Terug

Standpunten Dorpsraad Manifest/Schenkeveld

Dorpsraad en Regiegroep staan positief tegenover de plannen van Schenkeveld, zolang deze passen binnen de met de gemeente afgesproken structuurvisie en het bestemmingsplan. Dat is op dit moment niet het geval. Deze afgesproken structuurvisie staat bekend onder de naam “Ruimtelijk Kader Rijsenhout”, is tot stand gekomen na jarenlange positieve participatie met de gemeente en in 2010 vastgesteld door de Gemeenteraad. Plannen die hierbinnen vallen staan wat de Dorpsraad betreft niet ter discussie.

De gemeente is in het voorjaar met Dorpsraad en Regiegroep in gesprek gegaan om tot oplossingen te komen. Om toch recht te doen aan de eerder gemaakte afspraken, heeft de gemeente aangeboden een Manifest op te stellen waarin leefbaarheidsdoelen voor Rijsenhout zijn opgenomen. Daar werkt de dorpsraad graag aan mee. Daarbij hebben we wel aangegeven, dat we er pas iets aan hebben, wanneer er een door de Dorpsraad goedgekeurd plan ligt met dezelfde officiële status als het Ruimtelijk Kader Rijsenhout en het bestemmingsplan.

Er worden vele goede intenties uitgesproken en we zien dat de gemeente momenteel erg actief is voor Rijsenhout. De Dorpsraad/Regiegroep heeft in april input geleverd voor het Manifest. De gemeente heeft een raadsvoorstel ingediend om aan het Manifest te mogen werken. Eind juni is de Raad akkoord gegaan met dat voorstel. Er wordt ongetwijfeld hard gewerkt aan het Manifest, maar wij hebben nog geen enkele conceptversie gezien en hebben dus nog geen idee waar we ‘ja’ tegen zeggen.

Verder is het nog onduidelijk of de financiële onderbouwing het Manifest wel rond komt. Het is de bedoeling dat een deel van de grondopbrengsten –oorspronkelijk bedoeld voor herstructurering van de oude glastuinbouwgebieden- ter beschikking komt voor financiering van plannen in het Manifest. De gemeente heeft over deze gelden echter eerdere afspraken met de SGN, die de aan- en verkoop van de grond in beheer heeft. Hoewel de Gemeenteraad akkoord is met een nieuwe bestemming van deze opbrengsten, hebben wij zo’n akkoord met SGN nog niet gezien. En er is geen plan dat zonder financiering kan worden uitgevoerd.

Kortom: Wij zien de goede intenties en inspanningen van de gemeente, maar er zijn nog heel veel onzekerheden. Concreet hebben we nog niets. Het vraagt wel erg veel vertrouwen om ervanuit te gaan dat Rijsenhout daadwerkelijk iets terugkrijgt voor dat wat Rijsenhout verliest als de plannen van de firma Schenkeveld in hun huidige vorm doorgang vinden. Dat is een conclusie die we op dit moment niet kunnen trekken.

Formeel staat Rijsenhout nog steeds met lege handen. Zolang er geen concreet, vastgesteld Manifest met financiële onderbouwing ligt waar de Dorpsraad zich in kan vinden, is dit waar we van uit moeten gaan en zullen we de stappen zetten die daarbij horen. Voor dit moment betekent het, dat er zienswijzen worden voorbereid. Dat is niet gericht tegen de firma Schenkeveld, noch tegen de gemeente. Het is vóór Rijsenhout.

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!