Verslag laatste vergadering

Verslag Dorpsraad vergadering van 15 juni 2020

Opening: de vergadering is weer als vanouds in de Reede, op gepaste afstand. Gebiedsmanager J. Bontekoe is aanwezig t/m agendapunt 8.

Mededelingen en ingekomen stukken:

 • Schenkeveld; over de aanleg groenstrook veel positieve berichten, echter ook 2 meldingen van ingegooide ruiten met grote secondaire schade. De wijkagent is ingeschakeld, er wordt extra gepatrouilleerd en er zijn camera’s geplaatst.

 • Mooi artikel verschenen in HD over Rijsenhout. Ook is de advertentie van de DR geplaatst in het Witte Weekblad.

 • De laadpalen op de Werf blijken niet te werken door een stroomstoring. Is doorgegeven.

 • Een toename van kleine criminaliteit (vernielingen, drugs) wordt zichtbaar, gebrek aan activiteiten voor de jeugd?! Jos geeft aan dat er naast de Brandweerkazerne deze zomer sportactiviteiten voor de jeugd komen.

Verslag RegieGroep vergadering van 8 juni:

 • er is een presentatie gegeven door de Stichting MeerGroen. Doel van de stichting is meer aantrekkelijk groen realiseren in de Haarlemmermeer op ongebruikte percelen grond.

 • De voorgenomen zienswijze op de Luchtvaartnota is besproken, zie verderop in dit verslag.

Agendapunten Jos Bontekoe:

 • Ringdijkbeleid zie verderop in dit verslag.

 • Geluid adaptief bouwen; op een perceel grond langs de Bennebroekerweg (ter hoogte van Schrevelsgericht) gaat geluidsadaptief bouwen uitgetest worden. Daartoe is een meetopstelling door TU Delft langs de Rijnlanderweg geplaatst.

 • Er wordt gewerkt aan een beëindigingsovereenkomst van de SGN voor eind 2020.

 • Er zijn zorgen over de duurzaamheid van het halfverharde pad langs Schenkeveld. Glad bij regen en afbrokkelende randen.

 • Een derde voorstel voor (vereenvoudigde) herinrichting van de sportvelden ligt nu ter beoordeling bij de Gemeente.

Ringdijkbeleid: verslag wordt gedaan van het overleg tussen de projectleider en de betrokken wethouders. Inmiddels is er al een brief naar de bewoners gestuurd met daarin de eerste plannen. Ook wordt er een informatieavond voorbereid. Het idee om de Aalsmeerderweg weer aan te laten sluiten met de Kruisweg N196 wordt besproken. De geplande steiger bij het Fort en het aan te leggen jaagpad tussen Rijsenhout en Burgerveen krijgen aandacht. Ideeën voor nieuwe boodschappensteiger en een zitplek bij de pont worden besproken.

De Reede: via een PP-presentatie wordt uitgelegd waarom Zorgzaam Rijsenhout heeft besloten van de Reede gefaseerd over te gaan naar de kerk. Zorgzaam trekt zich dan ook terug uit het RegieGroep overleg. De stand van zaken over de toekomst van de Reede wordt besproken; 2 scenario’s liggen op de overlegtafel die beide van alle kanten bekeken worden.

Zienswijze Luchtvaartnota: een werkgroepje uit DR en RG werkt aan een zienswijze op het Voorstel LVN. Onderwerpen van de zienswijze zijn de belemmeringen woningbouw en de grondreserveringen voor de 2e Kaagbaan. Gemeld wordt dat de minister van I&W deze herfst naar Rijsenhout komt.

Een sterkere DR: een werkgroep wordt gevormd die al direct aangeven dat er meer gewerkt moet worden met “social media” voor betere zichtbaarheid. Wordt vervolgd.

Voordracht lintje: niet genotuleerd!

Verlenging garantstelling Ruigrokfonds AIRfort: uitgelegd wordt hoe e.e.a. In elkaar steekt en waar de aandachtspunten zitten.

Rondvraag: volgende vergadering moet aandacht aan “de jeugd” (gebrek aan activiteiten) gegeven worden. Idee om de wijkagent uit te nodigen.

Verslag Zoom-vergadering 18 mei ’20

De DR mag Jos Bontekoe (gebiedsmanager H’meer, aanwezig t/m agendapunt Luchtvaartnota) en Bas van Luling als aspirant lid van de DR verwelkomen.

Mededelingen en ingekomen stukken:

 • het glasvezelnetwerk wordt nu in de H’meer aangelegd, te beginnen in Abbenes. In veel kernen waaronder R’hout zijn nog onvoldoende aanmeldingen om aan te haken bij dit project.

 • Er is sprake van een opleving van kleine criminaliteit (inbraken), de wijkagent is hierover ingelicht.

Overlegstructuur Gemeente-R’hout: voor de gemeente is de DR partij in strategische en het IBB (Integraal Buurt Beheer) in operationele zaken. De DR is in overleg met de Regiegroep over de rolverdeling, samen met de Stichting 2030.

R’hout aardgasvrij: ons dorp ligt erg gunstig tussen warmtebronnen van datacenters en de biomassacentrale om aardgasvrij te worden. Daarom is er een project gestart en is er al een subsidie-aanvraag ingediend. Of die toegekend wordt is niet zeker want er zijn meer gemeenten om een deel van de subsidiepot binnen te halen.

Punten van de gebiedsmanager J.Bontekoe:

 • SGN: de stichting zorgt nog voor de inrichting van de groenstrook rondom de kassen van Schenkeveld (de paden en bruggen wordt nu aan gewerkt en de beplanting komt dit najaar).

 • Er wordt in het College gewerkt aan de beantwoording van extra raadsvragen (CU/SGP)over de ontwikkelingen in ons dorp (o.a. woningen, de Reede)

 • Waterevenementen: er wordt aangestuurd op een gecoördineerde aanvraag van vergunningen voor evenementen (Pramenrace en Verlichte botenshow) zodat naast Aalsmeer ook de H’meer tijdig maatregelen (voor de Ringdijk) kan nemen om overlast te voorkomen.

Luchtvaartnota: volgens de nota is het besluit om de grondreserveringen voor de Paralelle Kaagbaan doorgezet naar 2021. Onze vertegenwoordiger Hans G. Paar in de ORS houdt dit onderwerp strak in de gaten. De discussie hierover is breed opgestart.

De Meerlanden: ondanks dat het ingehuurde adviesbureau Mobilisation de vergunning veel stringenter heeft gemaakt (gunstig voor de omgeving) heeft de Provincie de bezwaren ongegrond verklaard. Subsidie is al toegekend. Het gaat nu nog om de vergunningen Natuurbeschermingswet en herinrichting Meerlanden terrein. Dit najaar ligt het hele project ter goedkeuring bij de Raad van Commissarissen.

Verkeersluwe Ringdijk: discussie over dit onderwerp, in combinatie met de Aalsmeerderweg en kruising Aalsmeerderweg-Bennebroekerweg is nog volop bezig. Rond deze tijd wordt het rapport hierover doorgesproken met de verantwoorde wethouders.

Een sterkere DR: Er wordt gezocht naar één gezicht naar de Gemeente, en een ‘portefeuillehouder woningbouw’ wordt in de DR gemist.

De Reede: de toetsingscriteria voor voor de DR voor de besluitvorming rondom de Reede zijn nu duidelijk. De discussie is nog in volle gang: plan Placemakinggroep, plan Gemeente H’meer, samenwerking kerk en de Reede. Definitieve besluiten zijn er nog niet genomen en beide plannen worden in de komende periode uitgewerkt.

Steunadvertentie Witte Weekblad: om de locale journalistiek te steunen en de DR voor het voetlicht te brengen wordt er binnenkort een advertentie geplaatst in het Witte Weekblad.

De volgende vergadering is op 15 juni.

Verslag Dorpsraadvergadering 20 april

Mededelingen:

 • Connexxion is gevraagd verbeterplannen publiek te maken via social media ipv een info-avond

 • Een AED-cursus staat nu gepland voor 28 september, als het kan ivm corona.

 • Klacht over hard rijden op de Aalsmeerderweg wordt meegenomen door de Commissie Herinrichting Ringdijk.

 • Parapluplan Datacenters in de H’meer wordt kritisch gevolgd ivm de noodzaak voor hoogspanningsstations.

 • De DR gaat een (steun-)advertentie plaatsen in het Witte Weekblad

De discussie over het voortbestaan van De Reede wordt breed gevoerd doordat er veel betrokken partijen zijn: de Gemeente, stichting 2030, de Dorpsraad, de Regiegroep, Placemaking Managementsteam, SLS, de kerk, Maatvast en verenigingen die gebruikers zijn van de Reede. De Dorpsraad gaat haar standpunt over de Reede duidelijk maken naar de SLS zodat er meer lijn in die discussie komt. Er is nu veel overleg over dit onderwerp omdat de tijd dringt; voor 1 januari 2021 moet er een bruikbaar plan liggen.

De gemeentelijke projectleider van Herinrichting Ringdijk heeft aangegeven dat de proef-wegversmalling op de Dijk ter hoogte van het Fort niet doorgaat want en te weinig plek aldaar en te weinig geld om dit te realiseren. Nu wordt verder gekeken hoe alle knelpunten het veiligst verbonden kunnen worden (verkeersluwe Ringdijk, en met name tussen Verremeer en Bennebroekerweg, (snel)verkeer op de Aalsmeerderweg, kruising Aalsmeerderweg-Bennebroekerweg).

Door de coronacrisis ligt het proces “nieuwe Biomassacentrale voor de Meerlanden” stil. Wordt vervolgd (of niet).

Ook door de coronacrisis zijn de viering van Koningsdag en zowel de 4 mei-herdenking als de 5 mei-viering afgelast.

Dit was de eerste Zoom-vergadering door de Dorpsraad; het ging over het algemeen goed maar wij hopen dat we elkaar weer op korte termijn in de Reede kunnen zien. De volgende vergadering is op 18 mei.

 

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!