Terug

Dorpsraad stelt College vragen over Fort bij Aalsmeer

Op 1 februari heeft de Dorpsraad het College van B&W onderstaande vragen gesteld over de situatie rond het Fort en de boerderijwoning. Daarnaast is in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur een verzoek gedaan om het onderzoeksrapport van de Stichting BOEi ter beschikking te stellen. De Dorpsraad heeft meegewerkt aan dit onderzoek naar de mogelijke ontwikkeling van het Fort e.o., maar krijgt ondanks herhaalde verzoeken geen inzage in de rapportage.

Geacht College,

Het Fort bij Aalsmeer en nabije omgeving heeft al geruime tijd de aandacht van de Dorpsraad in Rijsenhout. Wij hebben hierover al verschillende malen contact gehad met de Gemeente. Desondanks blijft adequate informatievoorziening aan en betrokkenheid van de Dorpsraad helaas uit. Toezeggingen worden niet waargemaakt en vragen worden niet beantwoord.
Wij hebben e.e.a. op een rijtje gezet in bijgevoegd feitenrelaas.

De recente ontwikkelingen op het terrein zorgen voor veel onrust in het dorp. Bewoners stellen ons vragen die we niet kunnen beantwoorden. Daarnaast moeten wij uit de krant vernemen wat de plannen van de Gemeente met het terrein zijn. Het artikel vindt u in de bijlage.

De Dorpsraad vindt het onbegrijpelijk dat een goede woning die behoort tot een van de mooiste plekjes van Rijsenhout en daar ook een doel dient in relatie tot de boerderij, aangekocht wordt voor sloop. Waar wij enerzijds met de Gemeente hard proberen te werken aan het mooier maken van het dorp, wordt aan de andere kant in no-time een prachtige plek tot een bouwval gereduceerd. Dit roept bij ons het beeld op van institutioneel vandalisme en wij hopen van harte dat dit beeld onterecht is.

Wij hebben de volgende vragen over de situatie, waarvan wij u vriendelijk verzoeken die op zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk binnen 4 weken te beantwoorden:

 1. De woning is aangekocht en in opdracht van de Gemeente onbewoonbaar gemaakt. Klopt dat en zo ja, met welke reden en met welk doel? Waren er geen elegantere oplossingen voor te vinden?
 2. Hoe verhoudt zich dit tot de renovatie van een Fort waar –voor zover ons bekend- nog niet eens een plan voor is? Of is dat plan er al wel? En waarom is de Dorpsraad daar dan niet in betrokken?
 3. Waarom kan de ondernemer geen gebruik van de woning blijven maken voor zijn bedrijfs­voering tot er een plan ligt dat ook uitgevoerd gaat worden? Zo blijft een mooie plek in elk geval tot de tijd dat er een andere bestemming is, voor het dorp behouden.
 4. Hoe verhoudt zich deze actie tot de mooie woorden van de gemeente over het belang van de leefbaarheid in Rijsenhout?
 5. In het artikel staat, dat de boerderijwoning moet wijken voor een ontwikkeling die recht doet aan de cultuurhistorische waarde. Het is kennelijk niet het hele gebied dat tot het UNESCO monument behoort. Maakt dat de woning vogelvrij? En hoe zit het dan met de fortboerderij? Is die eenzelfde lot beschoren?
 6. Welke concrete ontwikkeling staat de boerderijwoning feitelijk en aantoonbaar in de weg?
 7. De Dorpsraad vraagt de Gemeente de aangerichte schade aan de woning te herstellen en deze behoorlijk te onderhouden totdat er daadwerkelijk een andere bestemming aan gegeven is.
 8. In januari 2017 heeft de wethouder ons gezegd dat we rekening moeten houden met het overstijgende belang van het fort. Hoe verhoudt het slopen van de woning zich tot dat overstijgend belang? En hoe tot het overstijgende belang van de aangrenzende kernen? Welk belang heeft de gemeente hiermee op het oog? Hoe heeft de Gemeente de belangen van het dorp, bewoners en ondernemers meegewogen in de genomen beslissingen? En hoe gaat zij dat doen met de nog te nemen besluiten?
 9. De wethouder heeft ons in januari 2017 toegezegd binnen 2 maanden met een proces­voorstel te komen m.b.t. het Fort. Dit voorstel hebben wij nog steeds niet ontvangen. Wat is de reden hiervan?
 10. De Dorpsraad verzoekt de Gemeente alsnog op korte termijn met een procesvoorstel te komen en de Dorpsraad te betrekken bij de ontwikkeling van het betreffende gebied.
 11. De Dorpsraad heeft meegewerkt aan een onderzoek van de Stichting BOEi, maar ook na herhaalde verzoeken de rapportage niet ontvangen. Wat is de reden dat er niet gereageerd wordt op deze verzoeken?
 12. Hoe verhoudt zich de hele gang van zaken tot de participatiedoelstellingen van de gemeente?

 

WOB-verzoek BOEi-rapportage

Het rapport van de Stichting BOEI vragen wij bij deze op in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur. Dit is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet Openbaarheid van bestuur (WOB). Wij verzoeken u de gevraagde informatie zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 4 weken te verstrekken, per mail aan het onderstaande adres. Mocht u besluiten het document/deze informatie niet te verstekken, dan ontvangen wij graag –conform WOB Art 10- een schriftelijke toelichting daarop.

Wij gaan uit van uw medewerking.

Bijgesloten feitenrelaas Fort: feitenrelaas-fort-180130

Artikel Haarlems Dagblad: hd-18-01-18-sloop-woning-fortboerderij

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!