Terug

Antwoorden van Gemeente op WOB-verzoeken

Zowel de actiegroep Rijsenhout Zegt NEE als de Dorpsraad hebben inmiddels reactie gehad van de Gemeente op de WOB-verzoeken.

De brieven en bijbehorende stukken van de Gemeente vindt u hieronder. Dorpsraad en bewoners hebben op 6 juli een afspraak met Tennet, waarbij ons overhandiging van documenten is toegezegd. SGN heeft nog niet gereageerd. Wij hebben hen een herinnering gestuurd.

antwoord-wob1-gemeente

antwoord-wob1-documenten-gemeente

antwoord-wob2-gemeente

 

E.e.a. wordt momenteel nog nader bestudeerd, maar onze eerste indruk is geen geruststellende. Het lijkt erop dat Gemeente en Tennet intensief samen opgetrokken hebben om het trafostation op locatie 2a te krijgen. Niet alleen m.b.t. de locatiekeuze zelf, maar ook richting Schiphol en het Ministerie van I&M, die beide tegen zijn. Wel moet rekening worden gehouden dat deze documenten gaan tot april, nog ruim vóór het sessiedebat, waarin de gemeente de beweging heeft gemaakt richting andere mogelijkheden.

 

Een paar voorbeelden uit de documenten (paginanummering verwijst naar doornummering in het tweede bestand: antwoord-wob1-documenten-gemeente):

p16: er worden afspraken gemaakt over de verrekening van de te maken kosten voor “ begeleiding, de toetsing en/ of het opstellen van plannen- waaronder het bestemmingsplan-…” 

p 17: blijkt dat de brief aan Tennet (van 11 januari) door de wethouder vooraf is afgestemd…” AE heeft kennis genomen van de haalbaarheidsstudie fase 2.  Afgesproken wordt dat er een conceptbrief word opgesteld waarin wordt aangegeven dat de gemeente zich kan vinden in het voorkeurstrace …..in de keuze voor focusgebied 2..”

p 22: Tennet  en Liander verzoeken om de in B&W brief gekozen formulering ‘mogelijk geschikt’ aan te passen in “wij stemmen in”  

p24/25: memo van 3 april wordt aangegeven dat vanuit het Rijk en Schiphol bezwaren zijn en deze voornemens zijn zienswijze in te dienen, ook vanuit Rijsenhout weerstand verwacht wordt en ..met Tennet en Liander is afgesproken dat zowel wij (gemeente) als zij (Tennet) komen met een voorstel om op te gaan schalen.

p25: “ Er heeft op ambtelijk niveau contact……hierin is aangegeven dat zowel Rijk als Schiphol een zienswijze zullen indienen…daarbij hebben ze aangegeven door te willen procederen tot aan de Raad van State indien nodig. Daarnaast is er intensief contact met zowel Tennet als Liander om te komen tot een plan dat haalbaar is op het gebied van milieukundige, ruimtelijke, technische, financiële aspecten.

p27: Verzoek. Dit in ogenschouw nemend willen wij het college vragen om contact te zoeken met de DG’s van de ministeries…. om nader in te gaan op het standpunt van het Rijk. Het is van belang dat het Rijk zo spoedig mogelijk met een inhoudelijke reactie komt, in het kader van de tijdsdruk. Binnen Tennet en Liander is de kwestie reeds voorgelegd aan de directie, die op hun beurt ook hun contacten met de betrokken ministeries zullen opschalen.

P27: “Proces. Wij zijn voornemens om het bestemmingsplan Trafo half juli in het wettelijk vooroverleg te brengen. Momenteel liggen wij op schema om het bestemmingsplan voor deze fase voor te bereiden. …..”

p28: Eerdere afstemming. Er heeft op ambtelijk niveau contact plaatsgevonden….ministerie en van Schiphol. Daarnaast is er intensief contact met zowel Tennet als Liander om te komen tot een plan dat haalbaar is op het gebied van…aspecten

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!