Terug

Update Provincie over gifgrond

Van het projectteam HOV Schiphol-Oost van de Provincie Noord-Holland ontvingen wij vandaag dit bericht:

 

Geachte heer, mevrouw,

Woensdag 14 maart jl. organiseerden wij, samen met de gemeente Haarlemmermeer, een inloopbijeenkomst over het verplaatsen van grond van HOV Schiphol-Oost. Omdat u bij deze bijeenkomst aanwezig was, ontvangt u van ons deze terugkoppeling.

Allereerst willen wij u danken voor uw komst. Uw aanwezigheid heeft ons duidelijk gemaakt hoezeer ons voornemen om de grond naar Rozenburg te verplaatsen leeft in de omgeving, en welke zorgen daarmee gepaard gaan. Wij betreuren het dat wij de impact op voorhand onderschat hebben. Er is ons veel aan gelegen om de zorgen die er zijn weg te nemen. Wij zien de informatieavond en deze terugkoppeling als een belangrijke stap daarbij.

 

Stand van zaken
De Omgevingsdienst heeft de verplichte melding besluit bodemkwaliteit (BBK) voor de tijdelijke opslag van op het terrein van de eerste lading grond als volledig beoordeeld. In deze melding staat waar de grond vandaan komt, waar het naartoe gaat, hoeveel grond het betreft en wat de grondsamenstelling is. Het voornemen om de grond te verplaatsen voldoet hiermee volledig aan alle wet- en regelgeving en het hergebruikbeleid van de gemeente Haarlemmermeer. De grond die we gaan verplaatsen bevat lage concentraties PFOS en PFOA (grotendeels rond de 1-2 µg/kg). De lage concentraties die in de grond zijn aangetroffen leveren volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geen gezondheidsrisico voor mens/milieu.

Alternatieve locatie baggerdepot MeerGrond
Op de informatieavond is een alternatieve locatie ter sprake gekomen in de vorm van het  baggerdepot MeerGrond aan de Rijnlanderweg. Navraag bij het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft geleerd dat er sinds 2016 geen nieuwe bagger meer wordt opgeslagen bij MeerGrond. De capaciteit is vrijwel volledig benut. De vergunning staat volgens hen aanvullende opslag niet toe. Daarmee valt deze locatie af als alternatief.

Transporten starten op 26 maart
Tijdens de bijeenkomst hebben wij aangegeven dat de provincie Noord-Holland en haar samenwerkingspartners het verplaatsen van de eerste lading grond niet verder kunnen uitstellen. Het is voor het project HOV Schiphol-Oost van groot belang dat de werkzaamheden hervat worden. Dit omdat de gevolgen van verdere vertraging groot zijn, zoals doorwerking van de vertraging naar andere infrastructurele projecten en extra verkeershinder. De aannemers starten dan ook op maandag 26 maart met het transport. De transporten vanaf het werkterrein naar de locatie worden met gesloten trailers uitgevoerd.

Extra maatregelen
Tijdens de bijeenkomst hebben wij toegezegd een aantal maatregelen te treffen om uw zorgen te verminderen, te weten:

  1. Het aanbrengen van een fysieke scheiding tussen de ontvangende grond en de aan te brengen grond door middel van een worteldoek; 
  2. het monitoren van de waarden in het grondwater rondom het perceel Incheonweg/Aalsmeerderweg en bemonstering het oppervlaktewater van de nabijgelegen Ringvaart (ter hoogte van Schiphol-Oost).

Wat u verder van ons kunt verwachten
Tijdens de bijeenkomst is een vragenlijst ingediend door de Dorpsraad Rijsenhout, enkele aanvullende vragen zijn die avond en later per mail aan deze lijst toegevoegd. Op dit moment zijn wij, samen met experts, bezig om al deze vragen te beantwoorden. Wij verwachten in de loop van volgende week de volledige beantwoording met u te kunnen delen. Daarnaast zijn wij met het RIVM in gesprek om van het RIVM-rapport, waar de provinciale en gemeentelijke beleidsregels op zijn gebaseerd, een publieksvriendelijke samenvatting te maken. Als laatste zeggen wij u toe u de komende tijd op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom dit project met een nieuwsbrief per e-mail.

 

Vragen?
Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bereiken per mail: hovschipholoost@noord-holland.nl. U kunt de provincie ook telefonisch bereiken via het Servicepunt, telefoon 0800 – 0200 600 (gratis).

 

Namens het projectteam HOV Schiphol-Oost

 

Hartelijke groet,

 

André de Bruyn, omgevingsmanager

Catelijne van Calsteren, communicatieadviseur

 

Eerdere informatie over dit dossier kunt u hier teruglezen: https://www.rijsenhout.info/storting-gifgrond-nabij-rijsenhout/

Wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Meld je nu aan!