Terug

Schenkeveld 1: Standpunten van Dorpsraad/Regiegroep

Vlak voor de paasdagen zijn Dorpsraad/Regiegroep door de gemeente geïnformeerd over de komst van tomatenkwekerij Schenkeveld. Vlak na de paasdagen was een informatiebijeenkomst van de gemeente voor aanwonenden. Als DR/RG houden wij het dorp zo goed mogelijk op de hoogte van de ons bekende ontwikkelingen. Houdt u dus vooral de website in de gaten!

De zaken op een rijtje, m.b.t. participatie

 • Op 23 maart heeft de gemeente DR/RG geïnformeerd over het voornemen van tomatenkwekerij Schenkeveld zich te vestigen in Prima4a. Op 29 maart zijn uitsluitend aanwonenden geïnformeerd in een bijeenkomst waarbij inhoudelijke vragen niet plenair werden beantwoord.
 • Van de kweker weten we dat hij al 5 jaar bezig is met zijn uitbreidingsplannen en dat hij over dit concrete plan al zeker 5 maanden in contact is met de gemeente.
 • De datums van ontwerpbijeenkomsten over invulling groenstrook lagen al vast vóór de avond waarop dorpsraad en regiegroep zijn geïnformeerd vast: 6 en 18 april.
 • Voor zowel de informatiebijeenkomst op 29 maart als de ontwerpbijeenkomsten zijn alleen aanwonenden uitgenodigd, terwijl de openbare ruimte heel Rijsenhout aangaat. De gemeente heeft SGN inmiddels geadviseerd om voor 18 april het hele dorp te benaderen. De DR heeft bij de gemeente aangegeven deze bijeenkomsten te voorbarig te vinden aangezien er nog geen participatie over het betreffende gebied heeft plaatsgevonden.

De zaken op een rijtje t.a.v. inhoud plan & participatie

 • Poldertuin wordt gereduceerd tot groenstrook; bebouwing in het bestemmingsplan was alles behalve glas. Intentie was bijzondere bouw en recreatieve initiatieven.
  Aan de nu voorgestelde groenstrook heeft Rijsenhout volgens DR/RG niets. Niemand gaat voor zijn plezier een rondje rond een kwekerij lopen. Als we in ogenschouw nemen hoe ruimte rond kwekerij Looije geregeld is, biedt dat weinig hoop voor de situatie rond Schenkeveld. En met een tweede schelpenpad schiet Rijsenhout niets op.
 • De Centrale As die bedoeld was voor vrachtverkeer (vanaf de betonfabriek en recent gevestigde bollenbedrijven) ter ontlasting van de Aalsmeerderweg is geschrapt.
 • De groene doorzicht-stroken in het gebied zijn geschrapt.
 • De bedrijfswoningen aan de Aalsmeerderweg zijn geschrapt.
 • Over al deze zaken is eenzijdig door de gemeente een besluit genomen

Standpunt Dorpsraad/Regiegroep:
De voorliggende plannen zijn in strijd met het (door de Raad met applaus ontvangen) Ruimtelijk Kader Rijsenhout en het vigerende bestemmingsplan en kunnen in deze vorm geen doorgang vinden. Prima4a is bedoeld voor grootschalige glastuinbouw, maar niet zo grootschalig dat het ten koste gaat van het dorp.

Participatie betekent in de huidige situatie niet meer dan in de marge meepraten over besluiten die al lang genomen zijn. Met grote haast worden in veel te beperkte kring bewonersinspraak geregeld, zodat het participatie genoemd kan worden.
Deze ontwerpbijeenkomsten wekken bovendien valse verwachtingen, aangezien de plannen niet voldoen aan het bestemmingsplan en het voorlopig niet vastligt dat ze doorgaan.

Wat dorpsraad/regiegroep betreft kunnen de plannen doorgang vinden wanneer ze in overeen-stemming zijn gebracht met het Ruimtelijk Kader Rijsenhout en het vigerende bestemmingsplan.

Overigens baseren wij deze zienswijze op stukken die ons niet officieel zijn overhandigd, maar slechts ter inzage zijn getoond op 23 maart. Ook op 29 maart lagen plannen alleen ter inzage. Op 18 april hebben DR/RG een overleg met de gemeente waarin wij onze standpunten uiteen zullen zetten.

Bewonersvragen
De dorpsraad krijgt van bewoners de nodige vragen m.b.t. de plannen. Wij zullen die zo goed mogelijk beantwoorden op basis van de informatie die beschikbaar is.

Wanneer wij weten wat er onder bewoners leeft, kunnen wij dat meenemen in onze standpunten als dorpsraad/regiegroep. Uw signalen kunnen we ook in de overleggen die wij met de gemeente hebben onder de aandacht brengen.

Daarnaast blijft het belangrijk dat bewoners ook zelf hun vragen danwel klachten rechtstreeks bij de gemeente neerleggen. De dorpsraad kan geen bezwaar aantekenen of beroep indienen namens individuele bewoners. Wij adviseren u dan ook dit te doen via de gangbare procedure, eventueel samen met andere bewoners.

 

Op 18 april praten DR/Regiegroep met de Gemeente over dit onderwerp. Wordt vervolgd dus.

 

impressieA impressieB

N.B. De hier geplaatste beelden zijn geen officiële invulling, maar een impressie van hoe de situatie zou kunnen worden.

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!