Terug

Rijsenhout in het nieuws, Biomassacentrale

dit artikel stond afgelopen week in de nieuwe meerbode:

note van de redactie: de dorpsraad Rijsenhout heeft zich niet als tegenstander van deze biomassa centrale opgesteld. wel houden we de ontwikkelingen op dit dossier zeer nauwkeurig in de gaten. en hebben we regelmatig contact met Meerlanden en hebben zitting in de klankboordgroep over dit onderwerp

Als er een actiegroep in het dorp opstaat als voor- of tegenstander van de biomassa Centrale, dan zal de dorpsraad ondersteuning bieden waar nodig.

Verzet tegen biomassa centrale in Rijsenhout

Donderdag 5 maart 2020 vond een openbare hoorzitting plaats waar via 17 bezwaarschriften vele bewoners in Rijsenhout in verzet kwamen tegen de komst van de vervuilende en indecente biomassa centrale die De Meerlanden aan de Aarbergerweg wil realiseren. In 2018 werd de aangevraagde omgevingsvergunning door De Meerlanden teruggetrokken toen bewoners hierin onvoldoende in waren gekend. Ondanks vele bezwaren en zorgen zette de Meerlanden door en heeft inmiddels een omgevingsvergunning via de verkorte procedure ingediend. Op 5 maart diende de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie die namens de Provincie Noord-Holland een oordeel moet vellen. De bewoners procederen tegen de Omgevingsdienst Noordzeekanaal die namens de Gemeente Haarlemmermeer de omgevingsvergunning heeft verleend aan De Meerlanden.                                                                Gezondheidseffecten  

Bewoners maken zich ernstige zorgen over de overlast en de gezondheidseffecten. Hoewel de installatie volgens De Meerlanden schoner wordt, wordt de installatie groter en gaat meer uren draaien. Het is nog onvoldoende bekend wat de gezondheidseffecten van de fijnstoffen en andere kankerverwekkende uitstootstoffen zijn. Ondanks geruststellende rapporten opgesteld in opdracht van De Meerlanden zijn de normen waarop achteraf gehandhaafd moet worden onduidelijk en dat vergroot de zorgen alleen maar meer.

Veel onduidelijkheden                                                                              

De openbare hoorzitting legde nog eens bloot welke onbekendheden en onzekerheden er nog bestaan. De commissie vroeg zich af hoe je op basis hiervan een omgevingsvergunning kunt verstrekken aan De Meerlanden. Met deze vergunning wordt voortgeborduurd op een vergunning voor een -inmiddels oude- houtkachel uit 2011, hetgeen nu een biokachelinstallatie wordt genoemd. Deze installatie gaat alleen veel verder. Onduidelijk is verder bovendien hoeveel uren de twee biomassa ketels nu werkelijk operationeel zullen draaien en waar al het (stook)hout lokaal vandaan moet komen. Tevens begreep de commissie niet waarom door De Meerlanden voor de eenvoudige aanvraagprocedure werd gekozen nu er zo een grote wijziging van de installatie komt en de onrust en bezwaren van omwonenden zo stevig zijn.

Onbetrouwbaar beeld                                                                             

Evenals ervaringen in het verleden waar De Meerlanden afspraken naar bewoners schond blijkt ook nu weer dat De Meerlanden haar toezeggingen niet nakomt. Dat blijkt uit het feit dat alle aanbevelingen van een in de arm genomen onderzoeksbureau die vooraf in de vergunning zouden komen, zodat er ook daadwerkelijk gehandhaafd kan worden, niet zijn opgenomen. Tevens is gebleken dat – in tegenstelling tot eerdere voorlichting aan bewoners – de ketels veel meer uren moeten gaan draaien om de opbrengst te realiseren. Bovendien bleek tijdens de zitting dat de haast van De Meerlanden groot is, en dat mogelijk snelheid boven zorgvuldigheid gaat, omdat zij nog in aanmerking wil komen voor de subsidie en een business case met een bedrijventerrein heeft. De belangen en de zorgen van inwoners lijken hieraan onderhevig.

Groeiend verzet                                                                                        

De casus in Rijsenhout staat niet op zichzelf. Er is landelijk groeiend verzet tegen deze vervuilende en inefficiënte wijze van energiewinning. Door de hoge hoeveelheid van verbranding van bossen die gekapt worden, komt vele malen meer overlast gevende uitstoot vrij dan bijvoorbeeld bij kolencentrales. Tevens is het de minst duurzame en inefficiënte energiewinning die er is (ten opzichte van gas, wind, zon, etc.). In Ede bleek ook achteraf dat berekende normen niet juist waren, geen goede handhaving plaatsvond en de overlast (zoals rook in slaapkamer) en gezondheidseffecten groot waren.

Politiek stil                                                                                            

Ondanks oproepen aan en aanwezigheid van de plaatselijke politiek tijdens voorlichtingsavonden, lijkt het er alles naar dat de bewoners van Rijsenhout tot dusver op zichzelf zijn aangewezen. Gemeente Haarlemmermeer verschuilt zich in de media erachter dat de omgevingsdienst deze vergunning verstrekt en deze pilot door het College van B&W gewenst wordt. De gemeenteraad heeft tot dusver geen vragen hierover gesteld.

Uitspraak    

Over enkele weken wordt de uitspraak van de bezwaarschriftencommissie verwacht. In afwachting van dit oordeel zijn bewoners voornemens zich te blijven verzetten met alle mogelijke middelen tegen de komst

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!