Terug

Gesprek met Tennet over trafostation

Inmiddels is het definitieve verslag beschikbaar. Van de partijen die een bijdrage hebben geleverd (Provincie & Tennet/Liander) zijn de opmerkingen en aanvullingen verwerkt. Een aantal zaken is als naschrift ter verduidelijking opgenomen.

20180319 Verslag bijeenkomst Rijsenhout Def 2018-04-11

_________

N.a.v. de publicatie van het concept gespreksverslag heeft TenneT ons dit nieuwsbericht gestuurd, dat ze ook op hun projectensite hebben geplaatst. Hierin kunt u de invalshoek van TenneT lezen:

18-03-23 Nieuwsbericht op projectensite TenneT

Overigens hebben wij een kanttekening bij dit bericht; Bij locatie 1 is geen sprake van omwonenden die bezwaar maken. En, zoals ook in het gespreksverslag gemeld, is Rijsenhout zegt NEE de bewonersvertegenwoordiging op dit onderwerp. De dorpsraad sluit daarbij aan. Het is dus niet zo dat er steeds overleg is met de Dorpsraad.

________

Maandag 19 maart hebben Rijsenhout Zegt NEE en Dorpsraad Rijsenhout een gesprek gehad met Tennet/Liander over de geplande plaatsing van een transformatorstation tegen de rand van het dorp.

Verzoek om dit gesprek kwam van Tennet, naar aanleiding van de oproep van het dorp om een Social Impact Assessment te doen om de effecten van het station op de omgeving in kaart te brengen.

TU-Delft Hoogleraar en SIA-expert Eelco de Groot was om deze reden ook bij dit gesprek aanwezig.

Daarnaast waren als toehoorder de Provincie aanwezig (op verzoek van dhr. De Groot) en de Gemeente (op verzoek van Tennet).

Hier vindt u het concept gespreksverslag, hoewel teleurstellend, niet verrassend. De bewoners worden nog steeds niet serieus genomen, zowel door Tennet/Liander als door het College.

18-03-19 Gespreksverslag

 

Een aantal highlights uit het gesprek:

  • Voorkeur blijft 2

Tennet bevestigt dat lokatie 2a hun voorkeurlocatie is (en blijft). Veelzeggend is het gegeven dat gesproken wordt over project Rijsenhout (ipv A4 zone). De uitkomsten van de door hen in gang gezette heroverweging geeft ons daarmee op voorhand weinig vertrouwen. Overigens worden deze met de resultaten contraexpertise in een bestuurlijk overleg op 28 Maart a.s. (Tennet, Liander, Alliander, MinEZK, MinIenW, Gemeente en Schiphol) aan de orde.

 

  • Afwijzing Tennet en Liander verzoek tot SIA

Het overleg op 19/3 is het vervolg geweest op het verzoek aan Tennet om Joint Fact Finding / Social Impact Assesment. Hoogleraar en SIA-expert Eelco de Groot van de TU Delft was hiertoe bij de bijeenkomst uitgenodigd.
Tijdens het overleg bleek dit onderwerp voor TenneT/Liander helemaal niet bespreekbaar.

Opmerkelijk, want de handelwijze van (Al)Liander is in tegenspraak met het eigen beleid waarin zij o.m. aangeeft voorrang te geven aan het meten van sociale impact(s) van haar projecten. Wat hen betreft is er voldoende mogelijkheid tot participatie geweest met de informatiebijeenkomsten en kan door bewoners nog meegedacht worden over evt inpasbaarheid tzt.

Meer info over het (eigen) beleid van Alliander vindt u:

In deze GRI rapportage staat bij G 4-15 dat Alliander de OESO richtlijnen onderschrijft

https://2017.jaarverslag.alliander.com/verslagen/jaarverslag-2015/overigeinformatie1/gri21/a1556_GRI-index

De OESO richtlijnen treft u  hier aan :

https://www.oesorichtlijnen.nl/oeso-richtlijnen/a/algemene-informatie-oeso-richtlijnen/documenten/brochure/201/12/8/volledige-tekst-oeso-richtlijnen 

Clausule 14 op p. 10

Ondernemingen dienen volledig rekening te houden met het bestaande beleid in landen waarin ze werkzaam zijn, en dienen de standpunten van andere belanghebbenden in aanmerking te nemen. In dit verband: A. Behoren zij:

Clausule  “14. In dialoog te treden met relevante belanghebbenden zodat betekenisvolle mogelijkheden geboden kunnen worden om hun inzichten in overweging te nemen in relatie tot het planning- en besluitproces omtrent projecten en andere activiteiten die significante effecten kunnen hebben op lokale gemeenschappen.”

Jaarverslag 2017 onderaan staan de plannen van Alliander rondom social impacts

https://2017.jaarverslag.alliander.com/verslagen/jaarverslag-2017/overalliander11/onzeimpactenwaardecreatie2

Onze plannen voor 2018

Alliander blijft werken aan verbetering en uitbreiding van het impactmodel. Hierbij zullen we het meten van de sociale impacts voorrang geven. 

 

  • Gemeente is toehoorder

De gemeente was na overleg met Tennet aanwezig als “toehoorder“ bij het gesprek. Dit ondanks ons verzoek om als volwaardig gesprekspartner en met mandaat aanwezig te zijn.  De toelichting van de vertegenwoordiger van de gemeente was dat “de gemeente pas gaat handelen als er een initiatief (aanvraag) ligt en ondertussen meekijkt in de communicatie. En die gaat goed”. Aldus de vertegenwoordiger van de gemeente. Het dorp ervaart dit uiteraard anders. Uit niets blijkt dat het College de regie heeft genomen, waartoe de Raad in 2016 opdracht heeft gegeven.

Tennet sprak in het gesprek zijn verbazing uit over de passieve houding van de gemeente. Temeer omdat er volgens hen sprake was van intensieve samenwerking met de gemeente tot en met de locatiekeuze en volgens hen ook ingestemd heeft met locatie 2a.

 

  • Bewoners structureel niet aan tafel

Er is door de gemeente in december een opdracht tot contraexpertise gegeven. Dit idee is aangedragen door bewoners. Itt afspraken met de bewonersgroep zijn deze niet betrokken bij opdrachtformulering en selectie criteria. Pas in dit overleg krijgen bewoners enige inhoudelijke informatie over de contraexpertise. Hoe om te gaan met zorgen van bewoners zou ook een onderzoeksvraag zijn. Gedurende het hele onderzoek zijn bewoners niet één keer geraadpleegd.

 

  • Locatie 1 in beeld?

Opvallend is dat in het gesprek alles erop lijkt te wijzen dat lokatie 1 niet serieus in beeld is. Zo worden -ihkvk de heroverweging- door de netbeheerders visualisaties gemaakt van lokatie 2a en 2b. Niet van 1

Een belangrijk obstakel voor locatie 1 is volgens Tennet de grondprijs (2 a 3 x zo hoog). De betrokken (overheids)partijen spreken niet over het opheffen van deze obstakel/ (aanpassing) grondprijs.

 

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!