Terug

Project doorstroming A4 N14 Burgerveen

onderstaande brief ontvingen we 11 maart 2021 van Rijkswaterstaat:

Beste Mevrouw, Meneer,

Rijkswaterstaat werkt aan het project A4 Burgerveen-N14, waarin wordt
onderzocht hoe de doorstroming op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de
aansluiting met de N14 kan worden verbeterd. In de zomer van 2020 is de
Structuurvisie A4 Burgerveen-N14 gepubliceerd, waarin het project, inclusief de
effecten op de omgeving, op hoofdlijnen wordt beschreven. Momenteel worden
het ontwerp en de effectstudies verder uitgewerkt in de planuitwerkingsfase.

Afstemming
We vinden het belangrijk dat omwonenden en belanghebbenden goed worden
geïnformeerd over en betrokken bij het project gedurende de planuitwerking.
Daarom gaan we ook graag in gesprek met de diverse wijk- en dorpsraden en
belangenverenigingen in de omgeving van ons project. Ideeën, wensen en zorgen
kunnen in deze fase nog leiden tot aanpassingen in het ontwerp. We willen tijdens
bijeenkomst graag informatie bij u ophalen die we kunnen meenemen in het
verdere proces.

Online bijeenkomst
Vanwege Corona organiseren we drietal online bijeenkomsten, verdeeld over een
aantal deelgebieden langs het tracé. We nodigen u graag uit voor de online
meeting over uw woonomgeving op dinsdagavond 23 maart van 19.00 – 20.00
uur.
Graag ontvangen we uw aanmelding voor deze bijeenkomst per mail via emailadres: a4-Burgerveen-N14@rws.nl zodat we u de aanmeldingslink naar de
bijeenkomst kunnen sturen. Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u zich ook laten
vertegenwoordigen door iemand anders van uw organisatie. Als voorbereiding
vragen wij u om te inventariseren welke wensen, ideeën en belangen uw
achterban heeft en met welke ontwikkelingen we rekening dienen te houden bij de
verdere uitwerking.

Webinars 21 en 22 april
Na deze bijeenkomst organiseren wij ook een Webinar op 21 en 22 april voor
omwonenden en belangstellenden uit het gebied. Tijdens deze Webinars zal het gehele project toegelicht worden aan de hand van presentaties over het ontwerp en de effectstudies. Uiteraard ben u ook welkom
om bij een van deze bijeenkomsten aan te sluiten. Tijdens deze bijeenkomst gaan
we niet met u in gesprek, maar delen we echt de stand van zaken. Houd onze
projectwebsite (www.a4burgerveen-n14.nl) in de gaten voor meer informatie. Via
de website kunt u zich ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief.

Achtergrond plannen van uw woonomgeving
Een belangrijk onderdeel van het project is de vervanging van het oude
Ringvaartaquaduct. Het huidige aquaduct biedt niet voldoende ruimte voor een
extra rijstrook, en bovendien zorgt de middenpijler voor een onveilige situatie. Het
nieuwe aquaduct zal op de locatie van het oude aquaduct gerealiseerd worden.
Buiten het Ringvaartaquaduct is op een groot deel van het tracé voldoende ruimte
beschikbaar in het bestaande wegprofiel voor een extra rijstrook. Dit betekent dat
de wegverbreding in de middenberm wordt gerealiseerd, waardoor over het
algemeen geen extra gronden aangekocht moeten worden en de effecten op de
omgeving beperkt blijven. In de online bijeenkomst zullen we deze plannen verder
toelichten.
Voor meer informatie over het project kunt u terecht op onze website:
www.a4burgerveen-n14.nl

We horen graag of u aanwezig bent. Hopelijk tot dan!
Hartelijke groet,
Joost Hermans
Omgevingsmanager A4-Burgerveen-N14

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!