Terug

Meerlanden stopt met project Biowarmte met Park Rijk

Dit bericht kwam van Meerlanden

Meerlanden helaas heeft moeten besluiten op dit moment te stoppen met het project van de biowarmte installatie en bijbehorend warmtenet met Park Rijk. Wij sturen dit bericht nu ook naar alle omwonenden en bezoekers van de informatiebijeenkomsten.

Meerlanden heeft zich sinds haar oprichting in 1997 ontwikkeld van een traditionele afvalinzamelaar tot een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op inclusieve en vooruitstrevende wijze werkt aan een duurzame en mooie leefomgeving, vandaag en morgen. Door producten, afval- en grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk in te zamelen, verwerken, hergebruiken en recyclen (Re-use, Re-pair, Re-cycle). Door energie en warmte op te wekken uit reststromen uit de regio. En door zich continu in te zetten voor een schone,  hele en veilige openbare ruimte. Samen met haar partners neemt Meerlanden zo actief het voortouw in de transitie naar een circulaire regio.

De ambitie van Meerlanden: een biowarmte installatie
Meerlanden heeft in de afgelopen periode onderzocht of snoeihout dat beschikbaar komt bij regulier onderhoud aan bomen en plantsoenen in de acht aandeelhoudende gemeenten, ingezet kan worden voor het opwekken van biowarmte. Die warmte kan via buizen tussen het bedrijfsterrein in Rijsenhout naar bedrijven voor hun verwarming. Dit noemen we een warmtenet. Voor snoeihout is verbranding op dit moment de meest waardevolle verwerkingsmogelijkheid, want de opgewekte warmte kan nuttig worden toegepast bij bedrijven die nu nog gas verstoken. 

De kosten van de installatie en het warmtenet worden terugverdiend door de betalingen van bedrijven in Park Rijk (Haarlemmermeer), de afnemers van biowarmte. Als de kosten en de baten in evenwicht zijn, is er sprake van een haalbaar plan. Het te bouwen warmtenet biedt toekomstige leveranciers van restwarmte (zoals nabijgelegen datacenters) de gelegenheid om later aan te sluiten en daarmee nog meer bedrijven te kunnen voorzien van warmte.

Gewijzigde omstandigheden
Helaas blijkt nu dat door gewijzigde omstandigheden de kosten van een biowarmte installatie en het warmtenet te hoog worden om een verantwoorde investering te doen. In de aanbesteding van de installatie en het warmtenet is gebleken dat leveranciers zeer terughoudend zijn met inschrijven op aanbestedingen op het gebied van biomassa. Het nationale debat over biomassa, de onzekerheid als gevolg van de coronacrisis, aangescherpte vergunningseisen voor stikstof leidden er toe dat de meeste leveranciers geen aanbieding hebben gedaan. De leveranciers die wel hebben gezegd te willen leveren, vragen een prijs die hoger is dan de verwachte opbrengsten. Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en omdat Meerlanden geen concessies wil doen op duurzaamheid, heeft Meerlanden daarom de beslissing genomen om op dit moment het project voor Park Rijk te stoppen. 

Hoe nu verder?
Meerlanden houdt vast aan de strategie om een belangrijke speler te willen zijn in de ontwikkeling van een regionale circulaire economie. Meerlanden blijft trouw aan haar uitgangspunten van duurzaamheid tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Nu dat niet kan met een biowarmte installatie en een warmtenet voor Park Rijk, blijft Meerlanden zich richten op haar primaire rol als regionale grondstoffenregisseur.

Meerlanden gaat verder met haar zoektocht naar kansen om van afval grondstoffen te maken. De komst van een nieuwe grondstoffenhal op het terrein in Rijsenhout zal daaraan bijdragen en tevens de hinder (geur, stof, geluid en vogels) voor omwonenden in belangrijke mate verminderen.

Meerlanden blijft onverminderd inzetten op kwaliteit in de relatie met de gemeenten in de regio, de regionale circulaire economie rond Schiphol, de kwaliteit van de leefomgeving in Rijsenhout, de direct omwonenden van het bedrijfsterrein aan de Aarbergerweg en de arbeidsomstandigheden van de eigen medewerkers van Meerlanden op het bedrijfsterrein.

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!