Terug

(Update) Kiezen is verliezen, Rijsenhout zegt NEE

 

21 juni 2018 ;

Namens Rijsenhout Zegt NEE

Belangrijke toevoegingen voor volgende week dinsdag 26 juni 19 uur bij Vd Valk:

1) ZORG DAT JE ER 19 UUR BENT!!

Zorg indien mogelijk dat je er 19 uur bent (!). Later mag ook maar we willen het liefst vroeg beginnen en degene die later komen gaan iets missen waar over nagesproken zal worden……..

2) KLEDING ROOD EN GEEL

Verzoek is of iedereen zoveel mogelijk in RODE en GELE kleding wil komen (kleuren van ons logo en geeft solidariteit en ludiek protest aan)

3) UITNODIGEN VRIENDEN VIA FACEBOOK

Nodig via deze Facebook uitnodiging alle vrienden en kennissen uit ook te komen s..v.p. en/of ons te liken!!!

4) HOUD HET NETJES NET ALS ALTIJD

Hou het netjes s.v.p. zoals we ook de vorige keren altijd hebben gedaan. Op die manier bereiken we echt het meest en dat heeft er ook voor gezorgd dat gemeente 2A absoluut zal blokkeren. Nu 2B nog.

https://www.facebook.com/events/245831439510036/

20 juni 2018:

Actiegroep “Rijsenhout zegt NEE” kwam vandaag met het volgende bericht naar Buiten:

Transparantie
Daar vragen wij al tijden om en ondanks dat we steeds meer info krijgen zijn er telkens zaken die de boel vertragen.

Om te zorgen dat bewoners goed geïnformeerd blijven laten wij deze keer een van de vele brieven zien die wij hebben gestuurd, namelijk de laatste brief. Overigens kunnen wij dat vanzelfsprekend niet met alles doen en worden namen weggelaten i.v.m. privacy.

Hieronder onze brief van gisteren;

Beste ….. (medewerker van TenneT),

Wij werden verrast door de inhoud van de brief van 13 juni j.l., ontvangen door een groot deel van de inwoners van Rijsenhout, waarin een inloopbijeenkomst wordt aangekondigd die op 26 juni a.s. zal worden gehouden in Van der Valk Schiphol A4. Naar aanleiding van het laatste contact met Tennet/ Liander (d.d. 20 april) hadden wij de verwachting dat we gezamenlijk op zouden trekken om te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare lokatiekeuze. Bij ons is de verwachting gewekt dat we een andere weg in het proces zouden inslaan. Een nieuwe weg waarin we hadden verwacht gezamenlijk tot een beter alternatief dan de twee locaties bij Rijsenhout te komen. We constateren nu helaas dat sindsdien niets gewijzigd is en we bij geen enkel overleg betrokken zijn geweest en kostbare tijd verloren lijkt te zijn gegaan.

We begrijpen nu dat door de netbeheerders -al dan niet in overleg met de gemeente- een suggestie van keuze wordt voorgelegd aan het dorp waar in het dorp ze dit station willen nl. locatie 2A of 2B. We vinden deze nonkeuze ongepast.

Essentieel is dat vanaf het begin in het proces fouten zijn gemaakt en dat de gevolgen hiervan worden afgewenteld op het dorp. Zoals vaker benoemd is Rijsenhout niet tegen een Trafostation, maar tegen een dergelijk station in het dorp. Rijsenhout is daar –letterlijk- niet voor bestemd.

In de brief staat summier aangegeven dat locatie 1 onmogelijk is en dat de keuze beperkt is tussen de locaties 2A en 2B. De argumentatie daarvoor komt alleen van jou en is (zoals eerder gesignaleerd) gedeeltelijk in strijd met de formulering in bijlage C punt 3 van de brief van 4 mei over het keuzeproces, die door TenneT/Liander aan de gemeenteraad is gestuurd. Daarin staat onder het kopje “Uitgangspunten voor locatie 1 zijn veranderd.”: “Ruimtelijke uitgangspunten zijn tijdens het uitvoeren van de second opinion gewijzigd. Hierbij wordt gedoeld op het verleggen van de Nieuwe Bennebroekerweg, waardoor een strook grond beschikbaar kan komen voor verbindingen. De gewijzigde ligging was ten tijde van de heroverweging door Liander i.s.m. de gemeente en SADC nog niet bekend.” TenneT/Liander gaan daar in de uitnodigingsbrief aan voorbij.

In bilaterale gesprekken van ons met de gemeente (zowel met gemeenteraadsleden als met verantwoordelijke wethouders) wordt gewezen naar TenneT/Liander als de verantwoordelijke instantie voor het afvallen van locatie 1 als reële mogelijkheid, terwijl het bovenstaande impliciet wijst naar de gemeente die mogelijkheden moet bieden om locatie 1 alsnog mogelijk te maken, maar dat kennelijk niet doet. Het naar elkaar wijzen gebeurde ook al in de bijeenkomst van 18 maart, waar o.a. de gemeente als toehoorder aanwezig was, en is daarna in onze bilaterale contacten met beide instanties niet wezenlijk veranderd. Dat draagt niet bij aan ons beeld dat er sprake is van een zorgvuldig keuzeproces waarbij ook de belangen van het dorp serieus worden meegenomen, noch de snelheid ten goede komt.

Min of meer hetzelfde geldt voor de afwijzing van locaties 3 en 4. Wij hebben Tennet/ Liander herhaalde malen verzocht om ons duidelijk te maken waarom die in de eerste ronde van het keuzeproces zijn afgevallen en in onze contacten met de gemeente krijgen wij ook geen sluitende verklaring daarvoor.

Kennelijk zal de 26ste aan de inwoners worden voorgeschoteld dat zij blij mogen zijn dat TenneT/Liander wellicht locatie 2B als alternatief voor uw voorkeurslocatie 2A in overweging willen nemen. Uit deze handelwijze blijkt nergens dat het dorp een volwaardige gesprekspartner en belangrijke stakeholder is. Dit blijkt ook uit het feit dat er geen volwaardig draagvlak onderzoek heeft plaatsgevonden. De zogenaamde keuze die nu wordt voorgelegd heeft niet het karakter van een volwaardig onderzoek naar de effecten voor bewoners en dorp vooraf maar een opiniepeiling tussen 2 opties die Netbeheerders en/ of gemeente willen. Wij betreuren het dan ook dat eerdere voorstellen voor een impact assessment niet serieus zijn opgepakt en onderzocht. Waardoor ook de consequenties die er voor bewoners zijn niet worden opgelost.

De inloopavond kan weleens een heel andere inhoud krijgen dan die TenneT/Liander volgens de uitnodigingbrief voor ogen hebben. Daarom stellen wij voor dat de bijeenkomst van 26 juni een ander karakter krijgt. Het zou een avond moeten zijn waarin TenneT/Liander, samen met de gemeente (en zonder naar elkaar te wijzen als verantwoordelijke daarvoor), aantoont dat het onomstotelijk vaststaat dat elke ander alternatief dan de keuze tussen de locaties 2A en 2B onmogelijk is. Bewoners moeten de gelegenheid krijgen deze informatie tot zich te nemen en te verwerken zodat ze hun eigen oordeel kunnen vormen.

Jij stelt in jouw mail van 14 juni j.l. voor om e.e.a. voor te bespreken op 21 juni a.s. Wij willen die uitnodiging graag aanvaarden, mits de gemeente daar als volwaardige partner (dus niet alleen als toehoorder zoals op 18 maart) ook aanwezig is.

Wat wij willen is dat Netbeheerders en gemeente ieder hun verantwoordelijkheid nemen en aan het dorp het eerlijke verhaal vertellen hoe de vork in de steel zit.

Deze wens zullen wij ook aan de gemeente Haarlemmermeer voorleggen en hopen dat er ook van die kant medewerking aan deze voorbereiding en gelijkwaardige deelname aan de avond van 26 juni kan worden bereikt zodat er uiteindelijk een vruchtbaar einde zal komen aan het proces om te komen tot een voor alle betrokkenen aanvaardbare keuze voor de uiteindelijke locatie van het transformatorstation.

Met vriendelijke groet,

Namens Rijsenhout zegt NEE en de Dorpsraad Rijsenhout,

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!