Terug

Rijksexperiment gesloten coffeeshopketen

Afgelopen week is er een brief gestuurd door de gemeente gestuurd naar de betrokken omwonende en de dorpsraad. In deze brief staat het volgende te lezen

Telefoon gemeente Haarlemmermeer 0900 1852
Ons kenmerk 5010529

Onderwerp Rijksexperiment Gesloten Coffeeshopketen

Geachte heer, mevrouw,

In het regeerakkoord van 2017 hebben de regeringspartijen afgesproken dat er een experiment
komt met de teelt en verkoop van hennep voor recreatief gebruik. Het experiment met de
gesloten coffeeshopketen, zoals het officieel heet, moet uitwijzen of het mogelijk is om de teelt
van cannabis legaal te maken. Nu kopen coffeeshops de wiet illegaal aan ‘de achterdeur’ in. Dat
zorgt voor criminaliteit en overlast. Omdat de kwaliteit van de wiet niet wordt gecontroleerd
kan het ook voor gezondheidsproblemen zorgen.


Het experiment duurt vier jaar en bestaat uit twee delen: de verkoop van legale hennep door
coffeeshops en de teelt van hennep. Er zijn tien gemeenten geselecteerd waar de coffeeshops
legaal hennep kunnen inkopen en verkopen. Op 29 april 2019 is uw raad per brief geïnformeerd
over het feit dat wij niet meedoen aan het experiment rond de coffeeshops. De conclusie in de
brief luidt ‘’Na het afwegen van alle voor- en nadelen lijkt deelname aan het experiment (op
welke manier dan ook) voor de gemeente meer kosten dan baten op te leveren in termen van
capaciteit en mogelijke overlast. We hebben er daarom voor gekozen om ons niet aan te
melden voor deelname aan het landelijke experiment inzake legale wietteelt.’’

Voor het tweede deel, het legaal telen van hennep, hebben 42 telers een aanvraag ingediend
om deel te nemen aan het experiment en de loting. In het experiment is plaats voor maximaal
tien telers in heel Nederland. Deze telers hoeven niet gevestigd te zijn in één van de gemeenten
waar de deelnemende coffeeshops gevestigd zijn. De tien ingelote telers zijn onderworpen aan
een Bibob-onderzoek. Het blijkt dat twee van deze telers een locatie in Rijsenhout op het oog
hadden.

Een van de twee telers heeft het Bibob-onderzoek echter niet met goed gevolg afgerond en is
daarmee afgevallen. De andere teler voldoet aan alle voorwaarden en ook de uitkomst van de
Bibob-toets leidt niet tot bezwaren. Daarnaast heeft het ministerie contact opgenomen met de
gemeente om advies van de politie te krijgen over mogelijke problemen aangaande de
openbare orde. De politie heeft op deze vraag een positief advies gegeven. Alles bij elkaar
genomen heeft dit er toe geleid dat deze teler is aangewezen om als onderdeel van het
experiment hennep te mogen produceren in Rijsenhout.

Dit houdt in dat de teler op korte termijn voor de verbouwing van de kas de benodigde
vergunningen aan zal vragen bij de gemeente. De gemeente moet de vergunningverlening
faciliteren, maar houdt bij de beoordeling rekening met de leefbaarheid in Rijsenhout. Met de
teler is afgesproken dat hijzelf verantwoordelijk is voor het creëren van een positief draagvlak in
Rijsenhout voor zijn activiteiten.

Het college vindt dat niet uitsluitend naar de openbare orde rond dit experiment, maar ook
breder naar de leefbaarheid in algemene zin in Rijsenhout gekeken moet worden. Daarom heeft
het college hierover een brief naar het Kabinet gestuurd. Hierin vraagt het college aan het
Kabinet om de samenwerking tussen de verschillende departementen te bevorderen, waardoor
niet alleen dit experiment, maar ook ontwikkelingen voor het vergroten van de leefbaarheid en
kleinschalige woningbouw in Rijsenhout mogelijk worden. De minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties heeft geantwoord dat de rijksoverheid graag in gesprek blijft over
mogelijkheden de leefbaarheid in Rijsenhout te verbeteren, maar dat zij dit los ziet van dit
experiment.

De resultaten van het experiment worden gemonitord door het ministerie. Mocht er aanleiding
zijn, dan zal de gemeente in contact treden met de teler en het ministerie.

Deze raadsbrief stuur ik ook naar de Dorpsraad Rijsenhout en de direct omwonenden van de
betreffende kas. Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Marianne Schuurmans-Wijdeven
burgemeester Haarlemmermeer

meer weten? https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment

en https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/eerste-kamer-akkoord-met-wetsvoorstel-wietexperiment/

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!