Terug

Uitleg plannen centrumontwikkelingen Rijsenhout

Beste Rijsenhouters,

Vorig jaar is er veel gesproken en nagedacht over dorpshuis De Reede en zijn verschillende scenario’s de revue gepasseerd.

In de zomer van 2020 is een projectgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit de dorpsraad, een lid van de Placemaking groep, SLS en de gemeente. Zij hebben zich gebogen over de diverse scenario’s en zijn tot een alternatief plan gekomen.

In oktober en november 2020 heeft de projectgroep diverse stakeholders (gebruikers/huurders van het dorpshuis, De Ontmoetingskerk, de dorpsraad, de placemaking groep en de exploitant van het dorpshuis, Maatvast) geïnformeerd over het alternatieve plan voor het project Dorpshuis De Reede.

Tijdens deze informatieavonden is de opinie gepeild van het scenario waarbij een aantal maatschappelijke activiteiten van de Reede worden ondergebracht in de kerk, waarvoor een verbouwing moet worden uitgevoerd. Daarnaast zal de plek van de Reede worden herontwikkeld tot een horecagelegenheid met een zaal op de begane grond, met appartementen erboven. De zaal moet eveneens mogelijkheden bieden voor specifieke maatschappelijke activiteiten en de woningbouw dient te passen bij de ontwikkelingen en doelgroepen in Rijsenhout (senioren/jongeren). Dit scenario word als meest kansrijke scenario gezien voor de toekomst van een levendig centrum in Rijsenhout.

In vervolg op de gesprekken met alle betrokken partijen heeft de gemeente eind november 2020 een subsidieaanvraag gedaan bij SLS voor dorpshuis De Reede. Op 14 december heeft het bestuur van SLS een besluit genomen over de aanvraag en een beschikking afgegeven met aanvullende voorwaarden. Zij heeft  een beschikking afgegeven voor een bedrag van € 300.000,- ten gunste van de gemeente Haarlemmermeer.

Door SLS zijn aanvullende voorwaarden gesteld voor de verdere uitwerking van het project:

  • De projecten zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dit houdt in dat als het gebouw De Reede niet wordt herontwikkeld, er geen sprake is van het project. In dat geval zal de subsidie worden ingetrokken.
  • Gebruikers moeten actief participeren en hun inbreng kunnen geven bij de verdere uitwerking van de deeltrajecten.
  • Het programma van alle huidige gebruikers van De Reede moet (qua opzet en continuïteit) in de nieuwe huisvesting ingepast kunnen worden en niet tot een zwaardere financiële last leiden.
  • Voor alle nieuwe huisvestigingen geldt, dat ook in de toekomst een maatschappelijk tarief, voor de sociaal maatschappelijke activiteiten, gewaarborgd blijft. Dit dient als kettingbeding opgenomen te worden in de overdrachtsdocumenten bij de eigendomsoverdracht van De Reede.
  • De Dorpsraad heeft een stem in de commissies tot gunning herontwikkeling De Reede locatie en dorpsplein, betreffende toetsing op aantoonbare toename leefbaarheid (b.v. parkeren, groenvoorziening, levensloopbestendige woningen, starterswoningen, etc.).
  • Bij ruimte binnen de financiële scope, zal deze worden besteed aan het opknappen van de Werf, waarvoor het ‘Place game rapport Rijsenhout’, van januari 2020, bruikbare acties en ideeën bevat.

Hierbij is tevens als voorwaarde opgenomen dat de herontwikkeling van De Reede door een marktpartij zal worden opgepakt, waarvoor een uitvraag zal worden uitgeschreven. De twee projectonderdelen (verbouwing van de Ontmoetingskerk en herontwikkeling van dorpshuis De Reede) zijn complementair en onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Door het ter beschikking gestelde subsidie bedrag komt het totaal te besteden bedrag voor de projecten op € 550.000,- (€ 300.000 subsidie van SLS en € 250.000 cofinanciering van de gemeente).

De ingestelde projectgroep zal verdere uitvoering ter hand nemen. Voorgaande houdt in dat al in januari 2021 een start is gemaakt met de verdere uitwerking van de beide projecten. Samengevat houden deze twee deelprojecten in :

Deelproject 1 Verbouwing de Ontmoetingskerk

Uitgangspunten:

a. verenigingen naar de ontmoetingskerk

b. Verenigingen mogen er niet op achteruitgaan

c. vormgeven van gebruik en exploitatie van de Ontmoetingskerk

Per januari zullen met de gebruikers , kerk en ENZO (architect) de kwaliteitseisen en programma van eisen voor de verbouwing worden opgestart.

Deelproject 2 Herontwikkeling van de locatie van De Reede

De herontwikkeling van De Reede zal door een marktpartij worden opgepakt en uitgevoerd. Hiervoor zal een tender worden uitgeschreven. In overleg met een projectgroep bestaande uit gebruikers, bewoners rond het plein, kerk, ondernemers en dorpsraad zullen de eisen, binnen de beschikbare middelen worden opgesteld.

Uitgangspunten:

a. Woningbouw (en typologie)

b. Horeca met maatschappelijke ruimte

In de komende fase zal dus een verdere en meer gedetailleerde uitwerking plaatsvinden van de beide deelprojecten. Bij deze verdere uitwerking zullen diverse partijen zoals de gebruikers/huurders van de Reede, De Ontmoetingskerk, de dorpsraad en Maatvast worden betrokken. Maar ook geïnteresseerde en inwoners kunnen hun input geven op de verdere uitwerking van de plannen.

Heeft u interesse en wilt u helpen met de verdere uitwerking dan vernemen wij dat graag van u, zodat wij u hierbij kunnen betrekken. U kunt hiervoor de projectgroep mailen via h.vandermeulen@dorpsraadrijsenhout.nl

En mochten er nog vragen zijn dan verneem wij dat ook graag van u.

Met vriendelijke groet namens de projectgroep,

Vincent Quist (projectmanager gemeente)

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!