer) te vragen om aan te sluiten bijeen vergadering.

Één Haarlemmermeer wil ook bij een vergadering aanschuiven.

Notulist: Rohald van Dijk


Verslag Dorpsraadvergadering 14 maart 2022 (De Reede)

Aanwezig:

Dorpsraad : Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Herman Heijtel, Donja Maerten, Nana Hogerheijde.

Paul Bos (agendapunt 4)

José van Beurden: Participatieraad H’meer ( t/m agendapunt 8)

Toehoorder: Edwin Koopman

1. Opening.

Hans opent de vergadering, vermeldt meldt de afwezigen, en stelt met tegenzin vast dat dit de laatste vergadering van Donja is als bestuurslid.

2. Verslag DR vergadering 14 februari 2022.

Verslag akkoord.

3. Mededelingen en ingekomen stukken.

-Ontheffing t.b.v. aanleg Geniepark: Schiphol Logistics Park gaat het stuk Geniepark tussen de Aalsmeerderweg en de A4 aanleggen langs de Geniedijk. In de buurt zijn nesten van bunzings gevonden. Er is nu ontheffing verleent om de werkzaamheden uit te voeren.

-Nederlands Transport Museum naar Rijsenhout?: Het museum is nu gehuisvest in Nieuw Vennep (Bolsgebouw) maar moet daar weg. Er wordt onderzocht of het perceel 1CD (tussen Heermanszweten A ’meerderweg) mogelijkheden biedt.

-150KVNee buitenspel in Raadssessie: de bewoners en actiegroep 150KVNee hebben een notitie naar de Gemeenteraad gestuurd n.a.v. de raadsvergadering van 3 maart, waarin ze aangeven dat ze zich niet gehoord, en niet serieus genomen voelen. Voor Rijsenhout als nauw betrokken buur zijn deze berichten zeer zorgelijk. Hans zal bij het gebiedsmanagement navraag doen naar de achtergronden.

-Datum AED-training 23 mei: Er is na twee geannuleerde bijeenkomsten (Covid) nu een nieuwe datum. De eerdere aanmelders zijn opnieuw aangeschreven en de uitnodiging komt op de website.

-Schouw Schenkeveld: Heeft plaatsgevonden. Rapport volgt. Met name de modderplekken zijn zeer storend voor het wandelplezier. Verbreding tweede brug vindt later plaats

4. Toekomst Fort bij Aalsmeer / Fort Rijsenhout.

Paul houdt een korte, heldere presentatie over de historische waarde en de toekomstmogelijkhedenvoor het Fort. Als “hoeder van het Fort” stelt hij vast dat er een lange periode is geweest waarin hetFort onder druk stond en dat de Gemeente er allerlei zaken weg wilde hebben, maar nu waait er een andere wind.

Stadsherstel heeft het Fortgebouw voor 50 jaar gepacht en gaat het restaureren. Crash kan blijven en ook BoerBos is nu eigenaar/erfpachter van de Genieloods geworden. Maar hoe nu verder? Is dit het begin van een herstel van het totale ensemble? Tot begin 1900 was er een ophaalbrug waardoormen van de Ringvaart in de voorhaven bij het Fort kon komen, en daarna verder de H’meer in. Datwas een markant, gezichtsbepalend punt. Samen met Frits Rosenberg heeft Paul eenhaalbaarheidsonderzoek opgestart naar de mogelijkheid om opnieuw zo’n brug te realiseren, maardie brug is vooral de start naar een totaalproject om alle mogelijkheden van het Fort in kaart te brengen. Er wordt met vele partijen gesproken. Het samenbrengen van historie en cultuur onder het thema ”Vrijheid” is een leidende gedachte. Stichting 2030 draagt de kosten van het onderzoek en men verwacht er 4 maanden voor nodig te hebben. De DR staat hier uiteraard zeer positief tegenover en zal binnenkort een bezoek brengen aan het Fort.

5. Participatieraad H’meer.

José licht toe wat de werkzaamheden zijn van de Participatieraad en hoe het organisatorisch in elkaar steekt. De raad is een adviesorgaan van B&W en bestaat uit 20 leden die op persoonlijke titel zitting hebben. Er wordt aan B&W gevraagd en ongevraagd advies gegeven over zaken die betrekking hebben op WMO, Jeugdzorg en de Participatiewet. De focus ligt op beleid dat ontwikkeld wordt, het monitoren van de effecten bij de uitvoering in de praktijk en de evaluatie. Er zijn verschillende werkgroepen, bv. Jeugd, Wonen met Zorg, Werk en Inkomen, Eenzaamheid. De werkgroepen onderhouden een goed contact met de beleidsadviseurs en ambtenaren en leveren proactief hun bijdragen vanuit het perspectief van de inwoners. Twee keer per jaar heeft de Participatieraad overleg met twee wethouders. José zoekt een contactpunt binnen onze DR, om relevante informatie te delen, en input te krijgen. Omdat er onder de afwezigen mogelijk ook belangstelling is om die rol te vervullen zal Hans op korte termijn navraag doen en José daarna informeren wie dat wordt.

6. Verkiezingen Haarlemmermeer.

Bas en Nana hebben veel tijd gestoken in het aanschrijven van de diverse partijen en vervolgens het verwerken van hun antwoorden op vragen / stellingen die waren verzameld in Rijsenhout. Het resultaat mag er zijn: Op de website staan per vraag alle antwoorden, en per partij nog eens een totaaloverzicht. Een kieswijzer voor Rijsenhout. Iedereen is vol lof over het geleverde werk maar, zoals Nana al zelf opmerkte, een echte bijeenkomst zou nog mooier zijn. Toch is de opzet iets voor komende verkiezingen. Vanaf nu de partijen en de collegevorming volgen. Zodra duidelijk is hoe de verhoudingen liggen, kunnen we de partijen alsnog feliciteren met hun resultaten en ze laten weten dat we met veel belangstelling hun activiteiten zullen volgen vanuit Rijsenhouts perspectief.

7. Verslag vorig GB overleg.

Het vergaderschema van het Gebiedsmanagementoverleg is aangepast, waardoor het overleg na dit DR-overleg valt.

8. Dossier de Reede.

De inschrijving voor plannen voor de herontwikkeling van de Reede is gesloten. Op korte termijn worden de plannen door de indieners gepresenteerd aan de beoordelingscommissie. Nog geen besluit van de Kerk.

9. Vacature penningmeester en opvolging Donja.

Edwin heeft met Donja gesproken over het overnemen van een aantal activiteiten van Donja. Beiden zijn positief hierover. Edwin ziet ook wel mogelijkheden om, met wat externe ondersteuning, het penningmeesterschap op zich te nemen. Hans regelt gesprek met Belinda om Edwin een beter beeld te geven. In een komende vergadering kan de benoeming van Edwin in het DR dan op de agenda worden gezet. Donja zal op een later moment toch nog een keer moeten terug komen om officieel uitgezwaaid te worden.

10. Dossier Volkstuinen.

Voor 30 maart staat er in de Reede een vergadering gepland met de volkstuinders. Doel is om iedereen duidelijk te maken wat de gewenste eindsituatie is op het complex en welke maatregelen zullen worden genomen om dat te bereiken. De bevindingen uit de schouw worden uiteraard besproken. Aspirant-tuinders (wachtlijst) worden in een aparte brief geïnformeerd over de voortgang en worden niet uitgenodigd.

11. Actiepunten.
-jaarlijkse schouw. Voor Volkstuinen en Schenkeveld gebeurd, die voor het dorp staat nog open (Hans)

-Communicatie richting achterban. Werkgroep is er mee bezig (Bas)

-Herschikking van bestaande banken in het dorp (Rohald)

-Extra DR vergadering 2022 (statutaire verplichtingen) (Hans)

12. Rondvraag / Afsluiting.

Arie: het monumentje bij Schenkeveld wordt op 14 mei geplaatst. Officiële onthulling door wethouder. Hij zoekt nog uit of het resterend budget beschikbaar kan blijven voor andere “vrijheid”-activiteiten”, gegeven de subsidievoorwaarden.

Nana: verzoek aan Jan om voor haar een DR-emailadres te regelen. Jan zal dat doen en dit gelijk voor Edwin en Bas regelen.

Donja: stuurt de DR-leden nog een email met wat opmerkingen Volgende vergadering: 14 april 2022

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering 14 februari 2022 (m.b.v. ZOOM) 

Aanwezig: 

Dorpsraad : Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Herman Heijtel, Donja Maerten, Bas van Luling, Nana Hogerheijde. 

Commissie Wonen: Gerben v.d. Knaap (agendapunt 4) 

Toehoorder: Edwin Koopman 

1. Opening. 

Hans opent de vergadering en meldt dat Rohald wegens trieste familieomstandigheden afwezig is. 

2. Verslag DR vergadering 17 januari 2022. 

Door bijzondere omstandigheden is het verslag laat beschikbaar gekomen. Hans stuurt definitief verslag na de vergadering uit. Verslag akkoord. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

-Presentatie Herstel Fort bij Aalsmeer: Er ligt een ambitieus voorstel om de waterkolk en de Ringvaart weer met elkaar te verbinden met een ophaalbrug. Er wordt gezocht naar de financiële middelen om een haalbaarheidsstudie te doen. Brug zou de dijk ook verkeersluwer maken. 

-Gebiedsprogramma H’meer Zuid-Oost: Hanneke heeft concept toegestuurd voor commentaar. De DR-leden zullen hun eventueel commentaar z.s.m. via Jan melden. 

-Mail Participatieraad: Participatieraad H’meer wil contact met onze DR. Donja heeft veel te melden en neemt zelf contact op met José. Wat betreft de Reede is laatstgenoemde al aangesloten. 

-Vervanger Jos Bontekoe in bestuur Stichting 2030: Rik Rolleman Wordt de opvolger namens de Gemeente 

-Nieuwe penningmeester: opvolger nog steeds niet gevonden. 

-Pontje: Duidelijk is dat dat het uitgevallen pontje niet meer te maken valt. Er wordt momenteel een huurpontje ingezet totdat er een nieuwe pont is geregeld. Dit gebeurt i.s.m. de Gemeente Aalsmeer, en indien haalbaar, bij voorkeur elektrisch. 

4. Bezoek minister Harbers van I&W. 

Het betrof een kennismakingsgesprek waarbij een aantal plaatsen wordt bezocht. Het was een informatief gesprek waarbij Gerben en Co van de Laarse aanwezig waren. Toezegging dat hij op een later moment nog eens terugkomt. Inmiddels is er een uitnodiging vanuit Den Haag ontvangen om het MKBA rapport te komen overhandigen. Omdat een bredere afvaardiging gewenst is wordt nog gekeken wie er naast Gerben mee mag gaan. 

5. Verslag Gebiedsmanagement (GB) overleg. 

-Jan doet verslag aan de hand van het concept verslag. Besloten wordt dat dit verslag pas nadat het is goedgekeurd, naar de DR-leden wordt gestuurd. 

-Lydia Heerens zal per 1 maart a.s. de verslaglegging van het GB-overleg overnemen van Henriëtte , die zich meer actief met de GB activiteiten zelf gaat bezighouden. 

-Grondwater: de antwoorden op de vragen van Arie zijn blijven hangen maar worden na de vergadering alsnog toegestuurd. 

6. Dossier Ringdijk en proefknip. 

Het eerste verslag van de proef is ontvangen en geeft een genuanceerd beeld. Op korte termijn volgt er een overleg om het te bespreken. In mei komt er nog een na-meting. Het verkeer is in de proefperiode en daarna duidelijk afgenomen, maar dat kan mogelijk ook zijn oorzaak hebben in de gewijzigde verkeerssituatie in Aalsmeer en bij de brug zelf 

7. Dossier de Reede. 

In de afgelopen tijd was er wat ruis ontstaan over het besluitvormingsproces. Op initiatief van Arie staat e.e.a. weer helder op papier. Vertraging van het besluit van de Kerk speelt hier een rol, maar de DR begrijpt ook dat dit een zeer ingrijpend besluit voor de kerkgemeenschap is. Deze week sluit de inschrijving voor plannen voor de herontwikkeling van de Reede. Het toetsingsproces van de voorstellen moet transparant zijn. De criteria zijn in een eerdere fase samen met alle betrokkenen vastgesteld. Weging van die criteria (puntentoekenning) en hoe om te gaan met het niet volledig voldoen aan criteria vereist alle aandacht. 

8. Dossier Volkstuinen. 

De schouw heeft 24 januari plaatsgevonden . Gebleken is dat de huurders op sommige plekken opstallen over de erfgrens hebben staan. In het kader van het te bouwen Sportcomplex is het de bedoeling het wandelpad te verleggen om de schaatsbaan heen. Het voorstel vanuit de Gemeente is om piketpaaltjes te slaan op de erfgrens, zodat alle huurders nog zeker 1 tot 2 jaar hebben om de situatie zonodig aan te passen. Hans zal op korte termijn een bijeenkomst regelen met enkele DR-leden regelen om vervolgstappen in dit dossier te zetten. 

9 Gemeenteraadsverkiezingen. 

Bas heeft met steun van de werkgroep communicatie via Facebook de vragen verzameld die vanuit het dorp aan de politieke partijen moeten worden gesteld. Hij heeft die terug gebracht tot enkele vragen en stellingen die voor al die vragen representatief zijn. In de vergadering zijn deze vragen en stellingen verder verbeterd. Gelet op de korte tijd die resteert tot de verkiezingen wordt besloten de vragen met een begeleidend tekst te mailen aan de partijen met de vermelding dat de antwoorden via de social media weer aan het dorp worden terug gekoppeld. 

10. Actiepunten. 

 jaarlijkse schouw. Voor Volkstuinen gebeurd, die voor het dorp staat nog open (Hans / Donja) 

 Communicatie richting achterban . Werkgroep is er mee bezig (Bas) 

 Herschikking van bestaande banken in het dorp. (Donja / Rohald) 

 Extra DR vergadering voor eind van het jaar (statutaire verplichtingen) (Hans) 

12. Rondvraag / Afsluiting. 

N.a.v. de vraag in de vorige vergadering: partytent aanschaffen in principe akkoord. Maar pas actie als er een directe aanleiding voor is. 

Edwin: geeft aan mogelijke interesse te hebben in enkele onderwerpen die Donja nu nog onder haar hoede heeft. Zij gaan met elkaar in gesprek. 

Nana: meldt dat ze inzake de “jeugdoverlast” nog twee mailtjes heeft ontvangen. De schrijver was echter niet bereid daarover in gesprek te raken met de betrokkenen / DR waarna Nana heeft laten weten dat er van onze kant geen actie volgt. Klachten moeten naar de wijkagent. 

Donja: werkt aan een beloning voor de jongeren die zelf hun chill-plek schoonhouden. Denkt aan pizza’s e.d. Goed initiatief en er is budget voor. 

Arie: nu alle bureaucratie voor het monumentje bij Schenkeveld is doorlopen, gaat het nu snel. Officiële onthulling 14 mei. 

Volgende vergadering: 14 maart 2022 

Notulist: Herman Heijtel 


Verslag Dorpsraadvergadering 17 Januari 2022 (m.b.v. ZOOM) 

Aanwezig : 

Dorpsraad: Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Rohald van Dijk, Donja Maerten, 

Bas van Luling, Nana Hogerheijde, Michiel Enkelaar. 

Toehoorder: Edwin Koopman 

1. Opening en bepaling notulist.

Bij afwezigheid van Herman biedt Rohald aan de notulen te verzorgen. 

2. Notulen vorige vergadering.

Geen opmerkingen, notulen van 13 december 2021 worden vastgesteld. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

– Kerstbomen actie: er zijn een stuk minder bomen ingeleverd dit jaar (68), in 2020 waren het 350 bomen. Door COVID wellicht minder bomen. Het geld is bij Belinda ingeleverd. 

– QR fit route: er is een meeting geweest m.b.t. de fitroute en er staan rond Schenkeveld 8 palen en op het Schelpenpad 2 palen van 20×20, met bovenop een QR code die je met je telefoon kan scannen en dan krijg je oefeningen voor beweging. 

– Er is een mail ontvangen van een heer met de vraag voor leegstaande kassen. Het adres is bij Jan bekend. Jan heeft wat suggesties gegeven. 

– Mail jeugdoverlast. Nana heeft contact met de heer gehad en de “overlast” met hem besproken. 

– Monument schijnvliegveld. Arie heeft overleg met Crash en de gemeente m.b.t. het monument, de aansprakelijkheid en het onderhoud. De bedoeling is het monument 15 mei te onthullen. 

4. Verslag Gebiedsmanagement (GB) overleg. 

– Sportcomplex: de gebiedsmanager probeert een brug te slaan tussen gemeente en de betrokken mensen die bezig zijn vanuit de verenigingen met het project. 

– 1CD gebied. Gemeente trok handen terug van de ontwikkeling. Er zijn ontwikkelingen om te proberen iets vlot te trekken. 

– Commissie huizenbouw: GB manager wist nog niet van het ministerbezoek af. 

5. Jaarcijfers. 

Er zijn wat kleine facturen blijven liggen, die zijn nu allemaal in het bezit van de penningmeester en de oude facturen zijn nu voldaan. Er is een vacature voor penningmeester. 

6. Dossier Ringdijk en proefknip. 

In februari worden de cijfers gepresenteerd. Er is na de proef nog doorgemeten op advies van Hans Paar en Rohald van Dijk. Wellicht is er geen knip nodig omdat het gevoel is dat het verkeer vanuit Aalsmeer behoorlijk is afgenomen. 

7. De Reede. 

Uitgangspunt is : voor iedere vereniging een plek en het dorp moet er op vooruit gaan. 

Overzicht gemaakt met voorwaarden/punten die voor DR bepalend zijn. Alles moet goed op een rij gezet worden voordat er JA gezegd wordt. Er zijn twijfels of alle punten ingewilligd kunnen worden. 

De kerk is met de gemeente in het gesprek. 

8. Volkstuinen. 

Facturen zijn verstuurd. Gebruikers gevraagd wat voor stuk ze willen huren. 

Schouw met gemeente vindt 24 januari plaats. 

Drie gebruikers hebben positief gereageerd. Er gaat een brief naar overige gebruikers met de vraag of ze “hun” stuk nog willen gebruiken en wellicht moet er een bijeenkomst georganiseerd worden voor de gebruikers. 

9. Dossier “zesde baan” .

Vorige maand is er een sessie geweest in gemeenteraad i.v.m. grondreservering zesde baan. De inspraak en het rapport was goed en op een goed moment. Bijna alle politieke partijen willen van de reservering parallelle kaagbaan af. Dit moet dus door wethouder bij I&W worden neergelegd. 

10. Samenwerkingsafspraken maken met WB commissie. 

Gebiedsmanager was niet op de hoogte m.b.t. het MKBA rapport en inspraak. 

11. Actiepunten. 

Schouw : in twee stukken, schouw volkstuin & schouw van het dorp zijn los van elkaar (covid) 

Communicatieplan : er is een project groepje gevormd om dit op te pakken 

Banken : herschikken van bestaande banken in het dorp 

Extra vergadering : statuten / financiën 

12. Rondvraag / Afsluiting. 

Nana : geen opmerkingen 

Bas : geen opmerkingen 

Edwin : geen opmerkingen 

Arie : DR partytent of marktkraam aanschaffen? 

Bewoner wil van groter naar kleiner huis, DR kan niet op individuele wensen in gaan. 

Michiel :Vergadering bij Meerlanden gehad. Revisie (milieu) vergunning is nog niet verstrekt, waardoor ontwikkeling stil staat. Overleg met bewoners verloopt goed, maar traag. 

Milieustraat moet verplaatst worden. Stuk grond van Rijnland overgenomen, milieu straat moet apart gehouden van de rest van de operatie. Betere logistiek? 

Donja : Beloning voor de jongeren. Iets organiseren voor de jongeren? 

Verkeersknooppunten : te weinig fietspaden van de dijk naar de Aalsmeerderweg? 

Donja geeft aan te willen stoppen als DR lid. 

Jan : Verkiezingen : wat gaan we doen? 

Volgende vergadering: 14 februari 2022 

Notulist: Rohald van Dijk 


Verslag Dorpsraadsvergadering 13 december 2021 (m.b.v. ZOOM)

Aanwezig:

Dorpsraad : Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Herman Heijtel, Rohald van Dijk, Donja Maerten, Bas van Luling, Nana Hogerheijde.

Kiesman R’hout ORS: Hans Paar (punt 4 en 5)

1. Verslag DR vergadering 15 november 2021.

Akkoord met de volgende kanttekening: De opmerking over Warm Rijsenhout moet luiden dat er zeker wel innovatieve ideeën zijn, maar dat de indruk bestaat dat het onderwerp niet erg leeft.

De reactie op concept-opdracht voor het economisch onderzoek is niet aan de commissie Wonen gemeld. Hans neemt alsnog contact op met Gerben.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

-fruitbomen: alle bomen zijn toegewezen aan “fruiters”. Jan heeft er ook eens namens de DR geadopteerd. Officiële opening is 17 december bij Schenkeveldpark aan de zijde Aalsmeerderweg.

-AED-cursus is opnieuw uitgesteld vanwege de Covid-beperkingen. Medio 2022 een nieuwe poging.

-Kerstbomeninzameling: Datum 7 januari 2022 (van 16.00 tot 18.00) definitief. Uiteraard onder voorbehoud van strengere maatregelen.

-UBO-register: Jan geeft aan dat die een nieuwe wettelijke verplichting betreft. Hij gaat de DR-leden die in de KvK staan geregistreerd nu ook aanmelden in het UBO-register.

3. Verslag Gebiedsmanagement (GB) overleg.

De samenwerkingsafspraken tussen Gebiedsmanagement en de Dorpsraad zijn vastgesteld.

Inzake de gevraagde ondersteuning bij aanvraag evenementen als Dodenherdenking wordt verwezen naar Peter de Waard. Arie neemt contact met hem op.

Ter voorbereiding van de komende schouw moet er een lijst van onderwerpen komen die daar in mee worden genomen. Tevens bepalen wie er bij aanwezig zijn.

Jongerenwoningen bij Garage Vermeulen: Hanneke niet bekend met enige actie. Hans zal daarom bij de trekker van dit project de status nagaan.

Jan stuurt het verslag nog rond.

4. Van Kiesman naar Kieskring Rijsenhout

Hans Paar licht dit onderwerp toe. De Omgevingsraad Schiphol (ORS) wordt omgebouwd naar Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). Voor de kieskring van het kaagbaan binnengebied  is nu formeel alleen Jan Scheurs kiesman. Hans wordt wel overal bij betrokken en houdt het Rijsenhouts belang in de gaten, maar heeft géén stemrecht. Omdat onze belangen nog al specifiek zijn vindt Hans het voor Rijsenhout wenselijk om in het komende ombouwproces onze status te verhogen naar “kiesman”, door Rijsenhout als “kieskring” aan te melden. De DR is het volledig met hem eens. Jan neemt contact op met het secretariaat van ORS om na te gaan hoe we dat moet realiseren.

Hans vindt dat de DR te weinig zichtbaar is voor de bewoners als het gaat om Schiphol. Hij refereert aan “zijn” tijd toen de Dorpsraad twee keer per jaar een bijeenkomst in de Reede organiseerde voor de bewoners. Bas geeft aan dat Schiphol wel als thema in de communicatie staat en regelmatig wordt geactualiseerd, maar begrijpt ook dat de oudere bewoners veelal niet op social media zitten. Door Covid zijn er zowel vorig als dit jaar geen bijeenkomsten georganiseerd. Mogelijk dat de besluiten over de tweede Kaagbaan voor een nieuw momentum kunnen zorgen. Hans raadt aan op belangrijke momenten de regionale pers te benaderen om zo een breder publiek te bereiken. Hij ziet dat andere dorpsraden (Nieuw-Vennep, Aalsmeer) dat ook doen.

5. Dossier Ringdijk en de proefafsluiting.

Tijdens de proef heeft Rohald met het Gebiedsmanagement (Hanneke en Peter) per fiets de kritische punten bezocht. Heikel punt is en blijft de kruising. De DR-leden hebben geen signalen ontvangen of zelf waar genomen van onacceptabele situaties als gevolg van de proef. Duidelijk is dat na afloop van de proef het verkeersbeeld op de dijk weer snel als vanouds was. Morgen worden de eerste resultaten besproken. De problemen bij het kruispunt hebben alle aandacht van de Gemeente. Er wordt over verbeteringen nagedacht. Verkeersdruk daar is veel meer het gevolg van het toenemende verkeer van en naar de logistieke centra. De navigatiesystemen spelen daar vermoedelijk ook een rol bij. Nana meldt dat er met Amazon contact is geweest over het rijgedrag van hun chauffeurs. Het antwoord is dat Amazon niet gaat over de routes en rijgedrag van zelfstandige chauffeurs (ZZP-ers). Wordt vervolgd.

6 Dossier Volkstuinen.

Facturen en brieven zijn de deur uit. Tot nu toe twee reacties op de brief. Schouw vindt niet meer dit jaar plaats waardoor 2022 duidelijk een overgangsjaar zal worden met als doel nieuw contracten en regels per 1-1-2023.

7. Jaarcijfers 2020.

Laatste correcties zijn gemaakt waardoor de cijfers nu akkoord zijn. Jan stuurt de jaarstukken 2020 naar de DR-leden. Hans komt later terug op de financiën 2021. Onduidelijk is nog of de Gemeente- subsidie 2022 wordt aan gevraagd.

8. Project Beweegvriendelijk Rijsenhout.

Het voorstel voor een QR-fitroute bij Schenkeveld (wandelroute waarin met paaltjes met QR-code een bewegingsoefening wordt aangegeven) is met alle belanghebbenden uitgebreid besproken. Veel nuttige op- en aanmerkingen, waarmee de bedenker aan de slag gaat. Hij komt er op korte termijn op terug.

9. Website Rijsenhout.info

Huidige website is sterk verouderd en onaantrekkelijk. Geen digitaal dorpsplein, waar de DR goed zichtbaar is. De site moet wel een onderdeel uitmaken van een (beknopt) communicatieplan waarin ook het gebruik van andere media inclusief zo nodig een klassieke nieuwsbrief is gedefinieerd. Bas gaat dit project trekken. Nana, Rohald en Jan gaan hierbij helpen.

10. Actiepunten.

 • jaarlijkse schouw. (Hans / Donja)
 • Ongedierte-probleem in die omgeving Vrijheidstraat. Door toename weer volop onder de aandacht. Bewoners hebben brief ontvangen. (Donja)
 • Communicatie richting achterban (Bas) Zie agendapunt 9
 • Idee van bank(en) bij de pont. (Donja / Rohald)

In de komende schouw de bankjes mee nemen.

 • Extra DR vergadering voor eind van het jaar (statutaire verplichtingen) (Hans)

Wordt op zijn vroegst maart 2022, terugblikkend op 2021.

12. Rondvraag / Afsluiting.

Donja: werkt nog steeds aan een nieuwsbief.

Herman: De Gemeente Amsterdam heeft het AEB (Afval Energie Bedrijf), en daarmee haar warmtenet, aan een private partij verkocht. Bevestigt maar weer dat, eenmaal aangesloten op een warmtenet, bewoners overgeleverd zijn aan een monopolist. Groot punt van aandacht bij deze energieoplossing.

Volgende vergadering: 17 januari 2022

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering 15 november 2021 (m.b.v. ZOOM)

Aanwezig:

Dorpsraad : Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Herman Heijtel, Rohald van Dijk, Donja Maerten, Bas van Luling. Gebiedsmanagement: Hanneke Plukkel, Henriëtte Keesom (agendapunt 1). Commissie Wonen: John Jansen, Gerben v.d. Knaap (agendapunt 5). Toehoorder: Edwin Koopman.

1. Opening en voorstellen Hanneke en Henriette.

Hans opent de vergadering en heet de gasten welkom. Hanneke en Henriette stellen zich voor: beiden werken inmiddels al vele jaren in verschillende functies bij de Gemeente en dus nu vanaf 1 september “ons” gebiedsmanagement. Een aantal DR-leden hebben ze inmiddels via projecten ontmoet, maar zodra het digitaal vergaderen voorbij is hopen ze snel eens persoonlijk langs te komen. Hanneke maakt van de gelegenheid gebruik het net ontvangen voorstel voor een QR-fitroute (wandelroute waarin met paaltjes met QR-code een bewegingsoefening wordt aangegeven) aan te kaarten. Afgesproken wordt dat de DR-leden daar via Jan op korte termijn op zullen reageren.

Vervolgens stelt Edwin Koopman zich kort voor. Hij woont sinds maart dit jaar in Rozenhof na vele jaren Hoofddorp. Het lijkt hem nuttig en leuk een bijdrage aan het dorp te leveren en oriënteert zich via het bijwonen van de vergadering.

2. Verslag DR vergadering 11 oktober 2021.

Akkoord.

3. Mededelingen en ingekomen stukken.

-fruitbomen sponsoren: Jan lukt het niet contact te leggen met de coördinator van het project (via Donja ter vergadering de toezegging van de coördinator gekregen dat hij contact opneemt). Navraag wat sponsoring nu precies inhoud. Het budget (via Gemeentesubsidie) van de DR komt is niet bedoeld voor onderhoud bomen.

-Kerstbomeninzameling: N.a.v. een vraag van de Meerlanden wordt besloten op vrijdag 7 januari 2022 een inzameling te organiseren en daarvoor bij de Meerlanden een aanvraag te doen. Of het door kan gaan is natuurlijk de vraag. Zelfde situatie als vorige keer.

-Bomen geplant in Rozenhof.

-Vergaderschema 2022: in principe akkoord, tenzij er toch nog opmerkingen komen.

-AED cursus op 13 december: de avond vindt gelijktijdig plaats met de DR-vergadering. Gelet op de situatie pas na eind november zinvol om te beslissen of de DR moet worden verplaatst.

4. Verslag Gebiedsmanagement (GB) overleg.

Aan de orde kwamen: Ringdijk-afsluiting, voortgang de Reede, Volkstuinen en de geplande schouw (zie hiervoor bij de hierna behandelde agendapunten), en het project Warm Rijsenhout. De door Arie aangedragen onderwerpen in de vorige DR-vergadering (ondersteuning bij aanvraag evenementen als Dodenherdenking, en bij contacten van vrijwilligers met de Gemeente) zijn aangekaart. Details zijn even niet paraat. Daarom zodra het verslag van het overleg is ontvangen, bepalen of die twee punten hiermee voldoende geborgd zijn of alsnog bij ons op de actiepuntenlijst komen.

5. Overleg DR met commissie Wonen.

John en Gerben praten de DR bij over de gesprekken met ambtenaren van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Binnenlandse Zaken, en van de Gemeente. Alle partijen zijn er inmiddels van doordrongen dat als de jarenlange stilstand rond R’hout nog veel langer duurt, dit funest is voor het voortbestaan van R’hout. Men denkt mee in oplossingen. Realiteit is dat pas na de kabinetsformatie stappen zijn te verwachten.

De commissie Wonen heeft samen met, en op kosten van de Stichting 2030 het initiatief genomen om aan een bureau voor economisch onderzoek te vragen de maatschappelijke kosten en het waardeverlies van de optie op de Parallelle Kaagbaan op een rij te zetten in een bondig rapport. De concept opdracht hiertoe zal zo spoedig mogelijk door de DR van commentaar worden voorzien.

Na de fijnstof problematiek bij Tata Steel komt dit onderwerp nu ook rond Schiphol steeds meer onder de aandacht. Goed in de gaten houden.

De stichting 2030 maakt zich zorgen over de kwaliteit van het groenbeheer van het Schenkeveldpark. De reeds geplante bomen hebben daar onder te lijden. 2030 wil best een stukje verantwoordelijkheid op zich nemen maar vraagt ook de DR om zich daar over uit te spreken. Op korte termijn komen alle betrokken partijen bij elkaar.

6 Oplopende kosten Jeugdzorg R’hout.

In een rapport over de Jeugdzorg kwam dit punt aan de orde. Over de achtergronden hiervan is geen duidelijkheid. Jan zal (delen van) het rapport aan geïnteresseerde DR-leden mailen. In ieder geval aan Donja en Bas sturen. Donja vermoedt dat de toewijzing van huisvesting van eenoudergezinnen hier een rol speelt.

7. Voortgang dossier de Meerlanden.

Omdat het Michiel door technische problemen niet lukt aan de Zoom vergadering mee te doen neemt Hans voor hem de honneurs waar: Op 24 november is er een gesprek gepland waarin de klankbordgroep wordt bijgepraat over de voortgang van de vergunningaanvraag. Michiel heeft gemeld dat er grote kans is dat hij door zijn werk geen tijd meer kan besteden aan de DR en zich in dat geval alleen nog zal bezighouden met dit dossier.

8. Voortgang dossier Volkstuinen.

Hans heeft de facturen voor 2021 gemaakt zodat deze op korte termijn samen met de begeleidende brief uit kunnen. In zijn contact met Belinda hierover zal hij ook nog informeren naar de laatste stand inzake de jaarcijfers. Nadat de facturen zijn verzonden wordt de schouw ingepland met o.a. Marcel Leek van de Gemeente.

9. Voortgang dossier De Reede.

Participatierapport is (weer) door alle verenigingen geaccepteerd. Deze maand moet de Kerk een besluit hebben genomen. Ook Maatvast moet formeel nog met de afspraken akkoord gaan. Medio december wordt aan de bewoners van R’hout bekend gemaakt wat de stand van zaken is. De aanbesteding van de herontwikkeling van De Reede kan op korte termijn starten.

10. Voortgang dossier Ringdijk.

Proef is halverwege. Rohald deelt enkele voorlopige meetresultaten. Blijkt moeilijk om die te herkennen in de eigen waarnemingen. De twee forse ongelukken op de kruising Bennebroekerweg-Aalsmeerderweg waren buiten de spitsuren en staan los van de proef. Voor alle duidelijkheid stelt Rohald nog maar eens dat de dijkafsluiting een raadsbesluit is, en dat wij ons alleen maar kunnen inspannen om de vervolgschade qua sluipverkeer etc. te minimaliseren. Positief is dat de Gemeente het probleem van de kruising inmiddels los van de dijkafsluiting als groot probleem ziet. Rohald stuurt mail met meer info aan de DR-leden. Drie weken na de proef volgt een eerste gesprek over de resultaten.

11. Actiepunten.

 • Bewonersbijeenkomst: heeft plaatsgevonden. Minimale opkomst. Ringdijkafsluiting kwam het meest ter sprake. Een zaterdagmorgen, op een plek dichter bij de COOP lijkt beter voor aanloop. Het blijkt dat de nieuwsbrief op onze site niet meer naar de email-adreslijst wordt verstuurd. Deze trouwe lezers waren dus niet op de hoogte. Donja werkt er aan om dat te laten herstellen.
 • jaarlijkse schouw. Zie agendapunt 8.` (Hans / Donja)
 • Kwaliteit gasnet in de Vrijheidstraat, en het ongedierte-probleem in die omgeving. Gasnet problemen inmiddels opgelost. Ongedierte door toename weer volop onder de aandacht. Bewoners hebben brief ontvangen. (Donja)
 • Communicatie richting achterban (Bas)

Donja en Bas beheren de website nu samen. Hoewel de Facebookpagina “Wat Rijsenhout moet weten” veel volgers heeft, lijkt het er op dat de doelgroep Jongeren is verdwenen richting Instagram. Kijken hoe we daar op kunnen inspelen. Wordt vervolgd.

 • Idee van bank(en) bij de pont. (Donja / Rohald)

Met het gebiedsmanagement wordt gedacht aan een bankjesproject in het verlengde van het QR-fitroute project. In de komende schouw de bankjes mee nemen.

 • Extra DR vergadering voor eind van het jaar (statutaire verplichtingen) (Hans)

Alleen zinvol als de Financiën 2020 zijn afgerond. Anders z.s.m. in 2022

12. Rondvraag / Afsluiting.

Rohald: Warm Rijsenhout heeft niet geen echte innovatieve ideeën opgeleverd en ze waren ook niet helemaal gericht op het doel.

Arie vraagt aandacht voor het effect van de vele bouwactiviteiten bij Schenkeveld op het grondwaterpeil in Rijsenhout. Vooral van belang voor de oudere woningen (houtenpalen). Vraag word voorgelegd aan het gebiedsmanagement.

Veel klachten over parkeren bij de Werf / de Reede / ontmoetingskerk. Dit uit zich met name tijdens: Marktdag; er zijn dan minder parkeerplaatsen ter beschikking, waardoor men ruimte gaat zoeken buiten de werf. Aanvang en eindtijden van de school; ouders parkeren met name rond de school, De Reede en ontmoetingskerk,  op  voetpaden of midden op de weg etc. Totaal geen handhaving. Evenementen in de Reede /ontmoetingskerk;  het gebrek aan parkeerplaatsen uit zich in meer overlast en verkeersdrukte  in de woongebieden rondom de werf. Tevens wordt het parkeerverbod in bv. de Boeierstraat totaal genegeerd, door gebrek aan handhaving. Advies: meer handhaving , varkensruggen of paaltjes.

Volgende vergadering: 13 december 2021

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering 11 oktober 2021 

Aanwezig: 

Dorpsraad : Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Herman Heijtel, Rohald van Dijk, Donja Maerten, Bas van Luling, Nana Hogerheijde. 

1. Opening en verslag vorige vergadering. 

De geplande kennismaking met Hanneke Plukkel en Henriette Keesom (Gebiedsmanagement) kan door omstandigheden niet door gaan. Hopelijk volgende vergadering. 

Verslag DR vergadering 13 september 2021 akkoord 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

-Verzoek D66 om input voor Raad over REVR: betreft het gebied 1CE. Dit onderwerp is in de vergadering van 14 juni al uitgebreid aan de orde geweest (zie notulen). Hans zal reactie opstellen richting D66. 

Renovatie Werf (mail Johan Dekker): via een mail is de DR geïnformeerd over werk en planning. Jan stuurt mail rond. 

Interview met Trouw: Hans en Hans Paar hebben de journalist te woord gestaan. Benadrukt dat de grondreservering voor de parallelle Kaagbaan het dorp het meest dwars zit. Er worden nog veel anderen in Rijsenhout geïnterviewd. Artikel nog niet verschenen. 

3. Verslag Gebiedsmanagement (GB) overleg. 

Samenwerkingsafspraken zijn verder uitgewerkt. Aan de orde kwamen zaken als Jongeren, het opnemen van de volkstuinen in de aanstaande schouw, en het monumentje in het Schenkeveld park. Voor dit laatste is ook nog een beheersovereenkomst nodig met een partij die de verantwoordelijkheid neemt voor het monument. Dat is niet de Gemeente (en ook niet de DR). Idee is om dit onder te brengen bij CRASH, dat zelf meerdere monumenten buiten eigen terrein beheert. 

4. Statuten en reglementen DR. 

Het voorliggend Huishoudelijk Reglement wordt met algemene stemmen aangenomen. Het Reglement zal op de website worden geplaats, bij de Statuten. Herman zal het bijbehorende lijstje aandachtspunten blijven bijhouden. 

5. Formele installering Nana als lid DR. 

Nana heeft zich al enige tijd warm gelopen als waarnemer in onze vergaderingen en dat is van beide kanten goed bevallen. Vastgesteld wordt dat niemand behoefte heeft aan een (anders verplichte) schriftelijke stemming, waarna de benoeming met algemene stemmen wordt bekrachtigd. Met haar benoeming is weer een goede stap gezet in de representativiteit van R’hout in de DR. Zij wil zich met name richten op jongeren (ontspanning, huisvesting etc.). 

6. Kandidaat Penningmeester DR. 

Er heeft zich een kandidate gemeld. Hans neemt contact met haar op en kijkt naar de gewenste kennismakingsroute. 

7. De Reede. 

Gebruikers, projectgroep, Kerk en gebiedsmanager hebben een voortgangsvergadering gehad. Hoewel alle gebruikers zich aan het plan hebben gecommitteerd kwam er enige spanning / onvrede boven. Het besef dat er nu echt wat gaat veranderen speelt hierbij een rol. Er zullen aanvullende gesprekken worden ingepland om hier aandacht aan te geven. Niet bevorderlijk is dat er nog geen definitief besluit is van de Kerk. 

8. Voortgang Ringdijk. 

Proef tijdelijke afsluiting bij Rijsenhout is met een brief aan alle bewoners aangekondigd. Brief is duidelijk over de aanpak en maatregelen. 13 oktober is er een inloopavond in de Reede voor meer informatie. Tweede proefafsluiting (verkeer vanuit Burgerveen) gaat niet door. Vreemd. Zorgen om kruising Aalsmeerderweg en Bennebroekerweg, ook door het toenemend sluipverkeer van lange vrachtwagens richting Logistieke Centra. Onderwerp krijgt ook op Facebook de nodige aandacht van de bewoners. Wordt vervolgd. 

9. Facturering volkstuinen plus Jaarstukken DR. 

Bij facturen voor 2021 moet nog een begeleidende brief komen o.a. over de aanstaande schouw en de huurafspraken. Hans en Arie kijken er naar. Jaarstukken 2020 kwestie van de laatste correcties. Hans neemt contact op met Belinda. 

!0. Meet de Dorpsraad. Zaterdag 23 oktober a.s. vanaf 13.00 

Om de bewoners de kans te geven in gesprek te gaan met de DR wordt er een bijeenkomst georganiseerd. Locatie is een partytent naast de Reede, met de mogelijkheid om in de Reede uit te wijken. Ter voorbereiding werden een aantal praktischer zaken besproken. Hans zet dat om in een actielijst. 

11. Actiepunten. 

 • Bewonersbijeenkomst: zie agendapunt 10. (Hans) 
 • Jaarlijkse schouw ` (Hans / Donja) 
 • Kwaliteit gasnet in de Vrijheidstraat, en het ongedierte-probleem in die omgeving. (Donja) 

Aan beide onderwerpen wordt gewerkt door de Gemeente en Ymere. Donja houdt de voortgang in de gaten. 

 • Hoe gaan andere DR’n om met communicatie richting achterban (Bas) 

Aktie heeft geen echt nieuwe inzichten opgeleverd. Als idee zal Rohald de link doorsturen van de vlog door leerlingen basisschool rond Energy Hub Aalsmeer. Zichtbaarheid DR verhogen door meer gebruik via Facebook zou kunnen helpen. Dit wordt verder uitgewerkt. 

 • Idee van bank(en) bij de pont. (Donja / Rohald) 

Rohald heeft voor de zoveelste keer de betrokkenen geprikkeld met wat mails, maar tot nu toe geen reactie. 

 • Extra DR vergadering voor eind van het jaar (statutaire verplichtingen) (Hans) 

12. Rondvraag / Afsluiting. 

Arie meldt opnieuw dat hij zich zorgen maakt over de organisatie van dodenherdenking en bevrijdingsdag. Zijn evenementen met alle hedendaagse bureaucratie. Wie is er aansprakelijk voor verkeersafhandeling etc. Kan dit met bij het gebiedsmanagement op de agenda worden gezet? 

Arie heeft met José van Beurden (Participatieraad H’meer) gesproken over de vraag hoe vrijwilligerswerk makkelijker kan worden gemaakt voor zover dat contacten met de Gemeente betreft. Ook dit is een onderwerp voor het overleg met het gebiedsmanagement. 

Arie blikt terug op de evenementen rond 75 jaar Vrijheid / burendag Rijsenhout. Opkomst aardig maar nagenoeg uitsluitend grijs en blank. 

Veel publiciteit in het dorp voor “Warm Rijsenhout”, maar geen van de afwezigen weet iets te melden of is betrokken bij de laatste bijeenkomst. 

Nana meldt dat op Facebook veel activiteit is rond ideeën voor het Schenkeveld park. Ruiterpaden, banken etc. Zoals eerder gemeld heeft de aanstaande Ringdijkproefafsluiting ook veel aandacht. 

Volgende vergadering 15 november 2021 

Notulist: Herman Heijtel 

Verslag Dorpsraadvergadering 13 september 2021

Aanwezig:

Dorpsraad : Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Herman Heijtel, Rohald van Dijk. Gasten: Nana Hogerheijde, Hans Paar ( t/m agendapunt 4), Henk Kooman ( t/m agendapunt 3)

1. Opening en verslag vorige vergadering.

Verslag DR vergadering 9 augustus 2021 akkoord

2. ORS-Overleg met Wethouder Nobel.

Hans Paar doet verslag van het overleg. Op de dag zelf was hij helaas wegens ziekte verhinderd, maar door mailwisseling vooraf en na afloop met de betrokkenen is het beeld helder. Het standpunt van de Gemeente is genuanceerder dan vaak door anderen wordt gesuggereerd. Evenwichtige afweging van milieu, ruimtelijke ordening en economie. Standpunt Rijsenhout is duidelijk overgebracht. Net als de Provincie wil ook de Gemeente af van de reservering voor de parallelle Kaagbaan. Opnieuw doorschuiven van de beslissing hiertoe door Den Haag wordt onwaarschijnlijk geacht. Hans vond het een nuttig en voor Rijsenhout bevredigend gesprek.

3. Toch nog: afscheid van Henk Kooman.

Vlak voor de uitbraak van de Covid-pandemie is Henk wegens verhuizing als DR-lid vertrokken. Diverse pogingen om afscheid te nemen strandden door de beperkende maatregelen, maar nu kan het weer in een fysieke vergadering gebeuren. Na het uitwisselen van herinneringen, bedankt Hans hem voor zijn inzet en onderstreept dat met bloemen en het cadeau.

4. Mededelingen en ingekomen stukken.

– Ceremonie plaatsing “gedenkkeien”: Ter nagedachtenis aan de Haarlemmermeerse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden bij zeven herdenkingsmonumenten in Haarlemmermeer 150 gedenkkeien gelegd. Dinsdag 12 oktober wordt bij het monument aan de dijk een korte ceremonie gehouden waarvoor de DR nadrukkelijk is uitgenodigd. Jan heeft het initiatief genomen voor een afvaardiging namens de DR (Arie, Hans, Jan).

– AED-cursus: De cursus die door Covid niet is doorgegaan wordt opnieuw gepland. Er komt een nieuwe oproep voor deelnemers. “Oude” aanmelders wordt via de mail geïnformeerd.

-Parkeren Werf vs uitbreiding COOP: als cc-lezer is de DR op de hoogte gesteld van de discussie tussen Gemeente en aanvrager van de verbouwing over eventuele consequenties voor het aantal parkeerplaatsen

5. Verslag Gebiedsmanagement overleg 18-8.

Het was het eerste overleg met de nieuwe gebiedsmanager Hanneke Plukkel. Er komt binnenkort ook een nieuwe assistent gebiedsmanager. De vergadering is besteed aan informatie-uitwisseling. Hans regelt dat Hanneke kennis komt maken met de DR.

6. Statuten en reglementen DR.

Het ontvangen commentaar op het concept huishoudelijk reglement is verwerkt. De noodzaak dat vanwege heldere besluitvorming richting Gemeente etc. de voorzitter van een commissie ook bestuurslid van de DR moet zijn, kan vervallen. Door de samenwerkingsafspraken met het gebiedsmanagement is dit inmiddels zeker gesteld. Besloten wordt daarom het besluit over de koppeling voorzitter commissie / lid DR los te laten. Deze wijziging zal nog in het concept worden verwerkt. In de volgende vergadering zal het reglement dan worden afgehandeld. Voor alle duidelijkheid: door de keuze voor collegiaal bestuur nemen DR-leden die in werkgroepen actief zijn, geen beslissingen namens de DR.

7. Samenwerkingsafspraken met Gebiedsmanagement (GB)

Op het voorstel van Paul heeft de DR twee aanvullingen ingebracht o.a. over besluiten over Rijsenhout. Stuk wordt nu door Hanneke afgerond.

8. Financiën DR.

Belinda werkt aan de afwikkeling 2020. Aan een opvolger voor Belinda wordt nog gewerkt. Hans zal navraag doen over de enkel betalingen door de Gemeente (eventuele voorwaarden etc.)

9. Volkstuinen.

Inmiddels zijn er stukken uit 2016 boven water waardoor het duidelijk is wat nu de afspraken met de Gemeente zijn. De DR huurt het terrein en berekent de kosten door aan de tuinders. Er zijn voor zover bekend geen huurovereenkomsten met de tuinders. Wordt verder uitgezocht. Binnenkort wordt een zgn. schouw georganiseerd waarbij diverse plekken in Rijsenhout worden bezocht, waaronder de volkstuinen. Samen met de gebiedsmanager zal worden gekeken naar de situatie en of aan de verhuurvoorwaarden van de Gemeente wordt voldaan ( gebruikte m2, bebouwing etc.). Om diverse redenen zijn de huurfacturen 2021 nog niet verstuurd. Basisinformatie is nu wel beschikbaar. Hans zoekt oplossing.

!0. Marktkraam presentatie DR.

Om de bewoners de kans te geven in gesprek te gaan met de DR wordt er een bijeenkomst georganiseerd. Gedacht wordt aan een opzet als gedaan met de bewoners van Rozenhof, dus in een partytent bij de Kerk, op zaterdagmiddag. Hans gaat na wat er qua locatie mogelijk is en regelt een datum in oktober via datumprikker. Voorafgaand extra overleg over taakverdeling op die middag en hoe vragen na afloop zullen worden afgewikkeld.

11. Actiepunten.

 • Bewonersbijeenkomst: zie agendapunt 10. (Hans)
 • jaarlijkse schouw ` (Hans / Donja)

Is aan de orde geweest in het gebiedsmanagent-overleg. Zodra Covid het toelaat volgt de uitnodiging hiervoor.

 • Gaslek in de Vrijheidstraat, en het ongedierte-probleem in die omgeving. (Donja)

Aan beide onderwerpen wordt gewerkt volgens Gemeente en Ymere. Donja houdt de voortgang in de gaten.

 • Hoe gaan andere DR’n om met communicatie richting achterban (Bas)

De papieren nieuwsbrief is geen succes gebleken. Nauwelijks afname. Rohald stelt voor ook te kijken naar alternatieve vormen. Hij zal een link doorsturen van de vlog door leerlingen basisschool rond Energy Hub Aalsmeer.

 • Idee van bank(en) bij de pont. (Donja / Rohald)

Rohald heeft deze week afspraak over Ringdijk met ass. gebiedsmanager en bespreekt dit dan weer.

 • Bestuur en statuten. (Herman/Arie)
 • Extra DR vergadering voor eind van het jaar (statutaire verplichtingen) (Hans)

12. Rondvraag / Afsluiting.

Arie meldt dat hij zich zorgen maakt over de organisatie van dodenherdenking en bevrijdingsdag. Dit gelet op zijn ervaring met voorschriften en voorwaarden bij het organiseren van de 75 jaar Vrijheid / burendag Rijsenhout. De tijd van wat regelen met de brandweer etc. is echt voorbij. Tijdig over nadenken.

Voorstel om Nana te benoemen als bestuurslid komt volgende vergadering aan de orde.

Tornado project (Participatief kunstwerk) heeft uiteindelijk succesvol plaatsgevonden op SCW terrein en daarna op het Fort.

Hans informeert of er iemand beschikbaar is om naar het warmteberaad te gaan. Niemand beschikbaar.

Volgende vergadering 11 oktober 2021

Notulist: Herman Heijtel

Notulen: DR-vergadering 09-08-’21

Aanwezig : Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Rohald van Dijk, Donja Maerten

Gast : Nana Hogerheijde.

Opening

 • De eerste vergadering na het zomerreces in de ‘huiskamer’ van de Reede.

Notulen laatste vergadering

 • Er zijn geen opmerkingen m.b.t. de notulen van de laatste vergadering op 14 Juni en worden als zodanig vastgesteld.

Mededelingen

 • Het beeld “Familie”: er is geen bordje aanwezig met informatie over het beeld “Familie”. Het beeld staat op de Werf. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en is daar al mee bezig.
 • Toekomstige structuur DR: er is een concept geschreven door Herman, deze zal worden doorgestuurd.
 • ORS-overleg: Hans Paar gaat op 26/8 met Arnoud Hendriks van DR Burgerveen in overleg met wethouder Jurgen Nobel.
 • Hotspot Aalsmeerderweg: de Wijkagent heeft het verzoek neergelegd om de Aalsmeerderweg een hotspot te maken. Hierdoor zal er op verschillende momenten snelheidscontroles worden uitgevoerd. Hopelijk kunnen de resultaten gedeeld worden met de DR/ bewoners.
 • Monument Schenkeveld: er zijn behoorlijk wat voorwaarden voor het monument waardoor het beter is om alternatieven te zoeken.

Verslag GB-overleg

 • Hanneke Pukkel wordt de nieuwe gebiedsmanager en vervangt Paul Heuberger.
 • Het geluid van het nieuw te bouwen 380kv station voor de bewoners van de Aarbergerweg valt, volgens onderzoek, “binnen de norm”.

Verslag Warmteberaad

 • Er heeft een warmteberaad plaats gevonden op 29 Juni. Er wordt een subsidie beschikbaar gesteld door de gemeente voor innovatieve ideeën t.b.v. verduurzaming. Er zal een online platvorm gebouwd worden waar bewoners van Rijsenhout hun ideeën in dienen en kennis delen. Het idee is dat er gestemd kan worden door inwoners op het beste/meest innovatieve idee.

Verslag bewonersbijeenkomst Rozenhof

 • Er heeft op 5 juli een bewonersbijeenkomst plaats gevonden met de bewoners van de Rozenhof m.b.t. de ontwikkelingen van de Reede. Alle bewoners hebben een brief met uitnodiging ontvangen om bij het participatie gesprek aanwezig te zijn. In totaal hebben 4 bewoners zich aangemeld.

Tijdens dit gesprek kwam naar voren dat er nogal wat overlast werd ervaren door “hangjongeren”in de wijk.

 • M.b.t. eventuele nieuwbouw op de locatie zou men graag zien dat:

A: inkijk (zoveel mogelijk) wordt voorkomen

B: de stenen dezelfde kleur houden als de Rozenhof

C: er rekening wordt gehouden met voldoende parkeerruimte

 • De huidige loop van de weg, zoals die nu loopt tussen de Reede en de Rozenhof, ervaart men niet als een probleem
 • Daar de bewoners van de Rozenhof nog geen gezamenlijk mailadres hebben, zullen de

aanwezigen zorgdragen voor de communicatie met de overige bewoners

Jongerenactie Rozenhof

 • Op 24 juli heeft er een bijeenkomst plaats gevonden in een “tent” voor de kerk n.a.v. de klachten van bewoners over overlast van “hangjongeren” bij de Rozenhof maar ook op andere locaties in Rijsenhout.
 • Aanwezig waren straatcoaches, wijkagent, gemeenteambtenaren en DR leden.
 • Er is zeer enthousiast gereageerd door alle betrokkenen inclusief de jeugd. Er werd volop gepraat en ideeën uitgewisseld. Hieruit zijn al diverse acties voortgekomen zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van de tribune bij de gymzaal.

Voorgenomen wietkwekerij Rijsenhout

 • Er zal in de nabije toekomst een wietkwekerij komen in Rijsenhout. DR zal deze ontwikkeling volgen en eventueel vragen stellen m.b.t. leefbaarheid en eventuele overlast.

Woningbouw Rijsenhout

 • Op 15/7 heeft er een overleg plaats gevonden tussen de commissie huizenbouw. Aanwezig waren ambtenaren van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse zaken en de Gemeente Haarlemmermeer.

Er is een presentatie gegeven over de huidige LIB-gebieden (Rijsenhout bevindt zich in LIB-4) en gesproken over de gevolgen van deze LIB-4 m.b.t. de leefbaarheid/woningbouw in Rijsenhout.

In Oktober krijgt dit overleg waarschijnlijk een vervolg.

Stukken 2020 & penningmeesterschap

 • Dit punt is doorgeschoven naar het volgende overleg.

Enquête dorpsgevoelens

 • Er zijn geen ontwikkelingen, eerst verdere ontwikkelingen afwachten m.b.t. overleg commissie wonen en de diverse overheden.

Informatieavond bewoners

 • Er zal een datum geprikt worden voor een informatiemiddag met de bewoners van Rijsenhout.

Het overleg zal waarschijnlijk ook een “tent”-overleg worden zoals bij de jongerenbijeenkomst.

Actiepunten

 • Afscheid Henk                     (Hans)
 • Jaarlijkse schouw                (Hans/Donja)
 • Gaslekken IBB                    (Donja)
 • Bankjes                               (Rohald)
 • Bestuur – Statuten               (Herman / Arie)

Rondvraag

Geen

Volgende vergadering 13 september

Notulist; Rohald

 Verslag Dorpsraadvergadering 14 juni 2021 

Aanwezig: 

Dorpsraad : Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Herman Heijtel, Rohald van Dijk. Donja Maerten, Michiel Enkelaar, Bas van Luling. Gast: Nana Hogerheijde. 

1. Opening. 

Hans heet iedereen welkom op deze eerste fysieke vergadering in grote zaal van de Reede. 

2. Verslag DR vergadering 17 mei 2021 

Akkoord. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

– Brief Gemeente over geluidsrapport 150kv station: op basis van berekeningen (géén fysieke meting) blijft alles binnen de normen. Toch is er besloten om extra maatregelen te nemen in de vorm van extra muren en mogelijk een overkapping. Zorgen om geluid (lage tonen) blijft. Wordt vervolgd. 

-Bijeenkomst met werkgroep Woningbouw: de datum is vastgesteld op 16 juni. Besloten wordt een samenvatting daarvan aan deze notulen toe te voegen. 

-Voortgang fruittuin R’hout: locatie is park Schenkeveld kant Aalsmeerderweg. Teller staat nu op 17 bomen. 16 juni officiële opening. 

-Mail bewoners Rozenhof betreft hangjongeren: Behalve melding worden er ook suggesties gedaan ter voorkoming. Donja neemt contact op. Zie ook bij rondvraag. 

– Terugkoppeling halfjaarlijkse Informatie over Dorps- en Wijkradenoverleg: Hans heeft deze digitale bijeenkomst bijgewoond. Centraal stonden de Stand van zaken rond de Omgevingsvisie H’meer en het doortrekken van de Noord/Zuid-lijn naar Hoofddorp. Bij het eerste gaat het om het toekomstbeeld H’meer in 2040 met 200.000 inwoners met alle effecten op wonen, infrastructuur, recreatiemogelijkheden etc. Bij het N/Z verhaal gaat het om de inbedding in de totale bereikbaarheid binnen de H’meer. Opvallend was dat de wethouder nadrukkelijk stelde dat de H’meer zijn identiteit ontleent aan zijn 31 dorpen. Hans zal het verslag en andere documenten delen zodra ze beschikbaar komen. 

-Monumentje (in Schenkeveld-park): In het kader van 75 jaar Vrijheid is dit plan gestart. Door Covid en procedures verloopt e.e.a. traag. Er moet nu een zgn. beheerdocument worden opgesteld. Zodra Jan de mail ontvangt van de Gemeente zal Arie kijken of we aan de voorwaarden kunnen voldoen. 

4. Verslag maandelijks Gebiedsmanagers overleg. 

-Paul heeft met de leiding van de naschoolse opvang gesproken inzake jongerenoverlast. -De notitie PrimA4a-alternatief (‘hersenspinsels Rohald’) is aangekaart en er kan een afspraak gemaakt worden ter bespreking. -Paul heeft verkeerssituatie Aalsmeerderweg bekeken (zie verder agendapunt 5). -Paul gaat na wat er aan stukken te vinden zijn bij de Gemeente inzake de volkstuinen. -Zorgen over geluidsoverlast op Aarbergerweg door 150kv weer onder de aandacht gebracht 

Alle gebiedsmanagers zijn bezig om afspraken met de dorps- en wijkraden vast te leggen hoe de samenwerking plaatsvindt. Er is een standaardvastlegging die per situatie wordt uitgewerkt en dus kan verschillen per DR. Hangt o.a. af van hoe een DR is georganiseerd en wat er speelt in een gebied. Onduidelijkheden zijn er, bijvoorbeeld participatie, want er bestaat ook nog een participatieraad. Opzet voor R’hout ziet er goed uit. Hans heeft concept rondgestuurd en wacht op op- en aanmerkingen. Naar verwachting kan punt in augustus worden afgerond. 

5. Verslag bijeenkomst bewoners Aalsmeerderweg. 

Paul heeft in de middag de situatie per fiets bekeken waarna ter plekke het gesprek heeft plaatsgevonden met de bewoners die de verkeerssituatie hebben aangekaart. Rohald was daarbij aanwezig. Paul constateerde dat naar zijn waarneming er geen aanleiding is voor actie en alles binnen de regels verloopt. Klachten over drukte en hoge snelheden zijn er echter juist rond einde werkdag en in de avond. Wijkagent heeft gemeld dat er drie maal lasermetingen hebben plaatsgevonden maar dat dit ook geen buitensporige zaken heeft opgeleverd. Mogelijk dat lus-metingen een ander resultaat geven, maar dat is een zaak van de Gemeente. Paul heeft nog overleg met de verkeersdeskundige waarna zijn formele reactie volgt. Ook de bewoners denken na over vervolgstappen. 

6. Voortgang “Bestuur en statuten” 

Arie en Herman lichten met een presentatie toe waarom de keuze van de bestuursvorm van de DR naar voren met worden gehaald. Onderwerpen als de WBTR (Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen), de rol die de Gemeente de DR toedicht, ontwikkelingen rond participatie zijn daarbij belangrijk. Maar ook de behapbaarheid van de lange lijst van uiteenlopende zaken rond een kleine gemeenschap als Rijsenhout speelt een rol. 

De DR kiest unaniem voor een collegiaal bestuur (gezamenlijke verantwoordelijkheid), waarbij zo nodig voor onderwerpen een ondersteunende commissie wordt ingesteld. Voorzitter van een commissie is een bestuurslid, die zorgt voor communicatie met en, besluitvorming in het bestuur. 

Vanuit dit principe gaan Arie en Herman verder met de uitwerking in huishoudelijk reglement, beoordeling statuten etc. 

7 Voortgang “De Reede”. 

De bewoners van Rozenhof hebben een brief van de Gebiedsmanager ontvangen met uitleg over het project en een uitnodiging voor een informatieavond. Zal een bijeenkomst worden zoals met de ondernemers. Verder is er op allerlei deelterreinen (Maatvast, Kerk, etc.) voortgang, maar traag want het is ook complex. 

8 Woningbouw R’hout (vlekkenplan). 

-Ontwikkeling Transformatiegebied 1CD: De DR heeft kennis genomen van de brief van de Gemeente inzake transformatiegebied 1CD (gebied Aalsmeerderweg, Aarbergerweg, Heermanszwet). Het leest als een feitenrelaas (juridische positie) en eindigt in het besluit dat de Gemeente haar activiteiten in 

dit gebied staakt. De Gemeente verwacht dat de initiatiefnemers met concrete voorstellen en afspraken komen en zal slechts een toetsende/ faciliterende rol hebben. DR speelt overigens geen enkel rol in dit dossier. 

-Paticipatietraject Bouwplannen H’meer: De Gemeente heeft ons twee lijvige rapporten toegestuurd. Betreft voorontwerp bestemmingsplan ‘Rijsenhout Rijshornstraat’ (tussen nr. 96 en 98) voor drie woningen, en een bijbehorend grond/flora/fauna-onderzoek. Navraag leert dat de DR op deze plannen binnen 2 weken kan reageren, maar dit niet hoeft. We hebben laten weten dat de tijd te kort was om te reageren. DR is geen partij bij deze plannen. 

9. Actiepunten. 

 Bewonersbijeenkomst (Hans) 

Zodra Covid het toelaat organiseren. Dit dan tijdig melden aan BM. Hopelijk kan er in het najaar een bijeenkomst worden gepland. Suggestie wordt gedaan om eens aan een alternatieve aanpak te denken ( gesprekken op locatie) om meer en andere mensen te betrekken. 

 Afscheid Henk (Hans) 

 jaarlijkse schouw ` (Hans / Donja) 

Is aan de orde geweest in het IBB-overleg. Zodra Covid het toelaat volgt de uitnodiging hiervoor. 

 Gaslek in de Vrijheidstraat, en het ongedierte-probleem in die omgeving. (Donja) 

Aan beide onderwerpen wordt gewerkt volgens Gemeente en Ymere. Donja houdt de voortgang in de gaten. 

 Hoe gaan andere DR’n om met communicatie richting achterban (Bas) 

De papieren nieuwsbrief is geen succes gebleken. Nauwelijks afname. Rohald stelt voor ook te kijken naar alternatieve vormen. Hij zal een link doorsturen van de vlog door leerlingen basisschool rond Energy Hub Aalsmeer. 

 Idee van bank(en) bij de pont. (Donja / Rohald) 

Men gaat er naar kijken en heeft het op het bordje van de projectleider Ringdijkbeleid gelegd. Rohald heeft gemaild naar gebiedsmanager, Stichting 2030 etc. om er wat beweging in te krijgen, en wacht op reacties. 

 Bestuur en statuten. (Herman/Arie) 

 Extra DR vergadering voor eind van het jaar (statutaire verplichtingen) (Hans) 

 Participatief kunstwerk (Hans) Niets meer gehoord over subsidieaanvraag. Gepland weekend kan in ieder geval niet vanwege Races Zandvoort (overbelasting veiligheidsregio). 

10. Rondvraag / Afsluiting. 

Jan geeft aan dat onze website dringend aan modernisering toe is. Opzet en inhoud verouderd en de Dorpsraad komt onvoldoende tot zijn recht. Denk ook aan onze discussies over organisatie vorm etc. De DR deelt die mening. Nog bepalen wanneer actie. 

Donja meldt dat het qua jongerenoverlast rond Rozenhof weer rustiger is. Er is voldoende aandacht van de professionals, en van de buurtbewoners. Het zou wel de voorkeur hebben als er een woordvoerder voor een vanuit de jongeren zelf is. Zodat zij zelf kunnen aangeven wat ze nodig hebben. Daarnaast speelt Het idee om in het kader van de landelijke schoonmaakactie in september ook in Rijsenhout iets op te zetten met betrokkenheid jeugd. Verzoek aan Meerlanden gedaan maar nog geen reactie. 

Hoewel de volgende vergadering staat gepland op maandag 14 juli wordt besloten vanwege vakantieplannen om het zomerreces te vervroegen naar juli en in augustus weer te vergaderen. 

Volgende vergadering 9 Augustus 2021 

Samenvatting bijeenkomst Dorpsraad met de Commissie Woningbouw 16 juni 2021. 

De commissie (John Jansen, Co van de Laarse, Gerben van de Knaap) is inmiddels uitgebreid met Paul Bos met het oog op communicatie onderwerpen. 

Vertrekpunt van het overleg was het uiterst teleurstellende gesprek met de Wethouder waarin werd aangegeven dat de Gemeente geen enkele energie meer steekt in huizenbouw in Rijsenhout. De motivering ligt in de gevoerde rechtszaken tot in de Raad van State, het Luchthavenindelingsbesluit (LIB contouren) en de prioriteiten qua woningbouw elders in de H’meer. Dat betekent dat Rijsenhout volledig op eigen initiatieven is aangewezen. Een grote klap, maar wat niet is veranderd is de overtuiging dat R’hout op termijn alleen leefbaar kan blijven als er toch nieuwe woningen komen. Dit om afglijden te voorkomen. Denk aan de doorgaande vergrijzing, sterk krimpen van verenigingen, scholen, essentiële voorzieningen als supermarkt etc. De commissie heeft met ambtenaren van ministeries en gemeente gesproken om een gevoel te krijgen of en hoe er nog mogelijkheden kunnen ontstaan. Het objectief onderzoeken van de leefkwaliteit zou hierbij kunnen helpen. Duidelijk is dat, wil er nog een kleine kans ontstaan, dat dan de bewoners van Rijsenhout het gevoel van urgentie moeten hebben (of alsnog krijgen) voor woningbouw. En vervolgens hun mening laten horen. Complexe materie omdat je te maken hebt heel veel aspecten. Denk aan: betaalbaarheid van woningen, passende woningen voor jongeren en ouderen die in R’hout willen blijven, koophuizen en (sociale) huurwoningen, beleving geluidsoverlast etc. Het realiseren van nog een Maarsehof ( prijzen vanaf…) levert in dat geheel geen grote bijdrage. Er moet een brede aanpak zijn. De commissie denkt na over hoe die betrokkenheid van bewoners kan worden georganiseerd. In de vergadering zijn veel suggesties en ideeën geopperd. Een helder communicatieplan richting de bewoners uitmondend en een objectieve en evenwichtige enquête kwam aan de orde. 

Besloten wordt om intensiever met elkaar te communiceren in deze kritische fase voor woningbouw in R’hout. Dit mede omdat er momentum lijkt te ontstaan door discussies in de politiek over Schiphol in relatie tot het klimaatakkoord en de grote behoefte aan woningen in Metropool Regio Amsterdam (MRA). 

Notulist: Herman Heijtel 

Verslag Dorpsraadvergadering 17 mei 2021 (m.b.v. ZOOM)

Aanwezig:

Dorpsraad : Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Herman Heijtel, Rohald van Dijk. Donja Maerten. Gast: Nana Hogerheijde.

1. Opening.

Verslag DR vergadering 19 april 2021 akkoord.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

– Dodenherdenking 4 mei: Hans en Jan hebben namens de DR bloemen gelegd bij het monument aan de dijk. Het was een strak georganiseerde en goede bijeenkomst voor uitsluitend genodigden. Arie heeft er veel aan bij gedragen en dat wordt zeer gewaardeerd.

-Participatief kunstproject R’hout: Het Podium voor Architectuur heeft het plan op papier gezet. Hans zal de betreffende mail met bijlage rondsturen. Het betreft een project, waarbij bewoners kunnen participeren/meehelpen en heeft de titel “Tornado” . Als tijdelijke locatie wordt gedacht aan het grasveld aan de Olympiastraat. De tijdelijke installatie zal hierna verhuizen naar het CRASH museum.

Zij willen een aanvraag doen bij Stichting 2030 voor de financiering en vragen om dat via de DR te doen. De vergadering stelt daar vragen bij, omdat het niet de bedoeling is dat de DR probleemeigenaar wordt van het project en enige financiële verantwoordelijkheid krijgt of verantwoordelijk wordt voor de invulling van eventuele subsidievoorwaarden c.q. uitvoer van het project. De subsidie kan namelijk ook zonder tussenkomst van de DR, bij Stichting 2030 worden aangevraagd. Hans pakt dit verder op.

-Adoptie fruitboom door de DR: Jan heeft namens de DR toegezegd een boom te adopteren, maar we staan vooralsnog op de wachtlijst. De DR staat hier niet negatief tegenover, maar moet zich wel realiseren dat de boom door de ‘eigenaar’ moeten worden onderhouden. (wie gaat dit doen!)

-Wachtlijst volkstuinen bijhouden door de DR: er is een verzoek ontvangen van geïnteresseerden in een tuin en daarmee de vraag naar een wachtlijst. Standpunt DR is dat zolang nog niet helder is wat de afspraken met de Gemeente worden over de volkstuinen, de DR niets doet. Hans kaart dit aan bij de gebiedsmanager.

-Aanpassing aan grote bruggen Schenkeveld: Ter verbetering van de verkeersveiligheid gebeurt er uiteindelijk niet veel meer dan het aanbrengen van geel geschilderde bliksemschichten ter waarschuwing.

3. Verslag maandelijks Gebiedsmanagers overleg.

Was slechts een kort gesprek. Duidelijk is dat de waarneming door Paul naar verwachting tot eind 2021 duurt. Het project Ringdijkbeleid krijgt (alweer) een nieuwe projectleider. Paul gaat in gesprek met de schoolleiding van de jeugd en kinderopvang over enige overlast / irritatie door jongeren op voetbalveldje. Zie ook volgende agendapunten. Hans heeft 150kv station in Overbos aangekaart in het licht van de plannen aan de Incheonweg. Rohald neemt op zich de informatie daarover naar Paul te sturen.

4. Verslag van overleg met wijkagent. / 5. Jongerenproblematiek

Was een goed overleg. Volgens wijkagent is de ‘problematiek’ rond jongeren in Rijsenhout goed beheersbaar en qua aantallen (10 tot 20 jongeren) te overzien. DR maakt zich vooral zorgen om de grotere groep 12-16 jarigen die daar tegenaan hangt en mogelijk ‘ongewenst gedrag’ als normaal gaat zien. De ervaring rond de Vluchtheuvel leert dat het organiseren van extra activiteiten en een eigen locatie ook weer jongeren van buiten aantrekt. Aan de andere kant is enige ‘overlast’ van jongeren van alle tijden. Blijft staan dat ouders verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. Vermoedelijk handel in ‘ongewenste middelen’ bij Gymzaal en winkelcentrum is ook in beeld. Opmerking wordt gemaakt dat dit geen specifiek jongerenprobleem is gelet op het aandeel volwassenen klanten.

Voor de DR is het van belang om dit onderwerp regelmatig te agenderen bij gebiedsmanager en IBB (waar de wijkagent ook deel van uit maakt) zodat zaken die dreigen te ontsporen snel aandacht krijgen

6 Verslag overleg 12 mei “ontwikkeling dorpshart”

Arie, Hans en ook Nana zijn bij dat overleg geweest. Arie doet verslag: betrof gesprek van de projectgroep met winkeliers en enkele leden van placemaking groep. Sfeer was positief kritisch. Voor de winkeliers is van groot belang dat snel en eenvoudig kan worden geparkeerd voor kort winkelbezoek. Het aanleggen van een weg tussen het nieuwe gebouw en het parkeerplein wordt afgewezen. In grote lijnen sluit het commentaar aan op de opmerkingen van de DR. Ook hier opmerkingen over ‘overlast’ jeugd en de vraag of de horecafunctie wel bedrijfseconomisch haalbaar zal worden. Het meetellen van de parkeerplaatsen van Rozenhof in de vereiste parkeerruimte voor het nieuwe gebouw is niet aan de orde. Het conceptverslag van de bijeenkomst ligt nu bij de projectleider en wordt eind deze week afgetikt. Volgende stap is het informeren van de bewoners van Rozenhof via brief en informatieavond.

7 Voortgang “Bestuur en statuten”.

Verwachting is dat het Arie en Herman lukt om nog in juni een voorstel op tafel te leggen over de inrichting van de DR. Via informatie over veel andere DR’n is al een behoorlijk beeld ontstaan van de voor- en nadelen van de verschillende organisatievormen. Ze gaan nog een afspraak met de gebiedsmanager maken om enerzijds een beeld te krijgen hoe de Gemeente er tegen aan kijkt, bijvoorbeeld m.b.t. een onderwerp als de rol bij participatie. Anderzijds kan het ons op het spoor zetten van effectieve werkwijzen bij andere DR’n in de H ’meer.

Vorig jaar was het plan om voor 2021 een participatiesubsidie aan te vragen bij de Gemeente. Deadline hiervoor is juni. De daarvoor benodigde cijfers 2020 zullen pas in juni of later beschikbaar komen. Door de Covid situatie zijn de kosten dit jaar minimaal. Gelet op het voorgaande wordt besloten om pas voor 2022 subsidie aan te vragen. We moeten dan wel tijdig een werkplan 2022 vaststellen want de aanvraag moet onderbouwd zijn om voor subsidie in aanmerking te komen.

8 PrimA4a-alternatief (‘hersenspinsels Rohald’).

Rohald heeft zijn verhaal omgezet in een PowerPoint presentatie omdat het daarmee beter communiceren is. Hij licht deze nogmaals toe. Zijn verhaal komt voor uit een optelsom van zorgen: de voortgang van het Ringdijkbeleid, het 150kv-station, de verkeersdruk, de oprukkende logistiek richting R’hout, verpaupering op vele plekken, en de impasse na het failliet van PrimA4a. Belangrijk element in zijn verhaal is de parallelweg bij de A4 (doortrekken Tijmweg en aansluiten op de Aarbergerweg) om zo het dorp te ontlasten, en voor de financiering daarvan langs de A4 een zodanige invulling van de ruimte dat R’hout hier van profiteert. Het betreft ideeën die nog niet met belanghebbenden zijn afgestemd, maar je moet toch ergens beginnen anders lopen we achter de feiten aan. Vanuit de vergadering twee opmerkingen: geluidsoverlast is tegenwoordig een optelsom met een maximale grens. M.a.w. elke reductie in onze omgeving kan weer leiden tot (extra) geluidsoverlast uit een andere hoek. Een aansluiting van zo’n weg op de A4 is ongewenst. Het zal leiden tot in feite een extra afslag/ oprit voor Aalsmeer en juist extra (vracht)verkeer aantrekken voor de logistieke centra. Uitsluitend een aansluiting op de Bennebroekerweg maakt het minder interessant voor dat verkeer.

Vraag is hoe we dit initiatief bij de politiek aankaarten. Na uitgebreide discussie wordt besloten dat Rohald zijn presentatie nog verder aanscherpt en er toch eerst een gesprek met de gebiedsmanager moet plaatsvinden. Desnoods een extra vergadering waar zo mogelijk meerdere DR-leden bij aanwezig zijn. Doel is een reactie op het verhaal zelf en te overleggen hoe we het beste verder kunnen gaan richting politiek. Ook zal Rohald een paar betrokkenen persoonlijk informeren over het voorstel

9. Actiepunten.

 • Bewonersbijeenkomst (Hans)

Zodra Covid het toelaat organiseren. Dit dan tijdig melden aan BM

 • Afscheid Henk (Hans)
 • jaarlijkse schouw (Hans / Donja)

Is aan de orde geweest in het IBB-overleg. Zodra Covid het toelaat volgt de uitnodiging hiervoor.

 • Gaslek in de Vrijheidstraat, en het ongedierte-probleem in die omgeving. (Donja)

Aan beide onderwerpen wordt gewerkt volgens Gemeente en Ymere. Donja houdt de voortgang in de gaten.

 • Hoe gaan andere DR’n om met communicatie richting achterban (Bas)
 • Idee van bank(en) bij de pont. (Donja / Rohald)

Men gaat er naar kijken en heeft het op het bordje van de projectleider Ringdijkbeleid gelegd. Rohald heeft gemaild naar gebiedsmanager, Stichting 2030 etc. om er wat beweging in te krijgen, en wacht op reacties.

 • Verschil kv150 station Overbos en Incheonweg (Hans)

Rohald zal de informatie aan Paul toesturen

 • Bestuur en statuten; Er worden twee modellen uitgewerkt met voor en tegens. (Herman/Arie)

10. Rondvraag / Afsluiting.

Donja meldt dat de papieren nieuwsbrief bij de COOP en de huisartsenpost zijn neergelegd, maar de afname zeer teleurstellend is.

Jan meldt nog uit het overleg met de wijkagent dat op de Aalsmeerderweg lasercontrole gaat plaatsvinden.

Reacties op de gewijzigde ophaalmethodiek (afvalscheiding) van de Haarlemmermeer zijn geen zaak voor de DR. Betreft uitvoering van besluit gemeenteraad.

Rohald heeft situatie voor fietsers vanaf Burgerveen bij de kruising Aalsmeerderweg- bennebroekerweg bekeken. Valt onder de categorie: “hoe verzin je het”. Op het juiste moment weer aankaarten.

Donja is betrokken bij het project van de Gemeente om eenzaamheid te bestrijden. Dat project start weer op in de Reede. Ze hoopt dat ook de DR vergaderingen daar weer snel kunnen plaatsvinden want het zoomen blijft behelpen. Hans zoekt het uit.

Volgende vergadering 14 juni 2021

Notulist: Herman Heijtel

 

Verslag Dorpsraadvergadering 17 mei 2021 (m.b.v. ZOOM)

Aanwezig:
Dorpsraad : Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Herman Heijtel, Rohald van Dijk. Donja
Maerten. Gast: Nana Hogerheijde.

1. Opening.
Verslag DR vergadering 19 april 2021 akkoord.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.
– Dodenherdenking 4 mei: Hans en Jan hebben namens de DR bloemen gelegd bij het monument
aan de dijk. Het was een strak georganiseerde en goede bijeenkomst voor uitsluitend genodigden.
Arie heeft er veel aan bij gedragen en dat wordt zeer gewaardeerd.
-Participatief kunstproject R’hout: Het Podium voor Architectuur heeft het plan op papier gezet. Hans
zal de betreffende mail met bijlage rondsturen. Het betreft een project, waarbij bewoners kunnen
participeren/meehelpen en heeft de titel “Tornado” . Als tijdelijke locatie wordt gedacht aan het
grasveld aan de Olympiastraat. De tijdelijke installatie zal hierna verhuizen naar het CRASH museum.
Zij willen een aanvraag doen bij Stichting 2030 voor de financiering en vragen om dat via de DR te
doen. De vergadering stelt daar vragen bij, omdat het niet de bedoeling is dat de DR
probleemeigenaar wordt van het project en enige financiële verantwoordelijkheid krijgt of
verantwoordelijk wordt voor de invulling van eventuele subsidievoorwaarden c.q. uitvoer van het
project. De subsidie kan namelijk ook zonder tussenkomst van de DR, bij Stichting 2030 worden
aangevraagd. Hans pakt dit verder op.
-Adoptie fruitboom door de DR: Jan heeft namens de DR toegezegd een boom te adopteren, maar
we staan vooralsnog op de wachtlijst. De DR staat hier niet negatief tegenover, maar moet zich wel
realiseren dat de boom door de ‘eigenaar’ moeten worden onderhouden. (wie gaat dit doen!)
-Wachtlijst volkstuinen bijhouden door de DR: er is een verzoek ontvangen van geïnteresseerden in
een tuin en daarmee de vraag naar een wachtlijst. Standpunt DR is dat zolang nog niet helder is wat
de afspraken met de Gemeente worden over de volkstuinen, de DR niets doet. Hans kaart dit aan bij
de gebiedsmanager.
-Aanpassing aan grote bruggen Schenkeveld: Ter verbetering van de verkeersveiligheid gebeurt er
uiteindelijk niet veel meer dan het aanbrengen van geel geschilderde bliksemschichten ter
waarschuwing.

3. Verslag maandelijks Gebiedsmanagers overleg.
Was slechts een kort gesprek. Duidelijk is dat de waarneming door Paul naar verwachting tot eind
2021 duurt.
Het project Ringdijkbeleid krijgt (alweer) een nieuwe projectleider.
Paul gaat in gesprek met de schoolleiding van de jeugd en kinderopvang over enige overlast / irritatie
door jongeren op voetbalveldje. Zie ook volgende agendapunten.
Hans heeft 150kv station in Overbos aangekaart in het licht van de plannen aan de Incheonweg.
Rohald neemt op zich de informatie daarover naar Paul te sturen.

4. Verslag van overleg met wijkagent. / en 5. Jongerenproblematiek
Was een goed overleg. Volgens wijkagent is de ‘problematiek’ rond jongeren in Rijsenhout goed
beheersbaar en qua aantallen (10 tot 20 jongeren) te overzien. DR maakt zich vooral zorgen om de
grotere groep 12-16 jarigen die daar tegenaan hangt en mogelijk ‘ongewenst gedrag’ als normaal
gaat zien. De ervaring rond de Vluchtheuvel leert dat het organiseren van extra activiteiten en een
eigen locatie ook weer jongeren van buiten aantrekt. Aan de andere kant is enige ‘overlast’ van
jongeren van alle tijden. Blijft staan dat ouders verantwoordelijk zijn voor hun kinderen.
Vermoedelijk handel in ‘ongewenste middelen’ bij Gymzaal en winkelcentrum is ook in beeld.
Opmerking wordt gemaakt dat dit geen specifiek jongerenprobleem is gelet op het aandeel
volwassenen klanten.
Voor de DR is het van belang om dit onderwerp regelmatig te agenderen bij gebiedsmanager en IBB
(waar de wijkagent ook deel van uit maakt) zodat zaken die dreigen te ontsporen snel aandacht
krijgen.

6 Verslag overleg 12 mei “ontwikkeling dorpshart”
Arie, Hans en ook Nana zijn bij dat overleg geweest. Arie doet verslag: betrof gesprek van de
projectgroep met winkeliers en enkele leden van placemaking groep. Sfeer was positief kritisch. Voor
de winkeliers is van groot belang dat snel en eenvoudig kan worden geparkeerd voor kort
winkelbezoek. Het aanleggen van een weg tussen het nieuwe gebouw en het parkeerplein wordt
afgewezen. In grote lijnen sluit het commentaar aan op de opmerkingen van de DR. Ook hier
opmerkingen over ‘overlast’ jeugd en de vraag of de horecafunctie wel bedrijfseconomisch haalbaar
zal worden. Het meetellen van de parkeerplaatsen van Rozenhof in de vereiste parkeerruimte voor
het nieuwe gebouw is niet aan de orde. Het conceptverslag van de bijeenkomst ligt nu bij de
projectleider en wordt eind deze week afgetikt. Volgende stap is het informeren van de bewoners
van Rozenhof via brief en informatieavond.

7 Voortgang “Bestuur en statuten”.
Verwachting is dat het Arie en Herman lukt om nog in juni een voorstel op tafel te leggen over de
inrichting van de DR. Via informatie over veel andere DR’n is al een behoorlijk beeld ontstaan van de
voor- en nadelen van de verschillende organisatievormen. Ze gaan nog een afspraak met de
gebiedsmanager maken om enerzijds een beeld te krijgen hoe de Gemeente er tegen aan kijkt,
bijvoorbeeld m.b.t. een onderwerp als de rol bij participatie. Anderzijds kan het ons op het spoor
zetten van effectieve werkwijzen bij andere DR’n in de H ’meer.
Vorig jaar was het plan om voor 2021 een participatiesubsidie aan te vragen bij de Gemeente.
Deadline hiervoor is juni. De daarvoor benodigde cijfers 2020 zullen pas in juni of later beschikbaar
komen. Door de Covid situatie zijn de kosten dit jaar minimaal. Gelet op het voorgaande wordt
besloten om pas voor 2022 subsidie aan te vragen. We moeten dan wel tijdig een werkplan 2022
vaststellen want de aanvraag moet onderbouwd zijn om voor subsidie in aanmerking te komen.

8 PrimA4a-alternatief (‘hersenspinsels Rohald’).
Rohald heeft zijn verhaal omgezet in een PowerPoint presentatie omdat het daarmee beter
communiceren is. Hij licht deze nogmaals toe. Zijn verhaal komt voor uit een optelsom van zorgen:
de voortgang van het Ringdijkbeleid, het 150kv-station, de verkeersdruk, de oprukkende logistiek
richting R’hout, verpaupering op vele plekken, en de impasse na het failliet van PrimA4a. Belangrijk
element in zijn verhaal is de parallelweg bij de A4 (doortrekken Tijmweg en aansluiten op de
Aarbergerweg) om zo het dorp te ontlasten, en voor de financiering daarvan langs de A4 een
zodanige invulling van de ruimte dat R’hout hier van profiteert. Het betreft ideeën die nog niet met
belanghebbenden zijn afgestemd, maar je moet toch ergens beginnen anders lopen we achter de
feiten aan.
Vanuit de vergadering twee opmerkingen: geluidsoverlast is tegenwoordig een optelsom met een
maximale grens. M.a.w. elke reductie in onze omgeving kan weer leiden tot (extra) geluidsoverlast
uit een andere hoek. Een aansluiting van zo’n weg op de A4 is ongewenst. Het zal leiden tot in feite
een extra afslag/ oprit voor Aalsmeer en juist extra (vracht)verkeer aantrekken voor de logistieke
centra. Uitsluitend een aansluiting op de Bennebroekerweg maakt het minder interessant voor dat
verkeer.
Vraag is hoe we dit initiatief bij de politiek aankaarten. Na uitgebreide discussie wordt besloten dat
Rohald zijn presentatie nog verder aanscherpt en er toch eerst een gesprek met de gebiedsmanager
moet plaatsvinden. Desnoods een extra vergadering waar zo mogelijk meerdere DR-leden bij
aanwezig zijn. Doel is een reactie op het verhaal zelf en te overleggen hoe we het beste verder
kunnen gaan richting politiek. Ook zal Rohald een paar betrokkenen persoonlijk informeren over het
voorstel

9. Actiepunten.

 • Bewonersbijeenkomst (Hans)
  Zodra Covid het toelaat organiseren. Dit dan tijdig melden aan BM
 • Afscheid Henk (Hans
 • jaarlijkse schouw (Hans / Donja)
  Is aan de orde geweest in het IBB-overleg. Zodra Covid het toelaat volgt de uitnodiging hiervoor.
  Gaslek in de Vrijheidstraat, en het ongedierte-probleem in die omgeving. (Donja)
  Aan beide onderwerpen wordt gewerkt volgens Gemeente en Ymere. Donja houdt de voortgang
  in de gaten.
 • Hoe gaan andere DR’n om met communicatie richting achterban (BAS)
 • Idee van bank(en) bij de pont. (Donja / Rohald)
  Men gaat er naar kijken en heeft het op het bordje van de projectleider Ringdijkbeleid gelegd.
  Rohald heeft gemaild naar gebiedsmanager, Stichting 2030 etc. om er wat beweging in te krijgen,
  en wacht op reacties.
 • Verschil kv150 station Overbos en Incheonweg (Hans)
 • Rohald zal de informatie aan Paul toesturen
 • Bestuur en statuten; Er worden twee modellen uitgewerkt met voor en tegens. (Herman/Arie)

10. Rondvraag / Afsluiting.

Donja meldt dat de papieren nieuwsbrief bij de COOP en de huisartsenpost zijn neergelegd, maar de
afname zeer teleurstellend is.
Jan meldt nog uit het overleg met de wijkagent dat op de Aalsmeerderweg lasercontrole gaat
plaatsvinden.
Reacties op de gewijzigde ophaalmethodiek (afvalscheiding) van de Haarlemmermeer zijn geen zaak
voor de DR. Betreft uitvoering van besluit gemeenteraad.
Rohald heeft situatie voor fietsers vanaf Burgerveen bij de kruising Aalsmeerderwegbennebroekerweg bekeken. Valt onder de categorie: “hoe verzin je het”. Op het juiste moment weer
aankaarten.
Donja is betrokken bij het project van de Gemeente om eenzaamheid te bestrijden. Dat project start
weer op in de Reede. Ze hoopt dat ook de DR vergaderingen daar weer snel kunnen plaatsvinden
want het zoomen blijft behelpen. Hans zoekt het uit.

Volgende vergadering 14 juni 2021

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!