Terug

Museum Crash mag blijven

De dorpsraad ontving onderstaande brief van de gemeente, met daarin goed nieuws!

Geachte heer, mevrouw,

Graag willen wij u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de renovatie en
herontwikkeling van het Fort bij Aalsmeer.

De herontwikkeling van het Fort komt voort uit de Visie op de Geniedijk die door u is
vastgesteld in 2009 (2009.0014576) en de Notitie actualisatie cultuurbeleid 2017-2020
(2017.0035360). In de Notitie actualisatie cultuurbeleid 2017-2020, waarover op 7 september
2017 met de u is gedebatteerd, is onder meer aangegeven (op blz. 16, bijlage 4) dat de
doelstelling van het huidige erfgoedbeleid is om cultuurhistorische waarden van
Haarlemmermeer te behouden en zichtbaar te maken, draagvlak te creëren en de identiteit te
versterken. In dat kader wordt gestreefd naar het herbestemmen van het Fort bij Aalsmeer met
een publieksfunctie die zorgt voor openstelling van het Fort.

De renovatie en herontwikkeling is gestagneerd, omdat wij hadden toegezegd niet eerder met
de werkzaamheden te starten nadat er voor het museum Crash Research in Aviation Society
Holland ’40-’45 (CRASH) een passende alternatieve locatie was gevonden. In de afgelopen
periode hebben wij met de vrijwilligers van CRASH diverse locaties bezocht, maar deze
voldeden of niet aan het programma van eisen van het museum of gaven een dusdanige
kostenpost dat dit voor zowel CRASH als voor ons financieel geen haalbare kaart bleek te zijn.
Tevens ontvingen wij signalen van inwoners, de gemeenteraad, de dorpsraden en andere
partijen die CRASH een warm hart toedragen om het museum te behouden voor het Fort,
omdat dit bij uitstek een plek is waar het museum haar collectie uit kan dragen aan jong en oud.

 

In de beantwoording van de schriftelijke vragen van 12 september 2018 (kenmerken
2754719/2768107 en 2751015) van de fracties HAP, Groenlinks en D66 hebben wij toegezegd u
te informeren, nadat er een oplossing voor de huisvesting van CRASH gevonden is. Die oplossing
lijkt nu gevonden naar aanleiding van een businessplan dat Stadsherstel bij ons heeft ingediend
waarin zij aangeven mogelijkheden te zien om het Fort te exploiteren met behoud van het
museum. Gezien de grote expertise, praktijkervaring en brede referentiekader van Stadsherstel
t.a.v. dit soort projecten zien wij Stadsherstel graag als partner. Bij vergelijkbare initiatieven
heeft Stadsherstel altijd kundig en respectvol geopereerd. CRASH kan binnen het Fort
gehuisvest blijven en profiteren van de nieuwe, door de in het businessplan andere activiteiten
gegenereerde, dynamiek.

Voor de samenwerking tussen CRASH en deze partijen laat Stadsherstel hier door een derde
partij ruimtes verhuren voor trainingen, presentaties, zaalverhuur en wordt er tevens een
horecafunctie ingericht. Op basis van de ervaringen door Stadsherstel opgedaan in andere
forten is zo’n onderneming alleen levensvatbaar als deze niet afhankelijk is van passanten, maar
ook zelfstandig bezoekers aan kan trekken. Dit heeft dan weer een versterkend effect op de
andere activiteiten in het Fort. De horeca zal dan ook een prominente plek in het Fort krijgen en
CRASH zal moeten verhuizen binnen het Fort en mogelijk aan ruimte in moeten leveren. Het
Fort zal in erfpacht uitgegeven worden.

Stadsherstel heeft haar businessplan voorgelegd aan haar Raad van Commissarissen (RvC) en
naar verwachting zal de RvC nog voor het kerstreces haar eerste reactie geven op het door
Stadsherstel gepresenteerde plan. Stadsherstel gaat daarna samen met ons in gesprek met
CRASH, boer Paul Bos, de dorpsraden van Aalsmeerderbrug en Rijsenhout, ondernemers en
andere belanghebbenden op het businessplan. Nadat u deze brief van ons heeft ontvangen
gaan wij samen met Stadsherstel na het kerstreces de eerste verkennende gesprekken voeren
met belanghebbenden. Na deze gesprekken worden de plannen definitief gemaakt. De RvC van
Stadsherstel zal ook nog akkoord moeten gaan met het uiteindelijke voorstel. Deze acties
voeren wij uit voordat ons college het businessplan aan u voorlegt ter besluitvorming. Dit is
conform eerdere afspraken met CRASH, de dorpsraden van Rijsenhout en Aalsmeerderbrug en
de gemeenteraad. Een afschrift van deze brief zal ook naar betrokkenen worden gestuurd.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!