Verslag laatste vergadering

Verslag Dorpsraadvergadering Rijsenhout 17 april 2023 (De Reede)

Aanwezig:

Dorpsraad: Hans van der Meulen, Herman Heijtel, Rohald van Dijk, Arie Wies, Bas van Luling, NanaHogerheijde, Edwin koopman.

 • 1. Opening.

Hans opent de vergaderingen begint met het belangrijkste: een update over de gezondheid van Jan onze secretaris die inmiddels al een week in het ziekenhuis ligt. Iedereen maakt zich zorgen en hoopt dat hij inderdaad binnenkort weer naar huis kan. Aanwezigheid Gebiedsmanagement is deze vergadering niet nodig gelet op de diverse dossiers, maar het is wel telefonisch stand-by.

 • 2. Dossier de Reede.

Overleg met de projectleiders was constructief. Lucht is geklaard en afspraken over communicatie met alle betrokkenen zijn gemaakt. Overleg met de verenigingen, de projectontwikkelaar en de architect was eveneens verhelderend. Nog wel veel zaken uit te zoeken, met name op gebied van zaalgebruik, en geluidsisolatie. Alles vertaalt zich uiteraard in kosten.Gesprekken tussende Gemeente en de Kerkenraad is nog steeds gaande. Bij positieve afronding gaat Maatvast het beheer doen.

 • 3. Dossier Ringdijk /Aalsmeerderweg.

De kruising is aangepast. Lijkt een hele verbetering. Afwachten maar.Rohald is bij gesprek van Wethouder met Amazon geweest. Amazon gaat wel stappen zetten richting chauffeurs, maar veel juridische mist als het gaat om zaken af te dwingen. Er wordt gewerkt met (onder)aannemers, dus wie is verantwoordelijk voor wie. En komen en gaan van chauffeurs. Maar er is nu eeningang bij klachten.

Gesprekken over fietsstraat moeten nog beginnen.

Subsidieaanvraag voor steiger loopt.

 • 4. Notulen 13 maar 2022.

Akkoord.

 • 5. Mededelingen/ingekomen stukken

A. 17 mei dorps-en wijkraden: Streven om er een vertegenwoordiging naar toe te sturen. Nuttig netwerk met andere raden en de Gemeente. Diverse DR-leden zijn geïnteresseerd om te gaan. Hans houdt de aanmelding in de gaten.

B:Ondersteuningsverzoek wietteler: verzoek ontvangen of de DR in het overleg van kweker en omwonenden een ondersteunende rol wil spelen. DR ziet geen actieve rol voor zich weg gelegd. Het gaat er primair om dat de omwonenden zo goed mogelijk worden geïnformeerd en hun mening kunnen geven. Als daar klachten over zijn zal de DR dat ongetwijfeld horen.

 • 6. Vervolg MRS (Maatschappelijke Raad Schiphol) bijeenkomst 12 april.

Arie licht de presentatie toe die hij heeft bijgewoond. Arie benadrukt nogmaals dat het gaat om een adviesraad inzake deleefbaarheid rond Schiphol, dus milieu eisen, geluidshinder etc. en niet primair om wel of geen huizenbouwen. In deze vergadering ging het om de ervaringen van de clustervertegenwoordigers in de oude overlegstructuur. Voor de bewoners leidt de nieuwe opzet met zeer getrapt gekozen vertegenwoordigers (á la Eerste Kamer) zeker niet tot herkenbare vertegenwoordigers. Zorg dat dit de motivatie verlaagt om te stemmen. De DR heeft al eerder besloten dat niet meedoen in ieder geval leidt tot een slechtere of zelfs geen informatie[positie. Dus we gaan wel zorgen dat we een kiesman krijgen, hopelijk met meerdere stemmen (1 stem per 50 sympathisanten). Arie gaat MRS vragen om bij ons langs te komen. Alle informatie over MRS is te vinden op http://www.maatschappelijkeraadschiphol.nl/

 • 7. Dossier moestuinen.

Herman licht deconcept huurovereenkomst toe en ook het concept Reglement dat daar onderdeel van is. Streven zo snel mogelijk een bijeenkomst met de bestaande tuinders te organiseren, maar dat wordt door vakanties ná Hemelvaart. Herman stemt af met de DR-leden die er bij moeten zijn.

 • 8. Overleg HAP 1 mei.

De eerder opgestelde leidraad is de agenda. Er komen die avond 2 vertegenwoordigers van de HAP naar de Reede die door Rohald en Herman zullen worden ontvangen. Hans regelt zaaltje.

 • 9.Voortgang bewonersavond.

Er wordt nu gemikt op 28 juni. Opzet rond drie thema’s: leefbaarheid (brede definitie), OntwikkelingenDe Reede, en Verkeer. Bedoeling is dat de verantwoordelijke gemeentelijke projectleiders die onderwerpen presenteren met introductie en assistentie van de DR-leden die de betreffende onderwerpen coördineren.

 • 10. Gesprek journalisten Kaagbanen 6 april.

Het betrof onderzoeksjournalistiek voor nog te publiceren artikelen. Journalisten waren de schrijvers van o.a. het artikel waarin min of meer werd gepleit voor de parallelle kaagbaan (en sluiten Aalsmeerbaan) om woningbouw in de driehoek Aalsmeer-Uithoorn-Amstelveen mogelijk te maken en zo de stad te laten uitbreiden. Hun werk wordt betaald vanuit een subsidie.

 • 11. Actiepunten.

-Communicatie achterban                                    Werkgroep       zie agendapunt 9.

-Extra DR vergadering (‘jaarvergadering”)          Hans

-Follow-up interne evaluatie                                  Hans

-Opvolging Hans Paar in Schiphol dossier.          Hans                 zie agendapunt 6.

 • 12. Rondvraag en afsluiting.

-Arie meldt in aanvulling op zijn opmerking in de vorige vergadering dat alleen de subsidie is geregeld voor de 4 mei activiteiten. Voor 5 mei regelt Maatvastde lunchin de Reede. Hij is in overleg met het Gebiedsmanagement of er mogelijkheden zijn voor een budget voor 5 mei. Ook zou je kunnen overwegen om vanuit de DR ruimte voor te maken.

-Volgende DR vergadering: maandag 15 mei

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering Rijsenhout 13 maart 2023 (De Reede)

Aanwezig:

Dorpsraad :Hans van der Meulen, Jan Buiten, Herman Heijtel, Rohald van Dijk, Arie Wies, Bas van Luling, Nana Hogerheijde.

Gebiedsmanagement:Hanneke Plukkel. Tot en met punt 4.

 • 1. Opening.

Hans opent de vergadering. Overvolle agenda.

 • 2. Wietkwekerij.

De DR is uiteraard niet blij met de komst van de wietkwekerij. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een teler aangewezen die binnen het experiment hennep mag telen in Rijsenhout. De Gemeente moet vervolgens de vergunning afgeven als aan de voorwaarden wordt voldaan. In een eerdere brief van de Burgemeester aan Minister President Rutte heeft zij al aangeven dat het schrijnend is dat er voor Rijsenhout al ruim twintig jaar beperkingen gelden voor wat betreft bouw- of andersoortige ontwikkelingen, maar dat de Overheid het dorp wel weet te vinden voor dit experiment. In dit dossier zitten de DR én de Gemeente op één lijn. De communicatie rond dit onderwerp met de omwonenden is overigens weer bedroevend. Participatie wanneer het uitkomt.

 • 3. Dossier de Reede.

Sinds de vorige vergadering is de onduidelijkheid over de voortgang van het project alleen maar toegenomen. In een mail (8 maart 2023) van de projectleider van de nieuwbouw suggereert hij aan een breed publiek dat er op 21 februari 2023 overleg met de DR is geweest, wat feitelijk onjuist is. De DR wil hier graag duidelijk hebben waarop dit gebaseerd is. De DR heeft de indruk dat het overleg in het Kerk-deel van het project in een uiterst moeilijke fase verkeert. De Kerk heeft binnenkort overleg met de Gemeente. Kortom, de DR vind het opmerkelijk dat dit deel van het project na meer dan twee jaar nog steeds geen gelopen race is en vraagt de Gemeente om opheldering.

Op 23 maart is er een presentatie voor de DR om het schetsontwerp voor de herontwikkeling van De Reede in Rijsenhout te bespreken. Tijdstip nog niet duidelijk. Hans zal voorstellen om ook de twee laatst overgebleven leden van de placemakinggroep uit te nodigen.

 • 4. Dossier Ringdijk / Aalsmeerderweg.

Aan de kruising wordt deze weken druk gewerkt. Het eerste overleg over invulling van de fietsstraat heeft plaatsgevonden. Rohald heeft gemerkt dat er heel veel varianten van een fietsstraat zijn. Subsidieaanvraag voor steiger is ingediend.

De Provincie plant een zogenaamde koude kruising (= kruising waarbij niet kan worden afgeslagen) bij de N196 en de noordzijde Aalsmeerderweg, te realiseren voor eind 2024. Primair voor Schiphol logistiek want voor bijv. Amazon busjes niet zo interessant. Er wordt ook gedacht aan een mogelijke warme kruising (=kruising met afslagen; dus vermoedelijk inclusief stoplichten) daarna, maar dat heeft lagere prioriteit.

De overlast in Rijsenhout (onder andere op de Aalsmeerderweg) door de Amazon busjes heeft onlangs geleid tot een hevige discussie na bumperkleving tussen meerdere verkeersgebruikers. Van dit incident is de politie op de hoogte gebracht. Politie pakt dit serieus op en heeft naar aanleiding hiervan nadrukkelijk verzocht om dit soort overlast en incidenten te melden zodat er tegen kan worden opgetreden.

 • 5. Notulen 13 februari 2023.

Akkoord.

 • 6. Mededelingen/ingekomen stukken

A. Mail speelplek Zeilhof: gaat over de herinrichting. De communicatie met de bewoners is helder en er is voldoende inspraak.

B. Mail parkeeroverlast Zevensprong: wordt morgen in het gebiedsoverleg behandeld. Handhaving gewenst. Gevraagd wordt om ook het parkeren van vrachtwagens en aanhangers in het Konnetlaantje bij SCW en TVR aan te kaarten. Dat leidt al lang tot onoverzichtelijke situaties en is vooral in het donker gevaarlijk. Er is nu een tijdelijk verbod vanwege omleiding i.v.m. de kruising.

C. Mail met verzoek om DR standpunt inzake wietkwekerij: zie agendapunt 2.

D. Mail problemen met aanvraag oplaadpaal voor de elektrische auto. Gaat om een zgn. verlengd private aansluiting (VPA). Dit wordt landelijk niet als een gewenste ontwikkeling gezien, dus lastig. Antwoord volgt.

 • 7. Onderwerpen voor politieke partijen.

De door Arie en Herman opgesteld leidraad voor dit soort gesprekken wordt met een kleine aanpassing goedgekeurd. Een wisselende afvaardiging van de DR zal per gesprek worden bepaald. Voor het gesprek met HAP zijn dat in ieder geval Herman en Rohald. Jan informeert HAP.

 • 8. Dossier volkstuinen.

Gesprek met de Gemeente over de volkstuinen is positief verlopen. Inmiddels is er wachtlijst met zeven kandidaten. Er komen vermoedelijk enkele tuinen beschikbaar. Arie en Herman gaan aan de slag om een bijeenkomst met de tuinders op te zetten. Er zijn inmiddels voldoende onderwerpen te bespreken: facturen 2022, facturatie 2023, huurcontract, sanering extra toegeëigende meters etc.

 • 9 Verslag MRS informatiebijeenkomst.

Omdat de DR heeft besloten dat we daar op een of andere manier bij betrokken moeten zijn, is Arie met Hans Paar naar een informatiebijeenkomst van de MRS (Maatschappelijke Raad Schiphol) geweest. De MRS is de opvolger van de gesneuvelde ORS (Omgevingsraad Schiphol). Arie benadrukt dat het gaat om een adviesraad inzake de leefbaarheid rond Schiphol, dus milieu eisen, geluidshinder etc. en niet primair om wel of geen huizenbouwen.

De opzet van MRS is als volgt: De bewoners in een bepaald gebied kiezen kiesmannen, de kiesmannen kiezen 5 vertegenwoordigers in de MRS. De MRS adviseer de Minister. Arie en Hans gaan verder nadenken hoe we dit item verder communiceren naar de achterban en hoe verder moeten omgaan met het kiezen van kiesmannen. Arie komt hier de volgende vergadering uitgebreid op terug.

 • 10. Voortgang bewonersavond.

Doordat de grote zaal niet beschikbaar is eind maart wordt nu gemikt op in ieder geval vóór de zomer. Uitwerking van de opzet verloopt volgens plan.

 • 11. Actiepunten.

– Communicatie achterban. Werkgroep

– Extra DR vergadering (‘jaarvergadering”). Hans

– Follow-up interne evaluatie. Hans

– Opvolging Hans Paar in Schiphol dossier. Hans

 • 12. Rondvraag en afsluiting.

-Nana meldt dat er voor de avondvierdaagse van 23- 26 mei een vergunning is aangevraagd.

-Arie meldt dat voor de 4 en 5 mei activiteiten de vergunning voortaan centraal door de Gemeente zelf wordt geregeld. Subsidie is rond. Maatvast verzorgt de lunch. Wethouder komt naar de bijeenkomst.

-Volgende DR vergadering: maandag 17 april

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering Rijsenhout 13 februari 2023 (De Reede)

Aanwezig:

Dorpsraad: Hans van der Meulen, Jan Buiten, Herman Heijtel, Rohald van Dijk, Arie Wies, Edwin Koopman

Gebiedsmanagement: Hanneke Plukkel. Tot en met punt 5.

Overleg Schiphol: Hans Paar. Tot en met punt 6.

 • 1. Opening

Hans opent de vergadering en verwelkomt speciaal Hans Paar (tevens oud- voorzitter DR) en, na een periode van afwezigheid, opnieuw Hanneke.

 • 2. Dossier Ringdijk / Aalsmeerderweg

Aan de kruising moet nog het e.e.a. gebeuren. Rohald gaat navraag doen. Naschrift: inmiddels helder dat de opbreekvergunning is aangevraagd van maandag 6 tot vrijdag 24 maart. In totaal 18 werkdagen.

Uit de brief over de Ringdijk blijkt dat de knip niet meer aan de orde is. Stand van zaken over de renovatie van de boulevard om het daar veiliger en langzamer te maken is onduidelijk. De fietsstraat staat nog steeds in het plan.

 • 3. Dossier Westeinderscheg

Provincie is nu duidelijk gericht op binnenhalen van het “laaghangend fruit”. Voor 28 februari moeten subsidieaanvragen zoals voor de steiger binnen zijn. Diverse partijen zijn drukdoende om subsidie te verkrijgen ten behoeve van de leefbaarheid. Paul Bos is bezig met aanvragen voor eigen project. Op de vraag van Arie of / hoe CRASH mogelijk van die subsidiestromen kan profiteren is het antwoord dat ze dat via hun verhuurder moeten regelen, dus via de Gemeente. De DR speelt hier geen rol in.

 • 4. Dossier De Reede

Onderhand zeer noodzakelijk dat de projectleiders gaan communiceren over de stand van zaken naar de bewoners en de verenigingen. In de afgelopen 2 jaar is de situatie bij de diverse verenigingen ook veranderd en dat kan effect hebben op de plannen. Arie mist na de komst van de twee nieuwe projectleiders (één voor de Kerk, één voor het nieuwe gebouw) de dialoog, en heeft de indruk dat de uitgangspunten soms worden vergeten. Nu Maatvast voor het eerst betrokken is bij het gebruik van de Kerk veroorzaakt dat weer puzzels bij het invullen van de activiteiten in de Kerk. De subsidietermijn nadert ook zijn einddatum.

 • 5. Mededelingen Gebiedsmanagement

– Zoals bekend heeft het COA Afghanen bij van der Valk ondergebracht. Dit gaat feitelijk buiten de Gemeente om. Toch probeert de Gemeente deze vluchtelingen te ondersteunen. Daartoe is onder meer basis onderwijs in Rijsenhout geregeld en zoekt men contact met verenigingen etc. die mogelijk iets kunnen betekenen in de tijdsbesteding. Arie ziet enige kansen en daarvoor zal Hanneke contact opnemen met Maatvast over daarvoor noodzakelijke ondersteuning

– Inzake het gesloten coffeeshopexperiment informeert Hanneke dat er op de website van de Overheid zowel een uitleg over het experiment als een recente brief over de voortgang te vinden zijn.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/12/02/kamerbrief-stand-van-zakenexperiment-gesloten-coffeeshopketen

 • 6. Dossier Schiphol

Als aanloop schetst Hans Paar hoe de ORS (Omgevingsraad Schiphol) is gesneuveld door een diepgaand wantrouwen tussen (een deel van) de bewonersgroepen en de luchtvaartsector. Inmiddels wordt een nieuwe poging gewaagd om tot een overleg te komen. Het voorstel is een federatie genaamd MRS (Maatschappelijke Raad Schiphol) waarin zowel ruimte is voor lokaal activisme als een algeheel gezond verstand. Hans is bij een overleg geweest waar dit is gepresenteerd. De DR is het met Hans eens dat wij daar een rol in moeten spelen. Het politieke spel rond dit dossier krijgt steeds meer de overhand. Na vele tropenjaren in dit dossier vindt Hans dat het verstandig is dat nu iemand anders zijn taak overneemt. Hij wil die persoon best nog ondersteunen wat betreft kennis van de historie en het technische aspect. De DR heeft alle begrip voor zijn besluit. Hoewel het nog maar de vraag is of de MRS van de grond komt zullen Hans (de voorzitter) en Jan uitzoeken hoe de DR zich kan aanmelden.

 • 7. Notulen vorige vergadering

Notulen 13 december 2022 akkoord.

In januari heeft de DR twee vergaderingen gewijd aan evaluatie van de afgelopen periode en het eigen functioneren. De follow-up van de daar uit voort gekomen acties wordt onderdeel van de actielijst.

 • 8. Mededelingen/ingekomen stukken

A. Aanvraag bijeenkomst met HAP: betreft verzoek om een keer bij onze vergadering aan te schuiven dan wel een delegatie te spreken. Besloten wordt dat Herman en Arie een leidraad opstellen met de belangrijkste onderwerpen en onze positie daarin. Dit stuk kan dan bij alle gesprekken voor dit soort verzoeken uit de politiek worden gebruikt. We hebben ook nog het overzicht per politieke partij van alle punten over Rijsenhout voorafgaand aan de Gemeenteraadsverkiezingen. Vanwege tijdsbeslag heeft een gesprek met een DR delegatie de voorkeur. Volgende vergadering wordt het stuk besproken waarna er een afspraak wordt gemaakt.

B. UBO register: Jan kan melden dat het uiteindelijk is gelukt om het UBO register correct ingevuld te krijgen. Start van het traject was half maart 2022 !!

C. Plaats tweede Transformator station: er wordt nu nadrukkelijk gekeken naar een plek tussen de Rijnlanderweg en het spoor, op een strook grond die ontstaat door de aanleg van de nieuwe Bennebroekerweg aldaar. Op ruime afstand van bewonerskernen.

D. Onderhoud fietspad Aalsmeerderweg (van kruising tot rotonde Burgerveen): staat gepland voor het tweede kwartaal 2023.

E. Arie en Herman gaan donderdag a.s. naar de Gemeente voor overleg inzake de volkstuinen.

 • 9. Dossier Penningmeesterschap

Belinda heeft de stukken over 2021, 2022 en januari 2023 afgeleverd. Herman heeft ze bekeken en doet de vergadering verslag van zijn bevindingen. Hij stelt voor Belinda onder dankzegging te dechargeren, en de DR gaat daarmee akkoord. Hans zal Belinda op een passende wijze bedanken.

Edwin als nieuwe penningmeester zal met Herman de inrichting van de boekhouding per 1 januari 2023 bespreken en daar de volgende vergadering op terugkomen.

 • 10 Actiepunten

– Communicatie achterban                                      Wergroep

-Extra DR vergadering (‘jaarvergadering”)         Hans

– Follow-up interne evaluatie                                   Hans

 • 11. Rondvraag en afsluiting

-Jan heeft contact gehad met de maker van onze website en gemeld dat wij die willen moderniseren. Eerst moeten we zelf beslissen wat we willen.

-Edwin en Arie hebben de 20e overleg met Meerwaarde, jongerenwerker etc. over activiteiten voor de 12+ jeugd

– Volgende DR vergadering: maandag 13 maart

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering 9 januari 2022 (De Reede)

Geen notulen beschikbaar i.v.m. interne workshop 


Verslag Dorpsraadvergadering 12 December 2022 (De Reede)

Aanwezig:

Dorpsraad: Hans van der Meulen, Jan Buiten, Edwin Koopman, Rohald van Dijk, Arie Wies en Bas van Luling, Nana Hogerheijde.

Gebiedsmanagement: Peter de Waard (agendapunt 1 t/m 7)

 1. Opening

Hans opent de vergadering. Tijdens deze opening wordt er een suggestie gegeven met betrekking tot het evalueren van de werkwijze van de dorpsraad. Dit wordt opgepakt tijdens de eerste vergadering van 2023, op 9 januari. Hierin zal de dorpsraad dan de werkwijze evalueren, maar ook spreken over de communicatie en een vooruitblik voor 2023.

Gezamenlijk overleg met gebiedsmanagers:

 • 2. Dossier ringdijk en Aalsmeerderweg 

Er heeft een overleg plaatsgevonden met bewoners en gemeente met betrekking tot de situatie op het kruispunt van de Bennebroekerweg/Aalsmeerderweg. Het Verkeersbesluit is genomen. De voorrangssituatie zal ongewijzigd blijven. Wat betreft het ringdijk project wordt begin 2023 formele communicatie verwacht. Er is vergunning verleend voor 2 recreatieve steigers bij het Fort. 

 • 3. Dossier de Reede 

Meer informatie verwacht begin 2023. De besluitvorming moet nog plaats gaan vinden. Er worden nog overleggen verwacht in December 2022.

 • 4. Westeinderscheg 

Er zijn door gemeente lichte aanpassingen gedaan aan de openbare steiger. Er wordt contact gelegd tussen gemeente & dorpsraad met betrekking tot project westeinderscheg.

 • 5. Voortgang volkstuinen 

De dorpsraad is nog in afwachting van gegevens en informatie

 • 6. Plaatsing infobord QR-FIT 

De dorpsraad kan zich vinden in het voorstel voor de locatie van plaatsing QR-FIT bord bij Schenkeveld ter hoogte van het Konnetlaantje.

 • 7. Gebiedsprogramma Haarlemmermeer Zuid-Oost 

De dorpsraad zal gaan kijken naar het gebiedsprogramma van de Haarlemmermeer Zuid-Oost. Jan geeft wel aan dat het onderwerp jeugd nog wordt gemist in het Gebiedsprogramma. 

Wordt nog terug gegaan naar het evalueren van de werkwijze van de Dorpsraad. Hierbij wordt aangegeven door Gebiedsmanager dat er bij dit evalueren ook goed gekeken moet worden naar de samenwerkingsafspraken die er liggen met de gemeente Haarlemmermeer.

De Notulen van de vergadering van 14 November zijn formeel vastgesteld. 

Einde gezamenlijk overleg met gebiedsmanagement.  

 • 8. Mededelingen en ingezonden stukken 

De dorpsraad heeft een mail ontvangen over glasvezelcampagne, met betrekking tot de vraag die er is naar aanleggen van glasvezel. Dorpsraad geeft terugkoppeling dat communicatie hierover niet aan de dorpsraad is, maar aan glasvezelbedrijf zelf.

 • 9. Sint-commissie (Ingrid/Chris) 

De intocht van sinterklaas in Rijsenhout is als zeer leuk ervaren. In Gebiedsoverleg & 2023 zullen we gaan nadenken over financiën sinterklaas. In het voorjaar zullen we weer samenkomen met elkaar om te kijken naar (de verwachte) kosten rondom sinterklaas. De intocht van 2022 is kort besproken, gemaakte kosten ook doorbesproken, afspraken 2023 gemaakt. 

 • 10. Vergaderschema 2023 

Het gebiedsoverleg is in vergaderschema aangepast naar dinsdagmiddag, komt niet goed uit, zal overlegd worden. Vergaderschema van de dorpsraad voor 2023 is vastgesteld en goedgekeurd door Dorpsraad. 

 • 11. Actiepunten 

– Communicatie achterban

– Extra DR vergadering

 • 12. Afsluiting/rondvraag

– Rohald vraagt naar nieuws met betrekking tot energie. Geen nieuws te melden, Hans zal contact opnemen met Kester.

– Jan geeft aan dat er weinig lijkt te gebeuren rondom transformatorstation. Dorpsraad geeft aan dat er wel werkzaamheden lijken te zijn op de locatie

– Arie geeft aan dat schema kerstboominzameling nog onbekend is.

Afsluiting vergadering 12 December

Notulen: Nana Hogerheijde


Verslag Dorpsraadvergadering Rijsenhout 14 november 2022 (De Reede)

Aanwezig:

Dorpsraad:  Jan Buiten (vz.), Nana Hogerheijde, Edwin Koopman, Rohald van Dijk, Arie Wies en Bas van Luling.

Gebiedsmanagement: Hanneke Plukkel (agendapunt 1 t/m 2)

Afwezig (met kennisgeving):

Hans van der Meulen, Herman Heijtel.

 • 1. Opening 

I.v.m. de afwezigheid van Hans opent Jan de vergadering

 • 2. Overleg met en onderwerpen van de Gebiedsmanager

A) Dossier Ringdijk / Aalsmeerderweg : Hanneke zal actie nemen om een “verkeergroep” samen te stellen uit leden van de dorpsraad , wijkagent en bewoners aan de Aalsmeerderweg . De gemeente en Dorpsraad vinden het  belangrijk dat eventuele effecten  ook worden gedragen door de bewoners aan de Aalsmeerderweg . Het doel van de verkeersgroep is :

       a)om met elkaar naar een  ‘korte termijn’ oplossing te zoeken.

       b)Aanbevelingen /ideeën aan te dragen voor de beleidsgroep binnen de gemeente voor een oplossing op de ‘langere termijn’.

Ook zal de gemeenteraad worden geïnformeerd. De bewoners zullen via “Informeer en het witte weekblad” op de hoogte worden gehouden.

T.a.v. de “KNIP” aan de Aalsmeerdijk zal in december duidelijk worden welke keuze wordt gemaakt.

B) West einderscheg : Binnen de werkgroep is aandacht gevraagd voor de 2 steigers bij het Fort, “illegale” aanleg bootjes en onderhoud jaagpad aan de Leimuiderdijk . 

T.a.v. de recreatie steiger ter hoogte van de Westeinderplas zijn er met een enthousiaste groep dorpsbewoners, podium van architectuur  een aantal ideeën ontwikkeld. De Dorpsraad juicht het toe dat er mensen zijn die “out of de box” durven te denken . Wel is de Dorpsraad van mening dat duidelijk moet wat de meerwaarde/consequenties zijn voor het dorp en de gemeente betrokken wordt bij de eventuele verdere uitwerking . 

C) de Reede :  Arie geeft aan de eerste ontmoeting/gesprek met de nieuwe projectleiders als positief ervaren te hebben. Wel vindt hij het jammer achteraf een planning onder ogen te krijgen van de bezetting van de Reede, waar enkele knelpunten zijn benoemd die niet met de projectgroep zijn gedeeld. Tevens is het voor de Dorpsraad niet geheel duidelijk wat er tot op heden  is afgesproken en vastgelegd.

De dorpsraad vindt het van belang dat:

      a) De verenigingen ook hun activiteiten in de toekomst, zowel van de Ontmoetingskerk als de Reede, normaal en ongehinderd kunnen blijven uitvoeren en overplaatsing niet voor een           onacceptabele vermindering van het aantal deelnemers/leden zorgt. 

      b) Duidelijk is waaraan het subsidie bedrag (550 000,- euro)wordt of aan gaat worden besteed en wat op dit moment de status is.

Duidelijk is wat de maatschappelijk/sociale prijzen van de woningen worden. 

      c) Hanneke geeft aan dat de herontwikkeling van de Reede reeds aanbesteed is en het financiële deel, besteding van het subsidie bedrag bij de projectmanager van het projectdeel Ontmoetingskerk.

D) Gebiedsoverleg: Edwin/Arie zijn van mening dat de huidige aanpak van het gebiedsoverleg een verbetering is en ruimte geeft voor goede en open M.a.w. het is niet meer alleen informatie slikken. A.d.h.v. het voorbeeld speeltoestellen, geeft Edwin aan de discussie binnen de gemeente effectiever zou kunnen en dat het jammer is dat het aanspreekpunt alweer bij de gemeente vertrekt. Er is afgesproken dat er twee “jongerenwerkers” door de gemeente beschikbaar worden gesteld om met de jongeren van Rijsenhout de problemen te  inventariseren en te kijken wat er beter kan. Binnen de Dorpsraad is men van mening dat men ook de hand in eigen boezem moet steken en beter moet trachten  te achterhalen wat er in het dorp leeft en op basis hiervan gefundeerd  haar ideeën kan inbrengen in het gebiedsoverleg. Hanneke geeft aan in het komende gebiedsoverleg voor een MOB uitdraai te zorgen. Actie DR: communicatie achterban op agenda plaatsen.

E) Wietkwekerij; Er zal mogelijk nog een omgevingsvergunning moeten komen. De gemeente zal er op toezien dat de ondernemer voor eigen draagvlak zorgt.

 • 3. Notulen vorige vergadering: 

De notulen van het overleg van 10 oktober worden met aangebrachte aanpassingen goedgekeurd.

Afsluiting gezamenlijke deel.

 • 4. Mededelingen/ingekomen stukken

Notulen 12 september 2022 akkoord.

 • 5. Actiepunten:
 • Communicatie richting achterban etc. Volgende vergadering op de agenda (Bas)
 • Herschikking van bestaande banken in het dorp. Wordt onderdeel van de schouw (Rohald)
 • Extra DR vergadering (statutaire verplichtingen). Begin 2023 na afsluiting (Hans)
 • 6. Mededelingen/ingekomen stukken

A) Bijeenkomst dorps- en wijkraden: Bas en Hans zijn naar de bijeenkomst geweest. De aftrap vond plaats door de burgemeester, waarna ook de wethouders zich hebben voorgesteld. Belangrijke elementen uit de bijeenkomst waren de werkgroepen  en de mogelijkheid tot netwerken. Zo werd de mogelijk geschapen ervaringen te delen,  van elkaar leren en ideeën opdoen. Ook hier kwam naar boven dat het belangrijk is te weten wat er in het dorp leeft.  

B) Stukken “Meer voor elkaar” netwerklunches : Hans zal gevraagd worden hier zijn informatie te delen

C) Mail Volkstuinen: Arie zal naar aanleiding van de mail van Pontier en mail opstellen en de gemeente uitnodigen voor een gesprek om duidelijk te krijgen: 

a) Over welk perceel (zie bijlage) we praten; 
in maart ’22  ik (Arie) met Marcel (Leek) a.d.h.v. de tekeningen die Marcel ons heeft toegestuurd met hem de afzetting bekeken. Onze conclusie was dat alleen ter hoogte van de ijsbaan de grens is overschreden. Is dit juist ?

b) Wat de huurprijs is voor 2022 en wordt voor 2023 en of de gemeente hiervan ook een deel voor haar rekening neemt.

c) Welke voorwaarden de gemeente aan het verhuur van het perceel stelt;

d) Welke zeker-/onzekerheden zijn er. Bijvoorbeeld wanneer wordt het hek bij de ijsbaan gepland etc.

 • 7. Actiepunten
 • Herschikking zitbankjes van de agenda , gaat naar Westeinder Scheg.
 • Communicatie achterban; datum vastleggen 
 • Extra vergadering ; i.v.m. vaststellen begroting (statutair verplicht)
 • 8. Rondvraag

A) Ophalen kerstbomen : Rijsenhout kan zelf de datum met de Meerlanden vastleggen om de kerstbomen op te laten halen. Jan stelt 6 januari voor, van 16.00 – 18.00 uur.

B) Sportpark; Nana vraagt of er nieuws is m.b.t het sportpark. Antw. De stichting heeft nog niets teruggekoppeld.

Notulist: Arie Wies


Verslag Dorpsraadvergadering Rijsenhout 10 oktober 2022 (De Reede)

Aanwezig:

Dorpsraad: Hans van der Meulen, Jan Buiten, Nana Hogerheijde, Edwin Koopman, Rohald van Dijk, Arie Wies en Bas van Luling.

Gebiedsmanagement: Hanneke Plukkel (agendapunt 1 t/m3)

Werkgroep Energietransitie Rijsenhout: Kester Meijer

 1. Opening

Hans opent de vergadering en verwelkomt Kester Meijer die voor de eerste keer aanwezig is namens de werkgroep Energietransitie Rijsenhout. Hierna volgt het bijbehorende introductierondje.

 1. Overleg met en onderwerpen van de Gebiedsmanager

A) Evaluatie samenwerkingsafspraken Gebiedsmanagement (GM) en Dorpsraad (DR): Hanneke (GM) trapt af. Er zijn in een eerder stadium samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de Dorpsraad en Gebiedsmanagement en deze zouden voor het eind van dit jaar worden geëvalueerd. Edwin haakt als eerste in op het gebiedsoverleg en heeft het over eenzijdig meldingen droppen vanuit de gemeente. Hanneke beaamt dat in de laatste paar gebiedsoverleggen meer het gesprek met elkaar moeten worden aangaan i.p.v. antwoorden/zenden. Daarnaast is de vertegenwoordiger vanuit de dorpsraad bij het gebiedsoverleg groeiende, waardoor er wisselede ervaringen zijn.

DR en gebiedsmanager weten elkaar goed te vinden. Ook tussen de dorpsraadvergaderingen door. Van beide kanten wordt de huidige samenwerking, zowel op communicatie als vindbaarheid, als positief ervaren. Er is makkelijk contact tussen Hans en GM.

Bij de samenwerkingsafspraken op papier moet woensdag worden aangepast naar maandag 1 keer in de maand.

B) Minisite Rijsenhout: Geen verdere actie vereist.

C) Rondleiding gemeentesecretaris: Michiel Ruis is sinds februari 2022 gemeentesecretaris van Haarlemmermeer. Michiel Ruis heeft GM gevraagd om een rondleiding te geven door Rijsenhout. GM mag een programma voorstellen voor aanstaande vrijdag. Voorstel is om bij DR langs te komen en in te zoomen op de historie van Rijsenhout en de politiek gevoelige onderwerpen die spelen in het dorp. Voorstel programma wordt gedeeld in het overleg en het wegbrengparkje aan de Drakenstraat en het Sportcomplex worden toegevoegd aan het programma.

Rohald geeft aan dat hij kan aansluiten bij de fietstocht. Hans kan half 1 aanwezig zijn bij het dorpshuis.

D) Nieuwe terminal SPL?: Ingebracht vanuit DR. Vanuit de DR wordt de nieuwe terminal, in combinatie met de reservering parallelle kaagbaan en het verlagen van de vliegfrequentie, nauwlettend gevolgd. Hanneke (GM) geeft aan dat Ron Toole vanuit de gemeente betrokken is voor dit gebied. Er wordt door Hanneke een mail vanuit Ron Toole doorgestuurd naar de DR ter kennisgeving. Hanneke begrijpt dat de nieuwe terminal al voor corona in de planning stond en dat deze, ondanks de huidige problematiek op Schiphol, nog steeds nodig is voor het verwerken van passagiers in grotere toestellen.

Ontwikkelingen Schiphol hebben één op één te maken heeft met de leefbaarheid van Rijsenhout. De Omgevingsdienst moet langs de gemeenteraad. Dat is de kans voor de DR om er wat van te vinden.

E) Parkeersituatie centrum: Arie brengt dit punt in tijdens de vergadering. Er wordt opgemerkt dat er parkeerplaatsen te kort komen in het centrum (parkeerdruk toegenomen). Zwaarder verkeer parkeert daarbij steeds vaker op de stoepen.

In de herontwikkeling van De Reede voorziet de DR een probleem als er geen parkeerplaatsen bijkomen. Hans geeft aan dat bij de herontwikkeling van De Reede parkeren zeker een punt van aandacht is. Daarnaast vraagt Arie aan GM om mee te denken in het voorkomen van het stuk rijden van de stoepen.

Hanneke (GM) vraagt de gebiedsbeheerder om mee te denken in het voorkomen van kapotrijden van stoepen. En bij de herontwikkeling van De Reede is de vertegenwoordiger van de dorpsraad nauw betrokken bij het Programma van Eisen (waarin ook kaders voor parkeren staan).

F) Zonnepanelen: Arie brengt dit punt in tijdens de vergadering. Arie merkt op dat zijn zonnepanelen telkens worden uitgeschakeld. Na een meting blijkt dat de spanning op het net vrij hoog is en Arie voorziet dan ook problemen in de toekomst. Hanneke (GM) zet het uit bij de nuts coördinator.

G) Wietplantage: Nana brengt dit punt in tijdens de vergadering. In juli is naar buiten gebracht dat er een kweker uit Rijsenhout mocht meedoen aan de proef. Voordat er wordt deelgenomen aan de proef moet er eerst een vergunning worden aangevraagd. Over dat laatste is een artikel in de krant geweest waarin de burgemeester heeft gezegd dat de proef door kan gaan mits er eerst draagvlak wordt gecreëerd in Rijsenhout. Nana vraagt zich af wat er wordt bedoeld met draagvlak? Hoe creëert diegene draagvlak en wat zijn de criteria? Is dat door de gemeente aan de voorkant van het project vastgesteld?

Hanneke (GM) gaat uitzoeken wat er met draagvlak wordt bedoeld. En wat de stand van zaken is van de proef.  

          3. Onderwerpen van de DR:

A) Schouw Rijsenhout: Rohald heeft van de gebiedsbeheerder een document ontvangen met alle eisen waar het aan moet voldoen. Rohald stelt voor een excel document op te stellen waarin in kaart wordt gebracht welke onderwerpen relevant zijn voor de gebiedsbeheerder en welke relevant zijn voor het gebiedsoverleg.

Rohald heeft n.a.v. een mail telefonisch contact gehad met een bewoner en zijn punten onder de aandacht gebracht.

B) Status Volkstuinen en vervolg: Herman en Arie hebben een verhuurdersovereenkomst (eerste voorstel) gemaakt. Het streven is dat huurders de overeenkomst dit jaar nog tekenen.

C) Dossier Ringdijk/ Aalsmeerderweg / boodschappensteiger: Rohald deelt zijn kijk op het dossier. In 2019 is het dossier van start gegaan en inmiddels zijn we 3,5 jaar verder en gebeurt er weinig behalve praten. GM geeft aan het gevoel van Rohald te begrijpen en wacht op inplanning van klankbordgroepoverleg en stemt dit af met projectteam Ringdijk. Er zijn metingen gedaan in juni. De cijfers zijn niet gedeeld. Is dit bewust? DR vraagt om stand van zaken van het project en om een nieuwe planning. Hanneke (GM) vraagt bovenstaande na.

De boodschappenstijger is besproken in stichting 2030. De vereisten worden besproken tijdens het overleg. Huidige conclusie is dat het een goed initiatief is (boodschappenstijger aan de ringvaart is uniek) maar dat er nog wel wat onderzoek nodig is.

D) Status pontje: De tijdelijke pont die nu nog heen en weer vaart moet vervangen worden voor een permanente pont. DR vraagt om een update. Hanneke vraagt het na bij de gebiedsbeheerder.

E) Status De Reede: Binnenkort vindt er op 25 oktober weer een overleg plaats met alle betrokkenen. Dit overleg is op uitnodiging van Birgit Blesing, zij is aangesteld voor de verhuizing van De Reede naar de kerk. Doel van het overleg is om te kijken waar alle partijen staan. Voor de herontwikkeling van het perceel door de projectontwikkelaar is een nieuwe procesmanager (Gerard Braam) aangesteld. Gerard Blaam maakt graag kennis met de DR. Arie en Hans geven aan dat er met hun contact kan worden opgenomen.

Afsluiting gezamenlijke deel.

                4. Notulen vorige vergadering en actiepunten

Notulen 12 september 2022 akkoord.

Actiepunten:

 • Communicatie richting achterban etc. Volgende vergadering op de agenda (Bas)
 • Herschikking van bestaande banken in het dorp. Onderdeel schouw (Rohald)
 • Extra DR vergadering (statutaire verplichtingen). Begin 2023 na afsluiting (Hans)

               5. Mededelingen/ingekomen stukken

A) Zoom-abonnement aanhouden (Jan): Nog 1 seizoen aanhouden.

B) Bijeenkomst Maatvast (Arie): De bijeenkomst ging over visie en beleid. Arie heeft Maatvast gevraagd om beter te communiceren waar Maatvast voor staat. Daarnaast gaat Maatvast nadenken over een snack tijdens de activiteiten (bijvoorbeeld een bitterbal). Er komt nog een verslag van de bijeenkomst.

C) Verslag Netwerklunch (Hans): Presentatie wordt nader toegestuurd. De verwachting is dat er een verslag komt voor Rijsenhout.

D) Besluit laadpalen (Jan): Er worden 2 nieuwe laadpalen gerealiseerd aan de Kleine Poellaan.

E) Mail Energieloket (Jan): Onder de aandacht brengen op de website.

F) Mail Rijzenspelers (Jan): –

G) Vakantie Jan > agenda 14/11 (Jan): Hans maakt de agenda voor de volgende vergadering.

                6. Verslag Energietransitie werkgroep

Er is (veel) belangstelling maar hoe gaan we het doen? Kester Meijer heeft een Project Canvas (concept) opgesteld en licht deze toe tijdens de vergadering.  De focus de komende periode ligt op het bij elkaar vinden van een kerngroep die dit project wil gaan trekken. Het Project Canvas kan als startpunt worden gezien. De werkgroep kan onder de aandacht worden gebracht op de website van de DR.

        7. Positie Michiel

Michel heeft ervoor gekozen meer op projectbasis (werkgroep Meerlanden) aan te schuiven bij de DR. Voorstel is om zijn KvK inschrijving hiermee in lijn te brengen.

           8. Penningmeesterschap

KVK zorgt voor vertraging overdacht penningmeesterschap.

            9. Rondvraag en afsluiting 

Vacature voorzitterschap Participatieraad.

Notulist: Bas van Luling


Verslag Dorpsraadvergadering Rijsenhout 12 september 2022 (De Reede)

Aanwezig:

Dorpsraad: Hans van der Meulen, Jan Buiten, Herman Heijtel, Nana Hogerheijde, Bas van Luling, Rohald van Dijk

Gebiedsmanagement: Hanneke Plukkel, Astrid Holierhoek.

Tot en met punt 5. Stichting Sportpark Rijsenhout: Peter van Veen, Erwin Huisman. Punt 6

 • 1. Opening.

Hans opent de vergadering en verwelkomt speciaal Astrid (assistent gebiedsmanager Zuid-Oost) die voor de eerste keer aanwezig is. Hierna volgt het bijbehorende introductierondje.

 • 2. Gebiedsmanagement.

Desgevraagd meldt Hanneke dat het concept Gebiedsmanagement programma bij B&W ligt ter goedkeuring. DR hoopt dat dit ook gaat gebeuren want het is een uitstekend werkplan voor de komende jaren.

Herman: het gewijzigde afvalsysteem in Aalsmeer waarbij achteraf plastic wordt gescheiden van restafval roept vragen op in Rijsenhout. Hier aandacht voor vragen bij Meerlanden.

 • 3. Mededelingen/ingekomen stukken

A Mail van Donja kunstproject hangplek: geïnspireerd door projecten elders vraagt Donja zich af of dat ook niet iets zou zijn voor R’hout> DR in beginsel positief maar daarvoor moet het idee wel wat worden uitgewerkt. Hans neemt contact op met Donja.

B Mail Hans Paar ORS: Hans heeft in de ORS de situatie voor R’hout weer aangekaart en probeert een uitspraak te krijgen van de ORS over de baanreservering. Begin oktober is er weer een overleg met wethouder Jurgen Nobel en de bewonersvertegenwoordigers ORS.

C Uitnodiging Maatvast plan ’23: Alle gebruikers etc. hebben een uitnodiging ontvangen van Maatvast om mee te denken over 2023. Arie gaat al (Zorgzaam), Hans misschien.

D Mail Sinterklaasintocht vergunning: Tamara heeft gevraagd wat de DR daar in kan betekenen. Moet de commissie zelf regelen. Hanneke zorgt dat Tamara en Peter de Waard (aanspreekpunt Gemeente) gekoppeld worden

E Uitnodiging Energietransitie werkgroep: het thema is energietransitie, hoe Gemeente en inwoners gezamenlijk kunnen optrekken, subsidiemogelijkheden etc. Hans, Rohald en (misschien) Jan gaan hier naar toe ter oriëntatie. In het gebiedsoverleg zijn grote zorgen geuit over energiearmoede in R’hout. Grootste uitdaging is om te zorgen dat bewoners zijn geïnformeerd over de ondersteuningsmogelijkheden. Vaak ook taalbarrière. Humanitas gaat flyeren om mensen op de hoogte te brengen van waar + hoe hulp.

F Uitzending NPO1, “NL is vol” van 11 september: Er wordt terug geblikt op de uitzending. R’hout heeft weer aandacht gekregen maar geen duidelijkheid. Vaagheid troef.G Mail van bewoner Blauwe Beugelstraat: Mede n.a.v. de aangekondigde schouw heeft deze bewoner een uitgebreide mail gestuurd waarop hij tot nu toe geen reactie heeft gehad. Betreft onderwerpen als losliggende tegels of ongelijkheden op de voetpaden, parkeersituatie bij De Zevensprong, wegbrengparkje met ondergrondse containers in de Drakenstraat en aanliggende groenperkjes. Mail is doorgestuurd naar het gebiedsmanagement Zuid-Oost omdat daar de start van acties ligt. Een aantal zaken zijn bij de schouw wel besproken, maar de formele normen wanneer actie nodig is en het gevoel van bewoners is niet altijd gelijk. Rohald, als betrokkene bij de schouw, zal contact opnemen met de bewoner. Omdat deze ook suggesties heeft gedaan over website etc. gaat Bas zo mogelijk met hem mee.

 • 4. Onderwerpen van de DR.

A Aanvraag aanleg speeltuin Olympiastraat: Bewoonster heeft de Gemeente aangeschreven met de vraag of zij voor een speeltuin kunnen zorgen op de Olympiastraat, maar is door verwezen naar de DR. Gebiedsmanagent heeft inmiddels wel de vraag bij hun collega’s speelbeleid en speelbeheer gelegd en zal reactie terug koppelen aan bewoonster met Jan als cc.

B Status wietkwekerij: Het is al heel lang stil rond dit project. Directe omwonenden zijn blijkbaar wel geïnformeerd over vertraging.

C Dossier Ringdijk/ Aalsmeerderweg: Werkzaamheden aan de kruising zijn begonnen. Bespreking van de Ringdijk meetresultaten met de wethouder moet nog plaatsvinden. Rohald meldt dat in het project Westeinderscheg van de Provincie NH EUR 1,6 mio beschikbaar is voor verbeteringen o.a. aan de Ringdijk zijde (zie het verslag van juni 2022). Gaat dan om 75% subsidie van projecten zoals bijv. verbetering passantensteiger etc.. Hij peilt de komende weken de interesse en de financiële mogelijkheden.

D Ov-vervoersplan: Vanuit Gebiedsmanagement hebben dorpsraden etc. de vraag gekregen om wensen voor busdienstregeling 2024. Maar die voorstellen moeten dan worden onderbouwd met cijfers etc. Jan zal terug melden dat wij daarvoor niet de capaciteit hebben en dus geen wensen.

E Status de Reede: Geen voortgang te melden. Aanstelling nieuwe procesmanager op de valreep niet gelukt, dus wordt opnieuw gezocht.

F Status volkstuinen: Geen voortgang in contact met de Gemeente . Herman en Arie geven nu voorrang aan huurovereenkomst met de tuinders en het verzamelen van de persoonsgegevens zodat we in 2023 een heldere start hebben.

 • 5. Notulen vorige vergadering en actiepunten.

Notulen 15 augustus 2022 akkoord.

Hanneke herinnert de DR er aan dat de samenwerkingsovereenkomst DR-Gebiedsmanagement voor eind van het jaar zou worden geëvalueerd. Hans noteert dit.

 • Actiepunten.

 jaarlijkse schouw. Voor centrale deel van het dorp is deze in juni gehouden. Komt nog vervolg op. (Hans/ Rohald)

 Communicatie richting achterban etc. Volgende vergadering op de agenda (Bas)

 Herschikking van bestaande banken in het dorp. Onderdeel schouw (Rohald)

 Extra DR vergadering (statutaire verplichtingen). Begin 2023 na afsluiting (Hans)

 • 6. Sportcomplex

Peter en Erwin, voorzitters van resp. SCW en de Blauwe Beugel én bestuursleden van de Stichting Sportpark Rijsenhout informeren de DR uitgebreid over alle ontwikkelingen rond het beoogde sportpark. Goede timing want juist vanmiddag heeft een gesprek met de Burgemeester plaatsgevonden. Nu al bijna 5 jaar bezig met dit project dat wordt gekenmerkt door moeizame discussies met de Gemeente. In februari is er uiteindelijk een brief naar B&W gestuurd met daarin een drietal disputen die, als ze negatief uitpakken, ieder voor zich het hele plan financieel onderuit halen. Betreft zaken als retributieverhoging (pacht), kosten van onderzoek naar, en zonodig verwijderen van bommen op het terrein, en de leges van het project. Door de gemeenteraadsverkiezingen en formatie B&W heeft het gesprek pas nu plaatsgevonden. Toegezegd is dat er op korte termijn een schriftelijke reactie komt.

De DR ondersteunt het initiatief van het sportcomplex van harte, heeft bewondering voor de volharding van de initiatiefnemers, maar heeft helaas geen mogelijkheden zaken te doorbreken. We spreken af dat de Stichting de DR informeert bij nieuwe ontwikkelingen zodat wij dat in onze contacten met de Gemeente kunnen ondersteunen.

 • 7. Rondvraag en afsluiting.

– Herman meldt langdurige afwezigheid vanaf oktober t/m januari. Voor het maken van de notulen stelt Hans voor daarvoor te rouleren.

– Volgende op vergadering op maandag 10 oktober

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering Rijsenhout 15 augustus 2022 (De Reede)

Aanwezig:

Dorpsraad: Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Herman Heijtel, Nana Hogerheijde,

Gebiedsmanagement: Peter de Waard (neemt waar voor Hanneke Plukkel). Tot en met punt 3.

 • 1. Opening.

Hans opent de vergadering vermeldt dat om uiteenlopende redenen de overige DR-leden verhinderd zijn.

 • 2. Verslag DR vergadering 13 juni 2022.

Verslag akkoord.

 • 3. Gebiedsmanagement / Gezamenlijke punten.

De Reede: er wordt terug gekeken naar de ontwikkelingen in de afgelopen 9 maanden. Duidelijk is dat zodra alle betrokkenen terug zijn, het verstandig is om samen met de nieuwe procesmanager nog eens goed naar de stand van zaken te kijken.

Woningbouw / Schiphol: zoals altijd wordt er op vele fronten gecoördineerd en vergaderd, en verschijnen er brieven, krantenartikelen etc. Veel beweging maar nog geen concrete resultaten. Hans stuurt nog een mail met een overzicht van de diverse zaken.

Scholenfusie: de DR stelt vast dat als t.b.v. de scholenfusie nieuwbouw wordt gepleegd en de grond van de Emanuelschool zou vrijkomen, dat dan de ideale plek zou zijn voor zorgwoningen / zorgcentrum. Nu eens niet de 400K+ woningbouw.

Ringdijk: resultaten van de laatste metingen zijn verwerkt en worden op korte termijn intern bij de Gemeente besproken. Dat zelfde geldt voor de reacties op de “tussentijdse evaluatie over het uitvoeringsprogramma ringdijk-ringvaart”. Het betreft de ervaringen met verbeteringen als jaagpaden, fietsstraten, oplaadpunten.

Kruispunt A-weg / B-weg: enige reden waarom het werk aan de korte termijn oplossing nog niet is gestart is vertraging in de levering van materialen. Structurele oplossing gaat langer duren omdat dat onderdeel moet zijn van een breder verkeersplan voor deze hoek van Rijsenhout.

Mediterraan draaigatje: betreft een exotische mier die ook in de H’meer veel overlast bezorgd. Is lastig te bestrijden. Jan meldt dat de mier opdook in Stuurboord in de linker hoek achterin. Via die oude vervallen kassen vermoedelijk. Maar de Gemeente heeft dat prima verholpen .

Laadstations Kleine Poellaan: de DR begrijpt de motivering van de Gemeente voor de voorgestelde locatie.

 • 4. Mededelingen en ingekomen stukken.

Jan heeft zijn handen vol aan het op orde krijgen van KvK en UBU register. Dreigt te gaan lukken. Communicatie met KVK vergt veel tijd. Overdrachtsgesprek oude en nieuwe penningmeester heeft plaatsgevonden. Pas effectief (bankprocuratie, KvK etc.) als administratie is afgerond. Gebeurt na de vakanties.

 • 5. Volkstuinen.

Plan om ondanks het zomerreces toch voortgang te boeken niet echt gelukt. Contact met de Accountmanager Vastgoed van de Gemeente is gelegd maar ook daar vakantie. Ons concepthuurcontract is bijna klaar, maar misschien kan Vastgoed ons een nog betere leveren waarmee in een keer de wensen van de Gemeente zijn kortgesloten.

 • 6. Ontwikkeling Sportcomplex Rijsenhout.

Hans heeft contact gehad met een van de voorzitters van de betrokken verenigingen. Zij willen graag langs komen om de DR mee te nemen in de voortgang etc. Er zijn enkel lastige discussiepunten met de Gemeente waar veel geld mee is gemoeid. Vastgesteld wordt vervolgens wat bij die punten onze rol zou kunnen zijn. Hans regelt een afspraak voor een komende vergadering en zal vragen of er nog andere onderwerpen ter sprake zullen komen dan tot nu toe genoemd.

 • 7. Actiepunten.

 jaarlijkse schouw. Voor centrale deel van het dorp is deze in juni gehouden. Volgende vergadering bespreken. (Hans/ Rohald)

 Communicatie richting achterban etc. Volgende vergadering op de agenda (Bas)

 Herschikking van bestaande banken in het dorp. Onderdeel schouw (Rohald)

 Extra DR vergadering 2022 (statutaire verplichtingen) (Hans)

 • 8. Rondvraag / Afsluiting.

– Nana meldt dat de avond4daagse succesvol is verlopen.

– Herman meldt langdurige afwezigheid vanaf oktober.

– Volgende op vergadering op maandag 12 september

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering 13 juni 2022 (De Reede)

Aanwezig:

Dorpsraad : Hans van der Meulen, Arie Wies, Rohald van Dijk, Herman Heijtel, Nana Hogerheijde, Edwin Koopman

Gebiedsmanagement: Hanneke Plukkel, Lydia Heerens de Bruijn (t/m agendapunt 6)

Ingrid Eekhoff, Chris van der Waals (agendapunt 7)

 • 1. Opening

Hans opent de vergadering vermeldt de afwezigheid van Jan en Bas wegens vakantie.

 • 2. Bijeenkomsten Westeinderscheg (Provincie NH)

De bijeenkomsten waren bedoeld om informatie en ideeën op te halen over de verbinding van groene en blauwe zones vanaf het Amsterdamse Bos richting het Groene Hart. Het omvat een heel breed gebied waarbij Rijsenhout toch een beetje aan de grens ligt. Aalsmeer is zwaar vertegenwoordigd in het project en men kijkt naar Rijsenhout ten onrechte voornamelijk naar de lintbebouwing waarmee je weinig kunt. De Provincie heeft de mogelijkheden van het Fort maar ook het gebied vanaf Rijsenhout naar Burgerveen wel goed in het oog. Ons belang is om Rijsenhout meer prominent in beeld te krijgen. Mogelijk een volgende vergadering met Boer Bos in Rijsenhout? Onze inbreng moet ook zijn om breder te kijken door bijvoorbeeld altijd verkeersdrukte en parkeren mee te nemen in plannen. Nadenken hoe we dit projekt met meer mankracht kunnen volgen. Provincie werkt de ideeën uit en komt er op terug.

 • 3. De Reede.

Kerk heeft in principe een positief besluit genomen maar wel met 8 voorwaarden, waarvan sommigen ingrijpend. Duidelijk is dat we er nog lang niet zijn. Plannen rond de nieuwe Reede vorderen. Dit plan omvat een sociaal maatschappelijke ruimte waarvan ook de exploitatie integraal onderdeel is van het plan.

 • 4. Volkstuinen.

Arie en Herman zijn al aardig gevorderd met een concept huurovereenkomst. Om in de zomermaanden snelheid te behouden stellen ze voor dat zij eerst met de Gemeente (waarvan het perceel wordt gehuurd) af te stemmen en pas daarna met de DR. Hanneke zal laten weten wie het contactpunt hiervoor is bij de Gemeente. Iedereen kan zich vinden in deze aanpak.
Omdat de omleiding van het Schelpenpad achter de ijsbaan en de tuinen (liefst met hek) een belangrijk aspect kan zijn in het snel op orde krijgen van de tuinen melden ze het volgende: Bij de Stichting 2030 staat sinds juni 2020 EUR 225K geoormerkt om een wandel aansluiting te maken vanaf de afslag Schenkeveld bij de Bennebroekerweg naar het Schelpenpad. Inmiddels is een veel betere oplossing om via de brug bij het Konnetlaantje naar het nieuwe pad te wandelen. Het geld kan dus conform de doelstelling voor de omlegging worden ingebracht en als de Gemeente meteen een mooi hek bij de tuinen realiseert, dan is iedereen blij. Hanneke neemt contact op met haar bij de stichting betrokken collega.

 • 5. Mededelingen en ingekomen stukken.

-Tekening kruispunt Bennebroekerweg- Aalsmeerderweg: Er is een eerste tekening gemaakt met een voorstel om het voor voetgangers en fietsers veel veiliger te maken. Ziet er positief uit, maar zal onvermijdelijk effecten hebben voor met name afslaand vrachtverkeer. Alle experts gaan er nog naar kijken. Wordt vervolgd

1CD: Hanneke informeert de DR over de voortgang in dat gebied. Hoewel de DR geen partij is bij dit project, houdt de DR de vinger aan de pols wat betreft eventuele extra verkeersdruk die door plannen kan ontstaan.

Schouw: Op de website van de DR is de mogelijkheid geboden om input te leveren voor de schouw. De schouw die deze maand plaatsvindt betreft het centrale deel van het dorp. Als er nog opmerkingen zijn hoort Rohald dat graag. Edwin merkt op een invalshoek voor een schouw ook een soort vergelijkend onderzoek qua aanwezige faciliteiten kan zijn met andere wijken in de Gemeente. Denk bijvoorbeeld aan aantal oplaadpalen. Interessante gedachte.

Speeltoestellen Vrijheidsstraat: onder de basket van het veldje groeit gras wat niet er handig is. Vraag of verharding mogelijk is.

Penningmeesterschap: overleg Edwin en Belinda en Edwin heeft plaats gevonden. Belinda maakt 2021 af. Verdere tijdlijn is doorgesproken.

Jaarverslag Maatvast: is bij Hans beschikbaar voorde liefhebber. Zal ook wel online te vinden zijn.

Spandoeken ophangen: Vraag is wat precies de regels zijn om spandoeken te mogen op hangen, bijv. voor vierdaagse, dorpsfeest etc. Hanneke zoekt het uit.

Wijzigingen gebiedsmanagement: Hanneke meldt dat op 1 juli aanstaande Lydia wordt vervangen als ondersteuner door Monique Wiegerink. Peter wordt vervangen als assistent gebiedsmanager door Astrid Holierhoek. Herman zal de verzendlijst van de notulen aanpassen

 • 6. Verslag DR vergadering 9 mei 2022.

Verslag akkoord.

 • 7. Sinterklaas activiteiten.

Omdat de afgelopen twee jaar door COVID alles anders dan anders is verlopen , en er bovendien veel personele mutaties zijn geweest, leek het verstandig om gezamenlijk de stand van zaken door te nemen. Hans heet Ingrid en Chris daarom van harte welkom. Tamara Onos (voorzitter) is verhinderd. Na een voorstelrondje kwam het volgende aan de orde: De Sinterklaas activiteiten vielen onder de inmiddels opgeheven Stichting Dorpshuis. De DR beheert een bedrag dat de Stichting bij de opheffing aan haar heeft overgedragen om de Sinterklaas te ondersteunen. De COOP is geen sponsor meer. Wel inkomsten door facturen aan de scholen. In de vergadering werd niet duidelijk wat nu precies de status (stichting, vereniging, ingeschreven in KvK) is van de groep die de activiteiten trekt. De voorganger van Tamara vroeg de vergunning bij de Gemeente aan uit naam van de Stichting Dorpshuis. Duidelijk is dat zij ook nu zelf de vergunning bij de Gemeente aanvragen.

Arie adviseert vanuit zijn ervaringen bij Zorgzaam Rijsenhout voor de vergunning voor Dodenherdenking dit niet te onderschatten, en om juist vanwege de aansprakelijkheden van de aanvrager goed te kijken naar de eerder besproken “status”. Voor 2022 gewoon de bonnetjesdeclareren bij de DR ten laste van dat potje. De DR zal nagaan of / hoe iets via subsidiestromen kan worden geregeld. We houden elkaar op de hoogt: Hans is contactpunt voor Ingrid.

 • 8. Actiepunten.
 •   jaarlijkse schouw. Voor centrale deel van het dorp deze maand.
 •   Communicatie richting achterban etc. Volgende vergadering op de agenda
 •   Herschikking van bestaande banken in het dorp. Onderdeel schouw

  Extra DR vergadering 2022 (statutaire verplichtingen)

 • 10. Rondvraag / Afsluiting.

(Hans/ Rohald) (Bas) (Rohald)

(Hans)

Nana meldt nog over het openstaande actiepunt Communicatie dat het niet de bedoeling om tot een soort digitale dorpskrant komen. Daar zijn andere gremia voor. Wel helder laten zien wat we als DR willen bereiken en ook de daarvoor relevante informatie voor dorp én derden (Politiek, Gemeente, Provincie etc.) goed presenteren.

Hans meldt dat een enthousiaste groep ouders het toch nog voor elkaar heeft gekregen om de avond4daagse te organiseren Zij hebben daar zelf de aanvraag voor ingediend bij de Gemeente die uitstekend heeft meegewerkt. Tevredenheid alom !

Jan (op vakantie) vraagt of iemand op de snoeimiddag zijn boom 32 van de DR kan gaan snoeien. Arie is daar toch al vanwege de 3 bomen van Zorgzaam en neemt hem mee.

In verband met de zomervakantie vervalt de geplande datum 11 juli en is de eerstvolgende op vergadering op maandag 15 augustus.

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering 9 mei 2022  (De Reede)

Aanwezig:

Dorpsraad  : Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Rohald van Dijk, Herman Heijtel, Nana Hogerheijde, Bas van Luling, Edwin Koopman

Gebiedsmanagement: Hanneke Plukkel, Lydia Heerens de Bruijn (t/m agendapunt 3)

Donja Maerten (agendapunt 3)

 1. Opening.

Hans opent de vergadering met een speciale vermelding van Hanneke en Lydia ( zie punt 2),

 1. Overleg met Gebiedsmanagement.

Voorafgaand aan de DR-vergadering heeft het periodieke overleg met het gebiedsmanagemt plaatsgevonden waarin de DR door Hans en Jan wordt vertegenwoordigd. Als proef wordt aansluitend nog overlegd met de DR zelf omdat hierdoor zaken versneld kunnen worden besproken.

– Ringdijk: In juni wordt de verkeersdrukte opnieuw gemeten om vast te stellen of de knip nog steeds nodig is. De DR vindt het verstandig als er dan ook weer op de andere plaatsen wordt gemeten.

– Kruispunt Aalsmeerderweg / Bennebroekerweg: extern bureau onderzoekt de problemen en mogelijkheden, waarbij ook het fietspad wordt mee genomen.                                                            – Van het jaagpad langs de dijk ontbreekt alleen nog het stuk tussen R’ hout en het monument. Reden is dat daar veel wordt geparkeerd. Suggestie wordt gedaan dat de andere kant van de dijk een alternatief is. Pad is voor wandelplezier naar markant uitzichtpunt wel belangrijk.

– Chicanes Rijshornstraat: klacht over gevaarlijke situatie is  terug te voeren op gladheid door vuil bij een chicane. Voor het bevorderen van de toegestane 30km zijn ze wel belangrijk.                               – Volkstuinen: in goede afstemming met de tuinders wordt gewerkt aan het op orde brengen van de tuinen qua afmetingen, organisatie en afspraken. Intentie is om dit na de omlegging van het schelpenpad achter de tuinen langs, op orde te hebben.

–Scholenfusie: in het nieuwe schooljaar vormen de scholen één scholengemeenschap op twee locaties. De Gemeente onderzoekt nog dit jaar naar de gewenste nieuwe locatie voor één gebouw.

 1. Afscheid Donja.

Gelet op de staat van dienst van Donja blijft ook het gebiedsmanagemt bij dit agendapunt. Hans spreekt haar toe: Voor zover dat te reconstrueren is, is Donja meer dan 7,5 jaar lid van de DR geweest, komend uit de toenmalige PR-commissie. Met haar spontane optreden en grote inzet voor het dorpsgevoel was ze het aanspreekpunt voor velen in het dorp. We gaan haar missen. Als dank overhandigt Hans haar een boeket met de bekende cadeaubon.

 1. Verslag DR vergadering 11 april 2022.

Verslag akkoord.

 1. Mededelingen en ingekomen stukken.

-Verzoek ontvangen om mee te doen aan een informatiemarkt van de DR van Nieuw-Vennep. Wij gaan dat niet doen.                                                                                                                        -Gemeentepenning aan Johan Dekker uitgereikt: de DR sluit zich helemaal aan bij de grote waardering voor zijn inzet voor Rijsenhout. De DR realiseert zich ook dat de overgang van de supermarkt van een lokaal betrokken ondernemer naar een landelijke organisatie gevolgen kan hebben voor de ondersteuning van activiteiten in het dorp. De DR volgt de ontwikkelingen.

– Mail ontvangen over de gedenkstenen die recent zijn gelegd bij het vrijheidsbeeld. De DR heeft daar geen rol in gespeeld. De vragensteller zal daarom worden doorverwezen naar de Gemeente.

– Vanuit “dePolderjongens”(een H’meerse mannengroep, ondersteund door verschillende cultuur- en welzijnsorganisaties) is devraag gesteld of er behoefte is aan openbare toiletten in ons dorp. Ons hebben nog nooit signalen bereikt dat dit het geval is, al is zo’n faciliteit altijd handig. Dan komen wel vragen boven als wie er verantwoordelijk is voor hygiëne etc. Vraag zal in die zin worden beantwoord.

 1. Benoeming Edwin Koopman als lid DR en toekomstig penningmeester.

Edwin heeft al enige tijd mee gedraaid als deelnemer in ons overleg om wederzijds een goed beeld te krijgen. Zijn benoeming wordt dat ook unaniem goedgekeurd. Edwin zal tevens de functie van penningmeester van Belinda gaan overnemen. Hans neemt contact op met Belinda over de overdracht en dan wordt ook duidelijk hoe 2021 wordt afgesloten en wat precies het moment van dechargering zal zijn.

 1. Dossier de Reede.

Medio deze maand moet de Kerk over de plannen een besluit nemen. Pas bij een positief besluit wordt de volgende stap genomen. En dat is het uitwerken van de samenwerkingsafspraken met Maatvast. Besluitvorming over de herontwikkeling van de Reede verloopt goed.

 1. Actiepunten.
 • jaarlijkse schouw. Voor Volkstuinen en Schenkeveld gebeurd, die voor het dorp zelf staat nog open                                                                                                               (Hans)
 • Communicatie richting achterban. Komt volgende vergadering op de agenda      (Bas)                                           
 • Herschikking van bestaande banken in het dorp.              (Rohald)
 • Extra DR vergadering 2022 (statutaire verplichtingen)    (Hans)
 1. Rondvraag / Afsluiting.

N.a.v. de benoeming van Edwin en het vertrek van Donja komt de samenstelling van de DR kijkend naar de samenstelling van bevolking van Rijsenhout aan de orde. M.a.w. representativiteit.                   Jan meldt dat hij enige tijd geleden een vraag van een in dat kader interessante bewoner heeft ontvangen maar na zijn voorstel om nader kennis te maken heeft hij niets meer vernomen.           Voor alle duidelijkheid: Iedereen die geïnteresseerd is in de DR is altijd van harte welkom om in een nader kennismakingsgesprek te kijken wat de persoon in kwestie kan betekenen.

Arie: het monumentje bij Schenkeveld wordt op zaterdag 14  mei geplaatst. Officiële onthulling door de burgemeester.

Herman: verzoek om volgend vergadering nog eens stil te staan bij welke commissies de DR nu heeft. O.a. de St. Klaas activiteiten waarvoor de vergunning altijd door de inmiddels opgeheven Stichting Dorpshuis is geregeld.

Nana: heeft aan de politieke partijen terug gekoppeld wat we hebben gedaan met hun aangeleverde informatie bij de verkiezingen. Verschillende partijen willen graag eens langskomen bij een DR-overleg. Uiteraard welkom, waarbij we natuurlijk vooral kijken wat ze voor R’hout kunnen betekenen.

Volgende vergadering: 13 juni 2022

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering 11 april 2022 De Reede

Aanwezig:
Dorpsraad : Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Bas van Luling, Rohald van Dijk Hans Paar, Geben van der Knaap (agendapunt 4)

1. Opening.
Hans opent de vergadering, vermeldt de afwezigen.

2. Verslag DR vergadering 14 maart 2022. Geen opmerkingen, verslag akkoord.

3. Mededelingen en ingekomen stukken.
Er is een goed overleg geweest m.b.t. de volkstuinen en de mensen met een tuin.

4. Bijpraten Woningbouwcommissie en luchtvaart
Hans Paar & Gerben vd Knaap zijn aanwezig om het dossier woningbouw en luchtvaart te bespreken

Hans Paar heeft een goed gesprek gehad met Jurgen Nobel. Gerben vd Knaap praat de DR bij over de verdere ontwikkelingen m.b.t. de woningbouw. De commissie heeft veel energie gestopt om het dossier onder de aandacht te brengen van gemeente, provincie en I&W.

De reservering van de parallelle kaagbaan blijft als een schaduw boven het dorp hangen waardoor er, op dit moment, weinig mogelijkheden zijn. Gerben vertelt over verdere ideeën om dit dossier vlot te trekken.

5. Verslag laatste Gebiedsmanagement-overleg
Jan & Hans hebben in Februari gebiedsmanager overleg gehad en het volgende is in April.

Punten die besproken zijn :
– Gebiedsprogramma H’meer zuid oost waarbij constructief meegedacht is met het programma . – Een presentatie van zorgzaam Rijsenhout.
– Veiligheid Aalsmeerderdijk.
– Situatie Aalsmeerderweg en kruising Aalsmeerderweg / Bennebroekerweg.
– Versmallingen op de Rijshornstraat.
– Verlenging van schelpenpad Burgerveen – Rijsenhout.
– Volkstuinen.
– De Reede.
– Bezoek Rijsenhouters van de commissie huizenbouw aan de 2de kamer.

6. Verantwoordelijkheden

a. Wie gaat “redactiemail” beheren?
Bas heeft zich aangeboden om de “redactiemail” te beheren.

b. Wie gaat naar Gebiedsoverleg (GB-overleg)?
Arie & Edwin hebben aangeboden om naar het GB overleg te gaan (6x per jaar).
Het GB overleg is een overleg tussen gemeente, DR, Zorgzaam Rijsenhout, Meerwaarde, de scholen en wijkagent.

c. Wie wordt contactpersoon Participatie Raad?
Nana heeft zich opgeworpen de contact persoon te zijn voor de Participatie Raad.

7. 4 Mei herdenking

Zorgzaam organiseert op 4 Mei herdenking. Arie zal de gebiedsmanager om hulp vragen bij organisatie.

8. Dossier de Reede
Hans & Arie praten de DR bij m.b.t. het dossier de Reede. Er zijn geen concrete ontwikkelingen.

9. Dossier Ringdijk

Rohald heeft de project manager benaderd, aangezien het al een tijdje stil is. Binnenkort zullen project manager, Rohald en Hans Paar bijeen komen om ontwikkelingen te bespreken.

Verder kwam de brug Aalsmeerderweg / Aarbergerweg ter sprake. De situatie met de brug (te klein / te druk) zal Rohald onder de aandacht brengen.

10. Samenstelling DR nu en toekomst

Dit punt wordt doorgezet naar de volgende vergadering als er meer leden aanwezig zijn. Verder heeft zich een nieuwe kandidaat gemeld, hier zal een kennismakingsgesprek voor worden ingepland.

11. Actiepunten.
 jaarlijkse schouw. Voor Volkstuinen en Schenkeveld gebeurd, die voor het dorp staat nog open

(Hans)

 •   Communicatie richting achterban . Werkgroep is er mee bezig (Bas)
 •   Herschikking van bestaande banken in het dorp. (Rohald)
 •   Extra DR vergadering 2022 (statutaire verplichtingen) (Hans)

12. Rondvraag / Afsluiting.

Een idee is om Hanneke Plukkel (gebiedsmanager Gemeente H’meer) te vragen om aan te sluiten bijeen vergadering.

Één Haarlemmermeer wil ook bij een vergadering aanschuiven.

Notulist: Rohald van Dijk


Verslag Dorpsraadvergadering 14 maart 2022 (De Reede)

Aanwezig:

Dorpsraad : Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Herman Heijtel, Donja Maerten, Nana Hogerheijde.

Paul Bos (agendapunt 4)

José van Beurden: Participatieraad H’meer ( t/m agendapunt 8)

Toehoorder: Edwin Koopman

1. Opening.

Hans opent de vergadering, vermeldt meldt de afwezigen, en stelt met tegenzin vast dat dit de laatste vergadering van Donja is als bestuurslid.

2. Verslag DR vergadering 14 februari 2022.

Verslag akkoord.

3. Mededelingen en ingekomen stukken.

-Ontheffing t.b.v. aanleg Geniepark: Schiphol Logistics Park gaat het stuk Geniepark tussen de Aalsmeerderweg en de A4 aanleggen langs de Geniedijk. In de buurt zijn nesten van bunzings gevonden. Er is nu ontheffing verleent om de werkzaamheden uit te voeren.

-Nederlands Transport Museum naar Rijsenhout?: Het museum is nu gehuisvest in Nieuw Vennep (Bolsgebouw) maar moet daar weg. Er wordt onderzocht of het perceel 1CD (tussen Heermanszweten A ’meerderweg) mogelijkheden biedt.

-150KVNee buitenspel in Raadssessie: de bewoners en actiegroep 150KVNee hebben een notitie naar de Gemeenteraad gestuurd n.a.v. de raadsvergadering van 3 maart, waarin ze aangeven dat ze zich niet gehoord, en niet serieus genomen voelen. Voor Rijsenhout als nauw betrokken buur zijn deze berichten zeer zorgelijk. Hans zal bij het gebiedsmanagement navraag doen naar de achtergronden.

-Datum AED-training 23 mei: Er is na twee geannuleerde bijeenkomsten (Covid) nu een nieuwe datum. De eerdere aanmelders zijn opnieuw aangeschreven en de uitnodiging komt op de website.

-Schouw Schenkeveld: Heeft plaatsgevonden. Rapport volgt. Met name de modderplekken zijn zeer storend voor het wandelplezier. Verbreding tweede brug vindt later plaats

4. Toekomst Fort bij Aalsmeer / Fort Rijsenhout.

Paul houdt een korte, heldere presentatie over de historische waarde en de toekomstmogelijkhedenvoor het Fort. Als “hoeder van het Fort” stelt hij vast dat er een lange periode is geweest waarin hetFort onder druk stond en dat de Gemeente er allerlei zaken weg wilde hebben, maar nu waait er een andere wind.

Stadsherstel heeft het Fortgebouw voor 50 jaar gepacht en gaat het restaureren. Crash kan blijven en ook BoerBos is nu eigenaar/erfpachter van de Genieloods geworden. Maar hoe nu verder? Is dit het begin van een herstel van het totale ensemble? Tot begin 1900 was er een ophaalbrug waardoormen van de Ringvaart in de voorhaven bij het Fort kon komen, en daarna verder de H’meer in. Datwas een markant, gezichtsbepalend punt. Samen met Frits Rosenberg heeft Paul eenhaalbaarheidsonderzoek opgestart naar de mogelijkheid om opnieuw zo’n brug te realiseren, maardie brug is vooral de start naar een totaalproject om alle mogelijkheden van het Fort in kaart te brengen. Er wordt met vele partijen gesproken. Het samenbrengen van historie en cultuur onder het thema ”Vrijheid” is een leidende gedachte. Stichting 2030 draagt de kosten van het onderzoek en men verwacht er 4 maanden voor nodig te hebben. De DR staat hier uiteraard zeer positief tegenover en zal binnenkort een bezoek brengen aan het Fort.

5. Participatieraad H’meer.

José licht toe wat de werkzaamheden zijn van de Participatieraad en hoe het organisatorisch in elkaar steekt. De raad is een adviesorgaan van B&W en bestaat uit 20 leden die op persoonlijke titel zitting hebben. Er wordt aan B&W gevraagd en ongevraagd advies gegeven over zaken die betrekking hebben op WMO, Jeugdzorg en de Participatiewet. De focus ligt op beleid dat ontwikkeld wordt, het monitoren van de effecten bij de uitvoering in de praktijk en de evaluatie. Er zijn verschillende werkgroepen, bv. Jeugd, Wonen met Zorg, Werk en Inkomen, Eenzaamheid. De werkgroepen onderhouden een goed contact met de beleidsadviseurs en ambtenaren en leveren proactief hun bijdragen vanuit het perspectief van de inwoners. Twee keer per jaar heeft de Participatieraad overleg met twee wethouders. José zoekt een contactpunt binnen onze DR, om relevante informatie te delen, en input te krijgen. Omdat er onder de afwezigen mogelijk ook belangstelling is om die rol te vervullen zal Hans op korte termijn navraag doen en José daarna informeren wie dat wordt.

6. Verkiezingen Haarlemmermeer.

Bas en Nana hebben veel tijd gestoken in het aanschrijven van de diverse partijen en vervolgens het verwerken van hun antwoorden op vragen / stellingen die waren verzameld in Rijsenhout. Het resultaat mag er zijn: Op de website staan per vraag alle antwoorden, en per partij nog eens een totaaloverzicht. Een kieswijzer voor Rijsenhout. Iedereen is vol lof over het geleverde werk maar, zoals Nana al zelf opmerkte, een echte bijeenkomst zou nog mooier zijn. Toch is de opzet iets voor komende verkiezingen. Vanaf nu de partijen en de collegevorming volgen. Zodra duidelijk is hoe de verhoudingen liggen, kunnen we de partijen alsnog feliciteren met hun resultaten en ze laten weten dat we met veel belangstelling hun activiteiten zullen volgen vanuit Rijsenhouts perspectief.

7. Verslag vorig GB overleg.

Het vergaderschema van het Gebiedsmanagementoverleg is aangepast, waardoor het overleg na dit DR-overleg valt.

8. Dossier de Reede.

De inschrijving voor plannen voor de herontwikkeling van de Reede is gesloten. Op korte termijn worden de plannen door de indieners gepresenteerd aan de beoordelingscommissie. Nog geen besluit van de Kerk.

9. Vacature penningmeester en opvolging Donja.

Edwin heeft met Donja gesproken over het overnemen van een aantal activiteiten van Donja. Beiden zijn positief hierover. Edwin ziet ook wel mogelijkheden om, met wat externe ondersteuning, het penningmeesterschap op zich te nemen. Hans regelt gesprek met Belinda om Edwin een beter beeld te geven. In een komende vergadering kan de benoeming van Edwin in het DR dan op de agenda worden gezet. Donja zal op een later moment toch nog een keer moeten terug komen om officieel uitgezwaaid te worden.

10. Dossier Volkstuinen.

Voor 30 maart staat er in de Reede een vergadering gepland met de volkstuinders. Doel is om iedereen duidelijk te maken wat de gewenste eindsituatie is op het complex en welke maatregelen zullen worden genomen om dat te bereiken. De bevindingen uit de schouw worden uiteraard besproken. Aspirant-tuinders (wachtlijst) worden in een aparte brief geïnformeerd over de voortgang en worden niet uitgenodigd.

11. Actiepunten.
-jaarlijkse schouw. Voor Volkstuinen en Schenkeveld gebeurd, die voor het dorp staat nog open (Hans)

-Communicatie richting achterban. Werkgroep is er mee bezig (Bas)

-Herschikking van bestaande banken in het dorp (Rohald)

-Extra DR vergadering 2022 (statutaire verplichtingen) (Hans)

12. Rondvraag / Afsluiting.

Arie: het monumentje bij Schenkeveld wordt op 14 mei geplaatst. Officiële onthulling door wethouder. Hij zoekt nog uit of het resterend budget beschikbaar kan blijven voor andere “vrijheid”-activiteiten”, gegeven de subsidievoorwaarden.

Nana: verzoek aan Jan om voor haar een DR-emailadres te regelen. Jan zal dat doen en dit gelijk voor Edwin en Bas regelen.

Donja: stuurt de DR-leden nog een email met wat opmerkingen Volgende vergadering: 14 april 2022

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering 14 februari 2022 (m.b.v. ZOOM) 

Aanwezig: 

Dorpsraad : Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Herman Heijtel, Donja Maerten, Bas van Luling, Nana Hogerheijde. 

Commissie Wonen: Gerben v.d. Knaap (agendapunt 4) 

Toehoorder: Edwin Koopman 

1. Opening. 

Hans opent de vergadering en meldt dat Rohald wegens trieste familieomstandigheden afwezig is. 

2. Verslag DR vergadering 17 januari 2022. 

Door bijzondere omstandigheden is het verslag laat beschikbaar gekomen. Hans stuurt definitief verslag na de vergadering uit. Verslag akkoord. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

-Presentatie Herstel Fort bij Aalsmeer: Er ligt een ambitieus voorstel om de waterkolk en de Ringvaart weer met elkaar te verbinden met een ophaalbrug. Er wordt gezocht naar de financiële middelen om een haalbaarheidsstudie te doen. Brug zou de dijk ook verkeersluwer maken. 

-Gebiedsprogramma H’meer Zuid-Oost: Hanneke heeft concept toegestuurd voor commentaar. De DR-leden zullen hun eventueel commentaar z.s.m. via Jan melden. 

-Mail Participatieraad: Participatieraad H’meer wil contact met onze DR. Donja heeft veel te melden en neemt zelf contact op met José. Wat betreft de Reede is laatstgenoemde al aangesloten. 

-Vervanger Jos Bontekoe in bestuur Stichting 2030: Rik Rolleman Wordt de opvolger namens de Gemeente 

-Nieuwe penningmeester: opvolger nog steeds niet gevonden. 

-Pontje: Duidelijk is dat dat het uitgevallen pontje niet meer te maken valt. Er wordt momenteel een huurpontje ingezet totdat er een nieuwe pont is geregeld. Dit gebeurt i.s.m. de Gemeente Aalsmeer, en indien haalbaar, bij voorkeur elektrisch. 

4. Bezoek minister Harbers van I&W. 

Het betrof een kennismakingsgesprek waarbij een aantal plaatsen wordt bezocht. Het was een informatief gesprek waarbij Gerben en Co van de Laarse aanwezig waren. Toezegging dat hij op een later moment nog eens terugkomt. Inmiddels is er een uitnodiging vanuit Den Haag ontvangen om het MKBA rapport te komen overhandigen. Omdat een bredere afvaardiging gewenst is wordt nog gekeken wie er naast Gerben mee mag gaan. 

5. Verslag Gebiedsmanagement (GB) overleg. 

-Jan doet verslag aan de hand van het concept verslag. Besloten wordt dat dit verslag pas nadat het is goedgekeurd, naar de DR-leden wordt gestuurd. 

-Lydia Heerens zal per 1 maart a.s. de verslaglegging van het GB-overleg overnemen van Henriëtte , die zich meer actief met de GB activiteiten zelf gaat bezighouden. 

-Grondwater: de antwoorden op de vragen van Arie zijn blijven hangen maar worden na de vergadering alsnog toegestuurd. 

6. Dossier Ringdijk en proefknip. 

Het eerste verslag van de proef is ontvangen en geeft een genuanceerd beeld. Op korte termijn volgt er een overleg om het te bespreken. In mei komt er nog een na-meting. Het verkeer is in de proefperiode en daarna duidelijk afgenomen, maar dat kan mogelijk ook zijn oorzaak hebben in de gewijzigde verkeerssituatie in Aalsmeer en bij de brug zelf 

7. Dossier de Reede. 

In de afgelopen tijd was er wat ruis ontstaan over het besluitvormingsproces. Op initiatief van Arie staat e.e.a. weer helder op papier. Vertraging van het besluit van de Kerk speelt hier een rol, maar de DR begrijpt ook dat dit een zeer ingrijpend besluit voor de kerkgemeenschap is. Deze week sluit de inschrijving voor plannen voor de herontwikkeling van de Reede. Het toetsingsproces van de voorstellen moet transparant zijn. De criteria zijn in een eerdere fase samen met alle betrokkenen vastgesteld. Weging van die criteria (puntentoekenning) en hoe om te gaan met het niet volledig voldoen aan criteria vereist alle aandacht. 

8. Dossier Volkstuinen. 

De schouw heeft 24 januari plaatsgevonden . Gebleken is dat de huurders op sommige plekken opstallen over de erfgrens hebben staan. In het kader van het te bouwen Sportcomplex is het de bedoeling het wandelpad te verleggen om de schaatsbaan heen. Het voorstel vanuit de Gemeente is om piketpaaltjes te slaan op de erfgrens, zodat alle huurders nog zeker 1 tot 2 jaar hebben om de situatie zonodig aan te passen. Hans zal op korte termijn een bijeenkomst regelen met enkele DR-leden regelen om vervolgstappen in dit dossier te zetten. 

9 Gemeenteraadsverkiezingen. 

Bas heeft met steun van de werkgroep communicatie via Facebook de vragen verzameld die vanuit het dorp aan de politieke partijen moeten worden gesteld. Hij heeft die terug gebracht tot enkele vragen en stellingen die voor al die vragen representatief zijn. In de vergadering zijn deze vragen en stellingen verder verbeterd. Gelet op de korte tijd die resteert tot de verkiezingen wordt besloten de vragen met een begeleidend tekst te mailen aan de partijen met de vermelding dat de antwoorden via de social media weer aan het dorp worden terug gekoppeld. 

10. Actiepunten. 

 jaarlijkse schouw. Voor Volkstuinen gebeurd, die voor het dorp staat nog open (Hans / Donja) 

 Communicatie richting achterban . Werkgroep is er mee bezig (Bas) 

 Herschikking van bestaande banken in het dorp. (Donja / Rohald) 

 Extra DR vergadering voor eind van het jaar (statutaire verplichtingen) (Hans) 

12. Rondvraag / Afsluiting. 

N.a.v. de vraag in de vorige vergadering: partytent aanschaffen in principe akkoord. Maar pas actie als er een directe aanleiding voor is. 

Edwin: geeft aan mogelijke interesse te hebben in enkele onderwerpen die Donja nu nog onder haar hoede heeft. Zij gaan met elkaar in gesprek. 

Nana: meldt dat ze inzake de “jeugdoverlast” nog twee mailtjes heeft ontvangen. De schrijver was echter niet bereid daarover in gesprek te raken met de betrokkenen / DR waarna Nana heeft laten weten dat er van onze kant geen actie volgt. Klachten moeten naar de wijkagent. 

Donja: werkt aan een beloning voor de jongeren die zelf hun chill-plek schoonhouden. Denkt aan pizza’s e.d. Goed initiatief en er is budget voor. 

Arie: nu alle bureaucratie voor het monumentje bij Schenkeveld is doorlopen, gaat het nu snel. Officiële onthulling 14 mei. 

Volgende vergadering: 14 maart 2022 

Notulist: Herman Heijtel 


Verslag Dorpsraadvergadering 17 Januari 2022 (m.b.v. ZOOM) 

Aanwezig : 

Dorpsraad: Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Rohald van Dijk, Donja Maerten, 

Bas van Luling, Nana Hogerheijde, Michiel Enkelaar. 

Toehoorder: Edwin Koopman 

1. Opening en bepaling notulist.

Bij afwezigheid van Herman biedt Rohald aan de notulen te verzorgen. 

2. Notulen vorige vergadering.

Geen opmerkingen, notulen van 13 december 2021 worden vastgesteld. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

– Kerstbomen actie: er zijn een stuk minder bomen ingeleverd dit jaar (68), in 2020 waren het 350 bomen. Door COVID wellicht minder bomen. Het geld is bij Belinda ingeleverd. 

– QR fit route: er is een meeting geweest m.b.t. de fitroute en er staan rond Schenkeveld 8 palen en op het Schelpenpad 2 palen van 20×20, met bovenop een QR code die je met je telefoon kan scannen en dan krijg je oefeningen voor beweging. 

– Er is een mail ontvangen van een heer met de vraag voor leegstaande kassen. Het adres is bij Jan bekend. Jan heeft wat suggesties gegeven. 

– Mail jeugdoverlast. Nana heeft contact met de heer gehad en de “overlast” met hem besproken. 

– Monument schijnvliegveld. Arie heeft overleg met Crash en de gemeente m.b.t. het monument, de aansprakelijkheid en het onderhoud. De bedoeling is het monument 15 mei te onthullen. 

4. Verslag Gebiedsmanagement (GB) overleg. 

– Sportcomplex: de gebiedsmanager probeert een brug te slaan tussen gemeente en de betrokken mensen die bezig zijn vanuit de verenigingen met het project. 

– 1CD gebied. Gemeente trok handen terug van de ontwikkeling. Er zijn ontwikkelingen om te proberen iets vlot te trekken. 

– Commissie huizenbouw: GB manager wist nog niet van het ministerbezoek af. 

5. Jaarcijfers. 

Er zijn wat kleine facturen blijven liggen, die zijn nu allemaal in het bezit van de penningmeester en de oude facturen zijn nu voldaan. Er is een vacature voor penningmeester. 

6. Dossier Ringdijk en proefknip. 

In februari worden de cijfers gepresenteerd. Er is na de proef nog doorgemeten op advies van Hans Paar en Rohald van Dijk. Wellicht is er geen knip nodig omdat het gevoel is dat het verkeer vanuit Aalsmeer behoorlijk is afgenomen. 

7. De Reede. 

Uitgangspunt is : voor iedere vereniging een plek en het dorp moet er op vooruit gaan. 

Overzicht gemaakt met voorwaarden/punten die voor DR bepalend zijn. Alles moet goed op een rij gezet worden voordat er JA gezegd wordt. Er zijn twijfels of alle punten ingewilligd kunnen worden. 

De kerk is met de gemeente in het gesprek. 

8. Volkstuinen. 

Facturen zijn verstuurd. Gebruikers gevraagd wat voor stuk ze willen huren. 

Schouw met gemeente vindt 24 januari plaats. 

Drie gebruikers hebben positief gereageerd. Er gaat een brief naar overige gebruikers met de vraag of ze “hun” stuk nog willen gebruiken en wellicht moet er een bijeenkomst georganiseerd worden voor de gebruikers. 

9. Dossier “zesde baan” .

Vorige maand is er een sessie geweest in gemeenteraad i.v.m. grondreservering zesde baan. De inspraak en het rapport was goed en op een goed moment. Bijna alle politieke partijen willen van de reservering parallelle kaagbaan af. Dit moet dus door wethouder bij I&W worden neergelegd. 

10. Samenwerkingsafspraken maken met WB commissie. 

Gebiedsmanager was niet op de hoogte m.b.t. het MKBA rapport en inspraak. 

11. Actiepunten. 

Schouw : in twee stukken, schouw volkstuin & schouw van het dorp zijn los van elkaar (covid) 

Communicatieplan : er is een project groepje gevormd om dit op te pakken 

Banken : herschikken van bestaande banken in het dorp 

Extra vergadering : statuten / financiën 

12. Rondvraag / Afsluiting. 

Nana : geen opmerkingen 

Bas : geen opmerkingen 

Edwin : geen opmerkingen 

Arie : DR partytent of marktkraam aanschaffen? 

Bewoner wil van groter naar kleiner huis, DR kan niet op individuele wensen in gaan. 

Michiel :Vergadering bij Meerlanden gehad. Revisie (milieu) vergunning is nog niet verstrekt, waardoor ontwikkeling stil staat. Overleg met bewoners verloopt goed, maar traag. 

Milieustraat moet verplaatst worden. Stuk grond van Rijnland overgenomen, milieu straat moet apart gehouden van de rest van de operatie. Betere logistiek? 

Donja : Beloning voor de jongeren. Iets organiseren voor de jongeren? 

Verkeersknooppunten : te weinig fietspaden van de dijk naar de Aalsmeerderweg? 

Donja geeft aan te willen stoppen als DR lid. 

Jan : Verkiezingen : wat gaan we doen? 

Volgende vergadering: 14 februari 2022 

Notulist: Rohald van Dijk 


Verslag Dorpsraadsvergadering 13 december 2021 (m.b.v. ZOOM)

Aanwezig:

Dorpsraad : Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Herman Heijtel, Rohald van Dijk, Donja Maerten, Bas van Luling, Nana Hogerheijde.

Kiesman R’hout ORS: Hans Paar (punt 4 en 5)

1. Verslag DR vergadering 15 november 2021.

Akkoord met de volgende kanttekening: De opmerking over Warm Rijsenhout moet luiden dat er zeker wel innovatieve ideeën zijn, maar dat de indruk bestaat dat het onderwerp niet erg leeft.

De reactie op concept-opdracht voor het economisch onderzoek is niet aan de commissie Wonen gemeld. Hans neemt alsnog contact op met Gerben.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

-fruitbomen: alle bomen zijn toegewezen aan “fruiters”. Jan heeft er ook eens namens de DR geadopteerd. Officiële opening is 17 december bij Schenkeveldpark aan de zijde Aalsmeerderweg.

-AED-cursus is opnieuw uitgesteld vanwege de Covid-beperkingen. Medio 2022 een nieuwe poging.

-Kerstbomeninzameling: Datum 7 januari 2022 (van 16.00 tot 18.00) definitief. Uiteraard onder voorbehoud van strengere maatregelen.

-UBO-register: Jan geeft aan dat die een nieuwe wettelijke verplichting betreft. Hij gaat de DR-leden die in de KvK staan geregistreerd nu ook aanmelden in het UBO-register.

3. Verslag Gebiedsmanagement (GB) overleg.

De samenwerkingsafspraken tussen Gebiedsmanagement en de Dorpsraad zijn vastgesteld.

Inzake de gevraagde ondersteuning bij aanvraag evenementen als Dodenherdenking wordt verwezen naar Peter de Waard. Arie neemt contact met hem op.

Ter voorbereiding van de komende schouw moet er een lijst van onderwerpen komen die daar in mee worden genomen. Tevens bepalen wie er bij aanwezig zijn.

Jongerenwoningen bij Garage Vermeulen: Hanneke niet bekend met enige actie. Hans zal daarom bij de trekker van dit project de status nagaan.

Jan stuurt het verslag nog rond.

4. Van Kiesman naar Kieskring Rijsenhout

Hans Paar licht dit onderwerp toe. De Omgevingsraad Schiphol (ORS) wordt omgebouwd naar Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). Voor de kieskring van het kaagbaan binnengebied  is nu formeel alleen Jan Scheurs kiesman. Hans wordt wel overal bij betrokken en houdt het Rijsenhouts belang in de gaten, maar heeft géén stemrecht. Omdat onze belangen nog al specifiek zijn vindt Hans het voor Rijsenhout wenselijk om in het komende ombouwproces onze status te verhogen naar “kiesman”, door Rijsenhout als “kieskring” aan te melden. De DR is het volledig met hem eens. Jan neemt contact op met het secretariaat van ORS om na te gaan hoe we dat moet realiseren.

Hans vindt dat de DR te weinig zichtbaar is voor de bewoners als het gaat om Schiphol. Hij refereert aan “zijn” tijd toen de Dorpsraad twee keer per jaar een bijeenkomst in de Reede organiseerde voor de bewoners. Bas geeft aan dat Schiphol wel als thema in de communicatie staat en regelmatig wordt geactualiseerd, maar begrijpt ook dat de oudere bewoners veelal niet op social media zitten. Door Covid zijn er zowel vorig als dit jaar geen bijeenkomsten georganiseerd. Mogelijk dat de besluiten over de tweede Kaagbaan voor een nieuw momentum kunnen zorgen. Hans raadt aan op belangrijke momenten de regionale pers te benaderen om zo een breder publiek te bereiken. Hij ziet dat andere dorpsraden (Nieuw-Vennep, Aalsmeer) dat ook doen.

5. Dossier Ringdijk en de proefafsluiting.

Tijdens de proef heeft Rohald met het Gebiedsmanagement (Hanneke en Peter) per fiets de kritische punten bezocht. Heikel punt is en blijft de kruising. De DR-leden hebben geen signalen ontvangen of zelf waar genomen van onacceptabele situaties als gevolg van de proef. Duidelijk is dat na afloop van de proef het verkeersbeeld op de dijk weer snel als vanouds was. Morgen worden de eerste resultaten besproken. De problemen bij het kruispunt hebben alle aandacht van de Gemeente. Er wordt over verbeteringen nagedacht. Verkeersdruk daar is veel meer het gevolg van het toenemende verkeer van en naar de logistieke centra. De navigatiesystemen spelen daar vermoedelijk ook een rol bij. Nana meldt dat er met Amazon contact is geweest over het rijgedrag van hun chauffeurs. Het antwoord is dat Amazon niet gaat over de routes en rijgedrag van zelfstandige chauffeurs (ZZP-ers). Wordt vervolgd.

6 Dossier Volkstuinen.

Facturen en brieven zijn de deur uit. Tot nu toe twee reacties op de brief. Schouw vindt niet meer dit jaar plaats waardoor 2022 duidelijk een overgangsjaar zal worden met als doel nieuw contracten en regels per 1-1-2023.

7. Jaarcijfers 2020.

Laatste correcties zijn gemaakt waardoor de cijfers nu akkoord zijn. Jan stuurt de jaarstukken 2020 naar de DR-leden. Hans komt later terug op de financiën 2021. Onduidelijk is nog of de Gemeente- subsidie 2022 wordt aan gevraagd.

8. Project Beweegvriendelijk Rijsenhout.

Het voorstel voor een QR-fitroute bij Schenkeveld (wandelroute waarin met paaltjes met QR-code een bewegingsoefening wordt aangegeven) is met alle belanghebbenden uitgebreid besproken. Veel nuttige op- en aanmerkingen, waarmee de bedenker aan de slag gaat. Hij komt er op korte termijn op terug.

9. Website Rijsenhout.info

Huidige website is sterk verouderd en onaantrekkelijk. Geen digitaal dorpsplein, waar de DR goed zichtbaar is. De site moet wel een onderdeel uitmaken van een (beknopt) communicatieplan waarin ook het gebruik van andere media inclusief zo nodig een klassieke nieuwsbrief is gedefinieerd. Bas gaat dit project trekken. Nana, Rohald en Jan gaan hierbij helpen.

10. Actiepunten.

 • jaarlijkse schouw. (Hans / Donja)
 • Ongedierte-probleem in die omgeving Vrijheidstraat. Door toename weer volop onder de aandacht. Bewoners hebben brief ontvangen. (Donja)
 • Communicatie richting achterban (Bas) Zie agendapunt 9
 • Idee van bank(en) bij de pont. (Donja / Rohald)

In de komende schouw de bankjes mee nemen.

 • Extra DR vergadering voor eind van het jaar (statutaire verplichtingen) (Hans)

Wordt op zijn vroegst maart 2022, terugblikkend op 2021.

12. Rondvraag / Afsluiting.

Donja: werkt nog steeds aan een nieuwsbief.

Herman: De Gemeente Amsterdam heeft het AEB (Afval Energie Bedrijf), en daarmee haar warmtenet, aan een private partij verkocht. Bevestigt maar weer dat, eenmaal aangesloten op een warmtenet, bewoners overgeleverd zijn aan een monopolist. Groot punt van aandacht bij deze energieoplossing.

Volgende vergadering: 17 januari 2022

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering 15 november 2021 (m.b.v. ZOOM)

Aanwezig:

Dorpsraad : Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Herman Heijtel, Rohald van Dijk, Donja Maerten, Bas van Luling. Gebiedsmanagement: Hanneke Plukkel, Henriëtte Keesom (agendapunt 1). Commissie Wonen: John Jansen, Gerben v.d. Knaap (agendapunt 5). Toehoorder: Edwin Koopman.

1. Opening en voorstellen Hanneke en Henriette.

Hans opent de vergadering en heet de gasten welkom. Hanneke en Henriette stellen zich voor: beiden werken inmiddels al vele jaren in verschillende functies bij de Gemeente en dus nu vanaf 1 september “ons” gebiedsmanagement. Een aantal DR-leden hebben ze inmiddels via projecten ontmoet, maar zodra het digitaal vergaderen voorbij is hopen ze snel eens persoonlijk langs te komen. Hanneke maakt van de gelegenheid gebruik het net ontvangen voorstel voor een QR-fitroute (wandelroute waarin met paaltjes met QR-code een bewegingsoefening wordt aangegeven) aan te kaarten. Afgesproken wordt dat de DR-leden daar via Jan op korte termijn op zullen reageren.

Vervolgens stelt Edwin Koopman zich kort voor. Hij woont sinds maart dit jaar in Rozenhof na vele jaren Hoofddorp. Het lijkt hem nuttig en leuk een bijdrage aan het dorp te leveren en oriënteert zich via het bijwonen van de vergadering.

2. Verslag DR vergadering 11 oktober 2021.

Akkoord.

3. Mededelingen en ingekomen stukken.

-fruitbomen sponsoren: Jan lukt het niet contact te leggen met de coördinator van het project (via Donja ter vergadering de toezegging van de coördinator gekregen dat hij contact opneemt). Navraag wat sponsoring nu precies inhoud. Het budget (via Gemeentesubsidie) van de DR komt is niet bedoeld voor onderhoud bomen.

-Kerstbomeninzameling: N.a.v. een vraag van de Meerlanden wordt besloten op vrijdag 7 januari 2022 een inzameling te organiseren en daarvoor bij de Meerlanden een aanvraag te doen. Of het door kan gaan is natuurlijk de vraag. Zelfde situatie als vorige keer.

-Bomen geplant in Rozenhof.

-Vergaderschema 2022: in principe akkoord, tenzij er toch nog opmerkingen komen.

-AED cursus op 13 december: de avond vindt gelijktijdig plaats met de DR-vergadering. Gelet op de situatie pas na eind november zinvol om te beslissen of de DR moet worden verplaatst.

4. Verslag Gebiedsmanagement (GB) overleg.

Aan de orde kwamen: Ringdijk-afsluiting, voortgang de Reede, Volkstuinen en de geplande schouw (zie hiervoor bij de hierna behandelde agendapunten), en het project Warm Rijsenhout. De door Arie aangedragen onderwerpen in de vorige DR-vergadering (ondersteuning bij aanvraag evenementen als Dodenherdenking, en bij contacten van vrijwilligers met de Gemeente) zijn aangekaart. Details zijn even niet paraat. Daarom zodra het verslag van het overleg is ontvangen, bepalen of die twee punten hiermee voldoende geborgd zijn of alsnog bij ons op de actiepuntenlijst komen.

5. Overleg DR met commissie Wonen.

John en Gerben praten de DR bij over de gesprekken met ambtenaren van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Binnenlandse Zaken, en van de Gemeente. Alle partijen zijn er inmiddels van doordrongen dat als de jarenlange stilstand rond R’hout nog veel langer duurt, dit funest is voor het voortbestaan van R’hout. Men denkt mee in oplossingen. Realiteit is dat pas na de kabinetsformatie stappen zijn te verwachten.

De commissie Wonen heeft samen met, en op kosten van de Stichting 2030 het initiatief genomen om aan een bureau voor economisch onderzoek te vragen de maatschappelijke kosten en het waardeverlies van de optie op de Parallelle Kaagbaan op een rij te zetten in een bondig rapport. De concept opdracht hiertoe zal zo spoedig mogelijk door de DR van commentaar worden voorzien.

Na de fijnstof problematiek bij Tata Steel komt dit onderwerp nu ook rond Schiphol steeds meer onder de aandacht. Goed in de gaten houden.

De stichting 2030 maakt zich zorgen over de kwaliteit van het groenbeheer van het Schenkeveldpark. De reeds geplante bomen hebben daar onder te lijden. 2030 wil best een stukje verantwoordelijkheid op zich nemen maar vraagt ook de DR om zich daar over uit te spreken. Op korte termijn komen alle betrokken partijen bij elkaar.

6 Oplopende kosten Jeugdzorg R’hout.

In een rapport over de Jeugdzorg kwam dit punt aan de orde. Over de achtergronden hiervan is geen duidelijkheid. Jan zal (delen van) het rapport aan geïnteresseerde DR-leden mailen. In ieder geval aan Donja en Bas sturen. Donja vermoedt dat de toewijzing van huisvesting van eenoudergezinnen hier een rol speelt.

7. Voortgang dossier de Meerlanden.

Omdat het Michiel door technische problemen niet lukt aan de Zoom vergadering mee te doen neemt Hans voor hem de honneurs waar: Op 24 november is er een gesprek gepland waarin de klankbordgroep wordt bijgepraat over de voortgang van de vergunningaanvraag. Michiel heeft gemeld dat er grote kans is dat hij door zijn werk geen tijd meer kan besteden aan de DR en zich in dat geval alleen nog zal bezighouden met dit dossier.

8. Voortgang dossier Volkstuinen.

Hans heeft de facturen voor 2021 gemaakt zodat deze op korte termijn samen met de begeleidende brief uit kunnen. In zijn contact met Belinda hierover zal hij ook nog informeren naar de laatste stand inzake de jaarcijfers. Nadat de facturen zijn verzonden wordt de schouw ingepland met o.a. Marcel Leek van de Gemeente.

9. Voortgang dossier De Reede.

Participatierapport is (weer) door alle verenigingen geaccepteerd. Deze maand moet de Kerk een besluit hebben genomen. Ook Maatvast moet formeel nog met de afspraken akkoord gaan. Medio december wordt aan de bewoners van R’hout bekend gemaakt wat de stand van zaken is. De aanbesteding van de herontwikkeling van De Reede kan op korte termijn starten.

10. Voortgang dossier Ringdijk.

Proef is halverwege. Rohald deelt enkele voorlopige meetresultaten. Blijkt moeilijk om die te herkennen in de eigen waarnemingen. De twee forse ongelukken op de kruising Bennebroekerweg-Aalsmeerderweg waren buiten de spitsuren en staan los van de proef. Voor alle duidelijkheid stelt Rohald nog maar eens dat de dijkafsluiting een raadsbesluit is, en dat wij ons alleen maar kunnen inspannen om de vervolgschade qua sluipverkeer etc. te minimaliseren. Positief is dat de Gemeente het probleem van de kruising inmiddels los van de dijkafsluiting als groot probleem ziet. Rohald stuurt mail met meer info aan de DR-leden. Drie weken na de proef volgt een eerste gesprek over de resultaten.

11. Actiepunten.

 • Bewonersbijeenkomst: heeft plaatsgevonden. Minimale opkomst. Ringdijkafsluiting kwam het meest ter sprake. Een zaterdagmorgen, op een plek dichter bij de COOP lijkt beter voor aanloop. Het blijkt dat de nieuwsbrief op onze site niet meer naar de email-adreslijst wordt verstuurd. Deze trouwe lezers waren dus niet op de hoogte. Donja werkt er aan om dat te laten herstellen.
 • jaarlijkse schouw. Zie agendapunt 8.` (Hans / Donja)
 • Kwaliteit gasnet in de Vrijheidstraat, en het ongedierte-probleem in die omgeving. Gasnet problemen inmiddels opgelost. Ongedierte door toename weer volop onder de aandacht. Bewoners hebben brief ontvangen. (Donja)
 • Communicatie richting achterban (Bas)

Donja en Bas beheren de website nu samen. Hoewel de Facebookpagina “Wat Rijsenhout moet weten” veel volgers heeft, lijkt het er op dat de doelgroep Jongeren is verdwenen richting Instagram. Kijken hoe we daar op kunnen inspelen. Wordt vervolgd.

 • Idee van bank(en) bij de pont. (Donja / Rohald)

Met het gebiedsmanagement wordt gedacht aan een bankjesproject in het verlengde van het QR-fitroute project. In de komende schouw de bankjes mee nemen.

 • Extra DR vergadering voor eind van het jaar (statutaire verplichtingen) (Hans)

Alleen zinvol als de Financiën 2020 zijn afgerond. Anders z.s.m. in 2022

12. Rondvraag / Afsluiting.

Rohald: Warm Rijsenhout heeft niet geen echte innovatieve ideeën opgeleverd en ze waren ook niet helemaal gericht op het doel.

Arie vraagt aandacht voor het effect van de vele bouwactiviteiten bij Schenkeveld op het grondwaterpeil in Rijsenhout. Vooral van belang voor de oudere woningen (houtenpalen). Vraag word voorgelegd aan het gebiedsmanagement.

Veel klachten over parkeren bij de Werf / de Reede / ontmoetingskerk. Dit uit zich met name tijdens: Marktdag; er zijn dan minder parkeerplaatsen ter beschikking, waardoor men ruimte gaat zoeken buiten de werf. Aanvang en eindtijden van de school; ouders parkeren met name rond de school, De Reede en ontmoetingskerk,  op  voetpaden of midden op de weg etc. Totaal geen handhaving. Evenementen in de Reede /ontmoetingskerk;  het gebrek aan parkeerplaatsen uit zich in meer overlast en verkeersdrukte  in de woongebieden rondom de werf. Tevens wordt het parkeerverbod in bv. de Boeierstraat totaal genegeerd, door gebrek aan handhaving. Advies: meer handhaving , varkensruggen of paaltjes.

Volgende vergadering: 13 december 2021

Notulist: Herman Heijtel


Verslag Dorpsraadvergadering 11 oktober 2021 

Aanwezig: 

Dorpsraad : Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Herman Heijtel, Rohald van Dijk, Donja Maerten, Bas van Luling, Nana Hogerheijde. 

1. Opening en verslag vorige vergadering. 

De geplande kennismaking met Hanneke Plukkel en Henriette Keesom (Gebiedsmanagement) kan door omstandigheden niet door gaan. Hopelijk volgende vergadering. 

Verslag DR vergadering 13 september 2021 akkoord 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

-Verzoek D66 om input voor Raad over REVR: betreft het gebied 1CE. Dit onderwerp is in de vergadering van 14 juni al uitgebreid aan de orde geweest (zie notulen). Hans zal reactie opstellen richting D66. 

Renovatie Werf (mail Johan Dekker): via een mail is de DR geïnformeerd over werk en planning. Jan stuurt mail rond. 

Interview met Trouw: Hans en Hans Paar hebben de journalist te woord gestaan. Benadrukt dat de grondreservering voor de parallelle Kaagbaan het dorp het meest dwars zit. Er worden nog veel anderen in Rijsenhout geïnterviewd. Artikel nog niet verschenen. 

3. Verslag Gebiedsmanagement (GB) overleg. 

Samenwerkingsafspraken zijn verder uitgewerkt. Aan de orde kwamen zaken als Jongeren, het opnemen van de volkstuinen in de aanstaande schouw, en het monumentje in het Schenkeveld park. Voor dit laatste is ook nog een beheersovereenkomst nodig met een partij die de verantwoordelijkheid neemt voor het monument. Dat is niet de Gemeente (en ook niet de DR). Idee is om dit onder te brengen bij CRASH, dat zelf meerdere monumenten buiten eigen terrein beheert. 

4. Statuten en reglementen DR. 

Het voorliggend Huishoudelijk Reglement wordt met algemene stemmen aangenomen. Het Reglement zal op de website worden geplaats, bij de Statuten. Herman zal het bijbehorende lijstje aandachtspunten blijven bijhouden. 

5. Formele installering Nana als lid DR. 

Nana heeft zich al enige tijd warm gelopen als waarnemer in onze vergaderingen en dat is van beide kanten goed bevallen. Vastgesteld wordt dat niemand behoefte heeft aan een (anders verplichte) schriftelijke stemming, waarna de benoeming met algemene stemmen wordt bekrachtigd. Met haar benoeming is weer een goede stap gezet in de representativiteit van R’hout in de DR. Zij wil zich met name richten op jongeren (ontspanning, huisvesting etc.). 

6. Kandidaat Penningmeester DR. 

Er heeft zich een kandidate gemeld. Hans neemt contact met haar op en kijkt naar de gewenste kennismakingsroute. 

7. De Reede. 

Gebruikers, projectgroep, Kerk en gebiedsmanager hebben een voortgangsvergadering gehad. Hoewel alle gebruikers zich aan het plan hebben gecommitteerd kwam er enige spanning / onvrede boven. Het besef dat er nu echt wat gaat veranderen speelt hierbij een rol. Er zullen aanvullende gesprekken worden ingepland om hier aandacht aan te geven. Niet bevorderlijk is dat er nog geen definitief besluit is van de Kerk. 

8. Voortgang Ringdijk. 

Proef tijdelijke afsluiting bij Rijsenhout is met een brief aan alle bewoners aangekondigd. Brief is duidelijk over de aanpak en maatregelen. 13 oktober is er een inloopavond in de Reede voor meer informatie. Tweede proefafsluiting (verkeer vanuit Burgerveen) gaat niet door. Vreemd. Zorgen om kruising Aalsmeerderweg en Bennebroekerweg, ook door het toenemend sluipverkeer van lange vrachtwagens richting Logistieke Centra. Onderwerp krijgt ook op Facebook de nodige aandacht van de bewoners. Wordt vervolgd. 

9. Facturering volkstuinen plus Jaarstukken DR. 

Bij facturen voor 2021 moet nog een begeleidende brief komen o.a. over de aanstaande schouw en de huurafspraken. Hans en Arie kijken er naar. Jaarstukken 2020 kwestie van de laatste correcties. Hans neemt contact op met Belinda. 

!0. Meet de Dorpsraad. Zaterdag 23 oktober a.s. vanaf 13.00 

Om de bewoners de kans te geven in gesprek te gaan met de DR wordt er een bijeenkomst georganiseerd. Locatie is een partytent naast de Reede, met de mogelijkheid om in de Reede uit te wijken. Ter voorbereiding werden een aantal praktischer zaken besproken. Hans zet dat om in een actielijst. 

11. Actiepunten. 

 • Bewonersbijeenkomst: zie agendapunt 10. (Hans) 
 • Jaarlijkse schouw ` (Hans / Donja) 
 • Kwaliteit gasnet in de Vrijheidstraat, en het ongedierte-probleem in die omgeving. (Donja) 

Aan beide onderwerpen wordt gewerkt door de Gemeente en Ymere. Donja houdt de voortgang in de gaten. 

 • Hoe gaan andere DR’n om met communicatie richting achterban (Bas) 

Aktie heeft geen echt nieuwe inzichten opgeleverd. Als idee zal Rohald de link doorsturen van de vlog door leerlingen basisschool rond Energy Hub Aalsmeer. Zichtbaarheid DR verhogen door meer gebruik via Facebook zou kunnen helpen. Dit wordt verder uitgewerkt. 

 • Idee van bank(en) bij de pont. (Donja / Rohald) 

Rohald heeft voor de zoveelste keer de betrokkenen geprikkeld met wat mails, maar tot nu toe geen reactie. 

 • Extra DR vergadering voor eind van het jaar (statutaire verplichtingen) (Hans) 

12. Rondvraag / Afsluiting. 

Arie meldt opnieuw dat hij zich zorgen maakt over de organisatie van dodenherdenking en bevrijdingsdag. Zijn evenementen met alle hedendaagse bureaucratie. Wie is er aansprakelijk voor verkeersafhandeling etc. Kan dit met bij het gebiedsmanagement op de agenda worden gezet? 

Arie heeft met José van Beurden (Participatieraad H’meer) gesproken over de vraag hoe vrijwilligerswerk makkelijker kan worden gemaakt voor zover dat contacten met de Gemeente betreft. Ook dit is een onderwerp voor het overleg met het gebiedsmanagement. 

Arie blikt terug op de evenementen rond 75 jaar Vrijheid / burendag Rijsenhout. Opkomst aardig maar nagenoeg uitsluitend grijs en blank. 

Veel publiciteit in het dorp voor “Warm Rijsenhout”, maar geen van de afwezigen weet iets te melden of is betrokken bij de laatste bijeenkomst. 

Nana meldt dat op Facebook veel activiteit is rond ideeën voor het Schenkeveld park. Ruiterpaden, banken etc. Zoals eerder gemeld heeft de aanstaande Ringdijkproefafsluiting ook veel aandacht. 

Volgende vergadering 15 november 2021 

Notulist: Herman Heijtel 

Verslag Dorpsraadvergadering 13 september 2021

Aanwezig:

Dorpsraad : Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Herman Heijtel, Rohald van Dijk. Gasten: Nana Hogerheijde, Hans Paar ( t/m agendapunt 4), Henk Kooman ( t/m agendapunt 3)

1. Opening en verslag vorige vergadering.

Verslag DR vergadering 9 augustus 2021 akkoord

2. ORS-Overleg met Wethouder Nobel.

Hans Paar doet verslag van het overleg. Op de dag zelf was hij helaas wegens ziekte verhinderd, maar door mailwisseling vooraf en na afloop met de betrokkenen is het beeld helder. Het standpunt van de Gemeente is genuanceerder dan vaak door anderen wordt gesuggereerd. Evenwichtige afweging van milieu, ruimtelijke ordening en economie. Standpunt Rijsenhout is duidelijk overgebracht. Net als de Provincie wil ook de Gemeente af van de reservering voor de parallelle Kaagbaan. Opnieuw doorschuiven van de beslissing hiertoe door Den Haag wordt onwaarschijnlijk geacht. Hans vond het een nuttig en voor Rijsenhout bevredigend gesprek.

3. Toch nog: afscheid van Henk Kooman.

Vlak voor de uitbraak van de Covid-pandemie is Henk wegens verhuizing als DR-lid vertrokken. Diverse pogingen om afscheid te nemen strandden door de beperkende maatregelen, maar nu kan het weer in een fysieke vergadering gebeuren. Na het uitwisselen van herinneringen, bedankt Hans hem voor zijn inzet en onderstreept dat met bloemen en het cadeau.

4. Mededelingen en ingekomen stukken.

– Ceremonie plaatsing “gedenkkeien”: Ter nagedachtenis aan de Haarlemmermeerse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden bij zeven herdenkingsmonumenten in Haarlemmermeer 150 gedenkkeien gelegd. Dinsdag 12 oktober wordt bij het monument aan de dijk een korte ceremonie gehouden waarvoor de DR nadrukkelijk is uitgenodigd. Jan heeft het initiatief genomen voor een afvaardiging namens de DR (Arie, Hans, Jan).

– AED-cursus: De cursus die door Covid niet is doorgegaan wordt opnieuw gepland. Er komt een nieuwe oproep voor deelnemers. “Oude” aanmelders wordt via de mail geïnformeerd.

-Parkeren Werf vs uitbreiding COOP: als cc-lezer is de DR op de hoogte gesteld van de discussie tussen Gemeente en aanvrager van de verbouwing over eventuele consequenties voor het aantal parkeerplaatsen

5. Verslag Gebiedsmanagement overleg 18-8.

Het was het eerste overleg met de nieuwe gebiedsmanager Hanneke Plukkel. Er komt binnenkort ook een nieuwe assistent gebiedsmanager. De vergadering is besteed aan informatie-uitwisseling. Hans regelt dat Hanneke kennis komt maken met de DR.

6. Statuten en reglementen DR.

Het ontvangen commentaar op het concept huishoudelijk reglement is verwerkt. De noodzaak dat vanwege heldere besluitvorming richting Gemeente etc. de voorzitter van een commissie ook bestuurslid van de DR moet zijn, kan vervallen. Door de samenwerkingsafspraken met het gebiedsmanagement is dit inmiddels zeker gesteld. Besloten wordt daarom het besluit over de koppeling voorzitter commissie / lid DR los te laten. Deze wijziging zal nog in het concept worden verwerkt. In de volgende vergadering zal het reglement dan worden afgehandeld. Voor alle duidelijkheid: door de keuze voor collegiaal bestuur nemen DR-leden die in werkgroepen actief zijn, geen beslissingen namens de DR.

7. Samenwerkingsafspraken met Gebiedsmanagement (GB)

Op het voorstel van Paul heeft de DR twee aanvullingen ingebracht o.a. over besluiten over Rijsenhout. Stuk wordt nu door Hanneke afgerond.

8. Financiën DR.

Belinda werkt aan de afwikkeling 2020. Aan een opvolger voor Belinda wordt nog gewerkt. Hans zal navraag doen over de enkel betalingen door de Gemeente (eventuele voorwaarden etc.)

9. Volkstuinen.

Inmiddels zijn er stukken uit 2016 boven water waardoor het duidelijk is wat nu de afspraken met de Gemeente zijn. De DR huurt het terrein en berekent de kosten door aan de tuinders. Er zijn voor zover bekend geen huurovereenkomsten met de tuinders. Wordt verder uitgezocht. Binnenkort wordt een zgn. schouw georganiseerd waarbij diverse plekken in Rijsenhout worden bezocht, waaronder de volkstuinen. Samen met de gebiedsmanager zal worden gekeken naar de situatie en of aan de verhuurvoorwaarden van de Gemeente wordt voldaan ( gebruikte m2, bebouwing etc.). Om diverse redenen zijn de huurfacturen 2021 nog niet verstuurd. Basisinformatie is nu wel beschikbaar. Hans zoekt oplossing.

!0. Marktkraam presentatie DR.

Om de bewoners de kans te geven in gesprek te gaan met de DR wordt er een bijeenkomst georganiseerd. Gedacht wordt aan een opzet als gedaan met de bewoners van Rozenhof, dus in een partytent bij de Kerk, op zaterdagmiddag. Hans gaat na wat er qua locatie mogelijk is en regelt een datum in oktober via datumprikker. Voorafgaand extra overleg over taakverdeling op die middag en hoe vragen na afloop zullen worden afgewikkeld.

11. Actiepunten.

 • Bewonersbijeenkomst: zie agendapunt 10. (Hans)
 • jaarlijkse schouw ` (Hans / Donja)

Is aan de orde geweest in het gebiedsmanagent-overleg. Zodra Covid het toelaat volgt de uitnodiging hiervoor.

 • Gaslek in de Vrijheidstraat, en het ongedierte-probleem in die omgeving. (Donja)

Aan beide onderwerpen wordt gewerkt volgens Gemeente en Ymere. Donja houdt de voortgang in de gaten.

 • Hoe gaan andere DR’n om met communicatie richting achterban (Bas)

De papieren nieuwsbrief is geen succes gebleken. Nauwelijks afname. Rohald stelt voor ook te kijken naar alternatieve vormen. Hij zal een link doorsturen van de vlog door leerlingen basisschool rond Energy Hub Aalsmeer.

 • Idee van bank(en) bij de pont. (Donja / Rohald)

Rohald heeft deze week afspraak over Ringdijk met ass. gebiedsmanager en bespreekt dit dan weer.

 • Bestuur en statuten. (Herman/Arie)
 • Extra DR vergadering voor eind van het jaar (statutaire verplichtingen) (Hans)

12. Rondvraag / Afsluiting.

Arie meldt dat hij zich zorgen maakt over de organisatie van dodenherdenking en bevrijdingsdag. Dit gelet op zijn ervaring met voorschriften en voorwaarden bij het organiseren van de 75 jaar Vrijheid / burendag Rijsenhout. De tijd van wat regelen met de brandweer etc. is echt voorbij. Tijdig over nadenken.

Voorstel om Nana te benoemen als bestuurslid komt volgende vergadering aan de orde.

Tornado project (Participatief kunstwerk) heeft uiteindelijk succesvol plaatsgevonden op SCW terrein en daarna op het Fort.

Hans informeert of er iemand beschikbaar is om naar het warmteberaad te gaan. Niemand beschikbaar.

Volgende vergadering 11 oktober 2021

Notulist: Herman Heijtel

Notulen: DR-vergadering 09-08-’21

Aanwezig : Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Rohald van Dijk, Donja Maerten

Gast : Nana Hogerheijde.

Opening

 • De eerste vergadering na het zomerreces in de ‘huiskamer’ van de Reede.

Notulen laatste vergadering

 • Er zijn geen opmerkingen m.b.t. de notulen van de laatste vergadering op 14 Juni en worden als zodanig vastgesteld.

Mededelingen

 • Het beeld “Familie”: er is geen bordje aanwezig met informatie over het beeld “Familie”. Het beeld staat op de Werf. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en is daar al mee bezig.
 • Toekomstige structuur DR: er is een concept geschreven door Herman, deze zal worden doorgestuurd.
 • ORS-overleg: Hans Paar gaat op 26/8 met Arnoud Hendriks van DR Burgerveen in overleg met wethouder Jurgen Nobel.
 • Hotspot Aalsmeerderweg: de Wijkagent heeft het verzoek neergelegd om de Aalsmeerderweg een hotspot te maken. Hierdoor zal er op verschillende momenten snelheidscontroles worden uitgevoerd. Hopelijk kunnen de resultaten gedeeld worden met de DR/ bewoners.
 • Monument Schenkeveld: er zijn behoorlijk wat voorwaarden voor het monument waardoor het beter is om alternatieven te zoeken.

Verslag GB-overleg

 • Hanneke Pukkel wordt de nieuwe gebiedsmanager en vervangt Paul Heuberger.
 • Het geluid van het nieuw te bouwen 380kv station voor de bewoners van de Aarbergerweg valt, volgens onderzoek, “binnen de norm”.

Verslag Warmteberaad

 • Er heeft een warmteberaad plaats gevonden op 29 Juni. Er wordt een subsidie beschikbaar gesteld door de gemeente voor innovatieve ideeën t.b.v. verduurzaming. Er zal een online platvorm gebouwd worden waar bewoners van Rijsenhout hun ideeën in dienen en kennis delen. Het idee is dat er gestemd kan worden door inwoners op het beste/meest innovatieve idee.

Verslag bewonersbijeenkomst Rozenhof

 • Er heeft op 5 juli een bewonersbijeenkomst plaats gevonden met de bewoners van de Rozenhof m.b.t. de ontwikkelingen van de Reede. Alle bewoners hebben een brief met uitnodiging ontvangen om bij het participatie gesprek aanwezig te zijn. In totaal hebben 4 bewoners zich aangemeld.

Tijdens dit gesprek kwam naar voren dat er nogal wat overlast werd ervaren door “hangjongeren”in de wijk.

 • M.b.t. eventuele nieuwbouw op de locatie zou men graag zien dat:

A: inkijk (zoveel mogelijk) wordt voorkomen

B: de stenen dezelfde kleur houden als de Rozenhof

C: er rekening wordt gehouden met voldoende parkeerruimte

 • De huidige loop van de weg, zoals die nu loopt tussen de Reede en de Rozenhof, ervaart men niet als een probleem
 • Daar de bewoners van de Rozenhof nog geen gezamenlijk mailadres hebben, zullen de

aanwezigen zorgdragen voor de communicatie met de overige bewoners

Jongerenactie Rozenhof

 • Op 24 juli heeft er een bijeenkomst plaats gevonden in een “tent” voor de kerk n.a.v. de klachten van bewoners over overlast van “hangjongeren” bij de Rozenhof maar ook op andere locaties in Rijsenhout.
 • Aanwezig waren straatcoaches, wijkagent, gemeenteambtenaren en DR leden.
 • Er is zeer enthousiast gereageerd door alle betrokkenen inclusief de jeugd. Er werd volop gepraat en ideeën uitgewisseld. Hieruit zijn al diverse acties voortgekomen zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van de tribune bij de gymzaal.

Voorgenomen wietkwekerij Rijsenhout

 • Er zal in de nabije toekomst een wietkwekerij komen in Rijsenhout. DR zal deze ontwikkeling volgen en eventueel vragen stellen m.b.t. leefbaarheid en eventuele overlast.

Woningbouw Rijsenhout

 • Op 15/7 heeft er een overleg plaats gevonden tussen de commissie huizenbouw. Aanwezig waren ambtenaren van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse zaken en de Gemeente Haarlemmermeer.

Er is een presentatie gegeven over de huidige LIB-gebieden (Rijsenhout bevindt zich in LIB-4) en gesproken over de gevolgen van deze LIB-4 m.b.t. de leefbaarheid/woningbouw in Rijsenhout.

In Oktober krijgt dit overleg waarschijnlijk een vervolg.

Stukken 2020 & penningmeesterschap

 • Dit punt is doorgeschoven naar het volgende overleg.

Enquête dorpsgevoelens

 • Er zijn geen ontwikkelingen, eerst verdere ontwikkelingen afwachten m.b.t. overleg commissie wonen en de diverse overheden.

Informatieavond bewoners

 • Er zal een datum geprikt worden voor een informatiemiddag met de bewoners van Rijsenhout.

Het overleg zal waarschijnlijk ook een “tent”-overleg worden zoals bij de jongerenbijeenkomst.

Actiepunten

 • Afscheid Henk                     (Hans)
 • Jaarlijkse schouw                (Hans/Donja)
 • Gaslekken IBB                    (Donja)
 • Bankjes                               (Rohald)
 • Bestuur – Statuten               (Herman / Arie)

Rondvraag

Geen

Volgende vergadering 13 september

Notulist; Rohald

 Verslag Dorpsraadvergadering 14 juni 2021 

Aanwezig: 

Dorpsraad : Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Herman Heijtel, Rohald van Dijk. Donja Maerten, Michiel Enkelaar, Bas van Luling. Gast: Nana Hogerheijde. 

1. Opening. 

Hans heet iedereen welkom op deze eerste fysieke vergadering in grote zaal van de Reede. 

2. Verslag DR vergadering 17 mei 2021 

Akkoord. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

– Brief Gemeente over geluidsrapport 150kv station: op basis van berekeningen (géén fysieke meting) blijft alles binnen de normen. Toch is er besloten om extra maatregelen te nemen in de vorm van extra muren en mogelijk een overkapping. Zorgen om geluid (lage tonen) blijft. Wordt vervolgd. 

-Bijeenkomst met werkgroep Woningbouw: de datum is vastgesteld op 16 juni. Besloten wordt een samenvatting daarvan aan deze notulen toe te voegen. 

-Voortgang fruittuin R’hout: locatie is park Schenkeveld kant Aalsmeerderweg. Teller staat nu op 17 bomen. 16 juni officiële opening. 

-Mail bewoners Rozenhof betreft hangjongeren: Behalve melding worden er ook suggesties gedaan ter voorkoming. Donja neemt contact op. Zie ook bij rondvraag. 

– Terugkoppeling halfjaarlijkse Informatie over Dorps- en Wijkradenoverleg: Hans heeft deze digitale bijeenkomst bijgewoond. Centraal stonden de Stand van zaken rond de Omgevingsvisie H’meer en het doortrekken van de Noord/Zuid-lijn naar Hoofddorp. Bij het eerste gaat het om het toekomstbeeld H’meer in 2040 met 200.000 inwoners met alle effecten op wonen, infrastructuur, recreatiemogelijkheden etc. Bij het N/Z verhaal gaat het om de inbedding in de totale bereikbaarheid binnen de H’meer. Opvallend was dat de wethouder nadrukkelijk stelde dat de H’meer zijn identiteit ontleent aan zijn 31 dorpen. Hans zal het verslag en andere documenten delen zodra ze beschikbaar komen. 

-Monumentje (in Schenkeveld-park): In het kader van 75 jaar Vrijheid is dit plan gestart. Door Covid en procedures verloopt e.e.a. traag. Er moet nu een zgn. beheerdocument worden opgesteld. Zodra Jan de mail ontvangt van de Gemeente zal Arie kijken of we aan de voorwaarden kunnen voldoen. 

4. Verslag maandelijks Gebiedsmanagers overleg. 

-Paul heeft met de leiding van de naschoolse opvang gesproken inzake jongerenoverlast. -De notitie PrimA4a-alternatief (‘hersenspinsels Rohald’) is aangekaart en er kan een afspraak gemaakt worden ter bespreking. -Paul heeft verkeerssituatie Aalsmeerderweg bekeken (zie verder agendapunt 5). -Paul gaat na wat er aan stukken te vinden zijn bij de Gemeente inzake de volkstuinen. -Zorgen over geluidsoverlast op Aarbergerweg door 150kv weer onder de aandacht gebracht 

Alle gebiedsmanagers zijn bezig om afspraken met de dorps- en wijkraden vast te leggen hoe de samenwerking plaatsvindt. Er is een standaardvastlegging die per situatie wordt uitgewerkt en dus kan verschillen per DR. Hangt o.a. af van hoe een DR is georganiseerd en wat er speelt in een gebied. Onduidelijkheden zijn er, bijvoorbeeld participatie, want er bestaat ook nog een participatieraad. Opzet voor R’hout ziet er goed uit. Hans heeft concept rondgestuurd en wacht op op- en aanmerkingen. Naar verwachting kan punt in augustus worden afgerond. 

5. Verslag bijeenkomst bewoners Aalsmeerderweg. 

Paul heeft in de middag de situatie per fiets bekeken waarna ter plekke het gesprek heeft plaatsgevonden met de bewoners die de verkeerssituatie hebben aangekaart. Rohald was daarbij aanwezig. Paul constateerde dat naar zijn waarneming er geen aanleiding is voor actie en alles binnen de regels verloopt. Klachten over drukte en hoge snelheden zijn er echter juist rond einde werkdag en in de avond. Wijkagent heeft gemeld dat er drie maal lasermetingen hebben plaatsgevonden maar dat dit ook geen buitensporige zaken heeft opgeleverd. Mogelijk dat lus-metingen een ander resultaat geven, maar dat is een zaak van de Gemeente. Paul heeft nog overleg met de verkeersdeskundige waarna zijn formele reactie volgt. Ook de bewoners denken na over vervolgstappen. 

6. Voortgang “Bestuur en statuten” 

Arie en Herman lichten met een presentatie toe waarom de keuze van de bestuursvorm van de DR naar voren met worden gehaald. Onderwerpen als de WBTR (Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen), de rol die de Gemeente de DR toedicht, ontwikkelingen rond participatie zijn daarbij belangrijk. Maar ook de behapbaarheid van de lange lijst van uiteenlopende zaken rond een kleine gemeenschap als Rijsenhout speelt een rol. 

De DR kiest unaniem voor een collegiaal bestuur (gezamenlijke verantwoordelijkheid), waarbij zo nodig voor onderwerpen een ondersteunende commissie wordt ingesteld. Voorzitter van een commissie is een bestuurslid, die zorgt voor communicatie met en, besluitvorming in het bestuur. 

Vanuit dit principe gaan Arie en Herman verder met de uitwerking in huishoudelijk reglement, beoordeling statuten etc. 

7 Voortgang “De Reede”. 

De bewoners van Rozenhof hebben een brief van de Gebiedsmanager ontvangen met uitleg over het project en een uitnodiging voor een informatieavond. Zal een bijeenkomst worden zoals met de ondernemers. Verder is er op allerlei deelterreinen (Maatvast, Kerk, etc.) voortgang, maar traag want het is ook complex. 

8 Woningbouw R’hout (vlekkenplan). 

-Ontwikkeling Transformatiegebied 1CD: De DR heeft kennis genomen van de brief van de Gemeente inzake transformatiegebied 1CD (gebied Aalsmeerderweg, Aarbergerweg, Heermanszwet). Het leest als een feitenrelaas (juridische positie) en eindigt in het besluit dat de Gemeente haar activiteiten in 

dit gebied staakt. De Gemeente verwacht dat de initiatiefnemers met concrete voorstellen en afspraken komen en zal slechts een toetsende/ faciliterende rol hebben. DR speelt overigens geen enkel rol in dit dossier. 

-Paticipatietraject Bouwplannen H’meer: De Gemeente heeft ons twee lijvige rapporten toegestuurd. Betreft voorontwerp bestemmingsplan ‘Rijsenhout Rijshornstraat’ (tussen nr. 96 en 98) voor drie woningen, en een bijbehorend grond/flora/fauna-onderzoek. Navraag leert dat de DR op deze plannen binnen 2 weken kan reageren, maar dit niet hoeft. We hebben laten weten dat de tijd te kort was om te reageren. DR is geen partij bij deze plannen. 

9. Actiepunten. 

 Bewonersbijeenkomst (Hans) 

Zodra Covid het toelaat organiseren. Dit dan tijdig melden aan BM. Hopelijk kan er in het najaar een bijeenkomst worden gepland. Suggestie wordt gedaan om eens aan een alternatieve aanpak te denken ( gesprekken op locatie) om meer en andere mensen te betrekken. 

 Afscheid Henk (Hans) 

 jaarlijkse schouw ` (Hans / Donja) 

Is aan de orde geweest in het IBB-overleg. Zodra Covid het toelaat volgt de uitnodiging hiervoor. 

 Gaslek in de Vrijheidstraat, en het ongedierte-probleem in die omgeving. (Donja) 

Aan beide onderwerpen wordt gewerkt volgens Gemeente en Ymere. Donja houdt de voortgang in de gaten. 

 Hoe gaan andere DR’n om met communicatie richting achterban (Bas) 

De papieren nieuwsbrief is geen succes gebleken. Nauwelijks afname. Rohald stelt voor ook te kijken naar alternatieve vormen. Hij zal een link doorsturen van de vlog door leerlingen basisschool rond Energy Hub Aalsmeer. 

 Idee van bank(en) bij de pont. (Donja / Rohald) 

Men gaat er naar kijken en heeft het op het bordje van de projectleider Ringdijkbeleid gelegd. Rohald heeft gemaild naar gebiedsmanager, Stichting 2030 etc. om er wat beweging in te krijgen, en wacht op reacties. 

 Bestuur en statuten. (Herman/Arie) 

 Extra DR vergadering voor eind van het jaar (statutaire verplichtingen) (Hans) 

 Participatief kunstwerk (Hans) Niets meer gehoord over subsidieaanvraag. Gepland weekend kan in ieder geval niet vanwege Races Zandvoort (overbelasting veiligheidsregio). 

10. Rondvraag / Afsluiting. 

Jan geeft aan dat onze website dringend aan modernisering toe is. Opzet en inhoud verouderd en de Dorpsraad komt onvoldoende tot zijn recht. Denk ook aan onze discussies over organisatie vorm etc. De DR deelt die mening. Nog bepalen wanneer actie. 

Donja meldt dat het qua jongerenoverlast rond Rozenhof weer rustiger is. Er is voldoende aandacht van de professionals, en van de buurtbewoners. Het zou wel de voorkeur hebben als er een woordvoerder voor een vanuit de jongeren zelf is. Zodat zij zelf kunnen aangeven wat ze nodig hebben. Daarnaast speelt Het idee om in het kader van de landelijke schoonmaakactie in september ook in Rijsenhout iets op te zetten met betrokkenheid jeugd. Verzoek aan Meerlanden gedaan maar nog geen reactie. 

Hoewel de volgende vergadering staat gepland op maandag 14 juli wordt besloten vanwege vakantieplannen om het zomerreces te vervroegen naar juli en in augustus weer te vergaderen. 

Volgende vergadering 9 Augustus 2021 

Samenvatting bijeenkomst Dorpsraad met de Commissie Woningbouw 16 juni 2021. 

De commissie (John Jansen, Co van de Laarse, Gerben van de Knaap) is inmiddels uitgebreid met Paul Bos met het oog op communicatie onderwerpen. 

Vertrekpunt van het overleg was het uiterst teleurstellende gesprek met de Wethouder waarin werd aangegeven dat de Gemeente geen enkele energie meer steekt in huizenbouw in Rijsenhout. De motivering ligt in de gevoerde rechtszaken tot in de Raad van State, het Luchthavenindelingsbesluit (LIB contouren) en de prioriteiten qua woningbouw elders in de H’meer. Dat betekent dat Rijsenhout volledig op eigen initiatieven is aangewezen. Een grote klap, maar wat niet is veranderd is de overtuiging dat R’hout op termijn alleen leefbaar kan blijven als er toch nieuwe woningen komen. Dit om afglijden te voorkomen. Denk aan de doorgaande vergrijzing, sterk krimpen van verenigingen, scholen, essentiële voorzieningen als supermarkt etc. De commissie heeft met ambtenaren van ministeries en gemeente gesproken om een gevoel te krijgen of en hoe er nog mogelijkheden kunnen ontstaan. Het objectief onderzoeken van de leefkwaliteit zou hierbij kunnen helpen. Duidelijk is dat, wil er nog een kleine kans ontstaan, dat dan de bewoners van Rijsenhout het gevoel van urgentie moeten hebben (of alsnog krijgen) voor woningbouw. En vervolgens hun mening laten horen. Complexe materie omdat je te maken hebt heel veel aspecten. Denk aan: betaalbaarheid van woningen, passende woningen voor jongeren en ouderen die in R’hout willen blijven, koophuizen en (sociale) huurwoningen, beleving geluidsoverlast etc. Het realiseren van nog een Maarsehof ( prijzen vanaf…) levert in dat geheel geen grote bijdrage. Er moet een brede aanpak zijn. De commissie denkt na over hoe die betrokkenheid van bewoners kan worden georganiseerd. In de vergadering zijn veel suggesties en ideeën geopperd. Een helder communicatieplan richting de bewoners uitmondend en een objectieve en evenwichtige enquête kwam aan de orde. 

Besloten wordt om intensiever met elkaar te communiceren in deze kritische fase voor woningbouw in R’hout. Dit mede omdat er momentum lijkt te ontstaan door discussies in de politiek over Schiphol in relatie tot het klimaatakkoord en de grote behoefte aan woningen in Metropool Regio Amsterdam (MRA). 

Notulist: Herman Heijtel 

Verslag Dorpsraadvergadering 17 mei 2021 (m.b.v. ZOOM)

Aanwezig:

Dorpsraad : Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Herman Heijtel, Rohald van Dijk. Donja Maerten. Gast: Nana Hogerheijde.

1. Opening.

Verslag DR vergadering 19 april 2021 akkoord.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

– Dodenherdenking 4 mei: Hans en Jan hebben namens de DR bloemen gelegd bij het monument aan de dijk. Het was een strak georganiseerde en goede bijeenkomst voor uitsluitend genodigden. Arie heeft er veel aan bij gedragen en dat wordt zeer gewaardeerd.

-Participatief kunstproject R’hout: Het Podium voor Architectuur heeft het plan op papier gezet. Hans zal de betreffende mail met bijlage rondsturen. Het betreft een project, waarbij bewoners kunnen participeren/meehelpen en heeft de titel “Tornado” . Als tijdelijke locatie wordt gedacht aan het grasveld aan de Olympiastraat. De tijdelijke installatie zal hierna verhuizen naar het CRASH museum.

Zij willen een aanvraag doen bij Stichting 2030 voor de financiering en vragen om dat via de DR te doen. De vergadering stelt daar vragen bij, omdat het niet de bedoeling is dat de DR probleemeigenaar wordt van het project en enige financiële verantwoordelijkheid krijgt of verantwoordelijk wordt voor de invulling van eventuele subsidievoorwaarden c.q. uitvoer van het project. De subsidie kan namelijk ook zonder tussenkomst van de DR, bij Stichting 2030 worden aangevraagd. Hans pakt dit verder op.

-Adoptie fruitboom door de DR: Jan heeft namens de DR toegezegd een boom te adopteren, maar we staan vooralsnog op de wachtlijst. De DR staat hier niet negatief tegenover, maar moet zich wel realiseren dat de boom door de ‘eigenaar’ moeten worden onderhouden. (wie gaat dit doen!)

-Wachtlijst volkstuinen bijhouden door de DR: er is een verzoek ontvangen van geïnteresseerden in een tuin en daarmee de vraag naar een wachtlijst. Standpunt DR is dat zolang nog niet helder is wat de afspraken met de Gemeente worden over de volkstuinen, de DR niets doet. Hans kaart dit aan bij de gebiedsmanager.

-Aanpassing aan grote bruggen Schenkeveld: Ter verbetering van de verkeersveiligheid gebeurt er uiteindelijk niet veel meer dan het aanbrengen van geel geschilderde bliksemschichten ter waarschuwing.

3. Verslag maandelijks Gebiedsmanagers overleg.

Was slechts een kort gesprek. Duidelijk is dat de waarneming door Paul naar verwachting tot eind 2021 duurt. Het project Ringdijkbeleid krijgt (alweer) een nieuwe projectleider. Paul gaat in gesprek met de schoolleiding van de jeugd en kinderopvang over enige overlast / irritatie door jongeren op voetbalveldje. Zie ook volgende agendapunten. Hans heeft 150kv station in Overbos aangekaart in het licht van de plannen aan de Incheonweg. Rohald neemt op zich de informatie daarover naar Paul te sturen.

4. Verslag van overleg met wijkagent. / 5. Jongerenproblematiek

Was een goed overleg. Volgens wijkagent is de ‘problematiek’ rond jongeren in Rijsenhout goed beheersbaar en qua aantallen (10 tot 20 jongeren) te overzien. DR maakt zich vooral zorgen om de grotere groep 12-16 jarigen die daar tegenaan hangt en mogelijk ‘ongewenst gedrag’ als normaal gaat zien. De ervaring rond de Vluchtheuvel leert dat het organiseren van extra activiteiten en een eigen locatie ook weer jongeren van buiten aantrekt. Aan de andere kant is enige ‘overlast’ van jongeren van alle tijden. Blijft staan dat ouders verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. Vermoedelijk handel in ‘ongewenste middelen’ bij Gymzaal en winkelcentrum is ook in beeld. Opmerking wordt gemaakt dat dit geen specifiek jongerenprobleem is gelet op het aandeel volwassenen klanten.

Voor de DR is het van belang om dit onderwerp regelmatig te agenderen bij gebiedsmanager en IBB (waar de wijkagent ook deel van uit maakt) zodat zaken die dreigen te ontsporen snel aandacht krijgen

6 Verslag overleg 12 mei “ontwikkeling dorpshart”

Arie, Hans en ook Nana zijn bij dat overleg geweest. Arie doet verslag: betrof gesprek van de projectgroep met winkeliers en enkele leden van placemaking groep. Sfeer was positief kritisch. Voor de winkeliers is van groot belang dat snel en eenvoudig kan worden geparkeerd voor kort winkelbezoek. Het aanleggen van een weg tussen het nieuwe gebouw en het parkeerplein wordt afgewezen. In grote lijnen sluit het commentaar aan op de opmerkingen van de DR. Ook hier opmerkingen over ‘overlast’ jeugd en de vraag of de horecafunctie wel bedrijfseconomisch haalbaar zal worden. Het meetellen van de parkeerplaatsen van Rozenhof in de vereiste parkeerruimte voor het nieuwe gebouw is niet aan de orde. Het conceptverslag van de bijeenkomst ligt nu bij de projectleider en wordt eind deze week afgetikt. Volgende stap is het informeren van de bewoners van Rozenhof via brief en informatieavond.

7 Voortgang “Bestuur en statuten”.

Verwachting is dat het Arie en Herman lukt om nog in juni een voorstel op tafel te leggen over de inrichting van de DR. Via informatie over veel andere DR’n is al een behoorlijk beeld ontstaan van de voor- en nadelen van de verschillende organisatievormen. Ze gaan nog een afspraak met de gebiedsmanager maken om enerzijds een beeld te krijgen hoe de Gemeente er tegen aan kijkt, bijvoorbeeld m.b.t. een onderwerp als de rol bij participatie. Anderzijds kan het ons op het spoor zetten van effectieve werkwijzen bij andere DR’n in de H ’meer.

Vorig jaar was het plan om voor 2021 een participatiesubsidie aan te vragen bij de Gemeente. Deadline hiervoor is juni. De daarvoor benodigde cijfers 2020 zullen pas in juni of later beschikbaar komen. Door de Covid situatie zijn de kosten dit jaar minimaal. Gelet op het voorgaande wordt besloten om pas voor 2022 subsidie aan te vragen. We moeten dan wel tijdig een werkplan 2022 vaststellen want de aanvraag moet onderbouwd zijn om voor subsidie in aanmerking te komen.

8 PrimA4a-alternatief (‘hersenspinsels Rohald’).

Rohald heeft zijn verhaal omgezet in een PowerPoint presentatie omdat het daarmee beter communiceren is. Hij licht deze nogmaals toe. Zijn verhaal komt voor uit een optelsom van zorgen: de voortgang van het Ringdijkbeleid, het 150kv-station, de verkeersdruk, de oprukkende logistiek richting R’hout, verpaupering op vele plekken, en de impasse na het failliet van PrimA4a. Belangrijk element in zijn verhaal is de parallelweg bij de A4 (doortrekken Tijmweg en aansluiten op de Aarbergerweg) om zo het dorp te ontlasten, en voor de financiering daarvan langs de A4 een zodanige invulling van de ruimte dat R’hout hier van profiteert. Het betreft ideeën die nog niet met belanghebbenden zijn afgestemd, maar je moet toch ergens beginnen anders lopen we achter de feiten aan. Vanuit de vergadering twee opmerkingen: geluidsoverlast is tegenwoordig een optelsom met een maximale grens. M.a.w. elke reductie in onze omgeving kan weer leiden tot (extra) geluidsoverlast uit een andere hoek. Een aansluiting van zo’n weg op de A4 is ongewenst. Het zal leiden tot in feite een extra afslag/ oprit voor Aalsmeer en juist extra (vracht)verkeer aantrekken voor de logistieke centra. Uitsluitend een aansluiting op de Bennebroekerweg maakt het minder interessant voor dat verkeer.

Vraag is hoe we dit initiatief bij de politiek aankaarten. Na uitgebreide discussie wordt besloten dat Rohald zijn presentatie nog verder aanscherpt en er toch eerst een gesprek met de gebiedsmanager moet plaatsvinden. Desnoods een extra vergadering waar zo mogelijk meerdere DR-leden bij aanwezig zijn. Doel is een reactie op het verhaal zelf en te overleggen hoe we het beste verder kunnen gaan richting politiek. Ook zal Rohald een paar betrokkenen persoonlijk informeren over het voorstel

9. Actiepunten.

 • Bewonersbijeenkomst (Hans)

Zodra Covid het toelaat organiseren. Dit dan tijdig melden aan BM

 • Afscheid Henk (Hans)
 • jaarlijkse schouw (Hans / Donja)

Is aan de orde geweest in het IBB-overleg. Zodra Covid het toelaat volgt de uitnodiging hiervoor.

 • Gaslek in de Vrijheidstraat, en het ongedierte-probleem in die omgeving. (Donja)

Aan beide onderwerpen wordt gewerkt volgens Gemeente en Ymere. Donja houdt de voortgang in de gaten.

 • Hoe gaan andere DR’n om met communicatie richting achterban (Bas)
 • Idee van bank(en) bij de pont. (Donja / Rohald)

Men gaat er naar kijken en heeft het op het bordje van de projectleider Ringdijkbeleid gelegd. Rohald heeft gemaild naar gebiedsmanager, Stichting 2030 etc. om er wat beweging in te krijgen, en wacht op reacties.

 • Verschil kv150 station Overbos en Incheonweg (Hans)

Rohald zal de informatie aan Paul toesturen

 • Bestuur en statuten; Er worden twee modellen uitgewerkt met voor en tegens. (Herman/Arie)

10. Rondvraag / Afsluiting.

Donja meldt dat de papieren nieuwsbrief bij de COOP en de huisartsenpost zijn neergelegd, maar de afname zeer teleurstellend is.

Jan meldt nog uit het overleg met de wijkagent dat op de Aalsmeerderweg lasercontrole gaat plaatsvinden.

Reacties op de gewijzigde ophaalmethodiek (afvalscheiding) van de Haarlemmermeer zijn geen zaak voor de DR. Betreft uitvoering van besluit gemeenteraad.

Rohald heeft situatie voor fietsers vanaf Burgerveen bij de kruising Aalsmeerderweg- bennebroekerweg bekeken. Valt onder de categorie: “hoe verzin je het”. Op het juiste moment weer aankaarten.

Donja is betrokken bij het project van de Gemeente om eenzaamheid te bestrijden. Dat project start weer op in de Reede. Ze hoopt dat ook de DR vergaderingen daar weer snel kunnen plaatsvinden want het zoomen blijft behelpen. Hans zoekt het uit.

Volgende vergadering 14 juni 2021

Notulist: Herman Heijtel

 

Verslag Dorpsraadvergadering 17 mei 2021 (m.b.v. ZOOM)

Aanwezig:
Dorpsraad : Hans van der Meulen, Jan Buiten, Arie Wies, Herman Heijtel, Rohald van Dijk. Donja
Maerten. Gast: Nana Hogerheijde.

1. Opening.
Verslag DR vergadering 19 april 2021 akkoord.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.
– Dodenherdenking 4 mei: Hans en Jan hebben namens de DR bloemen gelegd bij het monument
aan de dijk. Het was een strak georganiseerde en goede bijeenkomst voor uitsluitend genodigden.
Arie heeft er veel aan bij gedragen en dat wordt zeer gewaardeerd.
-Participatief kunstproject R’hout: Het Podium voor Architectuur heeft het plan op papier gezet. Hans
zal de betreffende mail met bijlage rondsturen. Het betreft een project, waarbij bewoners kunnen
participeren/meehelpen en heeft de titel “Tornado” . Als tijdelijke locatie wordt gedacht aan het
grasveld aan de Olympiastraat. De tijdelijke installatie zal hierna verhuizen naar het CRASH museum.
Zij willen een aanvraag doen bij Stichting 2030 voor de financiering en vragen om dat via de DR te
doen. De vergadering stelt daar vragen bij, omdat het niet de bedoeling is dat de DR
probleemeigenaar wordt van het project en enige financiële verantwoordelijkheid krijgt of
verantwoordelijk wordt voor de invulling van eventuele subsidievoorwaarden c.q. uitvoer van het
project. De subsidie kan namelijk ook zonder tussenkomst van de DR, bij Stichting 2030 worden
aangevraagd. Hans pakt dit verder op.
-Adoptie fruitboom door de DR: Jan heeft namens de DR toegezegd een boom te adopteren, maar
we staan vooralsnog op de wachtlijst. De DR staat hier niet negatief tegenover, maar moet zich wel
realiseren dat de boom door de ‘eigenaar’ moeten worden onderhouden. (wie gaat dit doen!)
-Wachtlijst volkstuinen bijhouden door de DR: er is een verzoek ontvangen van geïnteresseerden in
een tuin en daarmee de vraag naar een wachtlijst. Standpunt DR is dat zolang nog niet helder is wat
de afspraken met de Gemeente worden over de volkstuinen, de DR niets doet. Hans kaart dit aan bij
de gebiedsmanager.
-Aanpassing aan grote bruggen Schenkeveld: Ter verbetering van de verkeersveiligheid gebeurt er
uiteindelijk niet veel meer dan het aanbrengen van geel geschilderde bliksemschichten ter
waarschuwing.

3. Verslag maandelijks Gebiedsmanagers overleg.
Was slechts een kort gesprek. Duidelijk is dat de waarneming door Paul naar verwachting tot eind
2021 duurt.
Het project Ringdijkbeleid krijgt (alweer) een nieuwe projectleider.
Paul gaat in gesprek met de schoolleiding van de jeugd en kinderopvang over enige overlast / irritatie
door jongeren op voetbalveldje. Zie ook volgende agendapunten.
Hans heeft 150kv station in Overbos aangekaart in het licht van de plannen aan de Incheonweg.
Rohald neemt op zich de informatie daarover naar Paul te sturen.

4. Verslag van overleg met wijkagent. / en 5. Jongerenproblematiek
Was een goed overleg. Volgens wijkagent is de ‘problematiek’ rond jongeren in Rijsenhout goed
beheersbaar en qua aantallen (10 tot 20 jongeren) te overzien. DR maakt zich vooral zorgen om de
grotere groep 12-16 jarigen die daar tegenaan hangt en mogelijk ‘ongewenst gedrag’ als normaal
gaat zien. De ervaring rond de Vluchtheuvel leert dat het organiseren van extra activiteiten en een
eigen locatie ook weer jongeren van buiten aantrekt. Aan de andere kant is enige ‘overlast’ van
jongeren van alle tijden. Blijft staan dat ouders verantwoordelijk zijn voor hun kinderen.
Vermoedelijk handel in ‘ongewenste middelen’ bij Gymzaal en winkelcentrum is ook in beeld.
Opmerking wordt gemaakt dat dit geen specifiek jongerenprobleem is gelet op het aandeel
volwassenen klanten.
Voor de DR is het van belang om dit onderwerp regelmatig te agenderen bij gebiedsmanager en IBB
(waar de wijkagent ook deel van uit maakt) zodat zaken die dreigen te ontsporen snel aandacht
krijgen.

6 Verslag overleg 12 mei “ontwikkeling dorpshart”
Arie, Hans en ook Nana zijn bij dat overleg geweest. Arie doet verslag: betrof gesprek van de
projectgroep met winkeliers en enkele leden van placemaking groep. Sfeer was positief kritisch. Voor
de winkeliers is van groot belang dat snel en eenvoudig kan worden geparkeerd voor kort
winkelbezoek. Het aanleggen van een weg tussen het nieuwe gebouw en het parkeerplein wordt
afgewezen. In grote lijnen sluit het commentaar aan op de opmerkingen van de DR. Ook hier
opmerkingen over ‘overlast’ jeugd en de vraag of de horecafunctie wel bedrijfseconomisch haalbaar
zal worden. Het meetellen van de parkeerplaatsen van Rozenhof in de vereiste parkeerruimte voor
het nieuwe gebouw is niet aan de orde. Het conceptverslag van de bijeenkomst ligt nu bij de
projectleider en wordt eind deze week afgetikt. Volgende stap is het informeren van de bewoners
van Rozenhof via brief en informatieavond.

7 Voortgang “Bestuur en statuten”.
Verwachting is dat het Arie en Herman lukt om nog in juni een voorstel op tafel te leggen over de
inrichting van de DR. Via informatie over veel andere DR’n is al een behoorlijk beeld ontstaan van de
voor- en nadelen van de verschillende organisatievormen. Ze gaan nog een afspraak met de
gebiedsmanager maken om enerzijds een beeld te krijgen hoe de Gemeente er tegen aan kijkt,
bijvoorbeeld m.b.t. een onderwerp als de rol bij participatie. Anderzijds kan het ons op het spoor
zetten van effectieve werkwijzen bij andere DR’n in de H ’meer.
Vorig jaar was het plan om voor 2021 een participatiesubsidie aan te vragen bij de Gemeente.
Deadline hiervoor is juni. De daarvoor benodigde cijfers 2020 zullen pas in juni of later beschikbaar
komen. Door de Covid situatie zijn de kosten dit jaar minimaal. Gelet op het voorgaande wordt
besloten om pas voor 2022 subsidie aan te vragen. We moeten dan wel tijdig een werkplan 2022
vaststellen want de aanvraag moet onderbouwd zijn om voor subsidie in aanmerking te komen.

8 PrimA4a-alternatief (‘hersenspinsels Rohald’).
Rohald heeft zijn verhaal omgezet in een PowerPoint presentatie omdat het daarmee beter
communiceren is. Hij licht deze nogmaals toe. Zijn verhaal komt voor uit een optelsom van zorgen:
de voortgang van het Ringdijkbeleid, het 150kv-station, de verkeersdruk, de oprukkende logistiek
richting R’hout, verpaupering op vele plekken, en de impasse na het failliet van PrimA4a. Belangrijk
element in zijn verhaal is de parallelweg bij de A4 (doortrekken Tijmweg en aansluiten op de
Aarbergerweg) om zo het dorp te ontlasten, en voor de financiering daarvan langs de A4 een
zodanige invulling van de ruimte dat R’hout hier van profiteert. Het betreft ideeën die nog niet met
belanghebbenden zijn afgestemd, maar je moet toch ergens beginnen anders lopen we achter de
feiten aan.
Vanuit de vergadering twee opmerkingen: geluidsoverlast is tegenwoordig een optelsom met een
maximale grens. M.a.w. elke reductie in onze omgeving kan weer leiden tot (extra) geluidsoverlast
uit een andere hoek. Een aansluiting van zo’n weg op de A4 is ongewenst. Het zal leiden tot in feite
een extra afslag/ oprit voor Aalsmeer en juist extra (vracht)verkeer aantrekken voor de logistieke
centra. Uitsluitend een aansluiting op de Bennebroekerweg maakt het minder interessant voor dat
verkeer.
Vraag is hoe we dit initiatief bij de politiek aankaarten. Na uitgebreide discussie wordt besloten dat
Rohald zijn presentatie nog verder aanscherpt en er toch eerst een gesprek met de gebiedsmanager
moet plaatsvinden. Desnoods een extra vergadering waar zo mogelijk meerdere DR-leden bij
aanwezig zijn. Doel is een reactie op het verhaal zelf en te overleggen hoe we het beste verder
kunnen gaan richting politiek. Ook zal Rohald een paar betrokkenen persoonlijk informeren over het
voorstel

9. Actiepunten.

 • Bewonersbijeenkomst (Hans)
  Zodra Covid het toelaat organiseren. Dit dan tijdig melden aan BM
 • Afscheid Henk (Hans
 • jaarlijkse schouw (Hans / Donja)
  Is aan de orde geweest in het IBB-overleg. Zodra Covid het toelaat volgt de uitnodiging hiervoor.
  Gaslek in de Vrijheidstraat, en het ongedierte-probleem in die omgeving. (Donja)
  Aan beide onderwerpen wordt gewerkt volgens Gemeente en Ymere. Donja houdt de voortgang
  in de gaten.
 • Hoe gaan andere DR’n om met communicatie richting achterban (BAS)
 • Idee van bank(en) bij de pont. (Donja / Rohald)
  Men gaat er naar kijken en heeft het op het bordje van de projectleider Ringdijkbeleid gelegd.
  Rohald heeft gemaild naar gebiedsmanager, Stichting 2030 etc. om er wat beweging in te krijgen,
  en wacht op reacties.
 • Verschil kv150 station Overbos en Incheonweg (Hans)
 • Rohald zal de informatie aan Paul toesturen
 • Bestuur en statuten; Er worden twee modellen uitgewerkt met voor en tegens. (Herman/Arie)

10. Rondvraag / Afsluiting.

Donja meldt dat de papieren nieuwsbrief bij de COOP en de huisartsenpost zijn neergelegd, maar de
afname zeer teleurstellend is.
Jan meldt nog uit het overleg met de wijkagent dat op de Aalsmeerderweg lasercontrole gaat
plaatsvinden.
Reacties op de gewijzigde ophaalmethodiek (afvalscheiding) van de Haarlemmermeer zijn geen zaak
voor de DR. Betreft uitvoering van besluit gemeenteraad.
Rohald heeft situatie voor fietsers vanaf Burgerveen bij de kruising Aalsmeerderwegbennebroekerweg bekeken. Valt onder de categorie: “hoe verzin je het”. Op het juiste moment weer
aankaarten.
Donja is betrokken bij het project van de Gemeente om eenzaamheid te bestrijden. Dat project start
weer op in de Reede. Ze hoopt dat ook de DR vergaderingen daar weer snel kunnen plaatsvinden
want het zoomen blijft behelpen. Hans zoekt het uit.

Volgende vergadering 14 juni 2021

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!